ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: D

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

D²-statistika
dæmpning
D'Agostino test
daigammafunktion
Daleniussats
dämpad svängning
dämpningsfaktor
Dandekarskorrektion
Daniel test
Daniels rangkorrelationskoefficienten
Darmois-Koopmanfördelning
Darmois-Koopman-Pitmansats
Darmois-Skitovichsats
data djup
data slipning
data
dataanalys
databas
datorintensiv metod
David-Barton test
Davids tom cell test
De Finettisats
decil
decilavstånd
defekt enhet
defekt sannolikhetsfördelningen
definierande kontrast
degenererad fördelning
dekonvolution
Delaunay triangulering
delserie
deltafördelning
delta-index Gini
delta-index
deltametod
Delthiel polygon
demodulering
demografi
dendrogram
design-matris
design-optimalitet
determinationskoefficient
deterministisk modell
deterministisk process
diagonal regression
differential-differensekvation
differentialprocess
diffusionsindex
diffusionsprocess
digitala datorn
dikotomi
dimensionsreducering
Dimroth-Watsonfördelning
direkt sannolikheten
direkt standardisering
direkturval
Dirichlet serie distribution
Dirichletfördelning
disharmonisk prov
disk modell, typ jag
diskonterad minsta- kvadratmetod
diskontinuerlig process
diskontinuerlig variabel
diskordans
diskrepans
diskret bivariat fördelning
diskret cirkulär likformig fördelning
diskret fördelning
diskret likformig fördelning
diskret lognormalfördelning
diskret normalfördelning
diskret Paretofördelning
diskret potensseriefördelning
diskret process
diskret sannolikhetsfördelning
diskret stokastisk variabel
diskret stokastisk variabel
diskret type III-fördelning
diskret wavelet-transformation
diskriminantanalys
dispersion
dispersionsindex
distribution-konstant statistik
divergens
dividera värdet
Divisiaindex
Divisia-Royindex
Dixon statistik
djupa stratifiering
Dn+ statistik
Dodge kontinuerlig provtagningsplan
dödsprocess
dödstal
dold markovmodell
domän
dominerad estimator
dominerande strategi
Donskersats
Doolittle teknik
dosmetameter
dos-responskurva
dos-responssamband
Downtonestimator
Dragstedt-Behrensmetod
d-separation sats
dualitet
dualprocess
dualsats
dubbel återföring design
dubbel binomialfördelning
dubbel censurering
dubbel confounding
dubbel dikotomi
dubbel exponentialfördelning
dubbel exponentialregression
dubbel hypergeometriskfördelning
dubbel Paretokurva
dubbel Poissonfördelning
dubbelblind
dubbel-kvotestimator
dubbellogaritmiskt diagram
dubbelsampling
dubbelsidigt test
dubbelstokastisk matris
dubbelstokastisk poissonprocess
dubbelt icke-centrala F-distribution
dubbelt trunkerad normalfördelning
dummybehandling
dummyobservation
dummyvariabel
Duncan test
Dunn test
Dunnett test
duplicerat urval
Durbin's flerstegs varians estimatorns
Durbin-Watson statistik
Dvoretsky stokastisk approximationsats
Dvoretzky stokastisk approximationsats
Dwass-Steel test
dynamisk behandlingsallokering
dynamisk modell
dynamisk programmering
dynamisk stokastisk process

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page