ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: I

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

icke återkommande tillstånd
icke-central betafördelning
icke-central chitvå-fördelning
icke-central F-fördelning
icke-central flerdimensionell betafördelning
icke-central flerdimensionell F-fördelning
icke-central t-fördelning
icke-central Wishartfördelning
icke-centralt konfidensintervall
icke-defekt enhet
icke-dominerad beslutsfunktion
icke-dominerad estimator
icke-dominerad strategi
icke-dominerat test
icke-effektiv estimator
icke-effektiv statistika
icke-följsamhet
icke-ignorerbart bortfall
icke-informativ apriorifördelning
icke-linjär regression
icke-normalfördelad population
icke-normalitet
icke-parametrisk deltametod
icke-parametrisk maximum likelihood
icke-parametrisk
icke-parametriska toleransgränser
icke-parametriskt konfidensintervall
icke-proportionella subklasstorlekar
icke-reguljär estimator
icke-rekursiva återstående
icke-singulär fördelning
icke-slumpmässigt stickprov
icke-symmetri
icke-urvalsfel
icke-väntevärdesriktig estimator
idealt index
identifierbarhet
illakonditionerad
IMA-process
immigration
impulssvarsfördelning
imputering
inaktiv period
inbäddad process
incidens
incidenstal
index för anslutning
index för attraktion
index för mångfald
index om koncentration
index Pareto
indextal
indifferens
indifferenspunkt
indifferenszon
indikatorfunktion
indikatorvariabel
indirekt minsta-kvadratmetod
indirekt standardisering
indirekt urval
induktion
influens
influensfunktion
influenskurva
inflytelserik observation
information som saknas princip
information
informationsåtervinnande
informationsbegränsad estimator
informationsbegränsade metoder
informationsförlust
informationskriterium
informationsmängd
informationsmatris
informationsteori
informativ apriorifördelning
informativ censurering
inhomogen poissonprocess
inklusionssannolikhet
inkonsistent estimator
inneboende bias
inneboende noggrannhet
innehållsvaliditet
inomblocks-
inomblocksanalys
inomgruppsvarians
inomklasskorrelation
inomklassvarians
inomklassvarians
inomvarians
input-output-process
inskjuten romersk kvadrat
insnävade gränser
instrumentalvariabel
integrerade data
integrerat spektrum
intensitet justerad för ålder och kön
intensitet
intensitetsfunktion
intensivt urval
intercept
intern regression
intern validitet
interpenetrerande urval
interpenetreringsnivå
interpolering
intervallängdsfördelning
intervallcensurering
intervallskattning
interventionsanalys
intervjuarbias
inträde tomt
invaliditetsjusterade levnadsår
invarians
invariansmetod
invariant
invers fördelning
invers normalfördelning
invers sampling
invers sannolikhet
inversproblem
invertering
irreducibel markovkedja
Irwinfördelning
Ising-Stevensfördelning
isometriskt diagram
isomorfi
isotonisk regressionsfunktion
isotropi
isotropisk fördelning
isotypiska metod
item-analys
iterativ vägd minsta-kvadratmetod
iterativt reweighted minstakvadratmetoden
itererad bootstrap
itererad logaritm-lag

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page