ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: N

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

namerkezi χ² dağılımı
NBU veya YEİ dağılımı
NED veya NES
neden değişkeni
nedensel dağılım
nedensel zincir modeli
nedensellik
negatif binom dağılımı
negatif çokterimli dağılım
negatif faktoryel çok-değişkenli dağılım
negatif hipergeometrik dağılım
negatif ikiterimli dağılımı
negatif momentler
negatif üssel dağılım
Nelson-Aalen tahminleyicisi
nerdeyse durağan
nerdeyse kesin
nerdeyse kesinlikle
net ilişki
net korelasyon
Newman-Keuls sınaması
Newman-Keuls testi
Newton-Raphson yöntemi (metodu)
Neyman dağılımının Beall-Rescia genelleştirmesi
Neyman dağıtımı
Neyman modeli
Neyman psi kare sınaması
Neyman psi-kare testi
Neyman'ın ψ² testi
Neyman'ın en dar tarafsız (yansız) güven aralıkları
Neyman'ın etkenlere ayırma savı
Neyman'ın etkenlere ayırma teoremi
Neyman'ın faktörlere ayırma savı
Neyman'ın faktörlere ayırma teoremi
Neyman-Pearson kuramı
Neyman-Pearson teorisi
Neyman-Pearson'ın leması
Neyman-Pearson'ın yardımcı önermesi
Neyman-Scott modeli
NIC veya ŞBK
nicel veriler
nicel yanıt
nicelik
nihai kümeleşme
Nil problemi
nispetler ortalaması
nitel veriler
nitelendirme
nitelenebilir risk
nitelik ayarlı yaşam yılı
nitelik örneklemesi
niteliklere göre denetim
niteliksel (nitel) etkileşim
Noether'in döngüsel eğilim sınaması
Noether'in döngüsel eğilim testi
nokta binomu
nokta değiştirme modelleri
nokta grafiği
nokta iki serisel ilişki
nokta iki serisel korelasyon
nokta ikiterimli dağılım
nokta ikiterimlisi
nokta örneklemesi
nokta süreçleri
nokta tahmini
nokta yoğunluğu
nomogram (sayılar bağıntıları gösteren çizit)
nöral (sinirsel) ağ
normal dışılık durumu
normal dağılım
normal denetim
normal denklemler
normal eşdeğer sapma
normal karışım dağılımları
normal olasılık kağıdı
normal olmayan (anormal) eğri
normal olmayan kitle
normal olmayan populasyon
normal puan (skor) sınamaları
normal puan (skor) testleri
normal sapma
normal yayılım
normalaltı yayılım
normalden farklı olma (anormallik)
normalleştiren dönüştürüm
normalleme
normallenmiş açıklık (değişim aralığı)
normallenmiş en büyük mutlak sapma
normallenmiş güven aralığı
normallenmiş güven aralığı
normallenmiş maksimum olasılık tahminleyicisi
normallenmiş maksimum olasılık tahminleyicisi
normallenmiş M-tahminleyicisi
normallenmiş M-tahminleyicisi
normallik için W sınaması
normallik için W testi
Normallik sınaması
Normallik testi
Normit
NORMIX veya NORKAD
nötr eğri
nüfusbilim
nükleotid çeşitliliği
Nyquist aralığı
Nyquist sıklığı
Nyquist-Shannon savı
Nyquist-Shannon teoremi

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page