ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Ukrainian: Full list

Full list Num ? а б в г  - д е є ж з  - і  - й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ  - я  

10% - інтервал
ANOVA таблиці
ARIMA процес
ARMA процес
B-Фішера розподіл
Champernowne розподілів
EM алгоритм
F - розподіл
F-тест
Fieller Теорема
Fieller-Хартлі-Пірсона заходи асоціації
Foster's критерії
Freund-Ансарі тест
lanţ Markov finite
R - процес
T - тест
t - тест
t-тест для двох залежних вибірок
U - критерій Манна - Уітні
U - подібна крива
U-подібний розподіл
z-перетворення
абсолютна частота
абсолютна міра
абсолютна похибка
абсолютна різниця
абсолютне відхилення
абсолютний момент
абсолютно незміщена оцінка
автоковаріація
автоковаріаційна функція
автокореляція
автокореляційна функція
автоматичний вибір моделей
автономні рівняння
авторегресія
авторегресійна модель
авторегресійне перетворення
авторегресійний процес
авторегресійний ряд
агрегатний кластерного аналізу
агрегування
адаптивна оптимізація
адаптивна регресія
адаптивний метод
адитивна модель
адитивний процес
адитивність середніх
аксонометрична проекція
Альтернативна гіпотеза
алгоритм симплекс-методу
алгоритм
алометрія
амплітуда
аналіз даних
аналіз живучості
аналіз зображень
аналітична регресія
аналітичне обстеження
аналоговий компютер
анкета
анкета
анормальна крива
анормальність
анте-залежність моделі
антимода(точка мінімуму щільності розподілу)
аперіодичний стан
апостеріорна імовірність
апріорна імовірність
аргумент
арифметичне середнє
арифметичний розподіл
арксинус розподіл
асиметрична кореляція
асиметричний бета розподіл
асиметричний розподіл
асиметрія
асиметрія
асимптотична ефективнісь
асимптотична нормальність
асимптотичний критерій
асимптотичний розподіл
Асимптотично незміщене оцінювання
асимптотично стаціонарний
асимтотично ефективна оцінка
атрибут
афінне перетворення
багатовимірна нерівність Чебишева
багатовимірна регресія
багатовимірне масштабування
багатовимірний аналіз
багатовимірний бета розподіл
багатовимірний біноміальний розподіл
багатовимірний гіпергеометричний розподіл
багатовимірний дисперсійний аналіз
багатовимірний експотенційний розподіл
багатовимірний контроль якості
багатовимірний мольтіномінальний розподіл
багатовимірний нормальний розподіл
багатовимірний процес
багатовимірний Пуасонівький розподіл
багатовимірний розподіл Фішера
багатовимірний розподіл
багатовимірний факторний аналіз
багатозначні рішення
багатократне згладжування
багатократне розшарування
багатократність
багаторівневий вибірковий контроль
багатоступенева вибірка
багатоступеневе оцінювання
багатоступеневий неперервний вибірковий план
багатофазова вибірка
багатофакторний експеримент
база даних
база
базисна комірка
базисний період
базисний рік
базова вага
базовий період
базовий простір
байдужість
Байєса теорема
Байєсівський ризик
Байєсівські оцінки
байт
банкрутство гравця
Барлета тест
безмежна генеральна сукупність
безмежна подільність
безпосередній вибір
безпосередній метод знаходження похідної
безумовна частота ознаки
бета - біноміальний розподіл
бета - простий розподіл
бета розподіл
бета-гама розподіл
Бікел-Ходжес оцінки
білий шум
Бімодальний розподіл
бінарний експеримент
біноміальний розподіл
біноміальних індекс дисперсії
біноміальних папери ймовірність
біоінформатика
біологічна проба
біологічна статистика
біполярний фактор
бісеріальна кореляція
бістохастична матриця
близькість
близькість
блочна діаграма
блочний
Брюстон метод
Браун-Настрій процедури
будова
Булевих факторного аналізу
бутстреп методи
в чотири рази таблиці
в класі незміщених лінійних оцінок
вагові коефіцієнти
варіація
варіація
вгору і вниз метод
величина
верства
верхівка
верхня квартиль
верхня контрольна межа
взаємна коваріація
взаємна кореляція
взаємний спектр
взаємний спектр
взаємно проникаючі вибірки
взаємодія
взаємозамінні(змінні)
взаємозамінність
вичерпний відбір
вияснення
вибір компонентів
вибір основі вибірки
вибірка для майбутніх підвибірок
вибірка з купи
вибірка з поверненням
вибірка зі списку
вибірка по групах
вибірка по значимості
вибірка по зонам
вибірка фіксованого обєму
вибірка
вибірки з взаємно порівняльними членами
вибіркова дисперсія
вибіркова доля
вибіркова статистика
вибіркова точка
вибіркове обстеження сукупності диких тварин
вибіркове обстеження
вибіркове обстеження
вибіркове обстеження
вибіркове пристосування в формі квадратної решітки
вибірковий контроль при прийомі
вибірковий контроль
вибірковий момент
вибірковий план
вибірковий розподіл по одній ознаці
вибірковий розподіл
вибухових стохастичного різницевого рівняння
виграш
вид
вид
визначаюча відмінність
визначаюча змінна
визначеність еквівалентності
визнання вибірки неупередженою
викид
викиди
виключати
виключення
вилучення
вимикати
випадкова варіація
випадкова вибірка без обмежень
випадкова вибірка
випадкова змінна
випадкова компонента
випадкова мозаїка
випадкова подія
випадкова похибка
випадкове блукання
випадкове блукання
випадковий блок
випадковий вибір
випадковий порядок
випадковий процес
випадковий ряд
випадковий розподіл
випадковий
випадковий
випадкові числа
випадкові зміни
випадкові змінні
випадковість
випадку-референт дослідження
виправляючий коефіцієнт
виправлений момент
випробування Бернулі
випробування
випробування
вирівнюватись в лінію
вироджений розподіл
відбір з імовірністю пропорційною розмірові
відбір із змінною імовірністю
відбір по лініям
відємний біноміальний розподіл
відємні моменти
відкидання
відмінна від нормальної генеральна сукупність
відмов
відношення амплітуд
відношення моментів (розподілів)
відношення
відносна дисперсія простих факторів
відносна дисперсія(квадрат коефіцієнта варіації)
відносна ефективність (критерію)(за потужністю)
відносна ефективність (оцінки)
відносна ефективність (плану вибірки)
відносна інформація
відносна потужність
відносна точність
відносний індекс
відносний ризик
відображаючий екран
відповідь
відповідне даній імовірності
відповідність
відповідність
відставати
відстань
відтворюваність
відхилення від нормального розподілу
відхилення
відхилення
відхилення
віковий коефіцієнт смертності
віковий коефіцієнт
вільний член
Вінерівський процес
вкладена вибірка
вкладені гіпотези
вкладеність
власна точність
власне значення
власний розподіл
властивість
внутрьошньогрупова дисперсія
внутрішньо групова дисперсія
внутрішньоблокова підгрупа
внутрішньогрупова кореляція
внутрішня дисперсія
внутрішня регресія
возвратний стан
Вперше повернення
вплив
впорядкований ряд
всередині блоку
встановлений термін
втома моделей
вторинний процес
втрата інформації
вхід час
гамма коефіцієнт
гамма розподіл
гамма функція
гарантія середнього рівня якості
гарантія(заданого рівня) якості продукції
гармонійна регресія
гармонійний аналіз
гармонійний процес
гармонійний розподіл
генератор випадкових чисел
геометрична імовірність
геометричний розкид
геометричний розподіл
геостатистика
гетерескедастичний
гетерогенність
гетероклітичний
гіллястий процес
гіпергеометричний розподіл
гіперекспонентний розподіл
гіперкуб
гіпернормальне розсіювання
гіпернормальне розсіювання
гіпотетична сукупність
гістограма для декількох ознак
Гістограма
гістограма
гладкий критерій
глубоке розшарування
голка Бафона
головна компонента
головний ефект
гомогенний
гомоклітичний
гомоскедастичний
гомотетія
гра з нульовою сумою
гральний апарат з двома ричагами
границя регулювання
граничний ефект
гратчастий вибір
гратчастий квадрат
гратчастий план
гратчастий розподіл
граткова вибірка
графічна модель
графічне зображення однієї гармоніки періодичного процесу
графічний метод оцінювання
графік часового ряду
графік в напівлогарифмічному масштабі
графік з логарифмічним масштабом
графік розподілу імовірностей
графік спектральної функції
графік спектральної функції
графік
гребенева регресія
група
група
група
група
групова частота
групове дослідження
груповий момент
групування класів
групування помилок
Гумбеля розподілу
густий
даний період
дані поточного стану
дані
дані
дані
Дарбіна-Уотсона статистика
два на два таблиці частот
двадцять
двійкова послідовність
двійкові дані
двійкові змінні
двовидова класифікація
двовимірний бета розподіл
двовимірний біноміальний розподіл
двовимірний відємний біноміальний розподіл
двовимірний гама розподіл
двовимірний F- розподіл
двовимірний експотенціальний розподіл
двовимірний розподіл
двовимірний спектр
двозначна змінна
двоїста теорема
двоїстий процес
двоїстість
двомірний нормальний розподіл
дворазова регресія
двосторонній експотенційний розподіл
двосторонній критерій
двоступенева вибірка
двофазовий відбір
дециль
декомпозиція
дельта розподіл
демографічна статистика
демографія
демодуляція
дендрограма
деревовидні статистичні методи
детермінова модель
детермінований процес
дефектна вибірка
дефектний елемент
дзвоновидна крива
дивергенція
дизайн ланцюгової блок
динамічна модель
динамічне програмування
динамічний випадковий процес
дискретне (цілочисельне) програмування
дискретний логнормальний розподіл
дискретний процес
дискретний процес
дискретний розподіл
дискретні випадкові змінні
дискретні змінні
дискрімінантний аналіз
дисперсія всередині класу
дисперсія між класами
дисперсія помилок
дисперсійний аналіз
дистанційне вимірювання
диференціально різницеве рівняння
дифузійний процес
дихотомія
дія адитивних статистично незалежних факторів
дія
діагама функції
діагональна регресія
діаграма Венна
діаграма максимальних та мінімальних значень
діаграма порівняння часових рядів
діаграма розсіювання
діаграма стадій вибіркового спостереження
діаграма станів
діаграма стовбур і листя
дійсна регресія
дійсне середнє
дільник
ділянка
для збільшення обєму вибірки
довільний початок відліку
довірча границя
довірча границя
довірча множина
довірча область
довірча область
довірчий інтервал
довірчий рівень
довірчий розподіл
довірчі границі
додаткова інформація
додаткові зміни періоду над дизайном
доля відмовившихся відповідати
доля обстеженого матеріалу
домінуюча стратегія
доповнювати до латинського квадрату
допоміжна інформація
допоміжна статистика
допуск
допустима гіпотеза
допустима кількість дефектів
допустима оцінка
допустима стратегія
допустимий критерій
допустимий
допустимі числа
допустимі границі
допустимі дефекти
дослідження випадок-контроль
дослідження по даним спостереження
достатність
дробове броунівський рух
дробово реплікації
друга гранична теорема
дуальність
дублікат вибірки
евгеніка
Евклідова відстань
еволюційне планування (досліду)
еволюційний процес
еквівалентна доза
еквівалентні зразків
еквівалентності тестування
еквіваріантна оцінка
економетрія
ексцес менше нормального
ексцес
експериментальна установка
експертна система
експоненційної моделі дисперсії
експотенційна крива
експотенційна регресія
експотенційне згладжування
експотенційний(показниковий) розподіл
екстенсивні величини
Екстраполяція
екстраполяційний прогноз
екстра-Пуассона зміни
екстремальна середня
екстремальна статистика
екстремальне випробування сума рангу
екстремальне відношення
екстремальне значення
екстремальні значення розподілу
екстремум
екстремум
електронна таблиця
елемент вибірки
елемент вибірки
елемент імовірності
елементарна квадратна ділянка
елементарна подія
елементарний контраст
Елементарні одиниці
еліпс розсіювання
еліптичність
емпірична статистична модель
емпірична фунцкія розподілу
емпіричний пробіт
емпіричні Байєсівські оцінки
ентропія
епідемічний
епідемія
епідеміологія
ергодичний стан
ергодичність
Ерланга формула
Есе леми
Есе типу наближення
еталонний апріорний розподіл
етика
ефект маскування
ефект престижу
ефект симпатії
ефективна оцінка
Ефективність
єдиність
жереб
з незалежними приростами
заборонений стан
заважаючі параметри
загальна відстань Махаланобіса
загальний для всіх змінних фактор
загальний фактор
загрубіння
задача в лінія обслуговування
задача комівояжера
задача о виборі найкращого обєкту
задача про банкрутство
задача про розміщення
задача про секретаря
заздалегідь вибрана змінна
заключна група
Закон великих чисел
закон граничної синусоїди
Закон малих чисел
закономірність
закруглення
залежна від часу
залежна змінна
залежний від випадкових параметрів розподіл
залежні змінні
залежні
залежність реакції від дози
залежність
залежність
залишковий ефект
залишок
заміщення
заміна
заміна
заниження
западина
запитальник
запізнюватись
запізнення в часі
затухання
збіжність за імовірністю
збіжність за імовірністю
збіжність за мірою
звязані(зчеплені) вибірки
звязність
звязність
звязність
звязок
звязок
зважена регресія
зважена середня
зважений індекс
зважений метод найменших квадратів
зведена змінна
зведена форма
зведене рівняння
зведений числовий індекс
зведений план
зворотне перетворення Тань
згасаючі коливання
згідність
згладжувач
згладжування
згода
згортка
згортка
згруповані дані
здійснення
зєднання
зіставляння
зіставляти
зліченний розподіл
змішана модель (факторного досліду)
змішана стратегія
змішаний вибір
змішаний момент другого порядку
змішаний момент
змішаний процес авторегресії ковзаючої середньої
змішаний розподіл
змішаний спектр
змішаний
змішані факторні досліди
змішування двох факторів
змішування
зміщена оцінка
зміщений критерій
зміщення вверх
зміщення результатів опитування ( спричинене особистими якостями опитуючого)
зміщення
зміна
змінна
значення фактора
значимість
знак у двійковій системі
знаходження
зображення
зовнішня загальнозначимість
зональний многочлен
зразок
зрівноважена вибірка
зрівноважені різниці
зрощування
зростаюча інтенсивність відмов
зусилля
ідентифікація
ієрархічна класифікація
ієрархічний план
ієрархічний процес народжень та смерті
ієрархічні методи кластерного аналізу
ієрархічні моделі
ієрархія
ізометричний графік
ізоморфізм
ізотропія
ізотропний розподіл
ілюзорний звязок(мнимая связь)
імітаційна модель
імітатор
імміграція
імовірна помилка
імовірнісна вибірка
імовірнісна міра
імовірнісний папір
імовірнісний
імовірнісні границі
імовірність заборони
імовірність переходу
імовірність
інцедентність
інваріант
інваріантний метод
інваріантність
інверсія
індекс цін
індекс якості
індекс ефективності(методу)
індекс звязку
індекс несподіваності
індекс осциляції
індекс розсіювання
індекс розсіювання
індекс споживчих цін
індекс
індекс
індикатор
індикатриса
індиферентність
індукція
індуктивна поведінка
інструментальна змінна
інтегральна функція розподілу
інтегральний добуток
інтегрована модель авторегресії і ковзаного середнього
інтегрований ковзаючої середньої процес
інтенсивний вибірковий контроль
інтенсивність переходів
інтенсивність
інтервал передбачення
інтервальна оцінка
інтервальне цензурування
інтердецильний розкид
інтерполяція
інфінітизімальний метод складеного ножа
інформація
інформаційна матриця Фішера
інформаційна матриця
істотна повнота
ймовірна тривалість життя
калібрування
камерна модель
каналу ступенів свободи
канонічна змінна
канонічна кореляція
канонічна матриця
канонічний
кардоїдний розподіл
карта контролю якості
картограма
каскадний процес
категоричні дані
категорія
квадрат середнього по умавах дослідів
квадратична оцінка
квадратична спряженість
квадратична форма
квадратичне програмування
квадратичний відклик
квадратна гратка
квадратний корінь з статистики хі квадрат
квадратурний спектр
квазінезалежний
квазінормальні рівняння
квантиль
квантіль
квартиль
квартильний показник асиметрії
кепстр(косинус перетворення Фурє логарифму спектру потужності)
керування
кількісний результат
кількісні дані
кількість інформації
кінцева дуга розподілу синус
кінцеве рішення
кінцевій точці пробою зразка
клас еквівалентності
клас
клас
клас
клас
класифікація за однією ознакою
класифікація по багатьом ознакам
класифікація
класифікаційна статистика(статистичний показник
кластер
кластерізація методом дальнього сусіда
кластерізація методом найближчого сусіда
Кластерізація
Кластерний аналіз
кластеру рандомізоване дослідження
клінічні випробовування
клітична крива(крива значень коефіцієнту асиметрії одновимірного розподілу)
коваріація з запізненням аргументу
коваріація
коваріація
коваріація
коваріаційна матриця
коваріаційна матриця
коваріаційний аналіз
коваріатно стаціонарний процес
ковзаюча вага
ковзаюча річна сума
ковзаюча середня
ковзаюча сума
ковзаючий розмах
когерентна система
когерентність
когерентність
когорта
коградуювання
коефіцієнт автокореляції
коефіцієнт алієнації
коефіцієнт варіації
коефіцієнт векторної кореляції
коефіцієнт детермінації
коефіцієнт ексцеса
коефіцієнт ефективності
коефіцієнт завантаження
коефіцієнт збурення
коефіцієнт звязоності
коефіцієнт згасання
коефіцієнт концентрації
коефіцієнт кореляції Пірсона
коефіцієнт кореляції
коефіцієнт кореляції
коефіцієнт кореляції
коефіцієнт надійності
коефіцієнт регресії
коефіцієнт розбіжності
коефіцієнт розкиду
коефіцієнт спряженості ознак
коефіцієнт узгодженості (конкордації)
коефіцієнт узгодженості
коефіцієнт
коефіцієнт
коефіцієнт
коли перетворення не залежить від параметрів
коливання із змінною амплітудою та періодом
коливання
колінеарність
Колмогорівська аксіоматика
Колмомогорова-Смірнова розподіл
Колмомогорова-Смірнова тест
комбінація критеріїв
комбінаторне середнє ступеневе
комбінаторний критерій
комбінаторний метод
компактна група
компенсація похибки
компенсаційна помилка
комплексна одиниця
компонента взаємодії
компонента дисперсії
комулятивний процес
концентрація
конзистентна оцінка
конзистентність
конкорданс
консервативний процес
конструкція магічний квадрат
конструкції простої гратки
контроль якості
контроль в нормальному обємі
контроль термінів виконання
контрольна вибірка
контрольна карта
контрольна партія
контрольований процес
конфігурація
конфлюентний аналіз
конфлюентний аналіз
координатограф
корекція середнього (для групування)
кореляція з запізненням аргументу
кореляція між членами сукупності
кореляція між класами
кореляція
кореляційна матриця
кореляційна поверхня
кореляційна таблиця
кореляційне відношення
корелограма
корінь
короткотермінові флуктуації
кратна нелінійна кореляція
кратне порівняння
кратність
крива (пряма) регресії
крива частот
крива впливу
крива доза - ефект
крива квантилей
крива медіанної регресії
крива Парето
крива розподілу (функція)
крива розподілу
крива росту
криволінійний тренд
критерій (відношення) правдоподібності
критерій Шапіро-Вілка
критерій Вальда
критерій відношення імовірностей
критерій Вілкоксона - Манна - Уітні
критерій знаків
критерій зсуву
критерій кругової збіжності
критерій нормальних міток
критерій нормальності
критерій пяти факторів
критерій перевищення
критерій Пірсона
критерій пустої клітки
критерій рендомізації
критерій розбиття на рівні проміжки
критерій симетрично обмежений
критерій стійкості
критерій
критична лінія
критична область
критичне число
критичне значення
кругова гістограма
кругова діаграма
кругова формула
кубічна гратка
кубоїдної гратки вигляд
культивація
кумулянт
Купує Виборчі таблиці
кускова регресія
людино - рік
лямбдаграма
ланцюг Маркова
ланцюг
ланцюговий індекс
ланцюгової відносної
латинський квадрат
Лема Бореля-Кантелі
лема Слуцького
лема Фату
Летальність
лінеарізований метод максимальної правдоподібності
лінійчатий спектр
лінійна гіпотеза
лінійна достатність
лінійна кореляція
лінійна модель
лінійна найменших квадратів регресія
лінійна незміщена з найменшою дисперсією оцінка
лінійна оцінка
лінійна регресія
лінійне обмеження
лінійне програмування
лінійне структурне співвідношення
лінійний метод максимальної правдоподібності
лінійний процес
лінійний тренд
логарифмічна модель
логарифмічне перетворення
логарифмічні різниці
логарифмічно нормальний розподіл
логістична крива
логістичний процес
логістичний розподіл
логіт перетворення
логіт
логнормальний
локальна статистика
локалізація
лотерейна вибірка
майже достовірний
майже достовірно
майже напевно
майже скрізь
майже стаціонарний
максимальне значення
максимінний критерій
маргінальна категорія
маргінальна класифікація
маргінальний розподіл
Марківський процес
мартингал
масштабний параметр
масив даних
масив
математичне сподівання
математичне сподівання
мати звязок
матриця абсолютних кореляцій
матриця виграшів
матриця втрат
матриця моментів
матриця переходів
матриця переходів
матриця плану
матриця факторних коефіцієнтів
матричний вибір
медіана
медіана
медіанна незміщеність
медіанний критерій
метод вибраних точок
метод гілок і границь
метод збурень
метод к - середніх
метод кількісної оцінки
метод ковзаючого середнього
метод максимальної ентропії
метод максимальної правдоподібності
метод моментів
метод Монте Карло
метод найшвидшого підйому
Метод найближчого сусіда
Метод найменших квадратів
метод найменших квадратів
метод незважених середніх (дисперсійний аналіз)
метод оцінювання
метод оберненого перетворення
метод пяти точок
метод півсередніх (частковий випадок методу вибраних точок)
метод піктограм
метод побудови кривої від руки
метод повної інформації
метод простого сумування (в факторному аналізі)
метод рухомого спостерігача
метод середнього рангу
метод складеного ножа
метод сходів
метод трьох точок
метод Хольта
методи відбору по групам
методи обчислювального процесу
методи обмеженої інформації
методи
миттєвий стан
міжблочний
міжблоковий аналіз
міжгрупова дисперсія
міжгрупова дисперсія
міжквартильний розкид
мінімаксна стратегія
мінімальна достатня статистика
мінімальна істотна повнота
мінімально звязана конструкція
мінімахне оцінювання
мінімум
мінливість
мінливість
міра відстані
міра точності
мітка
многокутник частот
множина імовірностей елементарних подій
множина
множина
множник
мода
модальність
модель авторегресивної гетероскедастичності
модель авторегресії і ковзаного середнього
модель Бокса - Дженкінса
модель Бокса - Дженкінса
модель з багатьма станами
модель з двома факторами
модель ковзаючого середнього
модель Неймана
модель представлена у вигляді систем рівнянь
модель факторів
модель хвороби і смерті
модель
модель
моделюючий пристрій
можливість згладжування
момент без корегування на групування
момент перескоку (для послідовності)
момент розподілу
момент
мультиколінеарність
мультиномінальний розподіл
(неперервний) розподіл з розривом
наближення кривою
наведення
надвизначеність
надійність
наднасичений план
найбільш ефективна оцінка
найбільш потужна критична область
найбільш потужний критерій
найбільш потужний ранговий критерій
найбільш строгий критерій
найкраща асимптотично нормальна оцінка
найкраща оцінка
найкраща оцінка
найменша дисперсія
напіврозмах
наполегливість
напруга
напруження
насичена модель
насиченість
наслідок
Настрій-Браун процедури
нахил
нахил
не нормальність
не отримання даних
не повністю випадкова вибірка
не спостережна змінна
нецентральний момент
небезпеки ставки
невипадкова варіація
невипадкова вибірка
невироджений розподіл
невідповідність
невласний процес
невласний розподіл
негативна кореляція
недотримання
неефективна оцінка
неефективна статистика
незалежна частота
незалежна змінна
незалежні випробування
незалежні випробування
незалежні змінні
незалежні події
незалежність
незбіжні з гіпотезами
незважена середня
незведений план
незвідний Марківський ланцюг
незміщена оцінка
Незміщена помилка
незміщений критерій
незмінність
незначущий(неістотний) параметр
незникання
Неймана - Пірсона лема
нейрона сітка
некондиційний
некоректно поставлена задача
некругова статистика
нелінійна кореляція
нелінійна регресія
ненадійність
неоднакові підкласи
неоднорідність
неоднорідність
неортогональні фактори
непараметрична достатність
непараметричний
непараметричні методи
неперервна сукупність
Неперервний розподіл
неперервні випадкові змінні
неперервність
неповна рендомізація
неповне обстеження
неповний блок
неповний момент
неповні дані
непогодженість
неподібність
непозбуваєме зміщення
непряма вибірка
непропорційна кількість(спостережень) в підгрупі
нерегулярна оцінка
нерівність Чебишева
нерівність Маркова
нерівність Мінковського
нерівність Рао -Крамера
несиметричний розподіл
несиметричні інтервали довіри
несумісність
нетипова ознака
неузгоджена вибірка
неупереджена вибірка
нижня квартиль
нижня контрольна границя
номограма
нормальне відхилення
нормальне рівняння
нормальне розсіювання
нормальний (гаусівський) розподіл
нормальний контроль
нормалізований рівень смертності
нормалізуюче перетворення
нормована величина
нормоване відхилення
нульова гіпотеза
оцінювання за допомогою методу максимальної правдоподібності
оцінювання середньою правдоподібністю
оцінювання
оцінювати
оцінка моменту (розподілу)
оцінка по рівнянню регресії
оцінка подвійного відношення
оцінка пробіта ( за допомогою експериментальної кривої ефекту
оцінка у вигляді відношення
оцінка
оцінка
оціночно-алгоритм максимізації
очікуємі втрати
Очікується нормальних тестів
обчислювальний процес
обернене перетворення
обернене рівняння
обернені задачі
обертання факторів
обертання
обєкт другої стадії вибірки
обєкт регулювання
обєм вибірки
обєм спостереження
обєм
область байдужості
область вивчення
область переваг
область прийняття гіпотези
обмеження
обратиме співвідношення
обриси
обробка зображень
обробка
обстеження для виявлення суспільної думки
обстеження
огляд
огляд
одновимірний розподіл
однозначність
однократна вибірка
одноразовий вибірковий контроль
однорідний в часі процес
однорідний процес
однорідний
односторонній тест
одноступеневий план
октиль
операція обернена до згортки
описова статистика
описовий індекс
оптимальне розшарування
оптимальне розміщення
оптимальний критерій
орієнтований ациклічний граф
ортогональна проекція
ортогональна регресія
ортогональний план
ортогональний процес
ортогональний
ортогональні квадрати
ортогональні многочлени
ортогональні таблиці
ортогональні функції
ортонормована система
осциляція
ослаблення
основа генеральної сукупності
основа логарифма
основа системи числення
основа
основа
основна лінія
основний
остача
ототожнювання
падіння
параметр зсуву
параметр положення
параметр розкиду
параметр розташування
параметр форми (розподілу)
параметр
параметр
параметрична гіпотеза
параметричне програмування
парне порівняння
парне сумування(часового ряду)
перценталь
Перший блок етапі
перший гранична теорема
первинний елемент
перевертання
перевізник змінної
Перевірка гіпотез
перевірка
перевірка
передбачення
перемішані спостереження
перепис
перетворена доза
перетворена міра
перетворена реакція
Перетворення Бокса - Кокса
Перетворення Бокса-Мюллера
перетворення випадкової величини
перетворення емпіричної кривої ефекту
перетворення подвійним логарифмом
перетворення Фурє
перетин знизу догори
перетинання зверху
перетинні блоки
Перехід суду
перехресна перевірка
період часового ряду
період зайнятості
період
період
період
періодичний процес
періодограма
питання
півінваріант
півінваріант
півмартингал
піврозмах квартилей
підбір тренду
підвибірка
підвибірка
підстановка
підтримувати
пізнавання зразків
пік
піктограма
Пірсона хі квадрат тест
післядія
план вибіркового контролю
план відсіючого експерименту
план неперервного вибіркового контролю
планування дослідження
повернення(при обстеженні)
поверхня відклику
поверхня зрізу
поверхня розподілу
поверхня(двовимірного) розподілу
повідомляти
повна кореляція
повна оцінка
повна регресія
повна система рівнянь
повний клас(тестів)
повний клас(функцій рішень)
повний набір характеристик
поводження
поворот
повторення досліду
повторення
повторне обстеження
повторний вибір
погано обумовлений
поглинаючий екран
поглинальний стан
погоджування
погрішність методу
подвійна вибірка
подвійне цензурування
подвійний вибірковий контроль
подія
подібність
подібність
подібність
поділ на дві частини
позитивна асиметрія
позитивна кореляція
показник відхилення від нормального розподілу
показник плодючості
показник ризику
показник різноманітності
показник розбіжності
покращення збіжності
полегшений вибірковий контроль
поліном Бернулі
поліномінальна регресія
поліномінальний тест
поліхорична кореляція
помилка в рівнянні
помилка в формулі
помилка другого роду
помилка експерименту
Помилка наближення
помилка нагромадження
помилка оцінки
помилка обробки даних
Помилка середній квадрат
Помилка смуга
помилка спостереження
помилка спостереження
помилка типу III
Помилка третього роду
Помилка функції доповнення
помилка
помилкова класифікація
попарно незалежні
попереднє обстеження
поправка на групування
поправка на крайнє значення
поправка на неперервність
поправка на скінченність вибірки
Популяцiйна генетика
порядкова статистика
порядок взаємодії
порядок стаціонарності
порівняння групувань
посилання відносної
посилений контроль
послідовне оцінювання
послідовний аналіз
послідовний вибір
послідовний критерій
послідовність вибіркових середніх
послідовно цензурована вибірка
поступові зміни
потрійна гратка
потрійне порівняння
потужність критерію
похибка вибіркового обстеження
похибка вибіркового обстеження
похибка випадкового відбору
похибка методу
похибка
похідна статистика
пряме рівняння
прямий добуток матриць
прямокутна гратка
правдоподібність
правильний
правило зупинки
правило оптимальної зупинки
причинний звязок
причинного ланцюга модель
прийнятний рівень якості
прийнятний рівень надійності
прийомна комісія
принцип економії
принцип економії
принцип інваріантності
принцип максимальної ентропії
принцип мінімаксних втрат
принцип мінімаксу
принцип правдоподібності
принцип рівного незнання
принцип умовності
припущення Ейлера
прискорені досліди
прихована
процедура взяття повторної проби
процедури стохастичної апроксимації
процентна діаграма
процентна точка
процес чистого народження
процес Юла
процес Броунівського руху
процес вводу/ виведення
процес випадкового блукання
процес відновлення
процес епідемії
процес з необмежено зростаючим середнім
процес загибелі
процес ковзаючого середнього
процес ковзаючого сумування
процес народження та загибелі
процес народження
процес проникнення
процес
пробіт аналіз
пробіт
проблема фіктивних змінних
Прогнозування
проектування
проміжок дискретності
пропорція
пропорційна вибірка
пропущені дані
пропускна здатність
проста вибірка
проста гіпотеза
проста структура
проста таблиця
простий випадковий відбір
простий фактор
простір вибірки
простір рішень
просторова статистика
протяжне обстеження
протилежність
протипоказання закінчення
протиставляти
протокол
псевдовипадкова вибірка
псевдовипадкові числа
псевдонегативну
псі функція
псіхометрика
Пуасонівський процес
Пуасонівський розподіл
разова проба
ранг
ранг
рангова кореляція
рангова кореляція
ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена
решітчатий вибір
реакція
реалізація
регенеруючий процес
регресія з запізненням аргументу
регресія
регресійна залежність
регресійна поверхня
регулювання
регулярна оцінка
регулярний стан
результат
результат
результат
результати експерименту
рекурентна гра
рекурентний Марківський ланцюг
рекурсивна система
рекурсивний алгоритм
рендомізація
рендомізована модель
рендомізований критерій
репліка
репрезентативна вибірка
ретроспективне дослідження
ризик споживача
ризик
рівень життя
рівень значущості критерію
рівень значущості
рівень народжуваності
рівень смертності
рівняння Юла - Уокера
Рівняння Колмогорова - Чепмена
рівняння рішенням якого є оцінка
Рівняння Фоккера-Планка
рівні ранги
рівновага
рівноважний процес оновлення
рівноважний розподіл
рівноексцесний
рівноімовірний відбір
рівнокорельований розподіл
рівномірна дискретизація
рівномірний розподіл
рівномірний спектр
рід
різке відхилення ковзаючого середнього
різниця
різниці четвертого порядку
різноексцесний
різноексцесний
різноманітність
робоча характеристика
робоча характеристика
робочий діапазон
робочий пробіт
родючості градієнта
розшарування після відбору
розширена група ділиться дизайн
розширений рішення правило Байєса
розбіжність
розбіжність
розвідувальний аналіз даних
розклад
розкладання
розкладна модель
розмах
розміщення
розмір
розпізнаваність
розповсюдженість
розподіл частот
розподіл часу відповіді
розподіл Бернулі
розподіл відновлення
розподіл Ерланга
розподіл з точкою розриву
розподіл імовірностей
розподіл кількості (обєктів чи подій)
розподіл логарифмічного ряду
розподіл на окружності
Розподіл Неймана
розподіл Парето
розподіл Стьюдента
розподіл Фішера
розподіл
розряд
розрахункова формула
розрахунковий графік
розсіювання
ротатабельний план
(статистично) підібрані області
самозважена вибірка
самоспряжені Латинські квадрати
сатурація
сезонні зміни
семіінваріант
середина інтервалу
серединний критерій
серединний критерій
середньоквадратична помилка
середньоквадратичне відхилення
середньоквадратичне відхилення
середньоквадратичний
середньомісячне значення
середня геометрична
середня квадратична
середнє відношення
середнє відхилення
середнє відхилення
середнє гармонійне
середнє значення(розподілу)
середнє значення
середнє по групі
середнє ступеневе
середній рівень дожиття
середній розмах
серія
сильна збіжність
сильна повнота
сильно непараметричний
симетричний критерій
Симетричний розподіл
симетричний факторний дослід
симетрія
симплекс-метод
симплексний план
синергія
систематична похибка
систематична статистика
систематичний відбір
систематичний
систематичні зміни
систематизований план
системна похибка внаслідок помилкового задавання ваг
системний квадрат
системний
сігмоїдна крива
сідлова точка
сімейство експотенційних розподілів
сінгулярний (вироджений) розподіл
скедастична крива
скедастичність
скінчена сукупність
складена оцінка
складені розподілів
складені таблиці спряженості
складеному медіана
складна гіпотеза
складна таблиця
скорчене випробування
скорочений контроль
скорочені досліди
скорочення даних
слабка збіжність
слабкість моделі
Смірнова тест
смуга пропускання(діапазон)
сорт
сортування
сортувати
спадковість
спадна інтенсивність відмов
спадна інтенсивність відмов
специфічність
спеціальний коефіцієнт
спектр
спектральна функція
спектральний розклад
співвідношення цін
співвідношення правдоподібності
співпадіння по знаку відхилення
спільна оцінка
спільна регресія
сподівана частота
спостережені змінні
спряжений розподіл
спряжені латинські квадрати
спряженість ознак
справедлива гра
спроба
СПСС
стьюдентизація
стьюдентизований розкид
стягуваність
стаціонарна сукупність
стаціонарний процес
стаціонарний розподіл
стаціонарність в широкому сенсі
стабілізація дисперсії
стан переходу
стан
стандартизований по віку рівень
стандартна міра
Стандартна помилка оцінки
Стандартна помилка
стандартна сукупність
Стандартне відхилення
Статистична гіпотеза
Статистична грамотність
Статистична сукупність
статистична сукупність
статистичний пакет для суспільних наук
статистичний ряд
Статистичні графіки
статистично еквівалентний блок
статистика виводу
статистика вкладу
статистика навколишнього середовища
статистика повної достатності
статистика рангів
статистика страхування
статистика хі квадрат
статистика
статистика
Статистикою Фермі-Дірака
степенева сума
степенева функція
степінь
стереограма
стереограмма
стимулювання
стиснутий
стійка оцінка
стійкий закон (розподілу)
стійкий стан
стійкість(оцінки)
стохастична диференційованість
стохастична залежність
стохастична інтегрованість
стохастична матриця
стохастична модель
стохастична неперервність
стохастична перевизначеність
стохастична транзитивність
стохастичне ядро
стохастичне програмування
стохастичний
стохастичні збурення
стохастично більше чи менше
стратегія
стратифікація
стратифікована вибірка
стрибок
стрічковий графік(ленточний графік?)
строго стаціонарний процес
структура вибірки
структура
структурне рівняння
структурний параметр
ступенева регресія
ступеневий момент
ступені свободи
ступінь взаємного проникнення вибірок
ступінь довіри
ступінь звязку між ознаками
суцільна перевірка
суцільний контроль
Субєктивна оцінка імовірності
Субмартінгал
субнормальне розсіювання
сукупний ризик
сума квадратів відхилень від середнього
сума квадратів відхилень
суміш (композиція) розподілів
суміш (композиція) розподілів
суперефективність
супермартингал
супровід
супутня змінна
сферичний розподіл
схема задавання ваг
схема контролю серійного добору
схильність до
схожість
схожість
таблиця переваг
таблиця
таблиці багатовимірного дисперсійного аналізу
таблиці тривалості життя
такт
талбиця частот
тантіль
Теорема Бернулі
теорема відділення
теорема відновлення
Теорема Гауса -Маркова
Теорема Колмогорова
Теорема Лапласа
теорема Леві
теорема Маркова
теорема о близькості
теорема про балотування
теорема Радона-Нікодима
Теорема Рао-Блеквела
Теорема Слуцького
теоретична частота
теоретична величина(параметр)
теорія відновлення
теорія ігор
теорія інформації
теорія катастроф
теорія корисності
теорія нечітких множин
теорія прийняття рішень
територіальний вибір
терпимість
тест Шапіро-Вілка
тест дисперсії відносини
тест коефіцієнт
Тест найменш значної відмінності
тест оборотності факторів
тест
тетрахорична кореляція
тетрахорична функція
техніка випавшої ділянки
тип
типова характеристика
типовий зразок
тиск
точка байдужості
точка першого входу
точка розриву
точкова оцінка
точковий процес
точковий процес
точне хі-квадрат
точний критерій Фішера
точний критерій
Точні статистичні метод
точність оцінювання
точність притаманна методу
точність
точність
точно ідентифікована модель
трьохступеневий метод найменших квадратів
трактування
трансваріація
тренд за великий період
тренд заданий
тривимірна гратка
тригонометричне перетворення
трикутний критерій
трикутний план
трикутний розподіл
триномінальний розподіл
тугий
тупиковий стан
узагальнена адитивна модель
узагальнена відстань
узагальнена лінійна модель
узагальнений біноміальний розподіл
узагальнений відємний біноміальний розподіл
узагальнений гама розподіл
узагальнений гіпергеометричний розподіл
узагальнений залежний від випадкових розподіл
узагальнений метод максимальної правдоподібності
Узагальнений метод найменших квадратів
узагальнений перехресна перевірка
узагальнений процес відновлення
узагальнений розподіл парето
Узагальнені авторегресійна умовно гетероскедастична модель
узгоджена вибірка
укорочений
укорочення
ультраметрична нерівність
умова обмеження
умовна ймовірність
умовна статистика
умовне математичне сподівання
умовне очікуване значення
умовний критерій
умовний розподіл
умовний
умовність
умовно незміщена оцінка
унімодальний
упереджений вибірка
упереджений оцінювач
урнова модель
у-функція Гауса
(фіксоване) значення параметру
фаза
фазова функція
фазовий спектр
фактор антитеза
фактор
фактори
факторіальна сума
факторіальний момент
факторіальний півінваріант
факторіальних момент виробляє функції
факторна таблиця
факторний аналіз
факторний аналіз
факторний експеримент
факторний розподіл
фарбування
Феллегі метод
Феррері розподілу
Фішер інформації
Фішер моделі
Фішера перетворення (коефіцієнта кореляції)
Фішер-Hsu-Рой розподілу
Фішер-Ірвін випробування
Фішер-Йетс випробування
фідуціальний вивід
фідуаціальна імовірність
фіксований індекс бази
фіксованими ефектами (постійні) модель
фіктивна змінна
фіктивна змінна
фільтр
Флеммінг-Viot процесу
флуктуація
форма
форма
формулою
фрактал
Фреше відстані
Фреше нерівності
Фреше розподілу
Фрідмана тест
Фрімен-Тьюкі перетворення
Функція Бесселя
функція вартості
функція відновлення
функція впливу
функція втрат
функція втрат
функція дисперсії
функція ізотонної регресії
функція інтенсивності
функція комулятивного розподілу
Функція кумулянтних генерації
функція надійності
функція помилок
функція ризику
функція середнього надлишку
функція спектрального розподілу
функція спектральної щільності
функція
функції ризику
функціональний звязок
Фурє аналіз
характеристична функція
характеристичний корінь
характеристичний функціонал
характеристичний
характеристика
характерізація
хвіст ряду
хвіст розподілу
хибна кореляція
хибнопозитивний
хі квадрат критерій
хі квадрат розподіл
хі розподіл
холосте спостереження
ценз
цензурування
центр місці
центр(діапазону)
центральна величина
Центральна гранична теорема
центральний момент
центральний факторіальних моментів
цикл
циклічна(нетранзитивна) трійка
циклічний план
циклічний порядок
циклічний ряд
цифрова обчислювальна машина
цифровий компютер
цілеспрямована вибірка
час перебування
час повернення
часова кореляція
часовий ряд
частинка
частинна регресія
частка браку
часткова змішування
часткова кореляція
часткова спряженість
частковий звязок
частковий перепис
частота(події)
частота
частотна область
Частотна характеристика функції, передача функцій
частотної теорії ймовірностей
часу першого проходження
черга з почерговим обслуговуванням
черга по пріоритету
черга
черга
числа Бернулі
чиста стратегія
чистка діаграми розсіювання
шанси
шар
швидке перетворення Фур'є
шкала відношень
шляхом підняття випадкової величини в степінь
шматок вибірки
шум
щільність відновлення
щільність розподілу
щільність розподілу
щільність точок
що не є характерним для сукупності
що перетинаються
що стосується розглядуваних обставин
ядро коваріації
яка використовується для обчислення вибіркових кумулянт
яка лежить в основі критерію
яка не впливає на оцінку регресії
яке допускає єдину відповідь
який допускає оцінку
який лежить в основі класифікації)
який може мати лише скінчену кількість значень
який перевищує ексцес нормального розподілу
який характеризує положення центру розподілу
які перевіряються
які показують залежність реакції від дози
які потребують великої кількості розрахунків
якісні дані
якість наближення даних моделлю

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page