ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Turkish: Full list

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

A türü (tipi) (tipi) bölge
A türü (tipi) (tipi) dağılım
A türü (tipi) (tipi) seriler
A türü (tipi) Gram-Charlier serileri
ağ örneklemesi
ağ örneklemesi
ağırlık fonksiyonu
ağırlık işlevi
ağırlık katsayısı
ağırlık yanlılığı
ağırlık
ağırlıklı en küçük kareler
ağırlıklı indeks sayısı
ağırlıklı ortalama
ağırlıklı regresyon
ağırlıklı takım
ağırlıklama katsayısı
ağırlıklama tasarımı
ağırlıksız ortalama
ağırlıksız ortalamalar yöntemi (metodu) (varyans analizinde)
ağaç budama
ağaç regresyonu
ağaç yapılı istatistiksel metotlar
aşırı belirleme
aşırı kırpma (sınırlama)
aşırı yayılım
aşırılık katsayısı
aşan yaşam testi
aşanlık sınamaları
aşanlık testleri
aşanların dağılımı
Abbe-Helmert ölçütü (kriteri)(kriteri)
Abelson-Tukey puan (skor) sınaması
Abelson-Tukey puan (skor) testi
açık ardışık (ardışık) taslak
açık uçlu sınıflar
açık uçlu soru
açıklık (değişim aralığı) çizelgesi
açıklık (değişim aralığı) orta değeri
açıklık (değişim aralığı)
açıklayıcı değişken
açılıp kapanabilirlik
açısal değişkenler
açısal dönüşüm
ACF veya OKF
adaletli oyun
Adès dağılımları
adeta her yerde
adeta kesinlikle
adil oyun
afet kuramı
afet teorisi
afine α-çözünürlüğü
afine alfa çözünürlüğü
ahlak
AIC veya ABK
AID veya OET
Aitken tahminleyicisi
Ajne analiz sınaması
Ajne analiz testi
Ajne çözümleme sınaması
Ajne çözümleme testi
Ajne'nin An-testi
Akaike bilgi ölçütü (kriteri)
aktüeryal istatistik
aktüeryal tahminleyici
alan (saha) örneklemesi
alan karşılaştırılabilirlik etkeni
alan karşılaştırılabilirlik faktörü
aldatıcı birliktelik
aldatıcı ilişki
aldatıcı korelasyon
aldatıcı süreç (proses)
alfa çarpanlaması
alfa çözünürlüğü
alfa hatası
alfa indeksi
alfa yanılgısı
alfabe
algoritma
alokörtik
alometri
alt çapraz
alt çeyrek
alt denetim sınırı
alt kontrol sınırı
alt sıra yanlılık tahminleyicisi
altı nokta denemesi
Alter periyodramı
alt-grup etki karışımlı
alt-martingal
alt-örnek
alt-örnekleme
alt-seriler
alt-tabaka denetimi
alt-tabaka kontrolü
amaçlı örnek
ampirik (deneysel) istatistiksel model
ampirik (deneysel) olabilirlik
ampirik (deneysel) üssel aile
ana etki
ana örnek
analitik araştırma
analitik eğilim
analitik inceleme
analitik regresyon (bağlanım)
analitik tarama
analog bilgisayar
ancak tanımlanmış model
Anderson-Darling istatistiği
Anderson'un sınıflandırma istatistiği
Andrew'ün Fourier türü (tipi) grafiği
ani değişim
ani durum
ani ölüm oranı
anizotropik dağılım
anket (tarama) metodolojisi
anketör yanlılığı
anlamlılık düzeyi (seviyesi)
anlamlılık noktası
anlamlılık
anlamsız ilişki
anlamsız korelasyon
anormallik indeksi
Anosov savı
Anosov teoremi
ANOVA veya VARAN tablosu
Ansari-Bradley yayılım sınaması
Ansari-Bradley yayılım testi
Anscombe artık değeri
AOQ veya OÇK
AQL veya KeKaD
AQL veya OÇKS
arızalıların tolerans sayısı
ara dereceli değerler
araştırma alanı
araştırma soru kağıdı
araştırma tasarımı
araştırma
araştırmalardaki hatalar
araştırmalardaki yanılgılar
araç değişken
aracılık analizi
aracılık çözümlemesi
aralık dağılımı
aralık sansürlemesi
aralık tahmini
Aranda-Ordaz modeli
araya yayılma düzeyi
ARCH veya ORKDEV modeli
ardışık analiz
ardışık çözümleme
ardışık değişme noktası problemi
ardışık ilişki tablosu
ardışık ki-kare sınama
ardışık ki-kare testi
ardışık korelasyon tablosu
ardışık olasılık oran sınaması
ardışık olasılık oran testi
ardışık örnekleme
ardışık sınama
ardışık seçme
ardışık T² sınaması
ardışık T² testi
ardışık tahmin
ardışık test
ardışık tolerans bölgesi
ardıl çıkarım kareleri ortalaması
ardıl çıkarım ortalaması
ardıl durumlara ilişkin örnekleme
ardıl fark istatistiği
ARE veya AGE
Arfwedson dağılımı
ARIMA veya OTHOS süreci (prosesi)
aritmetik dağılım
aritmetik ortalama
arka plan bilgisi
ark-sinüs dağılımı
ark-sinüs dönüştürümü
ARMA veya OHOS süreci (prosesi)
ARMA veya OHOS süreci (prosesi)
Armitage kısıtlı yöntemi
Armitage'ın ki-kareli eğilim sınaması
Armitage'ın ki-kareli eğilim testi
Arnold dağılımı
art arda dizili (tandem) kuyruklar
art arda dizili (tandem) sınamalar (testler)
artı çarpıklık
artık değer
artık etkisi
artık işlem etkisi
artık kareler toplamı
artık sağaltım etkisi
artan başarısızlık oranı
artan tehlike oranı
asıl doğruluk
asimptotik √n-tarafsız (yansız) tahminleyici
asimptotik √n-tarafsız (yansız) tahminleyici
asimptotik Bayes yöntemi
asimptotik dağılım
asimptotik etkinlik
asimptotik göreceli etkinlik
asimptotik nispi etkinlik
asimptotik normallik
asimptotik olarak alt minimaks
asimptotik olarak durağan
asimptotik olarak en güçlü sınama
asimptotik olarak en güçlü test
asimptotik olarak etkin tahminleyici
asimptotik olarak tarafsız (yansız) tahminleyici
asimptotik olarak yerel en iyi tasarım
asimptotik standart hata
asimptotik standart yanılgı
asimptotik test
Aspin-Welch testi
at nalı etkisi
atış gürültüsü
atak oranı
atanma
atfolunabilir kesir
atlama istatistiği
atlama matrisi
atlama ve sınır metotları
atlamalı okuma yöntemi (metodu)
atom
avlu
ayırıcı analiz
ayırıcı çözümleme
ayırtedici fonksiyon
ayırtedici fonksiyonel
ayırtedici işlev
ayırtedici işlevli
ayırtedici kök
ayarlama
ayarlanmış belgi olasılığı
ayarlanmış profil olasılığı
aykırı değer eğilimli dağılım
aykırı değerler
aylık ortalama
aylak dönem (boş dönem)
aynı sıralı yanlılık tahminleyicileri
aynı türlük indeksi
ayrı türlü
ayrışım teoremi
ayrışım
ayrıştırılabilir modeller
ayrık (pürüzlü) dağılım
ayrık dağılım
ayrık dairesel düzgün dağılım
ayrık dalgacık dönüştürümü
ayrık dalgacık transformasyonu
ayrık değişken
ayrık dikdörtgensel dağılım
ayrık güç serileri dağılımı
ayrık lognormal dağılım
ayrık normal dağılım
ayrık olasılık yasası
ayrık Pareto dağılımı
ayrık rassal değişken
ayrık süreç (proses)
ayrık tür (tip) III dağılımı
ayrılış süreci (prosesi)
ayrılmış kimse veya nesne veya denek
ayrıntılı öncül (dağılım)
az yayılma
azalan basarisizlik oranı
azalan tehlike oranı
azaltılmış en küçük kareler yöntemi (metodu)
azaltılmamış tasarımlar
azbasıklık (frekans)
az-kararlı örnekleme
B türü (tipi) bölge
B türü (tipi) dağılım
B türü (tipi) Gram-Charlier serileri
B türü (tipi) seriler
bağ işlevi (fonksiyonu) (fonksiyonu)
bağımlı değişken
bağımlılık katsayısı
bağımlılık tablosu
bağımlılık türü (tipi) dağılım
bağımlılık
bağımlılık
bağımsız artışlı süreç (proses)
bağımsız değişken
bağımsız denemeler
bağımsız hareket
bağımsız sansürleme
bağımsız testler
bağımsızlık sıklığı
bağımsızlık
bağlı bloklar
bağlı çift değiştirmeli tasarım
bağlı esli karşılaştırma tasarımı
bağlı örnekler
bağlama
bağlanabilir tasarım
bağlanmışlık
bağlantı analizi
bağlantı indeksi
bağlantı
bağlantı
bağlantılı veri
bağlantısızlık
başıboş
başarım (performans) niteliği
başarım karakteristiği
başarısızlık oranı
başvuru (referans) kümesi
Bachelier süreci (prosesi)
BACON veya BUHVADA algoritması
Bagai'nin Y1 istatistiği
Bahadur etkinliği (verimliliği)
bahis oranı
Banach'ın eşleştirme problemi
Barnard'ın Monte Carlo sınaması
Barnard'ın Monte Carlo testi
Barndorff-Nielsen formülü
Bartholomew problemi
Bartlett ayarlaması
Bartlett ayrışımı
Bartlett doğrudaşlık sınaması
Bartlett doğrudaşlık testi
Bartlett düzeltmesi
Bartlett ikinci dereceden etkileşim sınaması
Bartlett ikinci dereceden etkileşim testi
Bartlett ilişkisi
Bartlett matris özdeşliği
Bartlett ortak bağlantı sınaması
Bartlett ortak bağlantı testi
Bartlett sınaması
Bartlett testi
Bartlett ve Diananda sınaması
Bartlett ve Diananda testi
Bartlett-Lewis modeli
basık eğri
basıklık
basamak göstergeler
basit hipotez
basit kafes (orgu) tasarımı
basit olağandışı (anormal) eğri
basit örnek
basit rassal örnekleme
basit tablo
basit yapı
baskın strateji
Basu savı
Basu teoremi
Bates-Neyman modeli
Baule denklemi
Bayes ağı
Bayes aralığı
Bayes bilgi kriteri
Bayes çözümü
Bayes etkeni
Bayes faktörü
Bayes güven aralıkları
Bayes karar kuralı
Bayes postulatı
Bayes riski
Bayes savı
Bayes stratejisi
Bayes tahmini
Bayes teoremi
Bayes yaşam modeli
Bayesçi çıkarım
Bayesçi olasılık noktası
Bayesçi sonuçlandırma
bayt
baz
BCa güven aralığı
beş nokta denemesi
beşli ölçüt (kriter)
beştebirlikler
Bechhofer farksızlık bölgesi yöntemi (metodu) (metodu)
Behrens yöntemi (metodu) (metodu)
Behrens-Fisher problemi
Behrens-Fisher sınaması
Behrens-Fisher testi
bekleme kuyruğu
bekleme süresi
beklenen değer
beklenen kayıp
beklenen normal puanlar (skorlar) sınaması
beklenen normal puanlar (skorlar) testi
beklenen probit (olasılık birimi)
beklenen sıklıklar
beklenti
belirgin (tipik) özellik
belirgin (tipik) yıl
belirgin (tipik
belirgin karakteristik
belirginlik
belirleme hatası
belirleme katsayısı
belirleme yanlılığı
belirlemesizlik katsayısı
belirlenebilir (atfedilebilir) değişme
belirlenebilirlik
belirlenimci dağılım
belirleyici (imleyici) değişken
belirleyici değişken
belirleyici ilişki
belirleyici korelasyon
belirleyici model
belirleyici süreç (proses)
belirsiz öncül (dağılım)
belirtgen (öz) değer
belirti faktörü
belli dönem
Bellman-Harris süreci (prosesi)
benzeşim
benzeme
benzemezlik indeksi
benzemezlik
benzer basıklık
benzer bölgeler
benzer çarpıklık
benzer derece
benzer hareket
benzerlik indeksi
benzerlik
benzetici
benzetim modeli
Beran sınamaları
Beran testleri
Berge eşitsizliği
Berkeley Madonna
Berkson doğrusu
Berkson hata modeli
Berkson yanılgısı
Bernoulli çokterimlisi
Bernoulli dağılımı
Bernoulli değişimi
Bernoulli denemeleri
Bernoulli polinomu
Bernoulli savı
Bernoulli sayıları
Bernoulli teoremi
Bernoulli yürüyüşü
Bernstein eşitsizliği
Bernstein savı
Bernstein teoremi
Berry eşitsizliği
Bessel düzeltimi
Bessel fonksiyonları
Bessel fonksiyonu dağılımı
Bessel işlevi (fonksiyonu) dağılımı
beta binom dağılımı
beta dağılımı
beta hatası
beta ikiterimli dağılımı
beta katsayıları
beta olasılık grafiği
beta üssü dağılımı
beta yanılgısı
beta-gama dağılımı
beta-Stacy dağılımı
beta-Whittle dağılımı
betimsel araştırma
betimsel göstergeler
betimsel inceleme (tarama)
betimsel indeksler
betimsel istatistikler
beyaz gürültü
Bhattacharyya sınırları
Bhattacharyya uzaklığı
BIC veya BBK
biçim parametresi
Bickel-Hodges tahminleyicisi
Bienaymé-Tchebychev eşitsizliği
bileşen çözümlemesi (analizi)
bileşen çubuk grafiği
bileşik dağılım
bileşik dağılım
bileşik hipergeometrik dağılım
bileşik hipotez
bileşik indeks sayısı
bileşik kestirim aralıkları
bileşik moment
bileşik negatif çokterimli dağılım
bileşik örnekleme planı (tasarısı)
bileşik Poisson dağılımı
bileşik Poisson dağılımı
bileşik regresyon (bağlanım)
bileşik sıklık (frekans) dağılımı
bileşik tahminleyici
bileşik yeterlilik
bilet örneklemesi
bilgi birikimi
bilgi kaybı
bilgi kriteri
bilgi kuramı
bilgi matrisi
bilgi miktarı
bilgi teorisi
bilgi verici öncül
bilgi
bilgilendirici sansürleme
bilgilendirmek
bilgilerin telafisi (geri kazanımı)
Bingham dağılımı
binom bekleme süresi dağılımı
binom dağılımı
binom değişim
binom olasılık kağıdı
binom yayılım indeksi
bir bölgenin büyüklüğü
bir dağılımın kuyruk alanı
bir değişim aralığının)
bir durumun dönemi
bir etkenin düzeyi
bir faktörün düzeyi
bir sınamanın büyüklüğü
bir sınamanın kuvveti (sağlamlığı)
bir sayı sistemindeki temel sayı
bir testin büyüklüğü
biraraya getirme
bireysellik katsayısı
birikimim süreç (proses)
birikimli dağılım (olasılık) fonksiyonu
birikimli dağılım (olasılık) işlevi
birikimli hata
birikimli ki-kare istatistiği
birikimli normal dağılım
birikimli olasılık eğrisi
birikimli oluş sıklığı
birikimli risk
birikimli sıklık (frekans) (olasılık) fonksiyonu
birikimli sıklık (frekans) (olasılık) işlevi
birikimli sıklık (frekans) eğrisi
birikimli süreç (proses)
birikimli tehlike
birikimli toplam dağılımı
birikimli toplam grafiği
birikimli vaka sıklığı
birikimli yanılgı
birikmiş sapma
birim aşama örneklemesi
birim normal olasılıksal değişken
birimdik sistem
birimsel örnekleme
birinci dönüş zamanı
birinci limit savı
birinci limit teoremi
birinci tür (tip) hata
birinci tür (tip) sayma modeli
birinci tür (tip) yanılgı
birinci tür model
birincil birim
birleşim süreci
birleşim-kesişim ilkesi (prensibi)
birleşim-kesişim sınamaları
birleşim-kesişim testleri
birleşimsel güç ortalaması
birleşimsel sınama
birleşimsel test
birleşimsel yöntemler
birleştirici yapı
birleştirilmiş varyans sınaması
birleştirilmiş varyans testi
birliktelik analizi
birliktelik çizelgesi
birliktelik çözümlemesi
birliktelik katsayısı
birliktelik
birliktelik
Birnbaum eşitsizliği
Birnbaum-Raymond-Zuckerman eşitsizliği
Birnbaum-Saunders dağılımı
Birnbaum-Tingey dağılımı
bispektrum
Bissinger dağılımları
bit (küçük parça)
biyo-bilişim
biyo-denklik testi
biyoistatistik
biyolojik deneme
biyomedikal yazılım
biyometrik fonksiyonlar
Black-Scholes formülü
Blackwell savı
Blackwell teoremi
Blakeman ölçütü (kriteri)
blok diyagramı
blok
bloke edilmiş uyarlanabilir hesaplaması-verimli aykırı değer aday göstericileri
blokiçi alt-grup
blokiçi
bloklararası
bloklar-içi analiz
Blom yöntemi (metodu)
BLUE veya EDOTAT
Blum yaklaştırımı
Blum-Kiefer-Rosenblatt bağımsızlık sınaması
Blum-Kiefer-Rosenblatt bağımsızlık testi
BMDP veya BMDY
BMI veya VKİ
boş göze sınaması
boş göze testi
boş hücre sınaması
boş hücre testi
boşunalık indeksi
Bock'un üç bileşenli modeli
bölen değer
bölge olasılıkları
bolum regresyonu
bölümlü (kompartman) modeller
bölünmüş alanlar tasarımı
bölünmüş alanlar yöntemi (metodu)
bölünmüş alanların etki karışımı
bölünmüş sınama yöntemi (metodu)
bölünmüş test yöntemi (metodu)
bölünmüş yarım yöntemi (metodu)
Bonferroni eşitsizliği
Bonferroni kuralı
Boole eşitsizliği
Boole etken analizi
Boole etken çözümlemesi
Boole faktör analizi
Boole faktör çözümlemesi
Boole-Bonferroni-Fréchet eşitsizliği
Borel-Cantelli lemaları
Borel-Cantelli önermeleri
Borel-Tanner dağılımı
Borges yaklaştırımı
Bose dağılımı
Bose-Einstein istatistiği
Bowley indeksi
Box sınaması
Box testi
Box-Cox dönüştürümleri
Box-Jenkins modeli
Box-Müller dönüştürümü
boyama
boylamsal anket
boylamsal verinin varyans analizi
boyut indirgeme
bozuk dağılım
bozulmuş salınım
bozulmuş uyum süreci (prosesi)
Bradford dağılımı
Bradfort Hill yönergeleri
Bradley-Terry modeli
Brandt-Snedecor yöntemi (metodu)
Bravais ilişki katsayısı
Bravais korelasyon katsayısı
Breslow tahminleyicisi
Breslow-Day testi
Brown hareket süreci (prosesi)
Brown köprüsü
Brown yöntemi (metodu)
Brown-Mood işlemi
Bruceton yöntemi (metodu)
Brunk sınaması
Brunk testi
budama
budama
budanmış en küçük kareler tahminleyicisi
budanmış ortalama
Buffon iğnesi
BUGS veya GÖKBA
bulanık küme kuramı
bulanık küme teorisi
Burke savı
Burke teoremi
Burkholder yaklaştırımı
Burr dağılımı
Butler-Smirnov testi
Buys Ballot tablosu
büyük sayılar yasası
büyüklük ve biçim (şekil)
büyüklük
büyüklükle orantılı olasılıkla seçim
büyüme eğrisi
büzüşme (çekme) tahminleyicisi
BİRİKİMLİ TOPLAMA İşlemleri
C türü (tipi) bölge
C türü (tipi) dağılım
C türü (tipi) Gram-Charlier serileri
C türü (tipi) seriler
çıkarımsal istatistik
çakı metodu
çakı sözde değerleri
çakı sözde değerleri
çakışık tasarım
çalışan başlangıç
çalışan ortalama
çalışan probit
çalışma alanı
çalışma tablosu
Campbell savı
Campbell teoremi
Camp-Meidell eşitsizliği
Camp-Paulson yaklaştırımı
çan eğrisi
Canberra metriği
Cantelli eşitsizliği
Cantor türü (tipi) dağılımlar
Capon sınaması
Capon testi
çapraz açıklık (değişim aralığı)
çapraz genişlik tayfı
çapraz tayf
çapraz yoğunluk fonksiyonu
çapraz-ağırlık indeks sayısı
çapraz-korelasyon
çapraz-kovaryans
çaprazlanmış ağırlık indeks sayısı
çaprazlanmış etkenler
çaprazlanmış faktörler
çaprazlanmış sınıflandırma
çapraz-onaylama (tasdik)
çapraz-onaylama ölçütü (kriteri)
çapraz-tasarım
cari hayat tablosu
Carleman ölçütü (kriteri)
Carli indeksi
çarpık dağılım
çarpık korelasyon
çarpık regresyon (bağlanım)
çarpıklığın çeyreklik ölçüsü
çarpıklık eğrisi
çarpıklık
çarpım binom modeli
çarpım integrali
çarpım momenti ilişkisi
çarpım momenti korelasyonu
çarpım momenti
çarpım-limit tahminleyicisi
çarpımsal süreç (proses)
CART veya SIRA
çatı sırtı regresyonu (bağlanımı)
çatallaşma
Cauchy dağılımı
Cauchy-Schwarz eşitsizliği
çeşitlilik indeksi
çeşitlilik
çekim indeksi
çekirdek tahmini
çekirdek tahminleyicisi
çekirdek yoğunluk tahminleyicisi
çembersel düzgün dağılım
çerçeve
çetin-ceviz model
çevresel istatistik
çeyrekler açıklığı (değişim aralığı)
çeyreklik değişimi
çeyreklik sapması
çeyreklik yönü
çeyreklik
çeyrekliklerarası aralık
cezalı en küçük kareler
cezalı olasılık
cezalı tahmin
cezalı yari olasılık
CG veya C951KG dağılımı
Champernowne dağılımları
Chapman-Kolmogorov denklemleri
Charlier çokterimlileri
Charlier dağılımı
Charlier polinomları
Chauvenet ölçütü (kriteri)
Chernoff yüzleri
Chernoff-Savage Kuramları
Cholesky ayrışımı
Chung-Fuchs savı
Chung-Fuchs teoremi
çift kör
çift sansürleme
çifte binom dağılımı
çifte gama fonksiyonu
çifte gama işlevi
çifte hipergeometrik dağılım
çifte ikiterimli dağılım
çifte ikiye bölünme
çifte logaritmik grafik
çifte örnekleme
çifte Pareto eğrisi
çifte Poisson dağılımı
çifte tersine tasarım
çifte üssel dağılım
çifte üssel regresyon (bağlanım)
çifte-oran tahminleyicisi
çift-fazlı (iki-evreli) regresyon
çiftler toplamı
çizelge
çizgi örneklemesi
çizgi spektrumu
çizgi tayfı
çiziş
Cliff-Ord sınamaları
Cliff-Ord testleri
çoğaltılabilirlik
coğrafi istatistik
Cochran kuralı
Cochran ölçütü (kriteri)
Cochran Q-sınaması
Cochran Q-testi
Cochran sınaması
Cochran savı
Cochran teoremi
Cochran testi
çok değerli karar
çok değişkenli L1-ortalaması
çok değişkenli varyans analizi (ÇOKDEVARAN)
çok katlı sınıflandırma
çok sınıflı çapraz tablosu
çok sınıflı kontenjans tablosu
çok sınıflı olumsallık tablosu
çok-aşamalı örnek
çok-aşamalı örnekleme
çok-aşamalı örnekleme
çok-aşamalı tahmin
çokbasıklık
çok-boyutlu ölçekleme
çok-değişkenli analizi
çok-değişkenli beta dağılımı
çok-değişkenli binom dağılımı
çok-değişkenli Burr dağılımı
çok-değişkenli çokterimli dağılım
çok-değişkenli çözümleme
çok-değişkenli dağılım
çok-değişkenli F-dağılımı
çok-değişkenli güç serileri dağılımı
çok-değişkenli hipergeometrik dağılım
çok-değişkenli işaretli sıra sınaması
çok-değişkenli işaretli sıra testi
çok-değişkenli ikiterimli dağılım
çok-değişkenli kalite denetimi
çok-değişkenli kalite kontrolü
çok-değişkenli moment
çok-değişkenli negatif hipergeometrik dağılım
çok-değişkenli negatif ikiterimli dağılım
çok-değişkenli negatif ikiterimli dağılım
çok-değişkenli normal dağılım
çok-değişkenli Pareto dağılımı
çok-değişkenli Pascal dağılımı
çok-değişkenli Poisson dağılımı
çok-değişkenli Pólya dağılımı
çok-değişkenli süreçler
çok-değişkenli Tchebyshev eşitsizlikleri
çok-değişkenli ters hipergeometrik dağılım
çok-değişkenli üssel dağılım
çok-değişkenli varyans analizi tablosu
çok-denklemli model
çok-durumlu model
çökertilmiş tabaka yöntemi (metodu)
çok-etkenli tasarım
çok-evreli örnekleme
çok-evreli süreç (proses)
çok-faktörlü tasarım
çok-fazlı süreç
çoklu açıklık (değişim aralığı) sınaması
çoklu açıklık (değişim aralığı) testi
çoklu bağlantı
çoklu çapraz tasarımlar
çoklu çubuk grafiği
çoklu değişiklikler
çoklu derecelendirici korelasyonu
çoklu doğrudaşlık
çoklu doğrusal süreç (proses)
çoklu düzleştirme yöntemi (metodu)
çoklu eğrisel ilişki
çoklu eğrisel korelasyon
çoklu etken çözümlemesi
çoklu faktör analizi
çoklu ilişki katsayısı
çoklu kısmi ilişki katsayısı
çoklu kısmi korelasyon katsayısı
çoklu karşılaştırmalar
çoklu karar problemi
çoklu karar yöntemleri (metotları)
çoklu katmanlama
çoklu kayıt sistemi
çoklu korelasyon katsayısı
çoklu Markov süreci (prosesi)
çoklu örnekleme
çoklu Poisson dağılımı
çoklu Poisson süreci (prosesi)
çoklu rassal başlangıçlar
çoklu regresyon (bağlanım)
çoklu sınıflandırma
çoklu tayflar
çoklu tekrarlı sayım
çoklu yinelemeli sayım
çoklu yükleme
çoklu zaman serileri
çoklu-binom sınaması
çoklu-binom testi
çoklu-geçici model
çoklu-ikiterimli sınama
çoklu-ikiterimli test
çokluk problemi türleri
çokluk
çok-seviyeli sürekli örnekleme planları
çokterimli dağılım
çokterimli eğilim
çok-zirveli dağılım
Cook istatistiği
Cornish-Fisher açılımı
Cox modeli
Cox orantılı tehlike modeli
Cox regresyon (bağlanım) modeli
Cox savı
Cox süreci (prosesi)
Cox teoremi
Cox ve Stuart sınamaları
Cox ve Stuart testleri
çözülebilir dengeli eksik blok tasarımı
çözülebilir tasarımlar
çözümlemeli araştırma
çözümlemeli eğilim
çözümlemeli inceleme
çözümlemeli regresyon (bağlanım)
CPI veya TÜFE
Craig etkisi
Craig savı
Craig teoremi
Cramér-Lévy savı
Cramér-Lévy teoremi
Cramér-Rao eşitsizliği
Cramér-Rao etkinliği
Cramér-Rao sınırı
Cramér-Tchebychev eşitsizliği
Cramér-von Mises sınaması
Cramér-Wold cihazı (aygıtı)
Creedy ve Martin genelleştirilmiş gama dağılımı
Crofton savı
Crofton teoremi
Cronbach alfası
CSM sınaması
CSM testi
çubuk grafiği
D türü (tipi) bölge
dış varyans
dışdeğerbiçim öngörüsü
dışdeğerbiçim
dışsal (harici) geçerlilik
dışsal değişken
D²-istatistiği
dağılım eğrisi
dağılım işlevi
dağılım karışımı
dağılım
dağılımdan bağımsız yeterlilik
dağılımdan bağımsızlık yöntemi (metodu)
dağılımların karışımı
dağılım-sabit istatistiği
dağılmış gecikme
dağınık nokta grafiği düzleştiricisi
dağınık nokta grafiği matrisi
DAG veya YÇÇ
D'Agostino sınaması
D'Agostino testi
daha iyi aynı dereceden yanlılık tahminleyicisi
daima daha iyi karar işlevi (fonksiyonu)
daima en doğru
daima en güçlü sınama
daima en güçlü test
daima en iyi sabit risk tahminleyicisi
daima en iyi uzaklık güç testi
daima en küçük risk
daima tarafsız (yansız) tahminleyici
daima
daimilik ilkesi
daimilik yöntemi (metodu)
daimilik
dairesel açıklık (değişim aralığı)
dairesel çeyreklik sapma
dairesel dağılım
dairesel formül
dairesel grafik
dairesel histogram
dairesel kafes dağılımı
dairesel normal dağılım
dairesel olmayan istatistik
dairesel ortalama fark
dairesel ortalama sapma
dairesel sınama
dairesel seri ilişki katsayısı
dairesel seri korelasyon sayısı
dairesel test
dairesel üçlüler
dal ve sınır yöntemleri (metotları)
Dalenius savı
Dalenius teoremi
dalgacıklar
dalgalanma
dallanan Markov süreci (prosesi)
dallanan Poisson süreci (prosesi)
dallanan yenilenme süreci (prosesi)
dallandırma süreci (prosesi)
DALY veya ÖAHY
Dandekar düzeltmesi
Daniel sınaması
Daniel testi
Daniel'in sıralı korelasyon katsayısı
daraltma
darlık tahminleyicisi
Darmois-Koopman dağılımları
Darmois-Koopman-Pitman teoremi
Darmois-Skitovich savı
Darmois-Skitovich teoremi
David boş göze sınaması
David boş göze testi
David boş hücre sınaması
David boş hücre testi
David-Barton sınaması
David-Barton testi
davranışsal karar fonksiyonu
davranışsal karar işlevi
dayanak
d-ayrışım kuramı
de Finetti savı
de Finetti teoremi
değer indeksi
değişebilirlik
değişen şekilde basık
değişen şekilde çarpık
değişen dereceli
değişen varyanslı
değişim akış analizi
değişim akış çözümlemesi
değişim katsayısı
değişim noktası modelleri
değişim noktası problemi
değişim noktası tahminleyicisi
değişim noktası
değişim ötesi göreceli alan
değişim ötesi
değişim
değişken dönüştürümü
değişken farkı metodu
değişken farklılık yöntemi (metodu)
değişken olasılıklı seçim
değişken örnekleme oranı
değişken parti büyüklüğü planı
değişken parti büyüklüğü planı
değişken seçimi
değişken
değişkenler denetimi
değişkenlerdeki hatalar modeli
değişkenlerdeki yanılgılar modeli
değişkenlerin toplanması
değişme ötesi yoğunluk
değişmeli süreç
değiştirilebilir (değişkenler)
değiştirilebilirlik
değiştirilmiş aritmetik ortalama
değiştirilmiş binom dağılımı
değiştirilmiş denetim sınırları
değiştirilmiş ikiterimli dağılım
değiştirilmiş kesit olasılığı
değiştirilmiş kontrol sınırları
değiştirilmiş Latin karesi
değiştirilmiş normal dağılımlar
değiştirilmiş ortalama kare ardışık fark
değiştirilmiş ortalama
değiştirilmiş üssel eğri
değiştirilmiş Von Neumann oranı
değiştirme süreci (prosesi)
değiştirme
DEA veya DFA
Delaunay nirengisi
Delaunay üçgenlemesi
delta dağılımı
delta metodu
delta yöntemi
delta-indeksi
demet varyasyonu
demografi
dendrogram
deneme
deneme
denetim diyagramı
denetim grafiği
denetim miktarı
denetim noktası
denetim partisi
denetim sınırları
denetim
denetlemeli süreç
deney tasarımı
deneysel Bayes işlemi
deneysel Bayes tahminleyicisi
deneysel birim
deneysel dağılım fonksiyonu
deneysel dağılım işlevi
deneysel hata
deneysel olasılık birimi
deneysel yanılgı
denge dağılımı
denge yenileme süreci (prosesi)
denge
dengeli eksik blok
dengeli etki karışımı
dengeli faktöryel deney tasarımı
dengeli faktöryel deney tasarımı
dengeli farklar
dengeli kafes kare
dengeli mükerrer yineleme
dengeli örnek
dengeli özyükleme
dengeli tekrarlanmış yineleme
denklemlerdeki hata
denklemlerdeki yanılgı
denklik sınıfı
denklik testi
derece ilişkisi
derece korelasyonu
derece
dereceleme eğrisi
dereceleme
derin katmanlama
desen fonksiyonu
desen işlevi
desen tanıma
desenli örnekleme
destek
destekleme
Dethiel çokgeni
diferansiyel fark denklemi
diferansiyel süreç
dijital bilgisayar
dik açılı tasarım
dik projeksiyon (izdüşüm)
dik
dikdörtgensel birliktelik taslağı
dikdörtgensel dağılım
dikdörtgensel kafes
dikey çokterimliler
dikey işlevler (fonksiyonlar)
dikey kareler
dikey olasılıksal değişken dönüştürümü
dikey olmayan veriler
dikey polinomlar
dikey regresyon (bağlanım)
dikey sıralar
dikey süreç (proses)
dikey tasarım
dikeylik sınamaları
dikeylik testleri
dilimli diyagramı
Dimroth-Watson dağılımı
dinamik model
dinamik programlama
dinamik sağaltım tahsisi
dinamik stokastik süreç
dip değer
dirençli teknikler
Dirichlet dağılımı
Dirichlet mozaiği
Dirichlet serileri dağılımı
Divisia indeksi
Divisia-Roy indeksi
Dixon istatistiği
Dn+-istatistiği
doğal (içkin) yanlılık
doğal eşlenik öncül
doğal ilişki
doğal korelasyon
doğru ortalama
doğru regresyon (bağlanım)
doğru ve yanlış durumlar yöntemi (metodu)
doğrudaşlık
doğrudan ilişki
doğrudan korelasyon
doğrudan olasılık
doğrudan örnekleme
doğrudan standartlaştırma
doğrulayıcı etken analizi
doğrulayıcı etken çözümlemesi
doğrulayıcı faktör analizi
doğrulayıcı faktör çözümlemesi
doğruluk
doğrusal ayırıcı fonksiyon
doğrusal başarısızlık oranı dağılımı
doğrusal eğilim
doğrusal en çok olabilirlik yöntemi (metodu)
doğrusal hipotez
doğrusal işlem
doğrusal ilişki
doğrusal kısıt
doğrusal korelasyon
doğrusal lojistik regresyon
doğrusal model
doğrusal olmayan ilişki
doğrusal olmayan korelasyon
doğrusal olmayan regresyon (bağlanım)
doğrusal ortalama kare regresyonu (bağlanımı)
doğrusal programlama
doğrusal regresyon (bağlanım)
doğrusal sistematik istatistik
doğrusal tahminleyici
Doğrusal yapısal bağıntılar
doğrusal yapısal ilişki
doğrusal yeterlilik
doğrusallık-etkili gözlemler
doğrusal-normal dağılım
doğum oranı
doğum süreci (prosesi)
doğum
doğum-ölüm süreci (prosesi)
doğurganlık oranı
Dodge sürekli örnekleme planı
dolandırma
dolaylı en küçük kareler
dolaylı örnekleme
dolaylı standartlaştırma
döndürme örneklemesi
döndürme
döndürülebilir tasarım
dönem
dönemeç tasarım
dönemsel çizit
dönemsel süreç
döngü planı
döngü
döngülü sıra
döngülü seriler
döngülü tasarım
Donker savı
Donker teoremi
dönüş noktası
dönüşük Beta dağılımı
dönüşük Dirichlet dağılımı
dönüşümlü yenilenme süreci (prosesi)
Doolittle tekniği
D-optimal tasarım
dördülleme tayfı
dört kat çizelgesi
dört parçalı normal dağılım
dört-düzeyli fonksiyon
dört-düzeyli işlev
dört-düzeyli ilişki
dört-düzeyli korelasyon
dörtlü fark
dörtlü
dörttebirlik
doruk değeri
Downton tahminleyicileri
doygun model
doygunluk
doz meta-ölçeri
doz-tepki ilişkisi
doz-yanıt eğrisi
Dragstedt-Behrens yöntemi (metodu)
düğümlenmiş sıralar
düal savı
düal süreç (proses)
düal teoremi
Duncan sınaması
Duncan testi
Dunn testi
Dunnett sınaması
Dunnett testi
durağan dağılım
durağan kitle
durağan kovaryanslı süreç (proses)
durağan populasyon
durağan stokastik süreç
durağan süreç (proses)
durağanlık derecesi
Durbin'in çok aşamalı varyans tahminleyicisi
Durbin-Watson istatistiği
durdurma kuralı
durulme
duyarlık analizi
duyarlık fonksiyonu
duyarlılık bilgisi
duyarlılık ve belirleme
duyarlılık verileri
düz-çizgili eğilim
düzeltilmemiş moment
düzeltilmiş indeks sayısı
düzeltilmiş moment
düzeltilmiş olasılık birimi
düzeltilmiş regresyon (bağlanım) analizi
düzeltilmiş regresyon (bağlanım) çözümlemesi
düzeltme denetimi
düzeltme etkeni
düzeltme faktörü
düzen (array)
düzenli durağan nokta süreci (prosesi)
düzenli durum
düzenli en iyi asimptotik normal tahin edici
düzenli grup bölünebilir eksik blok tasarımı
düzenli Markov yenileme süreci (prosesi)
düzenli tahminleyici
düzensiz seri
düzensiz tahminleyici
düzensizlik katsayısı
düzensizlik problemi
düzensizlik teknikleri
düzgün dağılım
düzleştirici
düzleştirme gücü
düzleştirme sınaması
düzleştirme testi
düzleştirme
düzleme gücü
düzleme regresyon (bağlanım) analizi
düzleme regresyon (bağlanım) çözümlemesi
düzleme sınaması
düzleme testi
düzleme
Dvoretsky stokastik yaklaşım savı
Dvoretsky stokastik yaklaşım teoremi
Dwass-Steel sınaması
Dwass-Steel testi
E türü (tipi) bölge
eğik etken
eğik faktör
eğik üssel aile
eğilim uydurma
eğilim
eğim oranı denemesi
eğri uydurma
eğri-doğrusal eğilim
eğri-doğrusal ilişki
eğri-doğrusal korelasyon
eğri-doğrusal regresyon (bağlanım)
eğri-normal dağılım
eş aralıklı regresyon (bağlanım) işlevi (fonksiyonu)
eş sıralar
eşbasıklık
eşbiçimlilik
eşdağılım çizgisi
eşdeğer doz
eşdeğer örnekler
eşdeğer sapma
eşdeş
eşderecelendirme
eş-gidiş analizi
eş-gidiş çözümlemesi
eş-gidiş ilişkisi
eşik modeli
eşik savları
eşik teoremleri
eşik üzeri zirve
eşit aralıklar sınaması
eşit aralıklar testi
eşit bilgisizlik kuralı
eşit dağılım çizgisi
eşit ilişkili dağılım
eşit olasılıklı seçme yöntemi (metodu)
eşit olasılıklı seçme yöntemli örnekleme
eşit olasılıkla seçim
eşit ölçülü grafik
eşit olmayan alt-sınıflar
eşit parçalara ayırma kuralı
eşit yanlı sınama
eşit yanlı test
eşitleyen değer
eşitleyici karar kuralı
eşitsizlik katsayısı
eşleme dağılımı
eşleme katsayısı
eşleme
eşlenik dağılımı
eşlenik dereceleme
eşlenik Latin kareleri
eşlenik öncül
eşlenmiş örnekler
eşlik değişkeni
eşlik
eş-normal dağılım
eştayf
eştespit eğrisi
eşvaryanslı tahminleyici
eşvaryanslı
eş-yükselti eğrisi
eş-yükselti seviyesi
eş-zamanlı ayırma aralıkları
eş-zamanlı denklemler modeli
eş-zamanlı güven aralıkları
eşzamanlı sapma
eş-zamanlı tahmin
eş-zamanlı tolerans aralıkları
eş-zamanlı varyans oranı sınaması
eş-zamanlı varyans oranı testi
EDA veya KEVA
Edgeworth açılımı
Edgeworth indeksi
Edgeworth serileri
Efron'un öz-tutarlılık algoritması
Ehrenfest modeli
Eisenhart modelleri
ek bilgi
ek Latin karesi
ek veri
ekleme
eklenmiş değişken grafiği
eklenmiş denge
ekolojik çalışma
ekolojik mantıksızlık
ekolojik safsata
ekonometri
ekose karesi
eksen boyu grafiği
eksensel dağılım
eksensel nicelik
eksi yanlılık
eksi-artı noktası
eksik Beta fonksiyonu (işlevi)
eksik blok
eksik çoklu yanıt tasarımı
eksik gamma işlevi (fonksiyonu)
eksik Latin karesi
eksik moment
eksik sayım
eksik veri
elek tahminleyicisi
eleme denetimi
eleme tasarımı
eleme
Elfving dağılımı
elipsoidal normal dağılım
eliptik budama
eliptik kesme
eliptik normal dağılım
eliptik simetrik dağılımlar
eliptiklik
elle çizim yöntemi (metodu)
EM veya TEFA algoritması
en az (asgari) bağlantılı tasarım
en az anlamlı fark sınaması
en az anlamlı fark testi
en az elverişli aile
en az elverişli dağılım
en az yeterli istatistik
en az yeterli tamlık
en büyük çeyrek
en büyük entropi yöntemi (metodu)
en büyük F-oranı
en büyük olasılık tahminleyicisi
en büyük-küçük ölçütü (kriteri)
en çok olabilirlik yöntemi (metodu)
en dik çıkış yöntemi (metodu)
en etkin tahminleyici
en güçlü kritik bölge
en güçlü sınama
en güçlü sıra sınaması
en güçlü sıra testi
en güçlü test
en iyi asimptotik normal tahminleyici
en iyi asimptotik sınama
en iyi asimptotik test
en iyi dağıtım
en iyi doğrusal tahmin
en iyi doğrusal tarafsız (yansız) tahminleyici
en iyi durma kuralı
en iyi istatistik
en iyi katmanlama
en iyi kritik bölge
en iyi sınama
en iyi sınama
en iyi tahminleyici
en iyi uyum
en iyiye yakın doğrusal tahminleyici
en kısa güven aralıkları
en küçük ayırım bilgi istatistiği
en küçük çeyrek
en küçük kapsayan ağaç
en küçük kareler genelleştirilmiş tersi
en küçük kareler genelleştirilmiş tersi
en küçük kareler tahminleyicisi
en küçük kareler yöntemi (metodu)
en küçük ki-kareli
en küçük kovaryans
en küçük logit ki-karesi
en küçük mutlak sapma metotları
en küçük mutlak sapma regresyonu
en küçük normit ki-kare tahminleyicisi
En küçük normlu ikinci derece tarafsız (yansız) tahmin
en küçük tamlık
en küçük varyans farkı yöntemi (metodu)
en küçük varyans
en küçük varyanslı doğrusal tarafsız (yansız) tahminleyici
en küçük-büyük ilkesi (prensibi)
en küçük-büyük pişmanlık ilkesi (prensibi)
en küçük-büyük sağlam tahminleyici
en küçük-büyük strateji
en küçük-büyük tahmin
en sıkı sınama
en sıkı test
en seçici güven aralıkları
en yakın komşu kümeleşmesi
en yakın komşu yöntemleri (metotları)
en yüksek soncul yoğunluk aralıkları
enflasyon etkeni
enflasyon faktörü
Engset dağılımı
entropi
envanter problemleri
epidemi
epidemioloji
epsilon bağımsızlığı
ergodik durum
ergodiklik
Erlang dağılımı
Erlang formülü
esas nicelik
esli karşılaştırma
esli t-test
esneklik eğrisi
Esseen leması
Esseen türü (tipi) yaklaştırım
Esseen yardımcı önermesi
etik
etiolojik kesir
etken analizi
etken çözümlemesi
etken deseni
etken döndürme
etken karşıt savı
etken karşıt tezi
etken matrisi
etken puanı
etken yükleme
etken
etkeni tersine sınama
etkeni tersine test etme
etkensel çokterimli dağılım
etkensel dağılım
etkensel deney
etkensel kümülant üreten fonksiyon
etkensel kümülant
etki değişkeni
etki değiştirici
etki eğrisi
etki fonksiyonu
etki karışıcısı
etki karışımı
etki
etki
etkileşim bileşeni
etkileşim sırası
etkileşim
etkili gözlem
etkin açıklık (değişim aralığı)
etkin birim
etkin özgürlük derecesi
etkin tahminleyici
etkinlik denkliği
etkinlik faktörü
etkinlik indeksi
etkinlik
etkinliksiz istatistik
etkisiz (verimsiz) tahminleyici
etkisiz geri dönülen durum
etki-tepki fonksiyonu
Euler kestirimi
evre diyagramı
evre etki karışımlı tasarımlar
evre fonksiyonu
evre işlevi
evre tayfı
evre
evren
evrimsel işlem
evrimsel spektrum
evrimsel süreç (proses)
evrimsel tayf
eyer noktası açılımı
eyer noktası yaklaştırımı
eyer noktası
fırçalama grafikleri
faktör analizi
faktör çözümlemesi
faktör deseni
faktör döndürme
faktör karşıt savı
faktör karşıt tezi
faktör matrisi
faktör skoru
faktör yükleme
faktör
faktörel çokterimli dağılım
faktörel kümülant üreten fonksiyon
faktörel kümülant
faktörü tersine sınama
faktörü tersine test etme
faktöryel dağılım
faktöryel deney
faktoryel momenti üreten işlev (fonksiyon)
faktoryel momenti
faktoryel tasarım
faktoryel toplamı
fark işaret sınaması
fark işaret testi
farklılık
farksızlık bölgesi
farksızlık düzeyi indeks sayısı
farksızlık noktası
farksızlık
Fatou leması
Fatou yardımcı önermesi
fayda kuramı
fayda teorisi
fazla doymuş tasarım
fazladan yaşam sınaması
fazlalık katsayısı
fazlalıklar
F-dağılımı
Fellegi yöntemi (metodu)
Fermi-Dirac istatistiği
Ferreri dağılımı
FFT veya HFD
Fieller savı
Fieller teoremi
Fieller-Hartley-Pearson birliktelik ölçüsü
fiili bekleme süresi süreci (prosesi)
fi-katsayısı
fikir araştırması
fikir incelemesi
filtreleme
Fisher (korelasyon katsayısı) dönüştürümü
Fisher (küresel Normal) dağılımı
Fisher B-dağılımı
Fisher bilgi matrisi
Fisher bilgisi
Fisher dağılımı
Fisher k-istatistikleri
Fisher modeli
Fisher-Behrens sınaması
Fisher-Behrens testi
Fisher-Hsu-Roy dağılımı
Fisher-Irwin sınaması
Fisher-Irwin testi
Fisher-Yates sınaması
Fisher-Yates testi
fiyat bağıntısı
fiyat indeksi
fiyat tazmin indeksi
Flemming-Viot süreci
Fokker-Planck denklemi
fonksiyonel ilişki
fonksiyonel limit savı
fonksiyonel merkezi limit teoremi
Foster ölçütü (kriteri)
Fourier analizi
Fourier çözümlemesi
Fourier dönüştürümü
fraktal
Fréchet dağılımı
Fréchet eşitsizlikleri
Fréchet uzaklığı
Freeman-Tukey dönüştürümü
frekansçı (ekol veya akım)
Freund-Ansari sınaması
Freund-Ansari testi
Friedman sınaması
Friedman testi
F-sınaması
F-testi
Furry süreci (prosesi)
Gabriel sınaması
Gabriel testi
Gabriel-Sen istatistiği
Galton eğrisi
Galton ferdi fark problemi
Galton mermi ucu eğrisi
Galton sıra sınaması
Galton sıra testi
Galton-McAllister dağılımı
Galton-Watson süreci (prosesi)
GAM veya GTM
gama dağılımı
gama fonksiyonu
gama integrali
gama katsayıları
gama-kırılganlık modelleri
Gani ortalama farkı
Gantt ilerleme grafiği
GARCH veya GOKDEV modeli
Gart sınaması
Gart testi
Garwood dağılımı
Gauss dağılımı
Gauss elemesi
Gauss prosesi (süreci)
Gauss-Markov savı
Gauss-Markov teoremi
Gauss-Poisson dağılımı
Gauss-Seidel yöntemi (metodu)
Gauss-Winckler eşitsizliği
Geary bitişiklik oranı
Geary oranı
Geary savı
Geary teoremi
geçerlilik
geçiş durumu
geçiş matrisi
geçiş olasılığı
geçiş yoğunluğu (şiddeti)
geçişmeli deneme
geçici olarak sürekli süreç (proses)
geçici ortalama
geçici türdeş (homojen) süreç (proses)
gecikme histerisi
gecikme
gecikmeli ilişki
gecikmeli korelasyon
gecikmeli kovaryans
gecikmeli regresyon (bağlanım)
geçim indeksi
geçmiş denetimi
geçmiş kontrolleri
GEE veya GTED
Gehan testi
gelişim indeksi
gen çifti
genel etken
genel faktör
genel içbağımlı (dayanışık) sistem
genel istatistik
genel uyum ortalaması
genel uyum
genel yenileme süreci (prosesi)
genelleştirilmiş ardışık olasılık oran sınaması
genelleştirilmiş ardışık olasılık oran testi
genelleştirilmiş Bayes karar kuralı
genelleştirilmiş binom dağılımı
genelleştirilmiş çapraz-doğrulama (tasdik)
genelleştirilmiş çapraz-doğrulama (tasdik)
genelleştirilmiş çokterimli dağılım
genelleştirilmiş dağılım
genelleştirilmiş dik açılı tasarımlar
genelleştirilmiş doğrusal model
genelleştirilmiş en çok olabilirlik tahminleyicisi
genelleştirilmiş en küçük kareler tahminleyicisi
genelleştirilmiş Fisher k -istatistikleri
genelleştirilmiş gama dağılımları
genelleştirilmiş güç serileri dağılımları
genelleştirilmiş iki değişkenli üssel dağılım
genelleştirilmiş ikiterimli dağılımı
genelleştirilmiş karışık model
genelleştirilmiş karışık model
genelleştirilmiş kararlı yasa
genelleştirilmiş klasik doğrusal tahminleyiciler
genelleştirilmiş lineer gizli ve karma modeller
genelleştirilmiş lineer interaktif modelleme
genelleştirilmiş normal dağılım
genelleştirilmiş otoregresif şartlı değişen varyans modeli
genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli
genelleştirilmiş Pareto dağılımı
genelleştirilmiş Pareto dağılımı
genelleştirilmiş sari dağılım
genelleştirilmiş STER dağılımı
genelleştirilmiş T² dağılımı
genelleştirilmiş tahminleyici denklemler
genelleştirilmiş tahminleyici denklemler
genelleştirilmiş ters
genelleştirilmiş toplamsal model
genelleştirilmiş toplamsal model
genelleştirilmiş uç-değer dağılımı
genelleştirilmiş uç-değer dağılımı
genelleştirilmiş uzaklık
genetik algoritması
genetik heterojenlik (çoktürellik)
geniş anlamda durağan
geniş büyüklükler
geniş örnekleme
genişletilmiş Bayes karar kuralı
genişletilmiş grup bölünebilir tasarım
genişletilmiş hipergeometrik dağılım
genişletilmiş ikiterimli dağılımı
genişletilmiş negatif binom dağılımı
genişlik oranı
genişlik
genlik (dalga şiddeti)
genlik oranı
GenStat
geometrik açıklık (değişim aralığı)
geometrik dağılım
geometrik hareketli ortalama
geometrik olasılık
geometrik ortalama
gerçeğe ters model
gerçekleniş
gerçekten anlamlı fark testi
gereksiz değişken
gerginlik
geri çağırma
geri çevirme hatası
geri çevirme yanılgısı
geri dönüş dönemi
geri dönüş durumları
geri dönüş zamanı
geri gösterim
geri hesaplama
geri modülasyon
geri projeksiyon
gerilim
geriye dönük çalışma
gevşek salınım
gezgin satıcı problemi
Gibbs örneklemesi kullanan Bayes Çıkarımı
Gibbs örnekleyicisi
Gibrat dağılımı
Gini eşdereceleme indeksi
Gini hipotezi
Gini oranı
Gini'nin δ-indeksi
Gini'nin delta indeksi
Gini'nin ortalama uzaklığı
girdi/çıktı süreci (prosesi)
giriş zamanı
g-istatistiği
Gittins indeksi
gizil özellik analizi
gizil sınıf analizi
gizli periyodiklik planı
GLIM
Glivenko savı
Glivenko teoremi
Glivenko-Cantelli leması
Glivenko-Cantelli yardımcı önermesi
GLLAMM veya GLGKM
Gnedenko savı
Gnedenko teoremi
Gnedenko-Koroljuk dağılımları
Gnedenko-Koroljuk savı
Gnedenko-Koroljuk teoremi
göç
Gompertz eğrisi
Gompertz-Makeham dağılımı
gömülmüş süreç (proses)
Goodman-Kruskal G istatistiği
Goodman-Kruskal Tau katsayısı
göreceli bilgi
göreceli büyüme araştırması
göreceli etkinlik (bir örnek tasarımının)
göreceli etkinlik (bir sınamanın)
göreceli etkinlik (bir tahminleyicinin)
göreceli etkinlik (bir testin)
göreceli indeks
göreceli kesinlik
göreceli kuvvet
göreceli risk
göreceli sıklık (frekans)
göreceli varyans
görüntü analizi
görüntü işleme
gösterge değişkeni
gösterge fonksiyonu
gösterge işlevi
gösteriş etkisi
Goutereau sabiti
gövde-yaprak çiziti
gövde-yaprak diyagramı
gövde-yaprak gösterimi
Gower benzerlik katsayısı
göz ardı edilemez yanıtsızlık
göze modeli
göze sıklığı
gözlem hatası
gözlem yanılgısı
gözlemsel araştırma
gözlemsel çalışma
gözlemsel hata
gözlemsel yanılgı
gözlenebilir değişken
gözlenen bilgi matrisi
gözlenmemiş etki karışıcısı
Graeco-Latin karesi
grafik
grafiksel model
grafiksel tahminleyici
grafiksel zincir modeli
Gram ölçütü (kriteri)
Gramyan matrisi
Gramyan
Greenhouse-Geisser sınaması
Greenhouse-Geisser testi
Grenander tahminleyicileri
Grenander'in belirsizlik ilkesi (prensibi)
Grubbs kuralı
Grubbs tahminleyicileri
grup ardışık tasarımı
grup bölünebilir döndürülebilir tasarımlar
grup bölünebilir eksik blok tasarımı
grup bölünebilir PBIB
grup bölünebilir tasarım
grup etkeni
grup faktörü
grup içi varyans
grup karşılaştırması
grup tarama yöntemleri (metotları)
grup testleri
grup
gruplama düzeltmesi
gruplama kafesi
gruplandırılmış Poisson dağılımı
gruplar arası varyans
g-sınaması
g-testi
güç dönüştürümü
güç etkinliği
güç fonksiyonu dağılımı
güç fonksiyonu
güç işlevi (fonksiyonu) dağılımı
güç işlevi
güç momenti
güç ortalaması
güç tayfı
güç toplamı
güç
güçlendirmeyle hızlandırma
güçlü büyük sayılar yasası
güçlü dağılımdan bağımsız
güçlü yakınsama
güçsel hızlandırma
gül diyagramı
Gumbel dağılımı
Gumbell eşitsizlikleri
güncel veri
Gupta'nın altküme seçme yöntemleri (metotları)
Gupta'nın simetri sınaması
Gupta'nın simetri testi
Gurland'ın Neyman dağılımı genelleştirmesi
gürültü
Guttman ölçeklemesi
güven şeridi
güven aralığı
güven bölgesi
güven dağılımı
güven düzeyi
güven eğrileri
güven katsayısı
güven kuşağı
güven kümesi
güven sınırları
güvenilir aralık
güvenilir bölge
güvenilir çıkarım
güvenilir dağılım
güvenilir sonuçlandırma
güvenilir süreç (proses)
güvenilirlik katsayısı
güvenirlik
güvenme olasılığı
güvenme sınırları
güvensizlik
hızlı Fourier dönüştürümü
hızlandırılmış başarısızlık zamanı modeli
hızlandırılmış stokastik yaklaştırım
hızlandırılmış test
hızlandırılmış yaşam testi
haberleşmek
Hadamard matrisi
Haldane hata kareler toplamı ölçüleri
Haldane yanılgı kareler toplamı ölçüleri
halka bağılı
ham moment
ham moment
ham puan (skor)
Hammersley-Clifford savı
Hammersley-Clifford teoremi
Hamming düzlemesi
Hanning düzlemesi
harcanan bekleme süresi
Hardy toplama yöntemi (metodu)
Hardy-Weinberg dengesi
Hardy-Weinberg yasası
hareketli ağırlıklar
hareketli açıklık (değişim aralığı)
hareketli bozulma ortalaması
hareketli gözlemci tekniği
hareketli mevsimsel değişim
hareketli ortalama modeli
hareketli ortalama süreci (prosesi)
hareketli ortalama yöntemi (metodu)
hareketli ortalama
hareketli toplam
hareketli toplama süreci (prosesi)
hareketli yıllık toplam
hareketli-durgun model
Harley yaklaştırımı
harmonik dağılım
harmonik kadran
harmonik ortalama
harmonik regresyon (bağlanım)
harmonik süreç (proses)
Harris yinelenmesi
Harris yürüyüşü
Harrison yöntemi (metodu)
Hartley sınaması
Hartley-Rao planı
hastalık-olum modeli
Hastings yaklaştırımı
hata şeridi
hata azaltma gücü
hata fonksiyonu tümleyeni
hata fonksiyonu
hata işlevi (fonksiyonu) tümleyeni
hata işlevi
hata kare ortalaması
hata kareler toplamı
hata kareler toplamı
hata kuşağı
hata varyansı
hata
hatalı sınıflandırma
hatanın birleştirilmesi
Hausdorff boyutu
hayati istatistikler
haydut problemleri
Hellinger uzaklığı
Helly-Bray savı
Helly-Bray teoremi
Helly'nin birinci savı
Helly'nin birinci teoremi
Helmert dağılımı
Helmert dönüştürümü
Helmert ölçütü (kriteri)
hemen hemen durağan
hemen hemen her yerde
hemen hemen kesin
hemen hemen kesinlikle
hemen hemen kesinlikle
Hermite dağılımı
Hermite polinomları
hesap-yoğun metotlar
heterojen dağılımların açımlanması
heterojenlik (çoktürellik)
Heywood durumu
Hhn (x) fonksiyonu
Hhn işlevi
Hill tahminleyicisi
hiper Graceo Latin karesi
hiper küresel normal dağılımı
hiper normal yayılım
hiper normallik
hiper Poisson dağılımı
hiper üssel dağılım
hiperbolik kesen (sekant) dağılım
hipergeometrik bekleme süresi dağılımı
hipergeometrik dağılım
hiperküp
hipotetik kitle
hipotetik populasyon
hipotez sınaması
hipotez testi
histogram
historigram
hiyerarşi
hiyerarşik (silsileli) model
hiyerarşik doğum ve ölüm süreci (prosesi)
hiyerarşik grup bölünebilir tasarım
hiyerarşik küme analizi
hiyerarşik küme çözümlemesi
hiyerarşik sınıflandırma
HKA testi
Hodges'ın iki değişkenli işaret testi
Hodges-Ajne testi
Hodges-Lehmann tek örnek tahminleyicisi
Hoeffding bağımsızlık testi
Hoeffding C1 istatistiği
Hoeffding eşitsizliği
Hoeffding'in U-istatistiği
Hölder eşitsizliği
Hollander iki değişkenli simetri sınaması
Hollander iki değişkenli simetri testi
Hollander paralellik sınaması
Hollander paralellik testi
Hollander-Proschan yeni eskiden iyidir sınaması
Hollander-Proschan yeni eskiden iyidir testi
Holt yöntemi (metodu)
homojen olmayan Poisson prosesi
homojenlik
Horvitz-Thompson tahminleyicisi
Hosmer-Lemeshow istatistiği
Hotelling sınaması (bağımlı korelasyonlar)
Hotelling testi (bağımlı korelasyonlar)
Hotelling'in T² dağılımı
Hotelling'in T²'si
Householder üçlü köşegenleştirmesi
HSD veya GERAF testi
Huber tahminleyicisi
Huberlenmis tahminleyici
hücre modeli
hücre sıklığı
Hudson-Kreitman-Aguade testi
Hudson's Rm
hüküm örneklemesi
huni grafiği
Hunt-Stein savı
Hunt-Stein teoremi
Hurst katsayısı
ıraksama katsayısı
ıraksama
ırk benzerliği katsayısı
ısrarcı (kalıcı) durum
ısrarcılık
işaret sınaması
işaret testi
işaretli nokta prosesi
işaretli olasılık oranı istatistiği
işaretli sıra sınaması
işaretli sıra testi
işlem (sağaltım) ortalama karesi
işlem (sağaltım)
işlem uzunlukları dağılımı
işlevsel ilişki
işlevsel merkezi limit savı
işlevsel merkezi limit teoremi
I. tip karşıt model
I. tür (tip) dağılım
I. tür (tip) örnekleme
I. tür (tip) yanılgı
I. ve II. tür (tip) olasılıklar
I.tür hata
iade seviyesi
içdeğerbiçim
içerik sınamaları
içerik testleri
iç-içe dağılım
iç-içe dengeli eksik blok tasarımı
iç-içe hipotezler
içiçe metotlar
iç-içe örnekleme
iç-içe örnekler (alt-örnekler)
iç-içe sınıflandırma
iç-içe tasarım
içiçe vaka-kontrol çalışmaları
iç-ilişki
iç-korelasyon
içsel değişken
içsel en küçük kareler
içsel geçerlilik
içsel regresyon (bağlanım)
içsel varyans
ideal indeks sayısı
iflâs problemler
ihtimal oranı
ihtimaller
II. tür (tip) dağılım
II. tür (tip) örnekleme
II. tür (tip) yanılgı
II.tür hata
III. tür (tip) dağılım
III. tür (tip) yanılgı
III.tür hata
ikame F-oranı
ikame t-oranı
ikame
iki aşamalı en küçük kareler
iki aşamalı örnek
iki ayrık değişkenin iki-terimli dağılımı
iki çubuk çizişi
iki değerli değişken
iki değişkenli beta dağılımı
iki değişkenli binom dağılımı
iki değişkenli Cauchy dağılımı
iki değişkenli çokterimli dağılım
iki değişkenli dağılım
iki değişkenli düzgün dağılım
iki değişkenli F-dağılımı
iki değişkenli gamma dağılımı
iki değişkenli hipergeometrik dağılım
iki değişkenli işaret sınaması
iki değişkenli işaret testi
iki değişkenli II. tür (tip) dağılım
iki değişkenli ikiterimli dağılım
iki değişkenli logaritmik dağılım
iki değişkenli logaritmik seriler dağılımı
iki değişkenli negatif binom dağılım
iki değişkenli normal dağılım
iki değişkenli 'Öğrenci' dağılımı
iki değişkenli Pareto dağılımı
iki değişkenli Pascal dağılımı
iki değişkenli Poisson dağılımı
iki değişkenli Student dağılımı
iki değişkenli üssel dağılım
iki etkenli model
iki faktörlü model
iki kollu haydut
iki kutuplu etken
iki kutuplu faktör
iki serili ilişki
iki serili korelasyon
iki sonuçlu değişken
iki sonuçlu deney
iki sonuçlu dizi
iki taraflı üssel
iki taraftan kesilmiş normal dağılım
iki tepeli dağılım
iki vektörlü çokterimli dağılım
iki yanlı sınama
iki yanlı test
iki yönden üssel
iki yönlü sınıflandırma
iki-boyutlu Poisson süreci (prosesi)
iki-etken kuramı
iki-etken teorisi
iki-evreli örnekleme
iki-faktör kuramı
iki-faktör teorisi
iki-kuyruklu test
ikili bağımsızlık
ikili boylamsal veri
ikili çiziş
ikili değişken
ikili etki karışımı
ikili Fisher k-istatistikleri
ikili kör
ikili lojistik regresyon (bağlanım)u
ikili stokastik matris
ikili stokastik Poisson süreci (prosesi)
ikili tayf
ikili-doğrusal model
ikilik
ikili-üçlü sınama
ikili-üçlü test
ikinci derece analiz
ikinci derece durağan
ikinci derece durağanlık
ikinci derece tahminleyici
ikinci dereceden çözümleme
ikinci dereceden üssel model
ikinci limit savı
ikinci limit teoremi
ikinci tür (tip) hata
ikinci tür (tip) karşıt model
ikinci tür (tip) yanılgı
ikinci tür model
ikinci tür Pareto dağılımı
ikinci-durum birimi
ikincil birim
ikincil süreç (proses)
ikiterimli bekleme süresi dağılımı
ikiterimli dağılım
ikiterimli değişim
ikiterimli olasılık kağıdı
ikiterimli yayılım indeksi
ikiye ayırma
ikiye iki frekans tablosu
ikizli dağılımlar
ileri yönlü denklemler
ileri-beslemeli nöral (sinirsel) ağ (şebeke)
ileriye doğru denklemler
ileriye yönelik çalışma
ilerleyen ortalama
ilerleyen sansürlü örnekleme
iletişim kurmak
iletişimli sınıf
ilişik olasılıklar
ilişki indeksi
ilişki katsayısı
ilişki matrisi
ilişki oranı
ilişki tablosu
ilişki yüzeyi
ilişki
ilişki
ilişkilendirilebilir risk
ilintinin kübü
ilk aşama birimi
ilk basamak dağılımı
ilk geçiş zamanı
ilk giriş noktası
ilk hipotez
IMA veya TIO prosesi
inanç ağı
inanma derecesi
inceleme tasarımı
inceleme
inceleme
incelemelerdeki hatalar
incelemelerdeki yanılgılar
inceltme
indeks sayısı
indeks
indirgenemez Markov zinciri
indirgenemez zincir
indirgenmiş biçim yöntemi (metodu)
indirgenmiş değişken
indirgenmiş denetim
indirgenmiş denklemler
indirgenmiş örnek
indirgenmiş tasarım
inme işlemi
insicam ilkesi (prensibi)
insicam
insicam
insicamlı yapı
interpolasyon
iri parça örneklemesi
Irwin dağılımı
isim çekme örneklemesi
Ising-Stevens dağılımı
isleyen karakteristik
isleyen özellik
isodinler
istatistik
istatistikler
istatistiksel evren
istatistiksel grafikler
istatistiksel hipotez
istatistiksel kalite kontrolü
istatistiksel karar fonksiyonu
istatistiksel karar işlevi
istatistiksel kaygı
istatistiksel kitle
istatistiksel model
istatistiksel okur-yazarlık
istatistiksel olarak eşdeğer blok
istatistiksel öngörü sınırı
istatistiksel populasyon
istatistiksel sayılardan anlama
istatistiksel seriler
istatistiksel tolerans aralığı
istatistiksel tolerans bölgesi
istatistiksel tolerans sınırı
IV. tür (tip) dağılım
IX. tür (tip) dağılım
iyileştirme
iz ilişkisi
iz korelasyonu
izleme
izomorfizm
izotip yöntemi (metodu)
izotropi
izotropik dağılım
James-Stein tahminleyicisi
J-biçimli dağılım
Jensen eşitsizliği
Jiřina ardışık işlemi
Johnson sistemi
Johnson-Mehl modeli
John'un döngüsel eksik blok tasarımı
Jolly-Seber modeli
Jonckheere'nin k-örnekli sınaması
Jonckheere'nin k-örnekli testi
Jordan özdeşliği
kılavuz araştırma
kılavuz inceleme
kırılganlık modeli
kırılma noktası
kırılma sınırı
kırkma
kırpılmış zaman serileri
kırpma
kısıt
kısıtlı ardışık yöntem
kısıtsız rassal örnek
kısa dönem dalgalanması
kısaltılmış denetim
kısmen bağlı blok tasarımı
kısmen dengeli bağlı blok tasarımı
kısmen dengeli eksik blok tasarımı
kısmen dengeli kafes
kısmen dengeli sıralar
kısmen tutarlı gözlemler
kısmi açıklık (değişim aralığı)
kısmi bağımlılık
kısmi birliktelik
kısmi en küçük kareler
kısmi etki karışımı
kısmi ilişki katsayısı
kısmi ilişki
kısmi kontenjans
kısmi korelasyon katsayısı
kısmi korelasyon
kısmi korelogram
kısmi olumsallık
kısmi oto korelasyon
kısmi özilişki
kısmi regresyon (bağlanım)
kısmi sıra ilişkisi
kısmi serisel ilişki
kısmi serisel korelasyon
kısmi yerleştirme
kabalaştırma
kabuk-soyma algoritması
kabul bölgesi
kabul çizgisi
kabul denetim grafiği
kabul denetimi
kabul edilebilir güvenilirlik düzeyi
kabul edilebilir hipotez
kabul edilebilir kalite düzeyi
kabul edilebilir karar işlevi
kabul edilebilir kusurlar
kabul edilebilir sınama
kabul edilebilir sayılar
kabul edilebilir strateji
kabul edilebilir tahminleyici
kabul edilemez tahminleyici
kabul hatası
kabul kontrol grafiği
kabul örneklemesi
kabul sınırı
kabul sayısı
kabul yanılgısı
kademeli (tedrici) değişiklikler
kademeli bağlanım
kademeli regresyon (bağlanım)
kademeli süreç (proses)
kadran veya çeyrek bölge bağımlılığı
kafes dağılımları
kafes karesi
kafes örneklemesi
kafes tasarımı
Kagan-Linnik-Rao savı
Kagan-Linnik-Rao teoremi
Kaiser-Guttmann ölçütü (kriteri)
kalıcılık
kalıcılık
kalan bekleme süresi
kalite denetimi grafiği
kalite denetimi
kalite kontrol grafiği
kalite kontrol
Kalman süzgeci
kalp şekilli dağılım
Kamat sınaması
Kamat testi
kanal serbestlik derecesi
kanonik değişken
kanonik ilişki
kanonik korelasyon
kanonik matris
kanonik
kantil
Kantorowitch savı
Kantorowitch teoremi
kanuni
kapalı ardışık taslak
kapalı ardışık t-sınamaları
kapalı ardışık t-testleri
kapalı uçlu soru
kaplama olasılığı
Kaplan-Meier tahminleyicisi
kappa
kapsam geçerliliği
kapsama olasılığı
kapsama problemleri
kapsama
kapsamlı örnekleme
Kapteyn dağılımı
Kapteyn dönüştürümü
Kapteyn'in tekli dağılımı
karışık ekim
karışıklık katsayısı
karıştırılmış gözlemler
karşı mod
karşı orta değer
karşı seriler
karşılaştırmalı ölümlülük grafiği
karşılaştırmalı ölümlülük indeksi
karşıt dereceleme
karşıt etkili regresyon (bağlanım) fonksiyonu
karşıt etkili regresyon (bağlanım) işlevi
karşıt hipotez
karşıtlı değişkenler
karşıtlı dönüştürmeler
karakteristik fonksiyon
karakteristik fonksiyonel
karakteristik işlev
karakteristik işlevli
karakteristik kök
karakteristik
karakterizasyon
karar fonksiyonu
karar işlevi
karar kuralı
karar kuramı
karar teorisi
karar uzayı
kararlı durum
kararlı Gaussian olmayan dağılımlar
kararlı Pareto dağılımları
kararlı süreç (proses) (dağılımı)
kararlı yasa
kararlılık sınaması
kararlılık testi
Kärber yöntemi (metodu)
kare alan
kare alan
kare kafes
karekök dönüştürümü
kareleştirme tayfı
karesel bağımlılık
karesel biçim
karesel kontenjans
karesel olumsallık
karesel ortalama
karesel programlama
karesel tahminleyici
karesel yanıt
karma dağılım
karma dağılım
karma etkensel deneyler
karma faktörel deneyler
karma hipotez
karma model
karma örnekleme
karma otoregresif hareketli ortalamalar süreci (prosesi)
karma otoregresif-regresif sistemler
karma strateji
karma tayf
karma üssel yanıt yasası
karmaşık birim
karmaşık deney
karmaşık Gaussian dağılımı
karmaşık geri modülasyon
karmaşık normal olmayan eğri
karmaşık tablo
karmaşık Wishart dağılımı
kartogram
kartopu örneklemesi
kategori kuramı
kategori
kategorik dağılım
kategorik değişkeni
kategorik veri
katlı medyan
katlı ortanca
katlama
katlanmış bağımlılık tablosu
katlanmış dağılımlar
katlanmış kontenjans tablosu
katlanma varyans tahminleyicisi
katman tablosu
katman
katmanlı örnek
katmanlandırma
katrat
katsayı
katsayılar sıralaması
kayıp bilgi prensibi (ilkesi)
kayıp çiziş tekniği
kayıp işlevi (fonksiyonu) (fonksiyonu)
kayıp matrisi
kayıp veri
kayıt bağlanışı
kayıt çizişi
kayıtlar sınamaları
kayıtlar testleri
kayşat testi
kayma sınaması
kayma testi
kaynaştırma analizi
kaysat sınaması
Kayser-Meyer-Olkin örnekleme ölçüsü
kazanç fonksiyonu
keşfedici araştırma
keşfedici inceleme
keşfedici veri analizi
keşfedici veri çözümlemesi
kelester artık değerleri
kelester
kement
kenar etkileri
Kendall S puanı (skoru)
Kendall tau (to) katsayısı
Kendall terminolojisi
Kendall'ın uyum katsayısı
Kendall'in τ'su
kendini yenileyen yığılma (toplanma)
kesen
kesişen örnekleme birimleri
kesilmiş dağılımlar
kesilmiş negatif binom dağılımı
kesilmiş negatif ikiterimli dağılım
kesim
kesin istatistiksel yöntem (metot)
kesin ki-kare sınaması
kesin ki-kare testi
kesinlik denkliği
kesinlik matrisi
kesinlik modülü
kesinlik
kesirli yineleme
kesirlik grafik analizi
kesirlik grafik çözümlemesi
kesirlik
kesirsel Brown hareketi
kesirsel
kesit olasılığı
kesitsel anket (etüt)
keski planları
kesme
kesme
Kesten süreci (prosesi)
kestirici
kestirim aralığı
kestirim
kestirimci ayrışım
kestirimci olabilirlik
kestirimci örnek tekrar kullanma yöntemi (metodu)
kestirimci regresyon (bağlanım) analizi
kestirimci regresyon (bağlanım) çözümlemesi
keyfi başlangıç
keyfi olasılıklı seçim
Khintchine savı
Khintchine teoremi
ki dağılımı
kişi-yılları
ki-çizişi
Kiefer-Wolfowitz süreci (prosesi)
ki-istatistiği
ki-kare bölüntülenmesi
ki-kare dağılımı
ki-kare düzeltmesi
ki-kare istatistiği
ki-kare metriği
ki-kare sınaması
ki-kare testi
ki-karenin toplama özelliği
kiremit-döşeme
kirletilmiş dağılım
kirli veri
k-istatistiği
kitle genetiği
kitle
klinik çalışması
klinik denemeleri
Klotz sınaması
Klotz testi
Knox sınaması
Knox testi
Knut Vik karesi
koşaç
köşe sınaması
köşe testi
köşegensel regresyon (bağlanım)
koşullanmış dağılım
koşullanmış Gauss dağılımı
koşullanmış prensip
koşullu bağımsızlık
koşullu başarısızlık oranı
koşullu beklenen değer
koşullu beklenti
koşullu çıkarım
koşullu güç fonksiyonu
koşullu güç işlevi
koşullu istatistik
koşullu lojistik regresyon (bağlanım)
koşullu maksimum olasılık
koşullu olabilirlik
koşullu olasılık
koşullu regresyon (bağlanım)
koşullu sınama
koşullu tarafsız (yansız) tahminleyici
koşullu test
koşullu yaşam fonksiyonu
koşullu yaşam işlevi
koşullu
kohort
kök ortalama kare hatası
kök ortalama kare sapması
kök ortalama kare yanılgısı
kök
Kolmogorov aksiyomları
Kolmogorov denklemleri
Kolmogorov eşitsizliği
Kolmogorov gösterimi
Kolmogorov savı
Kolmogorov teoremi
Kolmogorov-Smirnov dağılımları
Kolmogorov-Smirnov sınaması
Kolmogorov-Smirnov testi
kombinatöryel güç ortalaması
kombinatöryel sınama
kombinatöryel test
kombinatöryel yöntemler
kompakt (seri) küme
konfigürasyon
kontenjans katsayısı
kontenjans tablosu
kontenjans türü (tipi) dağılım
kontenjans
kontrol grafiği
kontrol metodu
kontrol noktası
kontrol partisi
kontrol sınırları
kontrol
kontrollü süreç (proses)
konukluk süresi
konum merkezi
konum modeli
konum ölçüsü
konum parametresi
konum parametresi
konum seçenek değiştirme hipotezi
konum
konum-ölçek ailesi
konvolüsyon
Konyus şartları
Konyus indeks sayısı
Konyus koşulları
Koopman-Darmois ailesi
koordinatograf
kopyalı örnek
kopyalanmış örnek
k-oranı
k-oranlı t-sınaması
k-oranlı t-testi
korelasyon indeksi
korelasyon katsayısı
korelasyon matrisi
korelasyon oranı
korelasyon tablosu
korelasyon yüzeyi
korelasyon
korelasyonun kübü
körleştirme
k-örnek problemi
Koroljuk savı
Koroljuk teoremi
k-ortalamalar kümeleşmesi
koruyucu güven aralığı
koruyucu süreç (proses)
kosinüs dağılımı
kota örneği
kötü koşullu
kötü-tanımlanmış problem
Kounias eşitsizliği
kovarimin
kovaryans analizi (KOVAN)
kovaryans çekirdeği
kovaryans çözümlemesi
kovaryans fonksiyonu
kovaryans işlevi
kovaryans matrisi
kovaryans
kovaryansça durağan süreç
Kramp fonksiyonu
kritik bölge
kritik bölüm
kritik değer
Kruskal istatistiği
Kruskal-Wallis sınaması
Kruskal-Wallis testi
k-sınıflı tahmine edicisi
K-sınaması
K-testi
kuşak (nesil) çalışmaları
kuşak (nesil) hayat tablosu
kuşak dağılımı
kuşak genişliği
kuşak yaşam tablosu
kuşaksal çokterimli
kuşaksal örnekleme
kuşaksal polinom
kuşatan güç fonksiyonu
kuşatan güç işlevi
kuşatan risk fonksiyonu
kuşatan risk işlevi
kuantum hipotezi
kuantum indeksi
kübik kafes tasarımı
kübik kafes
küçük sayılar yasası
Kuder-Richardson formülü
Kuiper istatistiği
külçe etkisi
Kullback-Leibler bilgisi
Kullback-Leibler uzaklık fonksiyonu
kumarbazın iflası
küme (nokta) süreci (prosesi)
küme analizi
küme çözümlemesi
küme örneklemesi
küme sonrası örneklemesi
küme
kümelenme
kümeli rassallanmış deneme
kümülant üreten fonksiyon
kümülant üreten işlev
kümülant
kura örneklemesi
kurallı
kuralsız
küresel dağılım
küresel normal dağılım
küresel ortalama yönü
küresel simetrik dağılımlar
küresel standart hata
küresel standart yanılgı
küresel varyans işlevi (fonksiyonu)
küresel varyans
küreselleme
küresellik sınaması
küresellik testi
kusur yüzdesine göre parti toleransı
kusurlu birim
kusurlu olasılık dağılımı
kusurlu oranı
kusurlu örnek
kütle merkezi yöntemi
kutu grafiği
kutu ve tüy grafiği
kutupsal takoz diyagramı
küvet eğrisi
kuvvetli (sağlam) tamlık
kuyruk problemi
kuyruk
L1-metriği
L1-normu
L2 birliktelik planı
L2-metriği
Lachenbruch yöntemi (metodu)
LAD veya EKMS metotları
LAD veya EKMS regresyonu
Lagrange çarpan testi
Laguerre çokterimlileri
Laguerre polinomları
lamda grafiği
lamdagram
lamda-ölçütü (kriteri)
Lancaster ki-kare bölümlemesi
Langevin dağılımları
Laplace ardışıklık (silsile) yasası
Laplace dağılımı
Laplace dönüştürümü
Laplace savı
Laplace teoremi
Laplace yaklaştırımı
Laplace-Gauss dağılımı
Laplace'in ikinci yasası
Laplace-Lévy savı
Laplace-Lévy teoremi
Laspeyres indeksi
Laspeyres-Konyus indeksi
Latin dikdörtgeni
Latin hiperküp örneklemesi
Latin kareleri dönüşüm kümesi
Latin karenin türleri
Latin karesi
Latin küpü
Laurent süreci (prosesi)
Legendre çokterimlileri
Legendre polinomları
legit
Lehmann sınaması
Lehmann seçenekleri
Lehmann testi
Lehmann-Scheffé teoremi (önermesi)
Leslie matrisi
Leslie sınaması
Leslie testi
Lévy gösterimi
Lévy prosesi
Lévy savı
Lévy teoremi
Lévy-Cramér savı
Lévy-Cramér teoremi
Lévy-Khintchine gösterimi
Lévy-Pareto dağılımı
Lexian dağılımı
Lexis değişimi
Lexis kuramı
Lexis oranı
Lexis teorisi
Liapunov eşitsizliği
Liapunov savı
Liapunov teoremi
Likert ölçeği
Lilliefors sınaması
Lilliefors testi
Lincoln indeksi
Lindeberg-Feller teoremi
Lindeberg-Lévy teoremi
Lindley integral denklemi
Lindley paradoksu
Lindley teoremi
Lindrey savı
lineerleştirilmiş en büyük olasılık metodu
lineerleştirilmiş en büyük olasılık metodu
Lipschitz koşulu
LISREL veya DOYAB
L-istatistiği
L-istatistiği
liste örneği
Lloyd yöntemi (metodu)
log F dağılımı
log gamma dağılımı
log ki-kare dağılımı
logaritmik birim
logaritmik dış-bükey tolerans sınırları
logaritmik dönüştürüm
logaritmik fark
logaritmik grafik
logaritmik normal dağılım
logaritmik seriler dağılımı
log-doğrusal modeller
logit
loglog dönüştürümü
log-lojistik dağılım
lognormal dağılım
lognormal
log-sıfır-Poisson dağılımı
log-sıra sınaması
log-sıra testi
lojistik dağılım
lojistik eğri
lojistik regresyon (bağlanım)
lojistik süreç (proses)
Lomax dağılımı
Lorenz eğrisi
Lotka-Volterra denklemleri
Lowe indeksi
Lp-normu
L-sınamaları
L-tahminleyicisi
L-testleri
Lugananni-Rice formülü
Lyttkens düzeltmesi
m. değerler
Macaulay formülü
MAD veya MMS
Madow-Leipnik dağılımı
Mahalanobis uzaklığı
Mahalanobis'in genelleştirilmiş uzaklığı
makbul tahminleyici
Makeham dağılımı
maksimum entropi prensibi
maksimum olasılık tahminleyicisi
maksimum-tip yöntemleri
makul hipotez
makul karar fonksiyonu
makul sayılar
makul strateji
makul tahminleyici
makul test
maliyet fonksiyonu
maliyet işlevi
Mallows'un Cp istatistiği
manivela gücü
manivela noktası
Mann-Kendall sınaması
Mann-Kendall testi
Mann-Whitney sınaması
Mann-Whitney testi
MANOVA veya ÇOKDEVARAN tablosu
Mantel-Haenszel sınaması
Mantel-Haenszel testi
MAR veya RK
Marcinkiewicz savı
Marcinkiewicz teoremi
marjinal dağılım
marjinal kategori
marjinal sınıflandırma
Markov alanı (sahası)
Markov eşitsizliği
Markov rassal sahası
Markov süreci (prosesi)
Markov tahminleyicisi
Markov yenileme süreci (prosesi)
Markov zinciri Monte Carlo
Markov zinciri
Marshall-Edgeworth-Bowley indeksi
Marshall-Olkin dağılımı
maskeleyici etki
matris örneklemesi
matrislerin Kronecker çarpımı
Maxwell dağılımı
Maxwell-Boltzmann istatistiği
MCAR veya TRK
McDonald-Kreitman testi
MCMC veya MZMC
McNemar sınaması
McNemar testi
meşgul dönem
meşguliyet (doluluk) problemleri
medyan mutlak sapma
medyan yaşam suresi
mekansal istatistik
mekansal nokta süreci (prosesi)
mekansal sistematik örnek
mekan-zaman kümeleşmesi
Mellin dönüştürümü
merdiven dağılımı
merdiven değişken
merdiven indeksi
merdiven tasarımı
merdiven yöntemi (metodu)
merkez (bir açıklığın
merkez
merkeze dayalı yöntem
merkezi çarpanlı momentler
merkezi eğilim olcusu
merkezi eğilim
merkezi güven aralığı
merkezi konum kuramı
merkezi limit savı
merkezi limit teoremi
merkezi moment
merkezi olmayan beta dağılımı
merkezi olmayan çifte F-dağılımı
merkezi olmayan çok değişkenli beta dağılımı
merkezi olmayan çok-değişkenli F-dağılımı
merkezi olmayan F-dağılımı
merkezi olmayan güven aralığı
merkezi olmayan ki-kare dağılımı
merkezi olmayan t-dağılımı
merkezi olmayan Wishart dağılımı
merkezi yer teorisi
merkezsizlik parametresi
Merrington-Pearson yaklaştırımı
meta analizi
meta çözümlemesi
meta ölçer
metameter
Metropolis-Hastings algoritması
mevsimlik dalgalanma
mevsimlik değişme
miktar bağıntısı
miktar hipotezi
miktar indeksi
Miller çakı sınaması
Miller çakı testi
Miller dağılımı
Mills oranı
Minitab
Minkowski eşitsizliği
MINQUE veya EKNİDYAT
m-istatistiği
Mitscherlich denklemi
MLE veya MOTE
mod
modalite
model I
model II
model ortalaması
model
moment katsayısı
moment matrisi
moment oranı
moment tahminleyicisi
moment üreten işlev (fonksiyon)
moment
momentler yöntemi (metodu)
monoton olabilirlik oranı
monoton regresyon (bağlanım)
monoton yapı
Monte Carlo TEFA veya EM algoritması
Monte Carlo testi
Monte Carlo yöntemi (metodu)
Mood-Brown çizgi tahminleyicisi
Mood-Brown işlemi
Mood-Brown ortanca (medyan) sınaması
Mood-Brown ortanca (medyan) testi
Mood-Brown tahmini
Mood'un W sınaması
Mood'un W testi
Moore-Penrose tersi
moral grafiği
Moran'ın sınama istatistiği
Moran'ın test istatistiği
morfometrik
Morgenstern dağılımları
Mortara formülü
Moses sınaması
Moses sıra benzeri yayılım sınaması
Moses sıra benzeri yayılım testi
Moses testi
Mosteller'in k örnekli kayma farkı sınaması
Mosteller'in k örnekli kayma farkı testi
MOSUM yöntemleri
m-sıralı problem
M-tahmini
M-tahminleyicisi
mübadele
muhteşem tur
mükerrer (tekrarlanmış) logaritma yasası
mükerrer durum
münavebeli süreç
Murthy tahminleyicisi
müterakim sapma
mutlak fark
mutlak hata
mutlak moment
mutlak ölçü
mutlak öncelikli disiplin
mutlak risk
mutlak sıklık (frekans)
mutlak sapma
mutlak tarafsız (yansız) tahminleyici
mutlak yanılgı
namerkezi χ² dağılımı
NBU veya YEİ dağılımı
NED veya NES
neden değişkeni
nedensel dağılım
nedensel zincir modeli
nedensellik
negatif binom dağılımı
negatif çokterimli dağılım
negatif faktoryel çok-değişkenli dağılım
negatif hipergeometrik dağılım
negatif ikiterimli dağılımı
negatif momentler
negatif üssel dağılım
Nelson-Aalen tahminleyicisi
nerdeyse durağan
nerdeyse kesin
nerdeyse kesinlikle
net ilişki
net korelasyon
Newman-Keuls sınaması
Newman-Keuls testi
Newton-Raphson yöntemi (metodu)
Neyman dağılımının Beall-Rescia genelleştirmesi
Neyman dağıtımı
Neyman modeli
Neyman psi kare sınaması
Neyman psi-kare testi
Neyman'ın ψ² testi
Neyman'ın en dar tarafsız (yansız) güven aralıkları
Neyman'ın etkenlere ayırma savı
Neyman'ın etkenlere ayırma teoremi
Neyman'ın faktörlere ayırma savı
Neyman'ın faktörlere ayırma teoremi
Neyman-Pearson kuramı
Neyman-Pearson teorisi
Neyman-Pearson'ın leması
Neyman-Pearson'ın yardımcı önermesi
Neyman-Scott modeli
NIC veya ŞBK
nicel veriler
nicel yanıt
nicelik
nihai kümeleşme
Nil problemi
nispetler ortalaması
nitel veriler
nitelendirme
nitelenebilir risk
nitelik ayarlı yaşam yılı
nitelik örneklemesi
niteliklere göre denetim
niteliksel (nitel) etkileşim
Noether'in döngüsel eğilim sınaması
Noether'in döngüsel eğilim testi
nokta binomu
nokta değiştirme modelleri
nokta grafiği
nokta iki serisel ilişki
nokta iki serisel korelasyon
nokta ikiterimli dağılım
nokta ikiterimlisi
nokta örneklemesi
nokta süreçleri
nokta tahmini
nokta yoğunluğu
nomogram (sayılar bağıntıları gösteren çizit)
nöral (sinirsel) ağ
normal dışılık durumu
normal dağılım
normal denetim
normal denklemler
normal eşdeğer sapma
normal karışım dağılımları
normal olasılık kağıdı
normal olmayan (anormal) eğri
normal olmayan kitle
normal olmayan populasyon
normal puan (skor) sınamaları
normal puan (skor) testleri
normal sapma
normal yayılım
normalaltı yayılım
normalden farklı olma (anormallik)
normalleştiren dönüştürüm
normalleme
normallenmiş açıklık (değişim aralığı)
normallenmiş en büyük mutlak sapma
normallenmiş güven aralığı
normallenmiş güven aralığı
normallenmiş maksimum olasılık tahminleyicisi
normallenmiş maksimum olasılık tahminleyicisi
normallenmiş M-tahminleyicisi
normallenmiş M-tahminleyicisi
normallik için W sınaması
normallik için W testi
Normallik sınaması
Normallik testi
Normit
NORMIX veya NORKAD
nötr eğri
nüfusbilim
nükleotid çeşitliliği
Nyquist aralığı
Nyquist sıklığı
Nyquist-Shannon savı
Nyquist-Shannon teoremi
O istatistiği
öğe analizi
O:PP türü (tipi) tasarım
OAR veya RG
oblimaks
Occam usturası
ödeme matrisi
olağan basıklıklar
olabilirlik ilkesi
olabilirlik oran sınaması
olabilirlik oran testi
olabilirlik oranı bağımlılığı
olabilirlik oranı
olabilirlik
olamazlık oranı
olası hata
olası yanılgı
olasılığın eğimlilik yorumu
olasılık ağırlıklı momentler tahmini
olasılık dağılımı
olasılık grafiği
olasılık integrali dönüştürümü
olasılık integrali
olasılık kağıdı
olasılık kütlesi
olasılık momenti
olasılık öğesi
olasılık oran sınaması
olasılık oran testi
olasılık oranı
olasılık örneklemesi
olasılık sıklık (frekans) kuramı
olasılık sıklık (frekans) teorisi
olasılık sınırları
olasılık yoğunluk işlevi (fonksiyonu)
olasılık yüzeyi
olasılık
olasılıkta yakınsama
olay tarihi verisi
olay uzayı
olay
ölçek eşvaryanslı tahminleyici
ölçek parametresi
ölçek parametresi
ölçüde yakınsaklık
ölçüt (kriter)
oldukça tutarlı tahminleyici
olgu
oluş oranı
oluş sıklığı
oluk
ölüm oranı
ölüm süreci (prosesi)
ölüm ve göç süreci (prosesi)
ölümcül doz 50
ölümlülük gücü
olumsallık katsayısı
olumsallık tablosu
olumsallık türü (tipi) dağılım
olumsallık
omega kare sınaması
omega kare testi
ön beyaz gürültü dönüştürümü
ön kestirici değişken
ön-bağımlılık modeli
önceden belirlenmiş değişken
öncelik dizilişi
öncelikli disiplin
öncül olasılık
ondabirlik
ondabirlikler arası açıklık (değişim arlığı)
öndelik sınaması
öndelik testi
önem örneklemesi
öngörüş
öngörü
öngörülü çıkarım
op ve Op gösterimi
oran erteleme yöntemi (metodu)
oran ölçeği
oran tahminleyicisi
oran
oransal eğilim
oransal ortak etken varyans
oransal regresyon (bağlanım)
oransal sıklık (frekans)
orantılı alt-sınıf sayıları
orantılı örnekleme
orantılı tehlikeler modeli
orantısız alt sınıf sayıları
orantısal ihtimaller modeli
Ord-Carver sistemi
örgü örneklemesi
örneğin tekrar kullanımı
örnek araştırması
örnek birimi
örnek incelemesi
örnek istatistiği
örnek momenti
örnek niteleme uzayı
örnek noktası
örnek paylaşımı
örnek planı
örnek sayımı
örnek sayısı
örnek seçiminden sonra katmanlandırma
örnek tahsisi
örnek tasarımı
örnek uzayı
örnek varyansı
örnek
örnekleme aralığı
örnekleme birimi
örnekleme büyüklüğü
örnekleme çerçevesi
örnekleme dışı hata
örnekleme dışı yanılgı
örnekleme dağılımı
örnekleme denetimi
örnekleme hatası
örnekleme kökleri
örnekleme momenti
örnekleme oranı
örnekleme varyansı
örnekleme yanılgısı
örnekleme yapısı
örnekler ağı
Ornstein-Uhlenbeck süreci (prosesi)
örseleyici sınama
örseleyici test
ortak değişim
ortak değişken
ortak etken uzayı
ortak etken varyansı
ortak etken
ortak faktör varyansı
ortak faktör
ortalama açıklık (değişim aralığı)
ortalama çıkış kalite düzeyi
ortalama çıkış kalite sınırı
ortalama değerler
ortalama denetim miktarı
ortalama doğrusal ardıl farkı
ortalama düzeltme (gruplama için)
ortalama fark
ortalama fazladan kusur sınırı
ortalama fazlalık fonksiyonu
ortalama hata
ortalama işlem uzunluğu
ortalama kalan yaşam
ortalama kalite koruma
ortalama kare ardışık dalgalanma tahminleyicisi
ortalama kare bağımlılığı
ortalama kare kontenjansı
ortalama kare olumsallığı
ortalama kare
ortalama kareler toplamı
ortalama karesel hata
ortalama karesel sapma
ortalama karesel yanılgı
ortalama kayıp
ortalama kritik değer yöntemi (metodu)
ortalama madde işlem uzunluğu
ortalama mutlak hata
ortalama mutlak sapma
ortalama mutlak yanılgı
ortalama olabilirlik tahminleyicisi
ortalama öldürücü doz
ortalama örnek işlem uzunluğu
ortalama örnek sayısı eğrisi
ortalama örnek sayısı fonksiyonu (ASN veya ORÖS)
ortalama örnek sayısı işlevi (fonksiyonu) (ASN veya ORÖS)
ortalama probit (olasılık birimi) farkı
ortalama sapma
ortalama sapma
ortalama trigonometrik sapma
ortalama yarı kare farkı
ortalama yoğunluk eğrisi
ortalama yön
ortalama
ortalamaların toplanma özelliği
ortalamanın kök tahminleyicisi
ortalaması kaydırılmış histogramlar
ortanca (medyan) çizgi
ortanca (medyan) etkili doz
ortanca (medyan) F-istatistiği
ortanca (medyan) merkezi
ortanca (medyan) regresyon (bağlanım) eğrisi
ortanca (medyan) sınaması
ortanca (medyan) sınaması
ortanca (medyan) tarafsız (yansız) güven aralığı
ortanca (medyan) tarafsız (yansız)lık (yansızlık)
ortanca (medyan) testi
ortanca (medyan) testi
ortanca (medyan) yönü
ortanca
orta-ortalama değer
ortonormal sistem
örtüşen fonksiyonlar yöntemi (metodu)
örtüşen haritalar yöntemi (metodu)
örtülü tabaka
öteleme eşvaryanslı tahminleyicisi
öteleme parametresi
oto katalitik eğri
oto korelasyon fonksiyonu
oto korelasyon işlevi
oto korelasyon katsayısı
oto korelasyon
oto kovaryans fonksiyonu
oto kovaryans işlevi
oto kovaryans üreten fonksiyon
oto kovaryans üreten işlev
oto kovaryans
otomatik etkileşim tespiti
otomatik model seçimi
otonom denklemler
otoregresif dönüşüm
otoregresif hareketli ortalama süreci (prosesi) (ARMA veya OHOS)
oto-regresif koşullu değişen varyans modeli
otoregresif modeli
otoregresif seriler
otoregresif süreci (prosesi)
otoregresif tamamlanmış hareketli ortalama süreci (prosesi) (ARIMA veya OTHOS)
oto-regresyon (bağlanım) kantili
oto-regresyon (bağlanım) sıra puanları (skorları)
oto-regresyon (bağlanım) sıra skorları
otoregresyon (bağlanım)
otospektrum
oy teorisi
oy teorisi
oynaklık
oyun kuramı
oyun teorisi
öz ilişki fonksiyonu
öz ilişki işlevi
öz ilişki katsayısı
öz ilişki
öz tayf
öz-ağırlıklı örnek
öz-ağırlıklandıran örnek
öz-bağlanımlı şartlı değişen varyans modeli
öz-benzerlik katsayısı
özdeş hatalar
özdeş kategorileştirmeler
özdeş yanılgılar
özdeler
öz-eşlenik Latin karesi
özellik seçimi
özerk denklemler
özgü) dönem
özgül etken
özgül faktör
özgül hız
özgün
özgünlük
öz-ilişki katsayısı
öz-kaçınmalı rassal yürüyüşler
öz-korelasyon katsayısı
öznel Bayesçi çıkarım
öznel Bayesçi sonuçlandırma
öznel olasılık
öznicelik
öznitelik
öztekrarlı algoritma
öztekrarlı sistem
özüne-benzer proses
özürlülük ayarlı hayat yılı
özyinelemeli artık değer
özyükleme testi
özyükleme toplanması
özyükleme yöntemleri (metotları)
p* formülü
Paasche indeksi
Paasche-Konyus indeksi
paket grafiği
paketleme
Palgrave indeksi
Palm işlevi (fonksiyonu)
Palm savı
Palm teoremi
panel çalışması
panel verisi
Papadakis yöntemleri (metotları)
paralel doğru denemesi
parametre dikliği
parametre hipotezi
parametre noktası
parametre
parametresiz delta metodu
parametresiz güven aralıkları
parametresiz hoşgörü sınırları
parametresiz maksimum olasılık
parametresiz
parametrik hipotez
parametrik programlama
parça
parçalı regresyon (bağlanım)
parçalı regresyon (bağlanım)
Pareto dağılımı
Pareto eğrisi
Pareto indeksi
Pareto indeksi
Pareto-türü (tipi) dağılım
parti kalitesini koruma
parti
Pascal dağılımı
pasta diyagramı
patlayıcı stokastik fark denklemi
patlayıcı süreç (proses)
paylaştırma kuralı
p-değeri
PDF veya sıklık (frekans) işlevi
Pearl-Read eğrisi
Pearson artık değeri
Pearson çarpıklık ölçüsü
Pearson eğrisi
Pearson ilişki katsayısı
Pearson korelasyon katsayısı
Pearson ölçütü (kriteri)
Pearson'ın ki-kareli sınaması
Pearson’ın ki-kareli testi
Pearson-Durbin oranı
Peek eşitsizliği
pencere
periyodik olmayan durum
periyodik süreç (proses)
periyotsuz durum
Perk dağılımı
permütasyon sınamaları
permütasyon testleri
Peters yöntemi (metodu)
Petersburg oyunu
Petersburg paradoksu
p-işlevi (fonksiyonu)
pişmanlık
Pillai iz testi
pilot araştırma
pilot inceleme
p-istatistiği
pistimetrik olasılık
Pitman etkinliği
Pitman sınamaları
Pitman tahminleyicisi
Pitman testleri
Pitman yakınlık kriteri
Pitman-Morgan sınaması
Pitman-Morgan testi
Plackett'in düzgün dağılımı
Plackett'in tekdüze dağılımı
plasebo
PLS veya KEKK
Poisson beta dağılımı
Poisson binom dağılımı
Poisson dağılımı
Poisson değişimi (varyasyonu)
Poisson homojenlik testi
Poisson ikiterimli dağılımı
Poisson kesilmiş normal dağılım
Poisson kümelenme süreci (prosesi)
Poisson olasılık kağıdı
Poisson ormanı
Poisson süreci (prosesi)
Poisson yaklaştırımı
Poisson yayılım indeksi
Poisson-altı dağılım
Poisson-Dirichlet prosesi
Poisson-Lexis dağılımı
Poisson-Markov süreci (prosesi)
Poisson-normal dağılımı
Poisson-Pascal dağılımı
Poisson'un büyük sayılar yasası
Poisson-üstü varyasyon
polinom eğilimi
polinom regresyonu
Politz ve Simmons tekniği
Pollaczek formülü
Pollaczek-Khintchine formülü
Pollaczek-Spitzer özdeşliği
Pólya dağılımı
Pólya savı
Pólya süreci (prosesi)
Pólya teoremi
Polya-Aeppli dağılımı
Pólya-Eggenburgen dağılımı
Pólya'nın ikinci derece sıklık (frekans) işlevi (fonksiyonu)
populasyon genetiği
populasyon örneklemesi
populasyon
populasyon
Potthoff sınaması
Potthoff testi
pozitif binom dağılımı
pozitif hipergeometrik dağılım
pozitif ikiterimli dağılımı
pozitif korelasyon
pozitif mükerrer durum
P-P grafiği
Priestly'nin λ-testi
Priestly'nin lamda-sınaması
Priestly'nin P-sınaması
probit analizi
probit çözümlemesi
probit regresyon (bağlanım) doğrusu
probit
Procrustes yöntemi (metodu)
profil analizi
profil çözümlemesi
program
projeksiyon takibi
projeksiyon
protokol
psi-kare istatistikleri
psikolojik olasılık
psikometrik
psiko-olcum
puan (skor) denklemi
puan (skor) istatistiği
puan (skor) vektörü
puan (skor)
puanlama yöntemi (metodu)
puanları (skorları)n normallenmesi
pürüzlülük cezası
Q-Q grafiği
Q-tekniği
Quenouillo sınaması
Quenouillo testi
R
Radon-Nikodym savı
Radon-Nikodym teoremi
rahatsız edici parametreler
Raikov savı
Raikov teoremi
rankit
Rao puanlama sınaması
Rao puanlama testi
Rao-Blackwell savı
Rao-Blackwell teoremi
Rao-Kupper modeli
Rasch modeli
rasgele gözlenmiş
rasgele kayıp
rasgelelik derecesi
rassal (tesadüfi) parametreler
rassal başlangıç
rassal basamaklar
rassal bileşen
rassal çatallaşma
rassal dağılım
rassal dağıtım tasarımı
rassal değişken
rassal değişken
rassal denge tasarımı
rassal dik dönüşüm
rassal doğrusal çizge
rassal etkiler modeli
rassal hata
rassal katsayı modeli
rassal mozaikleme
rassal normal puanlar (skorlar) sınaması
rassal normal puanlar (skorlar) testi
rassal olay
rassal olmayan örnek
rassal örnek
rassal örnekleme hatası
rassal örnekleme sayıları
rassal örnekleme yanılgısı
rassal sıra
rassal sayı üretimi
rassal sayılar
rassal seçim
rassal seriler
rassal süreç
rassal tepki süreci (prosesi)
rassal yanılgı
rassal yürüyüş süreci
rassal yürüyüş
rassal
rassallaştırma sınamaları
rassallaştırma testleri
rassallaştırma
rassallanmış anlamlılık sınamaları
rassallanmış anlamlılık testleri
rassallanmış bloklar
rassallanmış karar işlevi (fonksiyonu)
rassallanmış kesirli etkensel tasarımlar
rassallanmış kesirli faktörel tasarımlar
rassallanmış model
rassallanmış sınama
rassallanmış test
rassallanmış yanıt
Rayleigh dağılımı
Rayleigh sınamaları
Rayleigh testleri
reddedici örnekleme
reddedilebilir kalite seviyesi
reddetme hızı
reddetme katsayısı
Reed-Frost modeli
Reed-Minch yöntemi (metodu)
referans dönemi
referans öncül dağılım
regresör değişken
regresyon (bağlanım) bağımlılığı
regresyon (bağlanım) çiziti
regresyon (bağlanım) doğrusu
regresyon (bağlanım) eğrisi
regresyon (bağlanım) katsayısı
regresyon (bağlanım) tahmini
regresyon (bağlanım) tanıları (teşhisleri)
regresyon (bağlanım) yüzeyi
regresyon (bağlanım)
regresyon değişkeni
regresyon ekuvaryans tahminleyicisi
regresyon ilişkilerinin zaman içinde sabitliğinin test edilmesi
regresyon kantili
regresyon sıra puanları (skorları)
regresyonda çekirdek düzleştirmesi
rekabet süreci (prosesi)
REML veya SEÇO
replikasyon
resimsel çizit
resmi istatistik kalitesi
resmi istatistik
ret bölgesi
ret doğrusu
ret örneklemesi
ret sınırı
retrospektif değişme noktası problemi
Rhodes dağılımı
Rice dağılımı
ridit (belirlenmiş dağılıma göre) analiz
ridit (belirlenmiş dağılıma göre) çözümleme
Riemann dağılımı
Ripley istatistiği
risk faktörü
risk fonksiyonu
risk işlevi
risk oranı
risk oranı
risk
riskteki değer
Robbins-Munro süreci (prosesi)
Room kareleri
Rosenbaum sınaması
Rosenbaum testi
Round Robin tasarımı
Roy'un maksimum kok kriteri
R-prosesi
R-tahminleyicisi
R-tekniği
Rutherford'un temaslı dağılımı
şans değişimi
şans kısıtı
şapka matrisi
şebeke bilgi kriteri
şebeke örneklemesi
şekil ölçümü
şekil
şerit grafik
şişkin dağılımlar
şifresi belirgin süreç (proses)
şifresi belirli süreç
şimdiki durum verisi
şüpheli öncül
s biçimindeki eğri
sıcak güverte metodu
sıfır fark
sıfır hipotezi
sıfır olmayan hipotez
sıfır toplamlı oyun
sıkı denetleme
sıkıştırılmış sınırlar
sıkı
sıklık (frekans) çizelgesi
sıklık (frekans) çokgeni
sıklık (frekans) dağılımı
sıklık (frekans) eğrisi
sıklık (frekans) fonksiyonu
sıklık (frekans) işlevinin normallenmesi
sıklık (frekans) momenti
sıklık (frekans) tanım bölgesi
sıklık (frekans) yanıt fonksiyonu
sıklık (frekans) yüzeyi
sıklık (frekans)
sınıf işareti
sınıf sıklığı
sınıf sembolü
sınıf
sınıfiçi ilişki
sınıfiçi korelasyon
sınıfiçi varyans
sınıflandırma istatistikleri
sınıflandırma ve regresyon (bağlanım) ağaçları
sınıflandırma
sınıfların birleştirilmesi
sınıflararası ilişki
sınıflararası korelasyon
sınıflararası varyans
sınırlı bilgi yöntemleri (metotları)
sınırlı tamlık
sınırlandırılmış ardışık işlem
sınırlandırılmış en çok olabilirlik
sınırlandırılmış ki-kare sınaması
sınırlandırılmış ki-kare testi
sınırlandırılmış rassallaştırma
sınama dizisi
sınama dönüştürümünde toplam süre
sınama istatistiği
sınama katsayısı
sınamaların birleşimi
sınamaların stokastik karşılaştırılması
sıra dönüştürmesi
sıra düzeni istatistiği
sıra ilişkisi
sıra istatistikleri
sıra korelasyonu
sıra oluşturmak
sıra orta değeri yöntemi (metodu)
sıra puanları (skorları)
sıra uyumu katsayısı
sıra
sıra-ağırlıklı ortalama
sıradüzen sınamaları
sıradüzen testleri
sıralı alternatif hipotez
sıralı durağan nokta süreci (prosesi)
sıralı kategorileştirme
sıralı seriler
sırası rassallanmış sınamalar
sırası rassallanmış testler
sıraya girmek
sağaltım-donemi etkileşimi
sağdan budama
sağdan sansürleme
sağlam tahminleyici
sağlamlık
sabit etkiler (veya sabitler) modeli
sabit örnek
sabit temel indeks
sabit
saçılım katsayısı
Sacks savı
Sacks teoremi
saf doğum süreci (prosesi)
saf rassal süreç
saf strateji
safha diyagramı
safha etki karışımlı tasarımlar
safha fonksiyonu
safha işlevi
safha tayfı
safha
sahte (sözde) faktör
sahte ilişki
sahte korelasyon
sahte tayf
sahte-etken
saklı değişken
saklı kök (vektör)
saklı Markov modeli
saklı yapı
salınım indeksi
salınım
salınımsal süreç (proses)
salgın hastalık süreci (prosesi)
salgın modeli
salgın
sandviç tahminleyici
sandviç tahminleyicisi
sansürleme
sansürlenmiş regresyon modeli
sapma artık değeri
sapma rezidüeli
sapma
sapmak
saptanmış (sabit) değişken
sarılı Cauchy dağılımı
sarılı dağılım
sarılı normal dağılım
sarılı Poisson dağılım
sari dağılım
sarsıntı modeli
sarsıntı-hata modeli
sarsıntı-yanılgı modeli
SAS
Satterthwaite sınaması
Satterthwaite testi
sayım dağılımı
sayım
sayısal bilgisayar
sayısal sınıflandırma
sayma dağılımı
sayma süreci (prosesi)
sayma süreci metotları
SB
Schach'ın iki örnekli sınamaları
Schach'ın iki örnekli testleri
Scheffé sınaması
Scheffé testi
Schuster periyodogramı
Schwarz eşitsizliği
S-eğrisi
sebebe özgü tehlike fonksiyonu
seçilmiş noktalar yöntemi (metodu)
secime dayalı örnekleme
seçme yanlılığı
sekizde birlikler
sekizdelikler
sekreter problemi
sektör grafiği
sempati etkisi
semptomsuz (belirtisiz) ve zehirsiz zaman
serbest sıçramalı süreç (proses)
serbestlik derecesi
seri kuyruklar
seri lineer sıra istatistiği
seri seyreltim tahlili
seriler
serileri serileme
serisel değişme
serisel dengeli sıra
serisel ilişki
serisel korelasyon
serisel küme
serisel örnekleme denetim düzenleri
serisel tasarım
serpme çizişleri
serpme diyagramı
seviye planı
seyreltme serileri
Shannon-Wiener indeksi
Shapiro-Wilk sınaması
Shapiro-Wilk testi
Sheppard düzeltmeleri
Sherman'ın sınama istatistiği
Sherman'ın test istatistiği
Shewhart denetim grafiği
Shewhart kontrol grafiği
Short dağılımı
Siegel-Tukey sınaması
Siegel-Tukey testi
sigara kağıdı dağılımı
sihirli kare tasarımı
silindirik dönmeli tasarım
simetri
simetrik bağımlı
simetrik dağılım
simetrik dairesel dağılım
simetrik eşit olmayan blok düzenlemeleri
simetrik etkensel tasarım
simetrik faktörel tasarım
simetrik kararlı yasa
simetrik olmama (simetrisizlik)
simetrik olmayan dağılım
simetrik olmayan etken tasarımı
simetrik olmayan sınama
simetrik örnekleme
simetrik sınama
simetrik test
simetrisiz dağılım
simetrisiz faktör tasarımı
simetrisiz test
simetrisiz
simpleks algoritması
simpleks merkezli tasarım
simpleks tasarımları
simpleks yöntemi (metodu)
Simpson paradoksu
simülasyon modeli
simülatör
sinerji
sinirli bilgi tahminleyicisi
sinüzoidal limit savı
sinüzoidal limit teoremi
sistematik değişim
sistematik hata
sistematik istatistik
sistematik kare
sistematik örnek
sistematik tasarım
sistematik yanılgı
sistematik
sivri tepeli kemer şeklinde eğri
Skitovich-Darmois savı
Skitovich-Darmois teoremi
skor testi
Slutsky savı
Slutsky süreci
Slutsky teoremi
Slutsky'nin on kuramı
Slutsky-Yule etkisi
Smirnov sınamaları
Smirnov testleri
Smirnov-Birnbaum-Tingey dağılımı
SMR veya SÖLOR
Snedecor'ın F-dağılımı
soğuk güverte metodu
soldan budama
soldan sansürleme
somutlaştırma
son karar
sonlanım noktası tahmini
sonlu ark-sinüs dağılımı
sonlu çarpan
sonlu kitle düzeltmesi
sonlu kitle
sonlu Markov zinciri
sonlu örnekleme düzeltmesi
sonlu örnekleme kırılma noktası
sonlu populasyon düzeltmesi
sonlu populasyon
sonsal olasılık
sonsuz bölünebilme
sonsuz kitle
sonsuz küçük katlanma
sonsuz populasyon
sonsuz-sayıda-siteler modeli
sonuç
sönüm çarpanı
sönümlü salınım
soruşturma hatası
soruşturma yanılgısı
soruşturma
soruşturma
Sosyal Bilimler için İstatistik Yazılım Paketi
soy ıslahı
sözde veya yapay değişken
sözde veya yapay gözlem
sözde veya yapay işlem
sözde-olabilirlik
Spearman iki etken savı
Spearman iki etken teoremi
Spearman iki faktör savı
Spearman iki faktör teoremi
Spearman tahminleyici
Spearman temel kuralı
Spearman'ın ρ'su
Spearman'ın rhosu
Spearman'ın sıra korelasyon katsayısı
Spearman-Brown formülü
Spearman-Brown kehanet formülü
Spearman-Kärber tahminleyicisi
Spearman-Kärber yöntemi (metodu)
spektral ağırlık fonksiyonu
spektral ağırlık işlevi
spektral ayrışımı
spektral dağılım fonksiyonu
spektral dağılım işlevi
spektral fonksiyon
spektral işlev
spektral ortalama
spektral pencere
spektral yoğunluk
spektrum
Spencer formülü
Spitzer özdeşliği
S-PLUS
SPSS
s-sınaması
St Petersburg ikilemi
St Petersburg paradoksu
Stacy dağılımı
standart denklem
standart hata
standart kitle
standart Latin karesi
standart normal değişken
standart ölçüm
standart populasyon
standart puan
standart sapma
standart yanılgı
standartlaştırılmış değişken
standartlaştırılmış ölüm oranı
standartlaştırılmış regresyon (bağlanım) katsayıları
standartlaştırılmış sapma
Stata
Stein ikilemi
Stein paradoksu
Stein'ın iki örnek işlemi
Stein-Chen metodu
Steiner'ın üçlü sistemleri
Stephan tekrarlama süreci (prosesi)
Stephan yinelemeli süreci (prosesi)
STER veya ÇTTKT dağılımı
stereoloji
s-testi
Stevens-Craig dağılımı
Stirling dağılımı
stokastik akış modelleri
stokastik bağımsızlık
stokastik bozma
stokastik çekirdek
stokastik değişken
stokastik geçişlilik
stokastik integrallenebilirlik
stokastik matris
stokastik model
stokastik olarak büyük veya küçük
stokastik oynaklık
stokastik programlama
stokastik süreç
stokastik süreklilik
stokastik türevlenebilirlik
stokastik yakınsama
stokastik yaklaştırım işlemi
stokastik
strateji
Student dağılımı
Student hipotezi
Student t-dağılımı
Student'in testi
Sturges kuralı
SU dağılımları
Subrahmaniam genelleştirilmiş iç-içe dağılımı
Subrahmaniam genelleştirilmiş iç-içe dağılımı
Sukhatme d-istatistiği
Sukhatme sınaması
Sukhatme testi
süper-martingal
süper-normal yayılımı
süreç (proses) hatası
süreç (proses) ortalama kusurlu oranı
süreç (proses) yanılgısı
süreçsel yanlılık
sürekli kitle
sürekli olasılık yasası
sürekli örnekleme planı
sürekli populasyon
sürekli rassal değişken
sürekli süreç (proses)
süreklilik düzeltmesi
süreklilik
süreksiz değişken
süreksiz süreç (proses)
sürpriz indeksi
süzme süreci (prosesi)
süzme
tıkanma problemleri
T²-dağılımı
taşıma etkili artık varyansı
taşıyıcı değişken
taban
tabu durumu
tabu olasılığı
Taguchi yöntemleri (metotları)
tahmin denklemi
tahmin edilebilir
tahmin etmek
tahmin hatası
tahmin yanılgısı
tahmin
tahminde yakınlık
tahmini en fazlalaştırma algoritması
tahminin standart hatası
tahminin standart yanılgısı
tahminleyici
tahrip edici sınama
tahrip edici test
Tajima'nın D istatistiği
Takacs süreci (prosesi)
takma ad
tam bilgi yöntemi (metodu)
tam büyüme
tam denklem sistemi
tam durum analizi
tam eklemeli kümeleşme
tam ilişki matrisi
tam korelasyon matrisi
tam Latin kareler kümesi
tam Latin karesi
tam olma
tam rasgele kayıp
tam regresyon (bağlanım)
tam sınıf (karar fonksiyonlarının)
tam sınıf (karar işlevlerinin)
tam sınıf (sınamaların)
tam sınıf (testlerin)
tam test
tam vaka analizi
tam yeterli istatistik
tamamen baskın tahminleyici
tamamen dengeli kafes karesi
tamamen durağan süreç (proses)
tamamen rassallanmış tasarım
tamlık (karar fonksiyonlarının bir sınıfının)
tamlık (karar işlevlerinin bir sınıfının)
tamlık
tamsayılı programlama
tanımlayıcı bağıntı (veya ilişki)
tanımlayıcı netlik
tanıtma
tarafsız (yansız) dönüşül bölge
tarafsız (yansız) en küçük varyans tahminleyicisi
tarafsız (yansız) güven aralıkları
tarafsız (yansız) hata
tarafsız (yansız) hata
tarafsız (yansız) örnek
tarafsız (yansız) sınama
tarafsız (yansız) tahminleyen denklem
tarafsız (yansız) tahminleyici
tarafsız (yansız) test
tarama ağırlığı
tarama istatistiği
tarama
tarihsel ileriye yönelik çalışma
tasarım denklemi
tasarım matrisi
tasarımı eniyileme
tasarımın en iyiliği
tasarımın oluşum matrisi
tasarımda ekstra dönem değişimi
tasarımların Kronecker çarpımı
tasarsız sınama
tasarsız test
tayf ayrışımı
tayf dağılım fonksiyonu
tayf dağılım işlevi
tayf fonksiyonu
tayf işlevi
tayf ortalaması
tayf yoğunluğu
tayf
tayfî ağırlık fonksiyonu
tayfî ağırlık işlevi
tayfî pencere
tazeleyici süreç (proses)
tazmin eden hata
tazmin eden yanılgı
Tchebychev eşitsizliği
Tchebychev-Hermite çokterimlileri
Tchebychev-Hermite polinomları
T-dağılımı
t-dağılımı
tehlike fonksiyonu
tehlike fonksiyonu
tehlike oranı dağılımı
tehlike oranı
tehlike
tek bağlı kümeleşme
tek değişkenli dağılım
tek doruklu
tek etken kuramı
tek etken teorisi
tek etken
tek faktör kuramı
tek faktör teorisi
tek faktör
tek geçici model
tek kör
tek kuyruk sınaması
tek kuyruk sınaması
tek kuyruk testi
tek kuyruk testi
tek örnekleme planı
tek örnekleme
tek tepeli
tek yanlı sınama
tek yanlı sınama
tek yanlı test
tek yanlı test
tek yönlü modeller
tek yönlü sınıflandırma
tekdüze dağılım
tekdüze örnekleme oranı
tekdüze puan (skor) sınaması
tekdüze puan (skor) testi
tekdüze spektrum
tekdüze tayflar
tekdüzelik denemesi
tekerrür (yineleme) oyunu
tekerrür zamanı
tekil ağırlıklandırma tasarımı
tekil dağılım
tekil değer ayrışımı
tekil olmayan dağılım
tekli bağlanmış blok tasarımı
teklik
tekrar oranı
tekrar örnekleme yöntemi
tekrar
tekrar
tekrarlı araştırma
tekrarlı inceleme
tekrarlı ölçüler tasarımı
tekrarlı yeniden ağırlıklı en küçük kareler
tekrarlamalı Markov zinciri
tekrarlamalı özyükleme
tekrarlamasız durum
tekrarlar
temel ağırlık
temel bileşenler regresyonu
temel bileşenler
temel birim
temel çizgi
temel dönem
temel göze
temel hücre
temel koordinatlar analizi
temel olasılık kümesi
temel rassal süreç (proses)
temel tamlık
temel tehlike
temel tersine sınama
temel tersine test
temel tezat karşılaştırması
temel yenilenme savı
temel yenilenme teoremi
temel
temel-normal dağılımlar
temsilci örnek
teorik değişken
teorik sıklıklar
tepe değeri
tepe noktası
tepki metameteri
tercih alanı indeks sayısı
tercih bölgesi
tercih çizelgesi (tablosu)
terkipli veri
Terry sınaması
Terry testi
Terry-Hoeffding sınaması
Terry-Hoeffding testi
ters çarpınım (faktoryel) serileri dağılımı
ters çokterimli örnekleme
ters çokterimli
ters dağılım
ters dönüştürüm metodu
ters evrişim
ters Gaussian dağılımı
ters hipergeometrik dağılım
ters korelasyon
ters moment
ters normal dağılım
ters olasılık
ters ölçekleme
ters örnekleme
ters polinom
ters Pólya dağılımı
ters problemler
ters serisel ilişki
ters serisel korelasyon
ters sinüs dönüştürümü
ters tanh dönüştürümü
tersine denklemler
tersine normal puan (skor) sınamaları
tersine normal puan (skor) testleri
tersine süreç (proses)
tersine tasarım
tersinebilir ilişki
tersinir sıçrama Markov zinciri Monte Carlo
tersinme indeksi
tersinme sınaması
tersinme testi
tersinme
terslik düzeltmesi
tesadüfi değişken
test dizisi
test dönüştürümünde toplam süre
test istatistiği
test katsayısı
testlerin birleşimi
testlerin stokastik karşılaştırılması
Theil eşitsizlik katsayısı
Theil'ın karma regresyon (bağlanım) tahminleyicisi
Thiessen çokgeni
Thomas dağılımı
Thompson kuralı
tipik değer
tipik olmayan karakteristik
tipik olmayan özellik
tipik örnek
T-kare sınaması
T-kare testi
Tobit modeli
tolerans dağılımı
tolerans etkeni
tolerans faktörü
tolerans sınırları
tolerans
Tong eşitsizliği
toplam belirleme katsayısı
toplam belirtme katsayısı
toplam denetleme
toplam ilişki
toplam korelasyon
toplam modeli
toplam regresyon (bağlanım)
toplamalı model
toplamalı süreç
toplamsal tehlike modeli
toplanma
toplu değişim
toplu işaretler yöntemi (metodu)
toplulaştırıcı indeks
toplulaştırıcı küme analizi
toplulaştırıcı küme çözümlemesi
toplulaştırıcı model
toplulaştırma
t-oranı dağılımı
torba modeli
t-puanı (skoru)
Tracy-Widom dağılımı
trafik yoğunluğu
transfer işlevi
T-sınaması
T-sınaması
t-sınaması
T-testi
T-testi
t-testi
tüketici fiyat indeksi veya endeksi
tüketici fiyat indeksi
tüketici riski
Tukey aralık sınaması
Tukey aralık testi
Tukey çabuk sınaması
Tukey cep sınaması
Tukey cep testi
Tukey istatistiği
Tukey q-testi
Tukey sınaması
Tukey testi
tüm mümkün alt-kümeler regresyonu (bağlanımı)
tümevarım davranışı
tümevarım
tümleşik ilerleyen ortalama süreci (prosesi)
tümleşik spektrum
tümleşik tayf
tümleşik veriler
tümsel örnekleme kesri
tümsel tahmin
tümü basık
tür (tip)
tür yanlılığı
türdeş süreç (proses)
türdeşlik
türetilmiş istatistik
tutarlı sınama
tutarlı tahminleyici
tutarlı test
tutarlılık katsayısı
tutarlılık
tutarsız tahminleyici
tutucu güven aralığı
tutucu süreç
tutumluluk ilkesi (prensibi)
TWIST veya SZZ
UBCR veya DEİSAR tahminleyicisi
UBDP veya DEUGT testi
U-biçimli dağılım
üç aşama en küçük kareler
üç birleşmeli sınıflı kübik tasarımlar
üç boyutlu kafes
uç değer dağılımları
uç değer ortalaması
uç değerler
uç değerlerin yoğunluğu
uç düzeltmeleri
uç istatistiği
üç nokta denemesi
uç normallenmiş sapma
uç oran
uç sıra toplam sınaması
uç sıra toplam testi
üç seri savı
üç seri teoremi
uç süreç (proses)
üç terimli dağılım
üç-boyutlu çizit
üçgen sınaması
üçgen testi
üçgensel (tekli veya çiftli) bağlı bloklar
üçgensel birliktelik şeması
üçgensel çoklu bağlı blok tasarımı
üçgensel dağılım
üçgensel tasarım
üçlü kafes
üçlü karşılaştırmalar
uçsal indeks
üçüncü tür (tip) hata
üçüncü tür (tip) yanılgı
U-istatistiği
ultrametrik eşitsizlik
UMP veya DEG test
UN² testi
üreten fonksiyon
üreten işlev
üretici riski
üretilebilirlik
ürün
Uspensky eşitsizliği
üssel aile
üssel dağılım
üssel dağılma modeli
üssel düzleştirme
üssel eğri
üssel regresyon (bağlanım)
üssel-altı dağılım
üst çeyrek
üst denetim sınırı
üst kontrol sınırları
üst populasyon modelleri
üst-düzen asimptotik kuram
üst-Poisson dağılımı
üstün etkinlik
üst-üste konumlandırılmış değişim
üst-üste konumlandırılmış süreç (proses)
U-testi
uyarlamalı çıkarım
uyarlamalı çekirdek tahmini
uyarlamalı en iyileme
uyarlamalı optimizasyon
uyarlamalı sonuçlandırma
uyarlanabilir metotlar
uyarlanabilir regresyon (bağlanım)
uyarlanabilir ret örneklemesi
uyarlanabilir yöntemler
uygun altküme
uygun dağılım
uygunluk analizi
uygunluk çözümlemesi
uygunluk
uygunsuz dağılım
uygunsuz öncül
uyuşma katsayısı
uyum analizi
uyum çözümlemesi
uyum katsayısı
uyum
uyumlu örnek
uyumsuz örnek
uyumsuzluk
uyumsuzluk
uyumun iyiliği
uzaklık dağılımları
uzaklık ölçütleri
uzaklık
uzaktan algılama
uzaysal istatistik
uzaysal nokta süreci (prosesi)
uzaysal sistematik örnek
uzay-zaman kümeleşmesi
uzlaşma katsayısı
uzman sistem
uzun dönem eğilimi
uzunlamasına tarama
V. tür (tip) dağılım
vaka ölüm oranı
vaka-göndergeli çalışma
vaka-kohort tasarımı
vaka-kontrol çalışması
Van Der Waerden sınaması
Van Der Waerden testi
VaR veya RD
varış dağılımı
varimax
variogram
varsayılan ortalama
varyans analizi (VARAN)
varyans analizi tablosu
varyans bileşeni
varyans çözümlemesi
varyans durağanlaştırma dönüştürümleri
varyans eğrisi
varyans fonksiyonu
varyans işlevi
varyans oran dağılımı
varyans oran sınaması
varyans oran testi
varyans sentezi
varyansın kararlılaştırılması
varyans
varyans
varyans-kovaryans matrisi
var-yok yanıtı
vasıf
vektör dengesizlik katsayısı
vektör ilişki katsayısı
vektör korelasyon katsayısı
Venn şeması
Venn diyagramı
veri analizi
veri artırma algoritması
veri bileme
veri çözümlemesi
veri derinliği
veri indirgemesi
veri tabanı
veri
veriler
verimlilik değişimi
VI. tür (tip) dağılım
VII. tür (tip) dağılım
VIII. tür (tip) dağılım
VN sınaması
VN testi
von Mises açılımı
Von Mises dağılımı
Von Neumann oranı
Voronoi çokgeni
vücut kütle indeki
vuruş noktası
W istatistiği
Wald dağılımı
Wald istatistiği
Wald sınıflandırma istatistiği
Wald temel özdeşliği
Wald testi
Wald-Wolfowitz sınaması
Wald-Wolfowitz tekrarlar sınaması
Wald-Wolfowitz tekrarlar testi
Wald-Wolfowitz testi
Walker olasılık fonksiyonu
Walker olasılık işlevi
Ward yöntemi (metodu)
Waring dağılımı
Watson dağılımı
Watson'ın UN² II testi
Watson'un UN² I sınaması
Watson'un UN² I testi
Watson-Williams sınaması
Watson-Williams testi
Watterson'ın mutasyon tahminleyicisi
Weibull dağılımı
Welch sınaması
Welch testi
Westenberg'in çeyrekler arası açıklık (değişim aralığı) sınaması
Westenberg'in çeyrekler arası açıklık (değişim aralığı) testi
Whittaker dönemsel çiziti
Whittle dağılımı
Whittle tahmini
Wicksell denklemleri
Wiener süreci (prosesi)
Wiener-Hopf tekniği
Wiener-Khintchine savı
Wiener-Khintchine teoremi
Wilcoxon işaretli sıra sınaması
Wilcoxon işaretli sıra testi
Wilcoxon sınaması
Wilcoxon sıra toplamı sınaması
Wilcoxon sıra toplamı testi
Wilcoxon'ın eşli çiftler sıra sınaması anlamlılığı
Wilcoxon'ın eşli çiftler sıra testi
Wilks'in boş göze sınaması
Wilks'in boş göze testi
Wilks'in boş hücre sınaması
Wilks'in boş hücre testi
Wilks'in iç saçılımı
Wilks'in ölçütü (kriteri)
Wilks-Lawley U1 istatistiği
Wilks-Rosenbaum sınamaları
Wilks-Rosenbaum testleri
Wilson-Hilferty dönüştürümü
Winsorize edilmiş tahmin
Wishart dağılımı
Wishart'ın en sık görülen değer analizi
Wishart'ın en sık görülen değer çözümlemesi
Wn²-sınaması
Wn²-testi
Wold ayrışım savı
Wold ayrışım teoremi
Wold'un aralıkların Markov süreci (prosesi)
Wolfowitz en küçük uzaklık yöntemi (metodu)
Woodbury dağılımı
X. tür (tip) dağılım
XI. tür (tip) dağılım
XII. tür (tip) dağılım
yıkıcı sınama
yıkıcı test
yıllık blok maksimum metodu
yıllık maksimum metodu
yırtmaç dağılımı
yaşa bağlı dallanma süreci (prosesi)
yaşa bağlı doğum-ölüm süreçleri
yaşa özel ölüm oranı
yaşa özgü ölüm oranı
yaşa özgü oran
yaşam analizi
yaşam beklentisi
yaşam çözümlemesi
yaşam kalitesi
yaşam suresi dağılımı
yaşam tablosu
yaşama devam fonksiyonu
yaşama devam işlevi
yaş-ayarlı oran
yaş-cinsiyet-ayarlı oran
yaş-dönem-kohort etkileri
yaşlanma dağılımı
yabancılaşma katsayısı
yakınlık analizi
yakınlık çözümlemesi
yakınlık savı
yakınlık teoremi
yakala/bırak örneklemesi
yakala/tekrar yakala örneklemesi
yaklaşık özgürlük derecesi
yaklaşım hatası
yaklaşım yanılgısı
yalancı-ters
yama
yanılgı azaltma gücü
yanılgı fonksiyonu tümleyeni
yanılgı fonksiyonu
yanılgı işlevi (fonksiyonu) tümleyeni
yanılgı işlevi
yanılgı kare ortalaması
yanılgı kareler toplamı
yanılgı kareler toplamı
yanılgı kuşağı
yanılgı varyansı
yanılgı
yanılgının birleştirilmesi
yanıt değişkeni
yanıt hatası
yanıt indeksi
yanıt metameteri
yanıt süresi dağılımı
yanıt yanılgısı
yanıt yüzeyi tasarımları
yanıt yüzeyi
yanıt
yanıtsız
yanlı örnek
yanlı sınama
yanlı sikke tasarımı
yanlı tahminleyici
yanlı test
yanlış negatif
yanlış pozitif
yanlış sınıflandırma
yanlılık
yanlılık-varyans ödünleşimi
yansıtan engel
yapı
yapılaşma
yapısal değişiklikler
yapısal denklem modelleri
yapısal denklem
yapısal ilişki
yapısal kökler
yapısal korelasyon
yapısal parametreler
yapısal zaman serileri modelleri
yarı genişlik
yarı olabilirlik tahminleyicisi
yarı olabilirlik
yarı ortalamalar yöntemi (metodu)
yarışan riskler
yarışma süreci (prosesi)
yarı-açıklık (değişim aralığı)
yarı-açıklık (değişim aralığı)
yarı-bağımsızlık
yarı-Cauchy dağılımı
yarı-çeyrek açıklık (değişim aralığı)
yarı-daima
yarı-delgi şeridi
yarı-deneyler
yarı-ekose kare
yarı-etkensel tasarım
yarı-faktörel tasarım
yarı-kararlı süreç (proses)
yarı-kelester
yarı-kesif küme
yarı-Latin karesi
yarı-Latin karesi
yarı-logaritmik grafik
yarı-Markov süreç (proses)
yarı-Markov zinciri
yarı-Newton yöntemleri (metotları)
yarı-normal çizişi
yarı-normal dağılım
yarı-normal denklemler
yarı-normal olasılık kağıdı
yarı-ortanca (medyan)
yarı-rassal örnekleme
yarı-sabit dengeli yasa
yarı-variogram
yarı-yinelemeli tasarım
yardımcı bilgi
yardımcı istatistik
yardımcı sınıf
yargı örneklemesi
Yates algoritması
Yates ayarlaması
Yates düzeltmesi
Yates süreklilik düzeltmesi
Yates-Grundy-Sen tahminleyicisi
yavaş değişen fonksiyon
yayılım analizi
yayılım çözümlemesi
yayılım durağanlaştırma dönüştürümü
yayılım indeksi
yayılım indeksi
yayılım matrisi
yayılım süreci (prosesi)
yayılım
yayın taraflılığı
yaygınlık derecesi
yaygınlık oranı
yelpaze analizi
yelpaze çözümlemesi
yeni eskiden iyidir dağılımı
yeniden üretilebilirlik
yenileme dağılımı
yenileme işlevi (fonksiyonu)
yenileme kuramı
yenileme savı
yenileme süreci (prosesi)
yenileme teoremi
yenileme teorisi
yenileme yoğunluğu
yerel asimptotik en gelişmiş sınama
yerel asimptotik en gelişmiş test
yerel asimptotik en güçlü sınama
yerel asimptotik en güçlü test
yerel asimptotik etkinlik
yerel en güçlü sıra sınaması
yerel en güçlü sıra testi
yerel istatistik
yerel olasılık tahmini
yerine koyarak örnekleme
yerleşim
yeterlilik
yineleme
yineleme
yinelemeli ağırlıklı en küçük kareler
yinelemeli orantısal ölçekleme
yinelemeli orantısal uyarlama
yinelemeli özyükleme
yinelemesiz artık değer
yineleyici grup örnekleme planı
yiv (eğri cetveli) tahminleyicisi
yiv
yoğun büyüklükler
yoğun örnekleme
yoğunlaşma elipsi
yoğunlaşma matrisi
yoğunluk eğrisi
yoğunluk fonksiyonu
yoğunluk fonksiyonu
yoğunluk işlevi
yoğunluk işlevi
yoğunluk indeksi
yoğunluk katsayısı
yoğunluk parametresi
yoğunluk tahmini
yoğunluk
yoğunluk
yok etme
yol analizi
yol çözümlemesi
yol katsayıları yöntemi (metodu)
yol katsayıları yöntemi (metodu)
yol örneklemesi
yöneylem araştırması
yönlü çevrimsiz çizge
yönlü veriler
yorgunluk modelleri
Youden karesi
yukarı-aşağı yöntemi (metodu)
yukarıya doğru yanlılık
yükleme
yükleme
yüksek temas
yüksek-düşük değer grafiği
yükselten etken
yükselten faktör
Yule dağılımı
Yule denklemi
Yule gösterimi
Yule süreci (prosesi)
Yule'nin hiperbol biçimli dağılımı
Yule-Simpson paradoksu
Yule-Walker denklemleri
yutan bölge
yutan durum
yutan engel
yutan Markov zinciri
yutma (emilim) dağılımları
yuvarlama
yüzde birlik
yüzde diyagramı
yüzdelik dağılımı
yüzdelik güven aralığı
yüzdelik noktası
yüzdelik standart sapma
zıtlık karşılaştırması
zaman anti savı
zaman gecikmesi
zaman karşı tezi
zaman serileri
zaman tanım alanı
zamanı tersine çevirmeli sınama
zamanı tersine çevirmeli test
zamana bağlı Poisson prosesi
zamana-bağımlı ortak değişkenler
zamanla karşılaştırılabilir etken
zamanla karşılaştırılabilir faktör
zararlı değişken
zayıf yakınsama
z-dağılımı
z-dönüştürümü
Zelen eşitsizliği
zerre problemi
Zeta dağılımı
Z-grafiği
zincir blok tasarımı
zincir çizgesi modeli
zincir çizgesi
zincir indeksi
zincir
zincirleme bağılı
zincirleme binom modeli
zincirleme ikiterimli modeli
Zipf yasası
zirve
z-sınaması
z-skoru
z-testi

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page