ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: O

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

O istatistiği
öğe analizi
O:PP türü (tipi) tasarım
OAR veya RG
oblimaks
Occam usturası
ödeme matrisi
olağan basıklıklar
olabilirlik ilkesi
olabilirlik oran sınaması
olabilirlik oran testi
olabilirlik oranı bağımlılığı
olabilirlik oranı
olabilirlik
olamazlık oranı
olası hata
olası yanılgı
olasılığın eğimlilik yorumu
olasılık ağırlıklı momentler tahmini
olasılık dağılımı
olasılık grafiği
olasılık integrali dönüştürümü
olasılık integrali
olasılık kağıdı
olasılık kütlesi
olasılık momenti
olasılık öğesi
olasılık oran sınaması
olasılık oran testi
olasılık oranı
olasılık örneklemesi
olasılık sıklık (frekans) kuramı
olasılık sıklık (frekans) teorisi
olasılık sınırları
olasılık yoğunluk işlevi (fonksiyonu)
olasılık yüzeyi
olasılık
olasılıkta yakınsama
olay tarihi verisi
olay uzayı
olay
ölçek eşvaryanslı tahminleyici
ölçek parametresi
ölçek parametresi
ölçüde yakınsaklık
ölçüt (kriter)
oldukça tutarlı tahminleyici
olgu
oluş oranı
oluş sıklığı
oluk
ölüm oranı
ölüm süreci (prosesi)
ölüm ve göç süreci (prosesi)
ölümcül doz 50
ölümlülük gücü
olumsallık katsayısı
olumsallık tablosu
olumsallık türü (tipi) dağılım
olumsallık
omega kare sınaması
omega kare testi
ön beyaz gürültü dönüştürümü
ön kestirici değişken
ön-bağımlılık modeli
önceden belirlenmiş değişken
öncelik dizilişi
öncelikli disiplin
öncül olasılık
ondabirlik
ondabirlikler arası açıklık (değişim arlığı)
öndelik sınaması
öndelik testi
önem örneklemesi
öngörüş
öngörü
öngörülü çıkarım
op ve Op gösterimi
oran erteleme yöntemi (metodu)
oran ölçeği
oran tahminleyicisi
oran
oransal eğilim
oransal ortak etken varyans
oransal regresyon (bağlanım)
oransal sıklık (frekans)
orantılı alt-sınıf sayıları
orantılı örnekleme
orantılı tehlikeler modeli
orantısız alt sınıf sayıları
orantısal ihtimaller modeli
Ord-Carver sistemi
örgü örneklemesi
örneğin tekrar kullanımı
örnek araştırması
örnek birimi
örnek incelemesi
örnek istatistiği
örnek momenti
örnek niteleme uzayı
örnek noktası
örnek paylaşımı
örnek planı
örnek sayımı
örnek sayısı
örnek seçiminden sonra katmanlandırma
örnek tahsisi
örnek tasarımı
örnek uzayı
örnek varyansı
örnek
örnekleme aralığı
örnekleme birimi
örnekleme büyüklüğü
örnekleme çerçevesi
örnekleme dışı hata
örnekleme dışı yanılgı
örnekleme dağılımı
örnekleme denetimi
örnekleme hatası
örnekleme kökleri
örnekleme momenti
örnekleme oranı
örnekleme varyansı
örnekleme yanılgısı
örnekleme yapısı
örnekler ağı
Ornstein-Uhlenbeck süreci (prosesi)
örseleyici sınama
örseleyici test
ortak değişim
ortak değişken
ortak etken uzayı
ortak etken varyansı
ortak etken
ortak faktör varyansı
ortak faktör
ortalama açıklık (değişim aralığı)
ortalama çıkış kalite düzeyi
ortalama çıkış kalite sınırı
ortalama değerler
ortalama denetim miktarı
ortalama doğrusal ardıl farkı
ortalama düzeltme (gruplama için)
ortalama fark
ortalama fazladan kusur sınırı
ortalama fazlalık fonksiyonu
ortalama hata
ortalama işlem uzunluğu
ortalama kalan yaşam
ortalama kalite koruma
ortalama kare ardışık dalgalanma tahminleyicisi
ortalama kare bağımlılığı
ortalama kare kontenjansı
ortalama kare olumsallığı
ortalama kare
ortalama kareler toplamı
ortalama karesel hata
ortalama karesel sapma
ortalama karesel yanılgı
ortalama kayıp
ortalama kritik değer yöntemi (metodu)
ortalama madde işlem uzunluğu
ortalama mutlak hata
ortalama mutlak sapma
ortalama mutlak yanılgı
ortalama olabilirlik tahminleyicisi
ortalama öldürücü doz
ortalama örnek işlem uzunluğu
ortalama örnek sayısı eğrisi
ortalama örnek sayısı fonksiyonu (ASN veya ORÖS)
ortalama örnek sayısı işlevi (fonksiyonu) (ASN veya ORÖS)
ortalama probit (olasılık birimi) farkı
ortalama sapma
ortalama sapma
ortalama trigonometrik sapma
ortalama yarı kare farkı
ortalama yoğunluk eğrisi
ortalama yön
ortalama
ortalamaların toplanma özelliği
ortalamanın kök tahminleyicisi
ortalaması kaydırılmış histogramlar
ortanca (medyan) çizgi
ortanca (medyan) etkili doz
ortanca (medyan) F-istatistiği
ortanca (medyan) merkezi
ortanca (medyan) regresyon (bağlanım) eğrisi
ortanca (medyan) sınaması
ortanca (medyan) sınaması
ortanca (medyan) tarafsız (yansız) güven aralığı
ortanca (medyan) tarafsız (yansız)lık (yansızlık)
ortanca (medyan) testi
ortanca (medyan) testi
ortanca (medyan) yönü
ortanca
orta-ortalama değer
ortonormal sistem
örtüşen fonksiyonlar yöntemi (metodu)
örtüşen haritalar yöntemi (metodu)
örtülü tabaka
öteleme eşvaryanslı tahminleyicisi
öteleme parametresi
oto katalitik eğri
oto korelasyon fonksiyonu
oto korelasyon işlevi
oto korelasyon katsayısı
oto korelasyon
oto kovaryans fonksiyonu
oto kovaryans işlevi
oto kovaryans üreten fonksiyon
oto kovaryans üreten işlev
oto kovaryans
otomatik etkileşim tespiti
otomatik model seçimi
otonom denklemler
otoregresif dönüşüm
otoregresif hareketli ortalama süreci (prosesi) (ARMA veya OHOS)
oto-regresif koşullu değişen varyans modeli
otoregresif modeli
otoregresif seriler
otoregresif süreci (prosesi)
otoregresif tamamlanmış hareketli ortalama süreci (prosesi) (ARIMA veya OTHOS)
oto-regresyon (bağlanım) kantili
oto-regresyon (bağlanım) sıra puanları (skorları)
oto-regresyon (bağlanım) sıra skorları
otoregresyon (bağlanım)
otospektrum
oy teorisi
oy teorisi
oynaklık
oyun kuramı
oyun teorisi
öz ilişki fonksiyonu
öz ilişki işlevi
öz ilişki katsayısı
öz ilişki
öz tayf
öz-ağırlıklı örnek
öz-ağırlıklandıran örnek
öz-bağlanımlı şartlı değişen varyans modeli
öz-benzerlik katsayısı
özdeş hatalar
özdeş kategorileştirmeler
özdeş yanılgılar
özdeler
öz-eşlenik Latin karesi
özellik seçimi
özerk denklemler
özgü) dönem
özgül etken
özgül faktör
özgül hız
özgün
özgünlük
öz-ilişki katsayısı
öz-kaçınmalı rassal yürüyüşler
öz-korelasyon katsayısı
öznel Bayesçi çıkarım
öznel Bayesçi sonuçlandırma
öznel olasılık
öznicelik
öznitelik
öztekrarlı algoritma
öztekrarlı sistem
özüne-benzer proses
özürlülük ayarlı hayat yılı
özyinelemeli artık değer
özyükleme testi
özyükleme toplanması
özyükleme yöntemleri (metotları)

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page