ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: T

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

tıkanma problemleri
T²-dağılımı
taşıma etkili artık varyansı
taşıyıcı değişken
taban
tabu durumu
tabu olasılığı
Taguchi yöntemleri (metotları)
tahmin denklemi
tahmin edilebilir
tahmin etmek
tahmin hatası
tahmin yanılgısı
tahmin
tahminde yakınlık
tahmini en fazlalaştırma algoritması
tahminin standart hatası
tahminin standart yanılgısı
tahminleyici
tahrip edici sınama
tahrip edici test
Tajima'nın D istatistiği
Takacs süreci (prosesi)
takma ad
tam bilgi yöntemi (metodu)
tam büyüme
tam denklem sistemi
tam durum analizi
tam eklemeli kümeleşme
tam ilişki matrisi
tam korelasyon matrisi
tam Latin kareler kümesi
tam Latin karesi
tam olma
tam rasgele kayıp
tam regresyon (bağlanım)
tam sınıf (karar fonksiyonlarının)
tam sınıf (karar işlevlerinin)
tam sınıf (sınamaların)
tam sınıf (testlerin)
tam test
tam vaka analizi
tam yeterli istatistik
tamamen baskın tahminleyici
tamamen dengeli kafes karesi
tamamen durağan süreç (proses)
tamamen rassallanmış tasarım
tamlık (karar fonksiyonlarının bir sınıfının)
tamlık (karar işlevlerinin bir sınıfının)
tamlık
tamsayılı programlama
tanımlayıcı bağıntı (veya ilişki)
tanımlayıcı netlik
tanıtma
tarafsız (yansız) dönüşül bölge
tarafsız (yansız) en küçük varyans tahminleyicisi
tarafsız (yansız) güven aralıkları
tarafsız (yansız) hata
tarafsız (yansız) hata
tarafsız (yansız) örnek
tarafsız (yansız) sınama
tarafsız (yansız) tahminleyen denklem
tarafsız (yansız) tahminleyici
tarafsız (yansız) test
tarama ağırlığı
tarama istatistiği
tarama
tarihsel ileriye yönelik çalışma
tasarım denklemi
tasarım matrisi
tasarımı eniyileme
tasarımın en iyiliği
tasarımın oluşum matrisi
tasarımda ekstra dönem değişimi
tasarımların Kronecker çarpımı
tasarsız sınama
tasarsız test
tayf ayrışımı
tayf dağılım fonksiyonu
tayf dağılım işlevi
tayf fonksiyonu
tayf işlevi
tayf ortalaması
tayf yoğunluğu
tayf
tayfî ağırlık fonksiyonu
tayfî ağırlık işlevi
tayfî pencere
tazeleyici süreç (proses)
tazmin eden hata
tazmin eden yanılgı
Tchebychev eşitsizliği
Tchebychev-Hermite çokterimlileri
Tchebychev-Hermite polinomları
T-dağılımı
t-dağılımı
tehlike fonksiyonu
tehlike fonksiyonu
tehlike oranı dağılımı
tehlike oranı
tehlike
tek bağlı kümeleşme
tek değişkenli dağılım
tek doruklu
tek etken kuramı
tek etken teorisi
tek etken
tek faktör kuramı
tek faktör teorisi
tek faktör
tek geçici model
tek kör
tek kuyruk sınaması
tek kuyruk sınaması
tek kuyruk testi
tek kuyruk testi
tek örnekleme planı
tek örnekleme
tek tepeli
tek yanlı sınama
tek yanlı sınama
tek yanlı test
tek yanlı test
tek yönlü modeller
tek yönlü sınıflandırma
tekdüze dağılım
tekdüze örnekleme oranı
tekdüze puan (skor) sınaması
tekdüze puan (skor) testi
tekdüze spektrum
tekdüze tayflar
tekdüzelik denemesi
tekerrür (yineleme) oyunu
tekerrür zamanı
tekil ağırlıklandırma tasarımı
tekil dağılım
tekil değer ayrışımı
tekil olmayan dağılım
tekli bağlanmış blok tasarımı
teklik
tekrar oranı
tekrar örnekleme yöntemi
tekrar
tekrar
tekrarlı araştırma
tekrarlı inceleme
tekrarlı ölçüler tasarımı
tekrarlı yeniden ağırlıklı en küçük kareler
tekrarlamalı Markov zinciri
tekrarlamalı özyükleme
tekrarlamasız durum
tekrarlar
temel ağırlık
temel bileşenler regresyonu
temel bileşenler
temel birim
temel çizgi
temel dönem
temel göze
temel hücre
temel koordinatlar analizi
temel olasılık kümesi
temel rassal süreç (proses)
temel tamlık
temel tehlike
temel tersine sınama
temel tersine test
temel tezat karşılaştırması
temel yenilenme savı
temel yenilenme teoremi
temel
temel-normal dağılımlar
temsilci örnek
teorik değişken
teorik sıklıklar
tepe değeri
tepe noktası
tepki metameteri
tercih alanı indeks sayısı
tercih bölgesi
tercih çizelgesi (tablosu)
terkipli veri
Terry sınaması
Terry testi
Terry-Hoeffding sınaması
Terry-Hoeffding testi
ters çarpınım (faktoryel) serileri dağılımı
ters çokterimli örnekleme
ters çokterimli
ters dağılım
ters dönüştürüm metodu
ters evrişim
ters Gaussian dağılımı
ters hipergeometrik dağılım
ters korelasyon
ters moment
ters normal dağılım
ters olasılık
ters ölçekleme
ters örnekleme
ters polinom
ters Pólya dağılımı
ters problemler
ters serisel ilişki
ters serisel korelasyon
ters sinüs dönüştürümü
ters tanh dönüştürümü
tersine denklemler
tersine normal puan (skor) sınamaları
tersine normal puan (skor) testleri
tersine süreç (proses)
tersine tasarım
tersinebilir ilişki
tersinir sıçrama Markov zinciri Monte Carlo
tersinme indeksi
tersinme sınaması
tersinme testi
tersinme
terslik düzeltmesi
tesadüfi değişken
test dizisi
test dönüştürümünde toplam süre
test istatistiği
test katsayısı
testlerin birleşimi
testlerin stokastik karşılaştırılması
Theil eşitsizlik katsayısı
Theil'ın karma regresyon (bağlanım) tahminleyicisi
Thiessen çokgeni
Thomas dağılımı
Thompson kuralı
tipik değer
tipik olmayan karakteristik
tipik olmayan özellik
tipik örnek
T-kare sınaması
T-kare testi
Tobit modeli
tolerans dağılımı
tolerans etkeni
tolerans faktörü
tolerans sınırları
tolerans
Tong eşitsizliği
toplam belirleme katsayısı
toplam belirtme katsayısı
toplam denetleme
toplam ilişki
toplam korelasyon
toplam modeli
toplam regresyon (bağlanım)
toplamalı model
toplamalı süreç
toplamsal tehlike modeli
toplanma
toplu değişim
toplu işaretler yöntemi (metodu)
toplulaştırıcı indeks
toplulaştırıcı küme analizi
toplulaştırıcı küme çözümlemesi
toplulaştırıcı model
toplulaştırma
t-oranı dağılımı
torba modeli
t-puanı (skoru)
Tracy-Widom dağılımı
trafik yoğunluğu
transfer işlevi
T-sınaması
T-sınaması
t-sınaması
T-testi
T-testi
t-testi
tüketici fiyat indeksi veya endeksi
tüketici fiyat indeksi
tüketici riski
Tukey aralık sınaması
Tukey aralık testi
Tukey çabuk sınaması
Tukey cep sınaması
Tukey cep testi
Tukey istatistiği
Tukey q-testi
Tukey sınaması
Tukey testi
tüm mümkün alt-kümeler regresyonu (bağlanımı)
tümevarım davranışı
tümevarım
tümleşik ilerleyen ortalama süreci (prosesi)
tümleşik spektrum
tümleşik tayf
tümleşik veriler
tümsel örnekleme kesri
tümsel tahmin
tümü basık
tür (tip)
tür yanlılığı
türdeş süreç (proses)
türdeşlik
türetilmiş istatistik
tutarlı sınama
tutarlı tahminleyici
tutarlı test
tutarlılık katsayısı
tutarlılık
tutarsız tahminleyici
tutucu güven aralığı
tutucu süreç
tutumluluk ilkesi (prensibi)
TWIST veya SZZ

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page