Poisson-Lexis distribution

Back to overview
Term Definition
English Poisson-Lexis distribution
French distribution de Poisson-Lexis
German Poisson-Lexis-Verteilung
Dutch Poisson-Lexis-verdeling
Italian distribuzione di Poisson-Lexis
Spanish distribución de Poisson-Lexis
Catalan distribució de Poisson-Lexis
Portuguese distribuição de Poisson-Lexis
Romanian distribuţie Poisson-Lexis
Danish Poisson-Lexisfordeling
Norwegian Poisson-Lexis fordeling
Swedish Poisson-Lexisfördelning
Greek κατανομή Poisson-Lexis
Finnish Poisson-Lexis jakauma
Hungarian Poisson-Lexis-eloszlás
Turkish Poisson-Lexis dağılımı
Estonian Poisson-Lexise jaotus
Lithuanian Poisson ir Lexis skirstinys  ; Puasono ir Lekso skirstinys
Slovenian Poisson-Lexisova porazdelitev
Polish rozkład Poissona-Lexisa
Russian Распределение Пуассона-Лексиса
Ukrainian -
Serbian -
Icelandic Poisson-Lexis dreifing
Euskara Poisson-Lexis-ren banaketa
Farsi tozi-e Poisson-Lexis
Persian-Farsi -
Arabic توزيع بواسون وليكسز
Afrikaans Poisson-Lexis-verdeling
Chinese 泊 松 ― 莱 克 塞 斯 分 布
Korean 포아송-렉시스 분포