ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: O

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

oändlig delbarhet
oändlig population
oärlig process
obalanserad försöksplan
oberoende censurering
oberoende försök
oberoende variabel
oberoende
oblik faktor
oblimax
observationsfel
observationsfel
observationsstudie
observerad informationsmatris
observerbar variabel
obundet slumpmässigt urval
obundet slumpmässigt urval
odds
oediterade data
oegentlig aprioriföredelning
oegentlig fördelning
officiell statistik
ofullständig betafunktion
ofullständig gammafunktion
ofullständig multi-responsdesign
ofullständig romersk kvadrat
ofullständig totalundersökning
ofullständiga data
ofullständigt block
ofullständigt stickprov
oktiler
olikhet
olikhetskoefficient
olikstora delklasser
oliktoppig
oliktoppig
omega-två- test
omfattande magnituder
omfattande provtagning
omkastningstest
område jämförbarhet faktor
omröstning teori
operationsanalys
opinionsundersökning
optimal allokering
optimal linjär prediktor
optimal stoppregel
optimal stratifiering
optimalt test
ordnad kategorisering
ordnad mothypotes
ordningsstatistika
oregelbunden kollectiv
Ornstein-Uhlenbeckprocess
orsakssamband distribution
orsaksspecifik hasardfunktion
ortogonal design
ortogonal process
ortogonal projektion
ortogonal regression
ortogonal uppställning
ortogonal variabeltransformation
ortogonal
ortogonala funktioner
ortogonala kvadrater
ortogonala polynom
ortogonala test
ortonormalt system
oscillerande process
oskarp mängdlära
otillförlitlighet
outlier
outlier-benägen fördelning
ovägt medelvärde

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page