ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: G

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

Gabriel test
gafflingsmetod
Galton spetsbåge
Galton-MacAllisterfördelning
gammafördelning
gamma-frailty-modell
gammafunktion
gammaintegral
gammakoefficient
GARCH-modell
Gart test
Garwoodfördelning
Gauss-Markovsats
Gauss-Poissonfördelning
Gauss-Seidelmetod
Gauss-Winklerolikhet
Gearykvot
Gearysats
Gehan test
gemensam faktor
gemensamt utrymme
generaliserad additiv modell
generaliserad binomialfördelning
generaliserad bivariat exponentialfördelning
generaliserad blandad modell
generaliserad extremvärdesfördelning
generaliserad fördelning
generaliserad gammafördelning
generaliserad invers
generaliserad klassisk linjär estimator
generaliserad kontagiös fördelning
generaliserad korsvalidering
generaliserad linjär modell
generaliserad maximum likelihoodestimator
generaliserad minsta-kvadratestimator
generaliserad multinomialfördelning
generaliserad normalfördelning
generaliserad skattningsekvation
generaliserad stabil fördelning
generaliserad T²-fördelning
generaliserat avstånd
generell förnyelseprocess
generellt interdependent system
genererande funktion
genetisk algoritm
genomsnitt av anhöriga
genomsnitt extra defekter gräns
genomsnitt förskjutits histogram
genomsnitt korrigering (för att gruppera)
genomsnitt oriktiga
genomsnittlig absolutavvikelse
genomsnittlig artikel köra längd
genomsnittlig felkvot för process
genomsnittlig kontrollomfattning
genomsnittlig svitlängd
genomsnittlig utgående kvalitet
genomsnittlig variationsvidd
genomsnittliga kritiska värdet metod
genomsnittliga kvalitet skydd
GenStat
geometrisk fördelning
geometrisk sannolikhet
geometriskt glidande medelvärde
geometriskt medelvärde
geostatistik
g-faktor
Gibratfördelning
Ginikvot
gitter för gruppindelning
gitterdesign
gitterfördelning
gitterkvadrat
gitterkvadrat
Gittinsindex
glidande årssumma
glidande medelvärde
glidande medelvärdesmetod
glidande medelvärdesmodell
glidande medelvärdesprocess
glidande säsongvariation
glidande summa
glidande summationsprocess
glidande variationsvidd
glidande viktsystem
Glivenkosats
Gnedenk-Koroljukfördelning
Gnedenko-Koroljuksats
Gnedenkosats
godtagbar tillförlitlighet nivå
Gompertzkurva
Gompertz-Makehamfördelning
grad av tilltro
grader av slumpmässighet
gradvis förändring
grafisk analys av fraktiler
grafisk estimator
grafisk modell
Gramianmatris
Gramkriterium
gräns för genomsnittlig utgående kvalitet, AOQL
Greenhouse-Geisser test
grekisk-romersk kvadrat
gren och bundna metoder
Grenanderestimator
grövre
Grubbsestimator
Grubbsregel
grundläggande förnyelsesatsen
grupp av bits
grupp
gruppdelbar försöksplan med ofullständiga block
gruppdelbar försöksplan
gruppdelbar roterbar försöksplan
grupperad poissonfördeling
grupperat stapeldiagram
gruppfaktor
gruppjämförelse
gruppsållningsmetod
gruppsekventiell försöksplan
grupptestning
g-statistika
g-test
guttmanskalning

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page