ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: F

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

faktor antites
faktor återföring test
faktor
faktoranalys
faktorförsök
faktorialsumma
faktoriell fördelning
faktoriell kumulant
faktoriell kumulantgenererande funktion
faktoriell momentgenererande funktion
faktoriell multinomialfördelning
faktoriellt moment
faktorladdning
faktormatris
faktormönster
faktornivå
faktorpoäng
faktorrotation
fällbara
fall-kontrollstudie
falskt negativ
falskt positiv
faltning
fångst-återfångstmetod
färgning
fas
fasdiagram
fasfunktion
fasspektrum
fastbasindex
Fatou lemma
fel av andra slaget
fel av första slaget
fel i ekvationer
fel i undersökningar
fel minska effektförbrukningen
fel
felaktig tredje slag
felfunktion
felfunktionskomplement
felintensitet
felklassificering
felkvot
Fellegimetod
felmarginal
femgradig analys
Fermi-Dirac statistik
Ferrerifördelning
fertilitetsgradient
fertilitetstal
F-fördelning
fiduciell fördelning
fiduciell inferens
fiduciell sannolikhet
fiduciella gränser
Fieller-Hartley-Pearson mått på föreningens
Fiellersats
filter
Fisher B-fördelning
Fisher exact test
Fisher information matris
Fisher-Behrens test
Fisherfördelning
Fisher-Hsu-Royfördelning
Fisher-information
Fisher-Irwin test
Fishermodell
Fishers (sfäriska Normal) distribution
Fishertransformation
Fisher-Yates test
fjärranalys
flacktoppighet
Flemming-Viotprocess
flerdimensionell exponentialfördelning
flerdimensionell F-fördelning
flerdimensionell fördelning
flerdimensionell klassificering
flerdimensionell multinomialfördelning
flerdimensionell negativ binomialfördelning
flerdimensionell normalfördelning
flerdimensionell Paretofördelning
flerdimensionell Pascalfördelning
flerdimensionell Poissonfördelning
flerdimensionell Pólyafördelning
flerdimensionell skalning
flerekvationsmodell
flerfaktor-design
flerfasprocess
flerfasurval
flerstegskattning
flerstegsurval
flertillståndsmodell
flertoppig fördelning
flervärdesbeslut
flexibilitet kurva
fluktuation
födelse, död och invandring process
födelse-dödsprocess
födelseprocess
födelseprocess
födelsetal
Fokker-Plancks ekvation
fönster
förblekning
förbrukad väntetid
fördelad tidsförskjutning
fördelning med linjär felintensitet
fördelning
fördelningblandning
fördelningsfri metod
fördelningsfri tillräcklighet
fördelningsfunktion
fördelningsfunktion
fördelningskurva
förenklad F-kvot
förenklad t-kvot
förgrenade förnyelseprocessen
förgrenings Markovprocess
förgrenings Poissonprocess
förgreningsprocess
förkastelseområde
förklarande variabel
förklarande variabel
förklaringsgrad
förlängas grupp delbart design
förlopp med dold periodicitet
förlustfunktion
förlustmatris
form
formparameter
förnyelsefördelning
förnyelsefunktion
förnyelseprocess
förnyelsesats
förnyelsetäthet
förnyelseteori
förskjuten poissonfördelning
förskjutningstest
försök
försöksenhet
försöksfel
försöksplanering
första återkomsttid
första passagetid
första siffran distribution
förstärkningsfunktion
förstastegsenhet
förstörande provning
förtroende som
förutbestämd variabel
förväntad frekvens
förväntad livslängd
förväntad normal provresultat
förväntad probit
Foster's kriterier
fourieranalys
fouriertransform
frågeformulär
frailty-modell
fraktal
fraktil
fraktionell brownsk rörelse
fraktionell upprepning
framåtekvationer
Fréchet avstånd
Fréchetfördelning
Fréchet's ojämlikheter
Freeman-Tukeytransformation
frekvens
frekvensdomän
frekvensfördelning
frekvensfunktion
frekvenskurva
frekvensmoment
frekvenspolygon
frekvenssvarsfunktion
frekvenstabell
frekvensyta
frekventist
frekventistisk sannolikhetsteori
Freund-Ansari test
Friedman test
frihandsmetod
frihetsgrader
F-test
fullständig klass (av beslutsfunktioner)
fullständig klass (av tester)
fullständig korrelationsmatris
fullständig länkklustring
fullständig mängd av romerska kvadrater
fullständig regression
fullständig romersk kvadrat
fullständig uttömmande statistika
fullständighet (hos en kategori av beslut funktioner)
fullständighet
fullständig-informationsmetod
fullständigt ekvationssystem
fullständigt randomiserad försöksplan
fullständigt slumpmässigt saknat
fundamental slumpprocess
funktion för genomsnittligt provuttag
funktionellt samband
funktionen urval
Furryprocess
fyrfältstabell

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page