ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: A

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

Abbe-Helmertkriterium
Abbekriterium
abnorm kurva
abnormitet
absolut frekvens
absolut risk
absolut skillnad
absolut väntevärdesriktig estimator
absolutavvikelse
absolutfel
absolutmått
absolutmoment
absolutvärdesfördelning
absorberande barriär
absorberande markovkedja
absorberande regioner
absorberande tillstånd
absorptionsfördelning
accelererad fel tid modell
accelererad livlängdsprovning
accelererad provning
acceptabel kvalitetsnivå
acceptansgräns
acceptanskontroll
acceptanskontrolldiagram
acceptansområde
acceptansprovtagning
acceptanssannolikhet
acceptansstyrdiagram
acceptanstal
acceptanstal
ackumulerat fel
ackumulerat linjediagram
ackumulerat stapeldiagram
adaptiv inferens
adaptiv kärnskattning
adaptiv metod
adaptiv optimering
adaptiv regression
adaptiva avslag provtagning
additiv hasardmodell
additiv modell
additiv process
additiva medel
adekvat delmängd
Adèsfördelning
ad-hoc test
affinitet
aggregering
Aitkenestimator
Ajne's An-test
Akaike informations kriterium, AIC
aktuarieestimator
aktuariestatistik
aktuell period
aktuell status data
alfa index
alfabet
algoritm
alias
alla möjliga-delmängder regression
allel
allokeringsregel
alternativhypotes
alternerande förnyelseprocess
alternerande process
amplitud
amplitudkvot
analog dator
analys av fullständiga fall
analytisk undersökning
analytiska regression
analytiska trend
ancillär information
ancillär statistika
ANCOVA
andel vägrare
Anderson-Darling statistik
Andersons klassificering statistik
andra ordningens analys
andra ordningens stationaritet
andrastegsenhet
anisotropisk fördelning
ankomstfördelning
Anosovsats
ANOVA
anpassningsgrad
Ansari-Bradley dispersion test
Anscombe återstående
anslutning
ante-beroende modell
antitetisk variabel
antitetiska omvandlar
AOQ
aperiodiskt tillstånd
aposteriorisannolikhet
approximationsfel
apriorisannolikhet
Aranda-Ordazmodell
ARCH-modell
arcsinus-fördelning
arcsinustransformation
areellt urval
Arfwedsonfördelning
ARIMA-process
aritmetiskt medelvärde
aritmetisktfördelning
ARMA-process
ARMA-process
Armitage's chi-kvadrat test för trend
Armitage's selektivt förfarande
Arnoldfördelning
Aspin-Welch test
assay
associationskoefficient
associerar klass
associeringens
asymmetri
asymmetrisk fördelning
asymmetriskt faktorförsök
asymmetriskt test
asymptotisk effektiv estimator
asymptotisk effektivitet
asymptotisk fördelning
asymptotisk normalitet
asymptotisk relativ effektivitet
asymptotiska Bayes förfarande
asymptotiskt √n-objektiv estimatorn
asymptotiskt lokalt optimala utformningen
asymptotiskt medelfel
asymptotiskt starkaste test
asymptotiskt stationär
asymptotiskt subminimax
asymptotiskt test
asymptotiskt väntevärdesriktig estimator
atom
attack ränta
attribut
attributkontroll
attributprovtagning
atypiska karakteristiska
auto-katalytisk kurva
autokorrelation
autokorrelationsfunktion
autokorrelationskoefficient
autokovarians
autokovariansfunktion
autokovariansgenererande funktion
automatisk upptäckter av samspel
automatiskt modellval
autonom ekvation
autoregression
autoregressiv modell
autoregressiv process
autoregressiv serie
autoregressiv transformation
auto-spektrum
avbruten kontroll
avgörande korrelation
avgränsas fullständighet
avhoppare
avrundning
avsiktsbaserat urval
avslutande beslut
avstånd
avståndsfördelning
avståndsmått
avtagande felintensitet
avtagande hasard
avvikande beteende resterande
avvikande beteende
avvikande värde
avvisande provtagning
avvisningslinje
avvisningstal
axialfördelning

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page