ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: S

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

Sacksats
sadelpunkt
sadelpunktapproximation
säkerhet likvärdighet
saknat värde
sållningskontroll
sållningsplan
samband
sambandsanalys
samhörighet
sammanhängande struktur
sammansatt estimator
sammansatt fördelning
sammansatt fördelning
sammansatt hypergeometriskfördelning
sammansatt hypotes
sammansatt multinomialfördelning
sammansatt Poissonfördelning
sammansatt Poisson-fördelningen
sammansatt urvalsplan
sammansatta index
sammanställda data
sampel
samplingfördelning
samspel
samspelskomponent
samspelsordning
samstämmiga prov
samstämmighet
samtidig variabel
samtidiga avvikelser
samtidighetsprincipen
samvariation
sann regression
sannolikhet
sannolikhetsdiagram
sannolikhetselement
sannolikhetsfördelning
sannolikhetsgräns
sannolikhetsmassa
sannolikhetspapper
sannolikhetsurval
sannolikhetsyta
sant medelvärde
SAS
säsongvariation
Satterthwaite test
Satterthwaite's approximation
SB,SU-fördelning
Scheffé test
Schwarzolikhet
score
score-ekvation
score-statistika
score-vektor
screening-kontroll
screening-plan
sekundärprocess
sekventiell analys
sekventiellt chi-två test
sekventiellt estimation
sekventiellt T2-test
sekventiellt test
semi-invariant
semilogaritmiskt diagram
semimarkovprocess
semimartingal
semi-normal fördelning
semiromersk kvadrat
semistabil fördelning
semistationär process
semivariogram
sensitivitet och specificitet
serie
seriell utspädnings-assay
sexpunkts-assay
sfärisk fördelning
sfärisk medelriktning
sfärisk normalfördelning
sfärisk varians
sfärisk variansfunktion
sfäriskt medelfel
sfäriskt symmetrisk fördelning
Shannon-Wienerindex
Shapiro-Wilk test
Sheppardskorrektion
Shortfördelning
Siegel-Tukey test
sigmoid kurva
signifikans
signifikansnivå
signifikansnivå
similaritet
simplexalgoritm
simplex-design
simplexmetod
simplexmodell
Simpsonparadox
simuleringsmodell
simultan estimation
simultan tillräcklighet
simultana konfidensintervall
simultana prediktionsintervall
simultana toleransintervall
singulär fördelning
självundvikande slumpvandring
självvägande urval
sjukdom-död-modell
skadliga variabel
skalekvivariant estimator
skalparameter
skalparameter
skärning
skärpt kontroll
skarvning
skattning av täthetsfunktion
skattning
skattning
skattning
skattningsbar
skattningsekvation
skedasticitet
skenbar korrelation
skillnad på noll
skillnad
Skitovich-Darmoissats
S-kurva
slump-
slump-
slumpfel
slumpfördelning
slumphändelse
slumpkomponent
slumpmässig ordning
slumpmässig start
slumpmässig
slumpmässig
slumpmässiga variabeln
slumpmässigt fel
slumpmässigt observerat
slumpmässigt saknat
slumpmässigt stickprov
slumpserie
slumptal
slumptalsgenerator
slumpurval
slumpvandring
slumpvariabel
slumpvariation
sluten fråga
sluten sekventiell urvalsplan
slutet sekventiellt t-test
slutpunkt uppskattning
Slutskyprocess
Slutskysats
små talens lag
Smirnov-Birnbaum-Tingeyfördelning
snabb fouriertransform
sned fördelning
sned normalfördelning
snöbollsurval
spatial punktprocess
Spearman rho
Spearmanestimator
Spearman-Kärberestimator
Spearman-Kärbermetod
specificitet
specifik faktor
specifik kvot
specifikationsfel
specifikt tal
spektralfördelningsfunktion
spektralfunktion
spektralmedelvärde
spektralspjälkning
spektraltäthetsfunktion
spektralviktsfunktion
spektrum
spelarens ruin
spelteori
spetsbåge
spjälkbar model
spjälkning
spline-estimat
splitplot-försök
S-PLUS
spridning
spridningsdiagram
spridningsstabiliserande transformation
SPSS
stabil fördelning
stabil Paretofördelning
stabilitetstest
stabilt tillstånd
Stacyfördelning
stående urval
stam-och-blad-diagram
standardavvikelse
standardekvation
standardiserad poäng
standardiserad romersk kvadrat
standardiserad variabel
standardiserad variabel
standardiserad variabel
standardiserat dödstal
standardiserat mått
standardnormalfördelad variabel
standardpopulation
stapeldiagram
stark form av stora talens lag
stark fullständighet
stark konvergens
starkaste kritiska område
starkaste rangtest
starkaste test
starkt konsistent estimator
Stata
stationär fördelning
stationär förnyelseprocess
stationär population
stationaritetsordning
statistika
statistisk allmänbildning
statistisk beslutsfunktion
statistisk grafik
statistisk hypotes
statistisk inferens
statistisk population
statistisk toleransgräns
statistisk toleransregion
statistiskt likvärdiga block
statistiskt toleransintervall
steg-förfarande för
stegindex
stegvariabel
stegvis regression
Stein-Chenmetod
Steinparadox
stereogram
stereologi
STER-fördelning
Steven-Craigfördelning
stickprov
stickprovsallokering
stickprovsfunktion
stickprovsfunktion
stickprovsintervall
stickprovsmoment
stickprovspunkt
stickprovsstorlek
stickprovsundersökning
stickprovsvariabel
stickprovsvarians
stiganalys
stigkoefficientmetod
Stirlingfördelning
stöd
stokastisk approximationsprocedur
stokastisk kärna
stokastisk konvergens
stokastisk matris
stokastisk modell
stokastisk process
stokastisk programmering
stokastisk störning
stokastisk transitivitet
stokastisk variabel
stokastisk volatilitet
stokastisk
stokastiskt beroende
stokastiskt större eller mindre
stoppregel
stora talens lag
störd harmonisk process
störd svängning
storlek
stormsteg metoder
störparameter
strängt dominerad estimator
strategi
stratifierat urval
stratifiering
stratum
strikt dominerad estimator
strikt stationär process
struktur
strukturekvation
strukturekvationsmodell
strukturell förändring
strukturell tidsseriemodell
strukturparameter
Student test
studentiserad M-estimator
studentiserad variationsvidd
studentiserat konfidensintervall
studentisering
Students t-fördelning
studie
Sturgesregel
styckvis regression
styrd process
styrdiagram
styrgränser
styrka
styrkefunktion
styrkefunktionfordelning
styrmetod
styrning
subexponentiell fördelning
subjektiv bayesiansk inferens
subjektiv sannolikhet
submartingal
subnormal spridning
sub-Poissonfördelning
subsampel
subsampling
substitution
successiv differens-statistiska
Sukhatme test
supereffektivitet
supermartingal
supernormal spridning
super-Poissonfördelning
superpopulationsmodeller
survey
svag konvergens
svagt stationär
svängning
svansarea (hos en fördelning)
svar
svarsfel
svarstidsfördelning
svit
svitlängdsfördelning
symmetri
symmetrisk cirkulär fördelning
symmetrisk fördelning
symmetrisk romersk kvadrat
symmetrisk stabil fördelning
symmetriskt faktorförsök
symmetriskt konfidensintervall
symmetriskt test
symmetriskt test
sympatieffekt
synergi
systematisk försöksplan
systematisk överskattning
systematisk underskattning
systematisk variation
systematisk
systematiskt fel
systematiskt fel
systematiskt urval i rummet
systematiskt urval

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page