ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: R

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

R#skattning
R
radico-normal fördelningar
radix
Radon-Nikodymsats
Raikovsats
räkna distribution
räkna processmetoder
räkneprocess
ram
råmoment
randomiserad beslutsfunktion
randomiserad fraktionell faktoriell design
randomiserad respons
randomiserade block
randomiseradmodell
randomiserat test baserat på rang
randomisering
randomiseringstest
rang
rangkorrelation
rangstatistika
rangtal
rangteckentest
rangvägt medelvärde
rankit
Rao-Blackwellsats
Rao-Kuppermodell
råolja ögonblick
råpoäng
Raschmodell
rättspraxis kohort design
rättvist spel
Rayleighfördelning
realisering
redovisningsgrupp
reducerad design
reducerad kontroll
reducerad maximum likelihood
reducerade ekvationer
reducerat stickprov
reducering av data
Reed Münchmetod
Reed-frostmodell
referens-apriorifördelning
reflekterande barriär
regenerativ process
reglering
regression med tidsförskjutna variabler
regression
regressionsdiagnostik
regressionskoefficient
regressionskurva
regressionsskattning
regressionsyta
regressogram
regret
reguljär process
reguljär skattning
reguljär stationär punktprocess
reguljärt tillstånd
rekordtest
rektangulärt gitter
rektifierat indextal
rekurrent markovkedja
rekursiv algoritm
rekursivt system
relativ effektivitet (av en estimator)
relativ effektivitet (av ett test)
relativ effektivitet
relativ frekvens
relativ frekvens
relativ information
relativ potens
relativ precision
relativ risk
relativ varians
relativindex
relativkvantitet
relativpris
reliabilitet
reliabilitetskoefficient
replikation
representativt urval
reproducerbarhet
residual
residualkvadratsumma
residualvarians
respons
responsmetameter
responsyta
responsytedesign
reversibelt samband
Rhodesfördelning
ridge-regression
Riemannfördelning
riktad acyklisk graf
riktningsdata
ringfördelning
risk
riskfaktor
riskfunktion
riskkvot
Robbins-Munroprocess
robust estimator
robusthet
romersk kub
romersk kvadrat
romersk rektangel
Rosenbaum test
rotation
roterande urval
roterbar försöksplan
Round Robin-design
R-process
R-teknik
ruinproblem
rumslig statistik
rum-tidsklustring
rutnät
rutt-sampling

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page