ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: V

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

vägd minsta-kvadratmetod
vägd regression
vågdal
vägt indextal
vägt medelvärde
val av variabler
validering
value at risk
van der Waerden test
vändpunkt
vänstercensurering
vänstertrunkering
väntetid
väntevärde
väntevärdesriktig estimationsekvation
väntevärdesriktig estimator
väntevärdesriktigt konfidensintervall
väntevärdesriktigt kritiskt område
väntevärdesriktigt test
VaR
värde på standardiserad normalfördelning
värdeindex
variabel urvalsfraktion
variabelkontrollmetod
variabeltransformation
variabilitet
variansanalys
variansanalystabell
variansfunktion
varianskomponent
varians-kovariansmatris
variansstabiliserande transformation
variansstabilisering
variation
variationskoefficient
variationsområdets mittpunkt
variationsvidd
variationsviddsdiagram
varimax
växande felintensitet
växande hasard
vektorkorrelationskoeffïcient
venndiagram
vidhäftande sannolikheter
vikt
vikta kontingenstabell
viktbias
viktfunktion
villkor princip
villkorad randomisering
vinkeltransformation
vinkelvariabel
vinstfunktion
vitalstatistik
vitt brus
VN-test
volatilitet
von Misesfördelning
von Neumannkvot
Voronoi polygon

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page