ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: S

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

şans değişimi
şans kısıtı
şapka matrisi
şebeke bilgi kriteri
şebeke örneklemesi
şekil ölçümü
şekil
şerit grafik
şişkin dağılımlar
şifresi belirgin süreç (proses)
şifresi belirli süreç
şimdiki durum verisi
şüpheli öncül
s biçimindeki eğri
sıcak güverte metodu
sıfır fark
sıfır hipotezi
sıfır olmayan hipotez
sıfır toplamlı oyun
sıkı denetleme
sıkıştırılmış sınırlar
sıkı
sıklık (frekans) çizelgesi
sıklık (frekans) çokgeni
sıklık (frekans) dağılımı
sıklık (frekans) eğrisi
sıklık (frekans) fonksiyonu
sıklık (frekans) işlevinin normallenmesi
sıklık (frekans) momenti
sıklık (frekans) tanım bölgesi
sıklık (frekans) yanıt fonksiyonu
sıklık (frekans) yüzeyi
sıklık (frekans)
sınıf işareti
sınıf sıklığı
sınıf sembolü
sınıf
sınıfiçi ilişki
sınıfiçi korelasyon
sınıfiçi varyans
sınıflandırma istatistikleri
sınıflandırma ve regresyon (bağlanım) ağaçları
sınıflandırma
sınıfların birleştirilmesi
sınıflararası ilişki
sınıflararası korelasyon
sınıflararası varyans
sınırlı bilgi yöntemleri (metotları)
sınırlı tamlık
sınırlandırılmış ardışık işlem
sınırlandırılmış en çok olabilirlik
sınırlandırılmış ki-kare sınaması
sınırlandırılmış ki-kare testi
sınırlandırılmış rassallaştırma
sınama dizisi
sınama dönüştürümünde toplam süre
sınama istatistiği
sınama katsayısı
sınamaların birleşimi
sınamaların stokastik karşılaştırılması
sıra dönüştürmesi
sıra düzeni istatistiği
sıra ilişkisi
sıra istatistikleri
sıra korelasyonu
sıra oluşturmak
sıra orta değeri yöntemi (metodu)
sıra puanları (skorları)
sıra uyumu katsayısı
sıra
sıra-ağırlıklı ortalama
sıradüzen sınamaları
sıradüzen testleri
sıralı alternatif hipotez
sıralı durağan nokta süreci (prosesi)
sıralı kategorileştirme
sıralı seriler
sırası rassallanmış sınamalar
sırası rassallanmış testler
sıraya girmek
sağaltım-donemi etkileşimi
sağdan budama
sağdan sansürleme
sağlam tahminleyici
sağlamlık
sabit etkiler (veya sabitler) modeli
sabit örnek
sabit temel indeks
sabit
saçılım katsayısı
Sacks savı
Sacks teoremi
saf doğum süreci (prosesi)
saf rassal süreç
saf strateji
safha diyagramı
safha etki karışımlı tasarımlar
safha fonksiyonu
safha işlevi
safha tayfı
safha
sahte (sözde) faktör
sahte ilişki
sahte korelasyon
sahte tayf
sahte-etken
saklı değişken
saklı kök (vektör)
saklı Markov modeli
saklı yapı
salınım indeksi
salınım
salınımsal süreç (proses)
salgın hastalık süreci (prosesi)
salgın modeli
salgın
sandviç tahminleyici
sandviç tahminleyicisi
sansürleme
sansürlenmiş regresyon modeli
sapma artık değeri
sapma rezidüeli
sapma
sapmak
saptanmış (sabit) değişken
sarılı Cauchy dağılımı
sarılı dağılım
sarılı normal dağılım
sarılı Poisson dağılım
sari dağılım
sarsıntı modeli
sarsıntı-hata modeli
sarsıntı-yanılgı modeli
SAS
Satterthwaite sınaması
Satterthwaite testi
sayım dağılımı
sayım
sayısal bilgisayar
sayısal sınıflandırma
sayma dağılımı
sayma süreci (prosesi)
sayma süreci metotları
SB
Schach'ın iki örnekli sınamaları
Schach'ın iki örnekli testleri
Scheffé sınaması
Scheffé testi
Schuster periyodogramı
Schwarz eşitsizliği
S-eğrisi
sebebe özgü tehlike fonksiyonu
seçilmiş noktalar yöntemi (metodu)
secime dayalı örnekleme
seçme yanlılığı
sekizde birlikler
sekizdelikler
sekreter problemi
sektör grafiği
sempati etkisi
semptomsuz (belirtisiz) ve zehirsiz zaman
serbest sıçramalı süreç (proses)
serbestlik derecesi
seri kuyruklar
seri lineer sıra istatistiği
seri seyreltim tahlili
seriler
serileri serileme
serisel değişme
serisel dengeli sıra
serisel ilişki
serisel korelasyon
serisel küme
serisel örnekleme denetim düzenleri
serisel tasarım
serpme çizişleri
serpme diyagramı
seviye planı
seyreltme serileri
Shannon-Wiener indeksi
Shapiro-Wilk sınaması
Shapiro-Wilk testi
Sheppard düzeltmeleri
Sherman'ın sınama istatistiği
Sherman'ın test istatistiği
Shewhart denetim grafiği
Shewhart kontrol grafiği
Short dağılımı
Siegel-Tukey sınaması
Siegel-Tukey testi
sigara kağıdı dağılımı
sihirli kare tasarımı
silindirik dönmeli tasarım
simetri
simetrik bağımlı
simetrik dağılım
simetrik dairesel dağılım
simetrik eşit olmayan blok düzenlemeleri
simetrik etkensel tasarım
simetrik faktörel tasarım
simetrik kararlı yasa
simetrik olmama (simetrisizlik)
simetrik olmayan dağılım
simetrik olmayan etken tasarımı
simetrik olmayan sınama
simetrik örnekleme
simetrik sınama
simetrik test
simetrisiz dağılım
simetrisiz faktör tasarımı
simetrisiz test
simetrisiz
simpleks algoritması
simpleks merkezli tasarım
simpleks tasarımları
simpleks yöntemi (metodu)
Simpson paradoksu
simülasyon modeli
simülatör
sinerji
sinirli bilgi tahminleyicisi
sinüzoidal limit savı
sinüzoidal limit teoremi
sistematik değişim
sistematik hata
sistematik istatistik
sistematik kare
sistematik örnek
sistematik tasarım
sistematik yanılgı
sistematik
sivri tepeli kemer şeklinde eğri
Skitovich-Darmois savı
Skitovich-Darmois teoremi
skor testi
Slutsky savı
Slutsky süreci
Slutsky teoremi
Slutsky'nin on kuramı
Slutsky-Yule etkisi
Smirnov sınamaları
Smirnov testleri
Smirnov-Birnbaum-Tingey dağılımı
SMR veya SÖLOR
Snedecor'ın F-dağılımı
soğuk güverte metodu
soldan budama
soldan sansürleme
somutlaştırma
son karar
sonlanım noktası tahmini
sonlu ark-sinüs dağılımı
sonlu çarpan
sonlu kitle düzeltmesi
sonlu kitle
sonlu Markov zinciri
sonlu örnekleme düzeltmesi
sonlu örnekleme kırılma noktası
sonlu populasyon düzeltmesi
sonlu populasyon
sonsal olasılık
sonsuz bölünebilme
sonsuz kitle
sonsuz küçük katlanma
sonsuz populasyon
sonsuz-sayıda-siteler modeli
sonuç
sönüm çarpanı
sönümlü salınım
soruşturma hatası
soruşturma yanılgısı
soruşturma
soruşturma
Sosyal Bilimler için İstatistik Yazılım Paketi
soy ıslahı
sözde veya yapay değişken
sözde veya yapay gözlem
sözde veya yapay işlem
sözde-olabilirlik
Spearman iki etken savı
Spearman iki etken teoremi
Spearman iki faktör savı
Spearman iki faktör teoremi
Spearman tahminleyici
Spearman temel kuralı
Spearman'ın ρ'su
Spearman'ın rhosu
Spearman'ın sıra korelasyon katsayısı
Spearman-Brown formülü
Spearman-Brown kehanet formülü
Spearman-Kärber tahminleyicisi
Spearman-Kärber yöntemi (metodu)
spektral ağırlık fonksiyonu
spektral ağırlık işlevi
spektral ayrışımı
spektral dağılım fonksiyonu
spektral dağılım işlevi
spektral fonksiyon
spektral işlev
spektral ortalama
spektral pencere
spektral yoğunluk
spektrum
Spencer formülü
Spitzer özdeşliği
S-PLUS
SPSS
s-sınaması
St Petersburg ikilemi
St Petersburg paradoksu
Stacy dağılımı
standart denklem
standart hata
standart kitle
standart Latin karesi
standart normal değişken
standart ölçüm
standart populasyon
standart puan
standart sapma
standart yanılgı
standartlaştırılmış değişken
standartlaştırılmış ölüm oranı
standartlaştırılmış regresyon (bağlanım) katsayıları
standartlaştırılmış sapma
Stata
Stein ikilemi
Stein paradoksu
Stein'ın iki örnek işlemi
Stein-Chen metodu
Steiner'ın üçlü sistemleri
Stephan tekrarlama süreci (prosesi)
Stephan yinelemeli süreci (prosesi)
STER veya ÇTTKT dağılımı
stereoloji
s-testi
Stevens-Craig dağılımı
Stirling dağılımı
stokastik akış modelleri
stokastik bağımsızlık
stokastik bozma
stokastik çekirdek
stokastik değişken
stokastik geçişlilik
stokastik integrallenebilirlik
stokastik matris
stokastik model
stokastik olarak büyük veya küçük
stokastik oynaklık
stokastik programlama
stokastik süreç
stokastik süreklilik
stokastik türevlenebilirlik
stokastik yakınsama
stokastik yaklaştırım işlemi
stokastik
strateji
Student dağılımı
Student hipotezi
Student t-dağılımı
Student'in testi
Sturges kuralı
SU dağılımları
Subrahmaniam genelleştirilmiş iç-içe dağılımı
Subrahmaniam genelleştirilmiş iç-içe dağılımı
Sukhatme d-istatistiği
Sukhatme sınaması
Sukhatme testi
süper-martingal
süper-normal yayılımı
süreç (proses) hatası
süreç (proses) ortalama kusurlu oranı
süreç (proses) yanılgısı
süreçsel yanlılık
sürekli kitle
sürekli olasılık yasası
sürekli örnekleme planı
sürekli populasyon
sürekli rassal değişken
sürekli süreç (proses)
süreklilik düzeltmesi
süreklilik
süreksiz değişken
süreksiz süreç (proses)
sürpriz indeksi
süzme süreci (prosesi)
süzme

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page