ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: D

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

D türü (tipi) bölge
dış varyans
dışdeğerbiçim öngörüsü
dışdeğerbiçim
dışsal (harici) geçerlilik
dışsal değişken
D²-istatistiği
dağılım eğrisi
dağılım işlevi
dağılım karışımı
dağılım
dağılımdan bağımsız yeterlilik
dağılımdan bağımsızlık yöntemi (metodu)
dağılımların karışımı
dağılım-sabit istatistiği
dağılmış gecikme
dağınık nokta grafiği düzleştiricisi
dağınık nokta grafiği matrisi
DAG veya YÇÇ
D'Agostino sınaması
D'Agostino testi
daha iyi aynı dereceden yanlılık tahminleyicisi
daima daha iyi karar işlevi (fonksiyonu)
daima en doğru
daima en güçlü sınama
daima en güçlü test
daima en iyi sabit risk tahminleyicisi
daima en iyi uzaklık güç testi
daima en küçük risk
daima tarafsız (yansız) tahminleyici
daima
daimilik ilkesi
daimilik yöntemi (metodu)
daimilik
dairesel açıklık (değişim aralığı)
dairesel çeyreklik sapma
dairesel dağılım
dairesel formül
dairesel grafik
dairesel histogram
dairesel kafes dağılımı
dairesel normal dağılım
dairesel olmayan istatistik
dairesel ortalama fark
dairesel ortalama sapma
dairesel sınama
dairesel seri ilişki katsayısı
dairesel seri korelasyon sayısı
dairesel test
dairesel üçlüler
dal ve sınır yöntemleri (metotları)
Dalenius savı
Dalenius teoremi
dalgacıklar
dalgalanma
dallanan Markov süreci (prosesi)
dallanan Poisson süreci (prosesi)
dallanan yenilenme süreci (prosesi)
dallandırma süreci (prosesi)
DALY veya ÖAHY
Dandekar düzeltmesi
Daniel sınaması
Daniel testi
Daniel'in sıralı korelasyon katsayısı
daraltma
darlık tahminleyicisi
Darmois-Koopman dağılımları
Darmois-Koopman-Pitman teoremi
Darmois-Skitovich savı
Darmois-Skitovich teoremi
David boş göze sınaması
David boş göze testi
David boş hücre sınaması
David boş hücre testi
David-Barton sınaması
David-Barton testi
davranışsal karar fonksiyonu
davranışsal karar işlevi
dayanak
d-ayrışım kuramı
de Finetti savı
de Finetti teoremi
değer indeksi
değişebilirlik
değişen şekilde basık
değişen şekilde çarpık
değişen dereceli
değişen varyanslı
değişim akış analizi
değişim akış çözümlemesi
değişim katsayısı
değişim noktası modelleri
değişim noktası problemi
değişim noktası tahminleyicisi
değişim noktası
değişim ötesi göreceli alan
değişim ötesi
değişim
değişken dönüştürümü
değişken farkı metodu
değişken farklılık yöntemi (metodu)
değişken olasılıklı seçim
değişken örnekleme oranı
değişken parti büyüklüğü planı
değişken parti büyüklüğü planı
değişken seçimi
değişken
değişkenler denetimi
değişkenlerdeki hatalar modeli
değişkenlerdeki yanılgılar modeli
değişkenlerin toplanması
değişme ötesi yoğunluk
değişmeli süreç
değiştirilebilir (değişkenler)
değiştirilebilirlik
değiştirilmiş aritmetik ortalama
değiştirilmiş binom dağılımı
değiştirilmiş denetim sınırları
değiştirilmiş ikiterimli dağılım
değiştirilmiş kesit olasılığı
değiştirilmiş kontrol sınırları
değiştirilmiş Latin karesi
değiştirilmiş normal dağılımlar
değiştirilmiş ortalama kare ardışık fark
değiştirilmiş ortalama
değiştirilmiş üssel eğri
değiştirilmiş Von Neumann oranı
değiştirme süreci (prosesi)
değiştirme
DEA veya DFA
Delaunay nirengisi
Delaunay üçgenlemesi
delta dağılımı
delta metodu
delta yöntemi
delta-indeksi
demet varyasyonu
demografi
dendrogram
deneme
deneme
denetim diyagramı
denetim grafiği
denetim miktarı
denetim noktası
denetim partisi
denetim sınırları
denetim
denetlemeli süreç
deney tasarımı
deneysel Bayes işlemi
deneysel Bayes tahminleyicisi
deneysel birim
deneysel dağılım fonksiyonu
deneysel dağılım işlevi
deneysel hata
deneysel olasılık birimi
deneysel yanılgı
denge dağılımı
denge yenileme süreci (prosesi)
denge
dengeli eksik blok
dengeli etki karışımı
dengeli faktöryel deney tasarımı
dengeli faktöryel deney tasarımı
dengeli farklar
dengeli kafes kare
dengeli mükerrer yineleme
dengeli örnek
dengeli özyükleme
dengeli tekrarlanmış yineleme
denklemlerdeki hata
denklemlerdeki yanılgı
denklik sınıfı
denklik testi
derece ilişkisi
derece korelasyonu
derece
dereceleme eğrisi
dereceleme
derin katmanlama
desen fonksiyonu
desen işlevi
desen tanıma
desenli örnekleme
destek
destekleme
Dethiel çokgeni
diferansiyel fark denklemi
diferansiyel süreç
dijital bilgisayar
dik açılı tasarım
dik projeksiyon (izdüşüm)
dik
dikdörtgensel birliktelik taslağı
dikdörtgensel dağılım
dikdörtgensel kafes
dikey çokterimliler
dikey işlevler (fonksiyonlar)
dikey kareler
dikey olasılıksal değişken dönüştürümü
dikey olmayan veriler
dikey polinomlar
dikey regresyon (bağlanım)
dikey sıralar
dikey süreç (proses)
dikey tasarım
dikeylik sınamaları
dikeylik testleri
dilimli diyagramı
Dimroth-Watson dağılımı
dinamik model
dinamik programlama
dinamik sağaltım tahsisi
dinamik stokastik süreç
dip değer
dirençli teknikler
Dirichlet dağılımı
Dirichlet mozaiği
Dirichlet serileri dağılımı
Divisia indeksi
Divisia-Roy indeksi
Dixon istatistiği
Dn+-istatistiği
doğal (içkin) yanlılık
doğal eşlenik öncül
doğal ilişki
doğal korelasyon
doğru ortalama
doğru regresyon (bağlanım)
doğru ve yanlış durumlar yöntemi (metodu)
doğrudaşlık
doğrudan ilişki
doğrudan korelasyon
doğrudan olasılık
doğrudan örnekleme
doğrudan standartlaştırma
doğrulayıcı etken analizi
doğrulayıcı etken çözümlemesi
doğrulayıcı faktör analizi
doğrulayıcı faktör çözümlemesi
doğruluk
doğrusal ayırıcı fonksiyon
doğrusal başarısızlık oranı dağılımı
doğrusal eğilim
doğrusal en çok olabilirlik yöntemi (metodu)
doğrusal hipotez
doğrusal işlem
doğrusal ilişki
doğrusal kısıt
doğrusal korelasyon
doğrusal lojistik regresyon
doğrusal model
doğrusal olmayan ilişki
doğrusal olmayan korelasyon
doğrusal olmayan regresyon (bağlanım)
doğrusal ortalama kare regresyonu (bağlanımı)
doğrusal programlama
doğrusal regresyon (bağlanım)
doğrusal sistematik istatistik
doğrusal tahminleyici
Doğrusal yapısal bağıntılar
doğrusal yapısal ilişki
doğrusal yeterlilik
doğrusallık-etkili gözlemler
doğrusal-normal dağılım
doğum oranı
doğum süreci (prosesi)
doğum
doğum-ölüm süreci (prosesi)
doğurganlık oranı
Dodge sürekli örnekleme planı
dolandırma
dolaylı en küçük kareler
dolaylı örnekleme
dolaylı standartlaştırma
döndürme örneklemesi
döndürme
döndürülebilir tasarım
dönem
dönemeç tasarım
dönemsel çizit
dönemsel süreç
döngü planı
döngü
döngülü sıra
döngülü seriler
döngülü tasarım
Donker savı
Donker teoremi
dönüş noktası
dönüşük Beta dağılımı
dönüşük Dirichlet dağılımı
dönüşümlü yenilenme süreci (prosesi)
Doolittle tekniği
D-optimal tasarım
dördülleme tayfı
dört kat çizelgesi
dört parçalı normal dağılım
dört-düzeyli fonksiyon
dört-düzeyli işlev
dört-düzeyli ilişki
dört-düzeyli korelasyon
dörtlü fark
dörtlü
dörttebirlik
doruk değeri
Downton tahminleyicileri
doygun model
doygunluk
doz meta-ölçeri
doz-tepki ilişkisi
doz-yanıt eğrisi
Dragstedt-Behrens yöntemi (metodu)
düğümlenmiş sıralar
düal savı
düal süreç (proses)
düal teoremi
Duncan sınaması
Duncan testi
Dunn testi
Dunnett sınaması
Dunnett testi
durağan dağılım
durağan kitle
durağan kovaryanslı süreç (proses)
durağan populasyon
durağan stokastik süreç
durağan süreç (proses)
durağanlık derecesi
Durbin'in çok aşamalı varyans tahminleyicisi
Durbin-Watson istatistiği
durdurma kuralı
durulme
duyarlık analizi
duyarlık fonksiyonu
duyarlılık bilgisi
duyarlılık ve belirleme
duyarlılık verileri
düz-çizgili eğilim
düzeltilmemiş moment
düzeltilmiş indeks sayısı
düzeltilmiş moment
düzeltilmiş olasılık birimi
düzeltilmiş regresyon (bağlanım) analizi
düzeltilmiş regresyon (bağlanım) çözümlemesi
düzeltme denetimi
düzeltme etkeni
düzeltme faktörü
düzen (array)
düzenli durağan nokta süreci (prosesi)
düzenli durum
düzenli en iyi asimptotik normal tahin edici
düzenli grup bölünebilir eksik blok tasarımı
düzenli Markov yenileme süreci (prosesi)
düzenli tahminleyici
düzensiz seri
düzensiz tahminleyici
düzensizlik katsayısı
düzensizlik problemi
düzensizlik teknikleri
düzgün dağılım
düzleştirici
düzleştirme gücü
düzleştirme sınaması
düzleştirme testi
düzleştirme
düzleme gücü
düzleme regresyon (bağlanım) analizi
düzleme regresyon (bağlanım) çözümlemesi
düzleme sınaması
düzleme testi
düzleme
Dvoretsky stokastik yaklaşım savı
Dvoretsky stokastik yaklaşım teoremi
Dwass-Steel sınaması
Dwass-Steel testi

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page