ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: K

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

Kagan-Linnik-Raosats
Kaiser-Guttmannkriterium
Kaiser-Meyer-Olkin mått för provtagning tillräcklighet
kalibrering
kalkylblad
kalmanfilter
Kamat test
kanal frihetsgrader
kanonisk korrelation
kanonisk matris
kanonisk variabel
kanonisk
känslighetsanalys
känslighetsfunktion
kanteffekter
Kantorowitchsats
Kaplan-Meierestimator
Kapteyn fördelning
Kapteynformation
karakterisering
karakteristika
karakteristisk funktion
karakteristisk funktional
Kärbermetod
kärnestimat
kärnestimator
kärnutjämning i regression
kartogram
kaskadprocess
katastrofteori
kategori
kategoriindelad respons
kategorisk fördelning
kategorisk variabel
kategoriska data
kategoriteori
kausalitet
kausalkedjemodell
kedja binomiala modell
kedja block design
kedja
kedjegraf
kedjegrafmodell
kedjeindex
Kestenprocess
Khintchinesats
Kiefer-Wolfowitzprocess
k-klassestimator
k-kvot t-test
k-kvot
klass
klassfrekvens
klassificering och regression träd
klassifikation
klassifikationsstatistika
klassmitt
klass-sammanslagning
klassymbol
klinisk prövning
klippa (begränsa)
klippt tidsserier
klockformad kurva
Klotz test
kluster (punkt) process
kluster
klusteranalys
klusterbildning
kluster-randomiserat försök
klustersampling
k-medelvärdesklustring
knippa karta analys
Knox test
koefficient av främlingskap
koefficient avvikelser
koefficient på icke-bestämning
koefficient på individualitet
koefficient på oordning
koefficient på överskott
koefficient på självliknande
koefficient
koefficienten del korrelation
koefficienten fast beslutna
koefficienten för ras likhet
koherens
koherens
kohort
kohortbaserad livslängdstabell
kohortstudie
kollapsade stratum metod
kollinearitet
kollinearitet-inflytelserika observationer
Kolmogorovolikhet
Kolmogorovs ekvation
Kolmogorovsats
Kolmogorov-Smirnov test
Kolmogorov-Smirnovfördelning
kombinatoriska makt innebär
kombinatoriska metoder
kombinatoriskt test
kombinering av test
kommunalitet
kommunicera
kommunicerande klass
kompakt kluster
kompartmentmodell
kompassrosdiagram
kompensera fel
komplex enhet
komplexa bord
komplexa demodulation
komplexa experiment
komplexa normalfördelning
komplexa onormal kurva
komplexa Wishart distribution
komponentanalys
koncentration parametern
koncentration
koncentrationmatris
koncentrationsellips
koncentrationskoefficient
koncentrationskurva
konfidensband
konfidensfördelning
konfidensgränser
konfidensintervall
konfidenskurva
konfidensnivå
konfidensområde
konfiguration
konfirmativ faktoranalys
konfluensanalys
konfluenta förhållande
konjugerad apriorifördelning
konjugerad fördelning
konjugerad rangordning
konjugerade romerska kvadrater
konkordans
konkordanskoefficient
konkurrens process
konkurrerande risker
konsekvens princip
konsekvens
konservativ konfidensintervall
konservativ process
konsistens
konsistenskoefficient
konsistent estimator
konsistent test
konstruktionstyp O:PP
konsumentprisindex
konsumentrisk
kontagiös fördelning
kontaminerad fördelning
kontingens
kontingenskoefficient
kontingenstabell
kontinuerlig population
kontinuerlig process
kontinuerlig provtagningsplan
kontinuerlig sannolikhet lag
kontinuerlig stokastisk variabel
kontinuitet
kontinuitetskorrektion
kontrafaktiska modell
kontrast
kontroll av substrat
kontroll följd av rättning
kontroll
kontrolldiagram
kontrolldiagram
kontrollgränser
kontrollmetod
kontrollomfattning
kontrollparti
konvergens i fördelning
konvergens i sannolikhet
konvolution
kopplade block
kopplade stickprov
koppling
kopplingsanalys
köproblem
kopulan
Koroljuksats
korrektion för klassindelning
korrektionsfaktor
korrelatioindex
korrelation
korrelationkvot
korrelationskoefficient
korrelationsmatris
korrelationstabell
korrelationsyta
korrelogram
korrespondensanalys
korrigerat moment
korrigeringar för plötsliga
kors amplitud spektrum
kors intensitet funktion
korsade faktorer
korsade klassificering
korsade vikt indexnummer
korsintervall
korskorrelation
korskovarians
korsspektrum
korsvalidering
korsvalideringkriterium
kortaste konfidensintervall
korttidsvariationer
kostnadsfunktion
Kouniaolikhet
kovarians stationär process
kovarians
kovariansanalys
kovarianskärna
kovariansmatris
kovariat
Krampfunktion
k-ratio t-test
kriging
kriterium
kritiska kvoten
kritiskt värde
Kronecker produkt av design
Kronecker produkt av matriser
Kruskal-Wallis test
krypto-deterministiska process
k-sampelproblem
K-test
kub av korrelation
kubgitter
kubisk design med tre associera klasser
kubiskt gitter design
kumulant
kumulantgenererande funktion
kumulativ avvikelse
kumulativ incidens
kumulativ normalfördelning
kumulativ process
kumulativ process
kumulativ risk
kumulativa chi-kvadrat statistik
kurva för genomsnittligt provuttag
kurvan för flexibilitet
kurvan för medeldensitet
kurvanpassning
kurvlinjär trend
kusumdiagram
kusumfördelning
kusumprocedur
kuvert makt funktion
kuvert riskfunktion
kvadrat
kvadratisk exponentialmodell
kvadratisk form
kvadratisk programmering
kvadratisk respons
kvadratisk skattningsfunktion
kvadratiskt medel
kvadratrotstransformation
kvadratsumma
kvadraturspektrum
kvalitativa data
kvalitativt samspel
kvalitetsjusterade levnadsår
kvalitetskontroll
kvalitetsskydd för enskilt parti
kvalitetsstyrdiagram
kvalitetsstyrning
kvantil
kvantitativ respons
kvantitativa data
kvantitetsindex
kvarstående behandlingseffekt
kvartil
kvartilavstånd
kvartilavvikelse
kvartilbaserat snedhetsmått
kvartiltrimmat medelvärde
kvartilvariation
kvasiexperiment
kvasifaktoriell försöksplan
kvasikompakt kluster
kvasi-likelihood
kvasi-markovkedja
kvasimedian
kvasioberoende
kvasi-romersk kvadrat
kvintil
kvot
kvotasampel
kvotestimator
kvotregression
kvotskala
kwasi-Newtonmetod
kwasi-normal ekvation

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page