ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: M

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

Madow-Leipnikfördelning
magisk-kvadratförsök
Makehamfördelning
makt summa
månadsmedelvärde
Mann-Kendall test
Mann-Whitney test
MANOVA
MANOVA-tabell
Mantel-Haenszel test
MAR
Marcinkiewiczsats
marginalfördelning
marginalkategori
marginalklassificering
markörvariabel
markovfält
markovkedja
Markovolikhet
markovprocess
märkt punkt-process
Marshall-Edgeworth-Bowleyindex
Marshall-Olkinfördelning
martingal residualer
martingal
maskering
matchade urval
matchning
matchningsfördelning
matchningskoefficient
matrisurval
mättningsgrad
Mauchly test
maximin-kriterium
maximum entropi-metod
maximum entropi-princip
maximum likelihood-estimator
maximum likelihood-metod
Maxwellfördelning
MCAR
McDonald-Kreitman test
MCMC
McNemar test
medeldifferens
medelfel
medelkvadrat
medelkvadratavvikelse
medelkvadratfel
medelkvadratsumma för behandling
medelkvadratsumma för residualer
medelrangmetod
medelriktning
medeltoppighet
medelvärde
median
medianeffektiv dos
medianletal dos
medianöverlevnadstid
medianriktighet
medianriktigt konfidensintervall
mediantest
mellanblocks-
mellangruppsvarians
mellanklasskorrrelation
mellanklassvarians
menar semi-kvadraten på skillnaden
Merrington-Pearsonapproximation
mest stringenta test
M-estimator
metaanalys
metameter
metod för semi-genomsnittet
Metropolis-Hastings algoritm
miljöstatistik
Millerfördelning
Millkvot
minimal fullständighet
minimal tillräcklig statistika
minimax-princip
minimax-regret-princip
minimax-robust estimator
minimax-skattning
minimax-strategi
minimikravet kvadratiska opartisk bedömning
minimum chitvå
Minkowskiolikhet
min-maxdiagram
minsta varians
minsta-kvadratestimator
minsta-kvadratmetod
minstakvadratmetoden generaliserade invers
Mitscherlichs ekvation
modell av typ I
modell av typ II
modell med fel i variabler
modell med fixa effekter
modell med slumpmässiga koefficienter
modell
modifierad binomialfördelning
modifierad exponentialkurva
modifierad normalfördelning
modifierad romersk kvadrat
modifierade styrgränser
modifierat medelvärde
moment av negativ ordning
moment av negativ ordning
moment
momentestimator
momentgenererande funktion
momentkvot
momentmatris
momentmetod
monoton likelihood-kvot
monoton regression
monoton struktur
mönsterfunktion
mönsterigenkänning
Monte Carlo EM algoritm
Monte Carlo test
Monte Carlo-metod
Mood W-test
Mood-Brown förfarande
Mood-Brown median test
Mood-Brown skattning
morfometri
Morgensternfördelning
Moses test
Mostellers K-prov glidningar test
mothypotes
motsvarande avviker
M-skattning
multikollinearitet
multilinjär process
multinomialfördelning
multipel beslutsmetod
multipel faktoranalys
multipel imputering
multipel korrelationskoefficient
multipel markovprocess
multipel partiell korrelationskoefficient
multipel poissonfördelning
multipel poissonprocess
multipel provtagning
multipel regression
multipel stratifiering
multipel tidsserie
multipelt beslutsproblem
multipla jämförelser
multiplicitet
multi-temporal modell
multivariat analys
multivariat betafördelning
multivariat binomialfördelning
multivariat Burrfördelning
multivariat fördelning
multivariat inversa hypergeometriska fördelningen
multivariat kvalitetskontroll
multivariat negativa hypergeometriska fördelningen
multivariat process
multivariat tecken-rangtest
multivariat variansanalys
Murthyestimator

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page