ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: G

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

Gabriel sınaması
Gabriel testi
Gabriel-Sen istatistiği
Galton eğrisi
Galton ferdi fark problemi
Galton mermi ucu eğrisi
Galton sıra sınaması
Galton sıra testi
Galton-McAllister dağılımı
Galton-Watson süreci (prosesi)
GAM veya GTM
gama dağılımı
gama fonksiyonu
gama integrali
gama katsayıları
gama-kırılganlık modelleri
Gani ortalama farkı
Gantt ilerleme grafiği
GARCH veya GOKDEV modeli
Gart sınaması
Gart testi
Garwood dağılımı
Gauss dağılımı
Gauss elemesi
Gauss prosesi (süreci)
Gauss-Markov savı
Gauss-Markov teoremi
Gauss-Poisson dağılımı
Gauss-Seidel yöntemi (metodu)
Gauss-Winckler eşitsizliği
Geary bitişiklik oranı
Geary oranı
Geary savı
Geary teoremi
geçerlilik
geçiş durumu
geçiş matrisi
geçiş olasılığı
geçiş yoğunluğu (şiddeti)
geçişmeli deneme
geçici olarak sürekli süreç (proses)
geçici ortalama
geçici türdeş (homojen) süreç (proses)
gecikme histerisi
gecikme
gecikmeli ilişki
gecikmeli korelasyon
gecikmeli kovaryans
gecikmeli regresyon (bağlanım)
geçim indeksi
geçmiş denetimi
geçmiş kontrolleri
GEE veya GTED
Gehan testi
gelişim indeksi
gen çifti
genel etken
genel faktör
genel içbağımlı (dayanışık) sistem
genel istatistik
genel uyum ortalaması
genel uyum
genel yenileme süreci (prosesi)
genelleştirilmiş ardışık olasılık oran sınaması
genelleştirilmiş ardışık olasılık oran testi
genelleştirilmiş Bayes karar kuralı
genelleştirilmiş binom dağılımı
genelleştirilmiş çapraz-doğrulama (tasdik)
genelleştirilmiş çapraz-doğrulama (tasdik)
genelleştirilmiş çokterimli dağılım
genelleştirilmiş dağılım
genelleştirilmiş dik açılı tasarımlar
genelleştirilmiş doğrusal model
genelleştirilmiş en çok olabilirlik tahminleyicisi
genelleştirilmiş en küçük kareler tahminleyicisi
genelleştirilmiş Fisher k -istatistikleri
genelleştirilmiş gama dağılımları
genelleştirilmiş güç serileri dağılımları
genelleştirilmiş iki değişkenli üssel dağılım
genelleştirilmiş ikiterimli dağılımı
genelleştirilmiş karışık model
genelleştirilmiş karışık model
genelleştirilmiş kararlı yasa
genelleştirilmiş klasik doğrusal tahminleyiciler
genelleştirilmiş lineer gizli ve karma modeller
genelleştirilmiş lineer interaktif modelleme
genelleştirilmiş normal dağılım
genelleştirilmiş otoregresif şartlı değişen varyans modeli
genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli
genelleştirilmiş Pareto dağılımı
genelleştirilmiş Pareto dağılımı
genelleştirilmiş sari dağılım
genelleştirilmiş STER dağılımı
genelleştirilmiş T² dağılımı
genelleştirilmiş tahminleyici denklemler
genelleştirilmiş tahminleyici denklemler
genelleştirilmiş ters
genelleştirilmiş toplamsal model
genelleştirilmiş toplamsal model
genelleştirilmiş uç-değer dağılımı
genelleştirilmiş uç-değer dağılımı
genelleştirilmiş uzaklık
genetik algoritması
genetik heterojenlik (çoktürellik)
geniş anlamda durağan
geniş büyüklükler
geniş örnekleme
genişletilmiş Bayes karar kuralı
genişletilmiş grup bölünebilir tasarım
genişletilmiş hipergeometrik dağılım
genişletilmiş ikiterimli dağılımı
genişletilmiş negatif binom dağılımı
genişlik oranı
genişlik
genlik (dalga şiddeti)
genlik oranı
GenStat
geometrik açıklık (değişim aralığı)
geometrik dağılım
geometrik hareketli ortalama
geometrik olasılık
geometrik ortalama
gerçeğe ters model
gerçekleniş
gerçekten anlamlı fark testi
gereksiz değişken
gerginlik
geri çağırma
geri çevirme hatası
geri çevirme yanılgısı
geri dönüş dönemi
geri dönüş durumları
geri dönüş zamanı
geri gösterim
geri hesaplama
geri modülasyon
geri projeksiyon
gerilim
geriye dönük çalışma
gevşek salınım
gezgin satıcı problemi
Gibbs örneklemesi kullanan Bayes Çıkarımı
Gibbs örnekleyicisi
Gibrat dağılımı
Gini eşdereceleme indeksi
Gini hipotezi
Gini oranı
Gini'nin δ-indeksi
Gini'nin delta indeksi
Gini'nin ortalama uzaklığı
girdi/çıktı süreci (prosesi)
giriş zamanı
g-istatistiği
Gittins indeksi
gizil özellik analizi
gizil sınıf analizi
gizli periyodiklik planı
GLIM
Glivenko savı
Glivenko teoremi
Glivenko-Cantelli leması
Glivenko-Cantelli yardımcı önermesi
GLLAMM veya GLGKM
Gnedenko savı
Gnedenko teoremi
Gnedenko-Koroljuk dağılımları
Gnedenko-Koroljuk savı
Gnedenko-Koroljuk teoremi
göç
Gompertz eğrisi
Gompertz-Makeham dağılımı
gömülmüş süreç (proses)
Goodman-Kruskal G istatistiği
Goodman-Kruskal Tau katsayısı
göreceli bilgi
göreceli büyüme araştırması
göreceli etkinlik (bir örnek tasarımının)
göreceli etkinlik (bir sınamanın)
göreceli etkinlik (bir tahminleyicinin)
göreceli etkinlik (bir testin)
göreceli indeks
göreceli kesinlik
göreceli kuvvet
göreceli risk
göreceli sıklık (frekans)
göreceli varyans
görüntü analizi
görüntü işleme
gösterge değişkeni
gösterge fonksiyonu
gösterge işlevi
gösteriş etkisi
Goutereau sabiti
gövde-yaprak çiziti
gövde-yaprak diyagramı
gövde-yaprak gösterimi
Gower benzerlik katsayısı
göz ardı edilemez yanıtsızlık
göze modeli
göze sıklığı
gözlem hatası
gözlem yanılgısı
gözlemsel araştırma
gözlemsel çalışma
gözlemsel hata
gözlemsel yanılgı
gözlenebilir değişken
gözlenen bilgi matrisi
gözlenmemiş etki karışıcısı
Graeco-Latin karesi
grafik
grafiksel model
grafiksel tahminleyici
grafiksel zincir modeli
Gram ölçütü (kriteri)
Gramyan matrisi
Gramyan
Greenhouse-Geisser sınaması
Greenhouse-Geisser testi
Grenander tahminleyicileri
Grenander'in belirsizlik ilkesi (prensibi)
Grubbs kuralı
Grubbs tahminleyicileri
grup ardışık tasarımı
grup bölünebilir döndürülebilir tasarımlar
grup bölünebilir eksik blok tasarımı
grup bölünebilir PBIB
grup bölünebilir tasarım
grup etkeni
grup faktörü
grup içi varyans
grup karşılaştırması
grup tarama yöntemleri (metotları)
grup testleri
grup
gruplama düzeltmesi
gruplama kafesi
gruplandırılmış Poisson dağılımı
gruplar arası varyans
g-sınaması
g-testi
güç dönüştürümü
güç etkinliği
güç fonksiyonu dağılımı
güç fonksiyonu
güç işlevi (fonksiyonu) dağılımı
güç işlevi
güç momenti
güç ortalaması
güç tayfı
güç toplamı
güç
güçlendirmeyle hızlandırma
güçlü büyük sayılar yasası
güçlü dağılımdan bağımsız
güçlü yakınsama
güçsel hızlandırma
gül diyagramı
Gumbel dağılımı
Gumbell eşitsizlikleri
güncel veri
Gupta'nın altküme seçme yöntemleri (metotları)
Gupta'nın simetri sınaması
Gupta'nın simetri testi
Gurland'ın Neyman dağılımı genelleştirmesi
gürültü
Guttman ölçeklemesi
güven şeridi
güven aralığı
güven bölgesi
güven dağılımı
güven düzeyi
güven eğrileri
güven katsayısı
güven kuşağı
güven kümesi
güven sınırları
güvenilir aralık
güvenilir bölge
güvenilir çıkarım
güvenilir dağılım
güvenilir sonuçlandırma
güvenilir süreç (proses)
güvenilirlik katsayısı
güvenirlik
güvenme olasılığı
güvenme sınırları
güvensizlik

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page