Walker probability function

Back to overview
Term Definition
English Walker probability function
French fonction de probabilité de Walker
German Walkersche Wahrscheinlichkeitsfunktion
Dutch waarschijnlijkheidsfunctie van Walker
Italian funzione probabilistica di Walker
Spanish función de probabilidad de Walker
Catalan funció de probabilitat de Walker
Portuguese função de probabilidade de Walker
Romanian -
Danish -
Norwegian -
Swedish -
Greek συνάρτηση πιθανότητας Walker
Finnish Walkerin todennäköisyysfunktio
Hungarian Walker-féle valószínûségi függvény
Turkish Walker olasılık işlevi ; Walker olasılık fonksiyonu
Estonian Walkeri tõenäosusfunktsioon
Lithuanian Walker tikimybinė funkcija ; Volkerio tikimybinė funkcija
Slovenian -
Polish funkcja prawdopodobieństwa Walkera
Russian Вероятностная функция Волкера
Ukrainian -
Serbian -
Icelandic Walker líkindafall
Euskara -
Farsi -
Persian-Farsi -
Arabic دالة احتمال ولكر
Afrikaans Walker-waarskynlikheidsfunksie
Chinese 沃 克 概 率 函 数
Korean 워커 확률함수