ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Ukrainian: п

Full list Num ? а б в г  - д е є ж з  - і  - й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ  - я  

падіння
параметр зсуву
параметр положення
параметр розкиду
параметр розташування
параметр форми (розподілу)
параметр
параметр
параметрична гіпотеза
параметричне програмування
парне порівняння
парне сумування(часового ряду)
перценталь
Перший блок етапі
перший гранична теорема
первинний елемент
перевертання
перевізник змінної
Перевірка гіпотез
перевірка
перевірка
передбачення
перемішані спостереження
перепис
перетворена доза
перетворена міра
перетворена реакція
Перетворення Бокса - Кокса
Перетворення Бокса-Мюллера
перетворення випадкової величини
перетворення емпіричної кривої ефекту
перетворення подвійним логарифмом
перетворення Фурє
перетин знизу догори
перетинання зверху
перетинні блоки
Перехід суду
перехресна перевірка
період часового ряду
період зайнятості
період
період
період
періодичний процес
періодограма
питання
півінваріант
півінваріант
півмартингал
піврозмах квартилей
підбір тренду
підвибірка
підвибірка
підстановка
підтримувати
пізнавання зразків
пік
піктограма
Пірсона хі квадрат тест
післядія
план вибіркового контролю
план відсіючого експерименту
план неперервного вибіркового контролю
планування дослідження
повернення(при обстеженні)
поверхня відклику
поверхня зрізу
поверхня розподілу
поверхня(двовимірного) розподілу
повідомляти
повна кореляція
повна оцінка
повна регресія
повна система рівнянь
повний клас(тестів)
повний клас(функцій рішень)
повний набір характеристик
поводження
поворот
повторення досліду
повторення
повторне обстеження
повторний вибір
погано обумовлений
поглинаючий екран
поглинальний стан
погоджування
погрішність методу
подвійна вибірка
подвійне цензурування
подвійний вибірковий контроль
подія
подібність
подібність
подібність
поділ на дві частини
позитивна асиметрія
позитивна кореляція
показник відхилення від нормального розподілу
показник плодючості
показник ризику
показник різноманітності
показник розбіжності
покращення збіжності
полегшений вибірковий контроль
поліном Бернулі
поліномінальна регресія
поліномінальний тест
поліхорична кореляція
помилка в рівнянні
помилка в формулі
помилка другого роду
помилка експерименту
Помилка наближення
помилка нагромадження
помилка оцінки
помилка обробки даних
Помилка середній квадрат
Помилка смуга
помилка спостереження
помилка спостереження
помилка типу III
Помилка третього роду
Помилка функції доповнення
помилка
помилкова класифікація
попарно незалежні
попереднє обстеження
поправка на групування
поправка на крайнє значення
поправка на неперервність
поправка на скінченність вибірки
Популяцiйна генетика
порядкова статистика
порядок взаємодії
порядок стаціонарності
порівняння групувань
посилання відносної
посилений контроль
послідовне оцінювання
послідовний аналіз
послідовний вибір
послідовний критерій
послідовність вибіркових середніх
послідовно цензурована вибірка
поступові зміни
потрійна гратка
потрійне порівняння
потужність критерію
похибка вибіркового обстеження
похибка вибіркового обстеження
похибка випадкового відбору
похибка методу
похибка
похідна статистика
пряме рівняння
прямий добуток матриць
прямокутна гратка
правдоподібність
правильний
правило зупинки
правило оптимальної зупинки
причинний звязок
причинного ланцюга модель
прийнятний рівень якості
прийнятний рівень надійності
прийомна комісія
принцип економії
принцип економії
принцип інваріантності
принцип максимальної ентропії
принцип мінімаксних втрат
принцип мінімаксу
принцип правдоподібності
принцип рівного незнання
принцип умовності
припущення Ейлера
прискорені досліди
прихована
процедура взяття повторної проби
процедури стохастичної апроксимації
процентна діаграма
процентна точка
процес чистого народження
процес Юла
процес Броунівського руху
процес вводу/ виведення
процес випадкового блукання
процес відновлення
процес епідемії
процес з необмежено зростаючим середнім
процес загибелі
процес ковзаючого середнього
процес ковзаючого сумування
процес народження та загибелі
процес народження
процес проникнення
процес
пробіт аналіз
пробіт
проблема фіктивних змінних
Прогнозування
проектування
проміжок дискретності
пропорція
пропорційна вибірка
пропущені дані
пропускна здатність
проста вибірка
проста гіпотеза
проста структура
проста таблиця
простий випадковий відбір
простий фактор
простір вибірки
простір рішень
просторова статистика
протяжне обстеження
протилежність
протипоказання закінчення
протиставляти
протокол
псевдовипадкова вибірка
псевдовипадкові числа
псевдонегативну
псі функція
псіхометрика
Пуасонівський процес
Пуасонівський розподіл

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page