ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: K

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

kılavuz araştırma
kılavuz inceleme
kırılganlık modeli
kırılma noktası
kırılma sınırı
kırkma
kırpılmış zaman serileri
kırpma
kısıt
kısıtlı ardışık yöntem
kısıtsız rassal örnek
kısa dönem dalgalanması
kısaltılmış denetim
kısmen bağlı blok tasarımı
kısmen dengeli bağlı blok tasarımı
kısmen dengeli eksik blok tasarımı
kısmen dengeli kafes
kısmen dengeli sıralar
kısmen tutarlı gözlemler
kısmi açıklık (değişim aralığı)
kısmi bağımlılık
kısmi birliktelik
kısmi en küçük kareler
kısmi etki karışımı
kısmi ilişki katsayısı
kısmi ilişki
kısmi kontenjans
kısmi korelasyon katsayısı
kısmi korelasyon
kısmi korelogram
kısmi olumsallık
kısmi oto korelasyon
kısmi özilişki
kısmi regresyon (bağlanım)
kısmi sıra ilişkisi
kısmi serisel ilişki
kısmi serisel korelasyon
kısmi yerleştirme
kabalaştırma
kabuk-soyma algoritması
kabul bölgesi
kabul çizgisi
kabul denetim grafiği
kabul denetimi
kabul edilebilir güvenilirlik düzeyi
kabul edilebilir hipotez
kabul edilebilir kalite düzeyi
kabul edilebilir karar işlevi
kabul edilebilir kusurlar
kabul edilebilir sınama
kabul edilebilir sayılar
kabul edilebilir strateji
kabul edilebilir tahminleyici
kabul edilemez tahminleyici
kabul hatası
kabul kontrol grafiği
kabul örneklemesi
kabul sınırı
kabul sayısı
kabul yanılgısı
kademeli (tedrici) değişiklikler
kademeli bağlanım
kademeli regresyon (bağlanım)
kademeli süreç (proses)
kadran veya çeyrek bölge bağımlılığı
kafes dağılımları
kafes karesi
kafes örneklemesi
kafes tasarımı
Kagan-Linnik-Rao savı
Kagan-Linnik-Rao teoremi
Kaiser-Guttmann ölçütü (kriteri)
kalıcılık
kalıcılık
kalan bekleme süresi
kalite denetimi grafiği
kalite denetimi
kalite kontrol grafiği
kalite kontrol
Kalman süzgeci
kalp şekilli dağılım
Kamat sınaması
Kamat testi
kanal serbestlik derecesi
kanonik değişken
kanonik ilişki
kanonik korelasyon
kanonik matris
kanonik
kantil
Kantorowitch savı
Kantorowitch teoremi
kanuni
kapalı ardışık taslak
kapalı ardışık t-sınamaları
kapalı ardışık t-testleri
kapalı uçlu soru
kaplama olasılığı
Kaplan-Meier tahminleyicisi
kappa
kapsam geçerliliği
kapsama olasılığı
kapsama problemleri
kapsama
kapsamlı örnekleme
Kapteyn dağılımı
Kapteyn dönüştürümü
Kapteyn'in tekli dağılımı
karışık ekim
karışıklık katsayısı
karıştırılmış gözlemler
karşı mod
karşı orta değer
karşı seriler
karşılaştırmalı ölümlülük grafiği
karşılaştırmalı ölümlülük indeksi
karşıt dereceleme
karşıt etkili regresyon (bağlanım) fonksiyonu
karşıt etkili regresyon (bağlanım) işlevi
karşıt hipotez
karşıtlı değişkenler
karşıtlı dönüştürmeler
karakteristik fonksiyon
karakteristik fonksiyonel
karakteristik işlev
karakteristik işlevli
karakteristik kök
karakteristik
karakterizasyon
karar fonksiyonu
karar işlevi
karar kuralı
karar kuramı
karar teorisi
karar uzayı
kararlı durum
kararlı Gaussian olmayan dağılımlar
kararlı Pareto dağılımları
kararlı süreç (proses) (dağılımı)
kararlı yasa
kararlılık sınaması
kararlılık testi
Kärber yöntemi (metodu)
kare alan
kare alan
kare kafes
karekök dönüştürümü
kareleştirme tayfı
karesel bağımlılık
karesel biçim
karesel kontenjans
karesel olumsallık
karesel ortalama
karesel programlama
karesel tahminleyici
karesel yanıt
karma dağılım
karma dağılım
karma etkensel deneyler
karma faktörel deneyler
karma hipotez
karma model
karma örnekleme
karma otoregresif hareketli ortalamalar süreci (prosesi)
karma otoregresif-regresif sistemler
karma strateji
karma tayf
karma üssel yanıt yasası
karmaşık birim
karmaşık deney
karmaşık Gaussian dağılımı
karmaşık geri modülasyon
karmaşık normal olmayan eğri
karmaşık tablo
karmaşık Wishart dağılımı
kartogram
kartopu örneklemesi
kategori kuramı
kategori
kategorik dağılım
kategorik değişkeni
kategorik veri
katlı medyan
katlı ortanca
katlama
katlanmış bağımlılık tablosu
katlanmış dağılımlar
katlanmış kontenjans tablosu
katlanma varyans tahminleyicisi
katman tablosu
katman
katmanlı örnek
katmanlandırma
katrat
katsayı
katsayılar sıralaması
kayıp bilgi prensibi (ilkesi)
kayıp çiziş tekniği
kayıp işlevi (fonksiyonu) (fonksiyonu)
kayıp matrisi
kayıp veri
kayıt bağlanışı
kayıt çizişi
kayıtlar sınamaları
kayıtlar testleri
kayşat testi
kayma sınaması
kayma testi
kaynaştırma analizi
kaysat sınaması
Kayser-Meyer-Olkin örnekleme ölçüsü
kazanç fonksiyonu
keşfedici araştırma
keşfedici inceleme
keşfedici veri analizi
keşfedici veri çözümlemesi
kelester artık değerleri
kelester
kement
kenar etkileri
Kendall S puanı (skoru)
Kendall tau (to) katsayısı
Kendall terminolojisi
Kendall'ın uyum katsayısı
Kendall'in τ'su
kendini yenileyen yığılma (toplanma)
kesen
kesişen örnekleme birimleri
kesilmiş dağılımlar
kesilmiş negatif binom dağılımı
kesilmiş negatif ikiterimli dağılım
kesim
kesin istatistiksel yöntem (metot)
kesin ki-kare sınaması
kesin ki-kare testi
kesinlik denkliği
kesinlik matrisi
kesinlik modülü
kesinlik
kesirli yineleme
kesirlik grafik analizi
kesirlik grafik çözümlemesi
kesirlik
kesirsel Brown hareketi
kesirsel
kesit olasılığı
kesitsel anket (etüt)
keski planları
kesme
kesme
Kesten süreci (prosesi)
kestirici
kestirim aralığı
kestirim
kestirimci ayrışım
kestirimci olabilirlik
kestirimci örnek tekrar kullanma yöntemi (metodu)
kestirimci regresyon (bağlanım) analizi
kestirimci regresyon (bağlanım) çözümlemesi
keyfi başlangıç
keyfi olasılıklı seçim
Khintchine savı
Khintchine teoremi
ki dağılımı
kişi-yılları
ki-çizişi
Kiefer-Wolfowitz süreci (prosesi)
ki-istatistiği
ki-kare bölüntülenmesi
ki-kare dağılımı
ki-kare düzeltmesi
ki-kare istatistiği
ki-kare metriği
ki-kare sınaması
ki-kare testi
ki-karenin toplama özelliği
kiremit-döşeme
kirletilmiş dağılım
kirli veri
k-istatistiği
kitle genetiği
kitle
klinik çalışması
klinik denemeleri
Klotz sınaması
Klotz testi
Knox sınaması
Knox testi
Knut Vik karesi
koşaç
köşe sınaması
köşe testi
köşegensel regresyon (bağlanım)
koşullanmış dağılım
koşullanmış Gauss dağılımı
koşullanmış prensip
koşullu bağımsızlık
koşullu başarısızlık oranı
koşullu beklenen değer
koşullu beklenti
koşullu çıkarım
koşullu güç fonksiyonu
koşullu güç işlevi
koşullu istatistik
koşullu lojistik regresyon (bağlanım)
koşullu maksimum olasılık
koşullu olabilirlik
koşullu olasılık
koşullu regresyon (bağlanım)
koşullu sınama
koşullu tarafsız (yansız) tahminleyici
koşullu test
koşullu yaşam fonksiyonu
koşullu yaşam işlevi
koşullu
kohort
kök ortalama kare hatası
kök ortalama kare sapması
kök ortalama kare yanılgısı
kök
Kolmogorov aksiyomları
Kolmogorov denklemleri
Kolmogorov eşitsizliği
Kolmogorov gösterimi
Kolmogorov savı
Kolmogorov teoremi
Kolmogorov-Smirnov dağılımları
Kolmogorov-Smirnov sınaması
Kolmogorov-Smirnov testi
kombinatöryel güç ortalaması
kombinatöryel sınama
kombinatöryel test
kombinatöryel yöntemler
kompakt (seri) küme
konfigürasyon
kontenjans katsayısı
kontenjans tablosu
kontenjans türü (tipi) dağılım
kontenjans
kontrol grafiği
kontrol metodu
kontrol noktası
kontrol partisi
kontrol sınırları
kontrol
kontrollü süreç (proses)
konukluk süresi
konum merkezi
konum modeli
konum ölçüsü
konum parametresi
konum parametresi
konum seçenek değiştirme hipotezi
konum
konum-ölçek ailesi
konvolüsyon
Konyus şartları
Konyus indeks sayısı
Konyus koşulları
Koopman-Darmois ailesi
koordinatograf
kopyalı örnek
kopyalanmış örnek
k-oranı
k-oranlı t-sınaması
k-oranlı t-testi
korelasyon indeksi
korelasyon katsayısı
korelasyon matrisi
korelasyon oranı
korelasyon tablosu
korelasyon yüzeyi
korelasyon
korelasyonun kübü
körleştirme
k-örnek problemi
Koroljuk savı
Koroljuk teoremi
k-ortalamalar kümeleşmesi
koruyucu güven aralığı
koruyucu süreç (proses)
kosinüs dağılımı
kota örneği
kötü koşullu
kötü-tanımlanmış problem
Kounias eşitsizliği
kovarimin
kovaryans analizi (KOVAN)
kovaryans çekirdeği
kovaryans çözümlemesi
kovaryans fonksiyonu
kovaryans işlevi
kovaryans matrisi
kovaryans
kovaryansça durağan süreç
Kramp fonksiyonu
kritik bölge
kritik bölüm
kritik değer
Kruskal istatistiği
Kruskal-Wallis sınaması
Kruskal-Wallis testi
k-sınıflı tahmine edicisi
K-sınaması
K-testi
kuşak (nesil) çalışmaları
kuşak (nesil) hayat tablosu
kuşak dağılımı
kuşak genişliği
kuşak yaşam tablosu
kuşaksal çokterimli
kuşaksal örnekleme
kuşaksal polinom
kuşatan güç fonksiyonu
kuşatan güç işlevi
kuşatan risk fonksiyonu
kuşatan risk işlevi
kuantum hipotezi
kuantum indeksi
kübik kafes tasarımı
kübik kafes
küçük sayılar yasası
Kuder-Richardson formülü
Kuiper istatistiği
külçe etkisi
Kullback-Leibler bilgisi
Kullback-Leibler uzaklık fonksiyonu
kumarbazın iflası
küme (nokta) süreci (prosesi)
küme analizi
küme çözümlemesi
küme örneklemesi
küme sonrası örneklemesi
küme
kümelenme
kümeli rassallanmış deneme
kümülant üreten fonksiyon
kümülant üreten işlev
kümülant
kura örneklemesi
kurallı
kuralsız
küresel dağılım
küresel normal dağılım
küresel ortalama yönü
küresel simetrik dağılımlar
küresel standart hata
küresel standart yanılgı
küresel varyans işlevi (fonksiyonu)
küresel varyans
küreselleme
küresellik sınaması
küresellik testi
kusur yüzdesine göre parti toleransı
kusurlu birim
kusurlu olasılık dağılımı
kusurlu oranı
kusurlu örnek
kütle merkezi yöntemi
kutu grafiği
kutu ve tüy grafiği
kutupsal takoz diyagramı
küvet eğrisi
kuvvetli (sağlam) tamlık
kuyruk problemi
kuyruk

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page