ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Swedish: Full list

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z Ä Ö Å        

α-index
δ-index Gini
δ-index
λ-kriterium
Abbe-Helmertkriterium
Abbekriterium
abnorm kurva
abnormitet
absolut frekvens
absolut risk
absolut skillnad
absolut väntevärdesriktig estimator
absolutavvikelse
absolutfel
absolutmått
absolutmoment
absolutvärdesfördelning
absorberande barriär
absorberande markovkedja
absorberande regioner
absorberande tillstånd
absorptionsfördelning
accelererad fel tid modell
accelererad livlängdsprovning
accelererad provning
acceptabel kvalitetsnivå
acceptansgräns
acceptanskontroll
acceptanskontrolldiagram
acceptansområde
acceptansprovtagning
acceptanssannolikhet
acceptansstyrdiagram
acceptanstal
acceptanstal
ackumulerat fel
ackumulerat linjediagram
ackumulerat stapeldiagram
adaptiv inferens
adaptiv kärnskattning
adaptiv metod
adaptiv optimering
adaptiv regression
adaptiva avslag provtagning
additiv hasardmodell
additiv modell
additiv process
additiva medel
adekvat delmängd
Adèsfördelning
ad-hoc test
affinitet
aggregering
Aitkenestimator
Ajne's An-test
Akaike informations kriterium, AIC
aktuarieestimator
aktuariestatistik
aktuell period
aktuell status data
alfa index
alfabet
algoritm
alias
alla möjliga-delmängder regression
allel
allokeringsregel
alternativhypotes
alternerande förnyelseprocess
alternerande process
amplitud
amplitudkvot
analog dator
analys av fullständiga fall
analytisk undersökning
analytiska regression
analytiska trend
ancillär information
ancillär statistika
ANCOVA
andel vägrare
Anderson-Darling statistik
Andersons klassificering statistik
andra ordningens analys
andra ordningens stationaritet
andrastegsenhet
anisotropisk fördelning
ankomstfördelning
Anosovsats
ANOVA
anpassningsgrad
Ansari-Bradley dispersion test
Anscombe återstående
anslutning
ante-beroende modell
antitetisk variabel
antitetiska omvandlar
AOQ
aperiodiskt tillstånd
aposteriorisannolikhet
approximationsfel
apriorisannolikhet
Aranda-Ordazmodell
ARCH-modell
arcsinus-fördelning
arcsinustransformation
areellt urval
Arfwedsonfördelning
ARIMA-process
aritmetiskt medelvärde
aritmetisktfördelning
ARMA-process
ARMA-process
Armitage's chi-kvadrat test för trend
Armitage's selektivt förfarande
Arnoldfördelning
Aspin-Welch test
assay
associationskoefficient
associerar klass
associeringens
asymmetri
asymmetrisk fördelning
asymmetriskt faktorförsök
asymmetriskt test
asymptotisk effektiv estimator
asymptotisk effektivitet
asymptotisk fördelning
asymptotisk normalitet
asymptotisk relativ effektivitet
asymptotiska Bayes förfarande
asymptotiskt √n-objektiv estimatorn
asymptotiskt lokalt optimala utformningen
asymptotiskt medelfel
asymptotiskt starkaste test
asymptotiskt stationär
asymptotiskt subminimax
asymptotiskt test
asymptotiskt väntevärdesriktig estimator
atom
attack ränta
attribut
attributkontroll
attributprovtagning
atypiska karakteristiska
auto-katalytisk kurva
autokorrelation
autokorrelationsfunktion
autokorrelationskoefficient
autokovarians
autokovariansfunktion
autokovariansgenererande funktion
automatisk upptäckter av samspel
automatiskt modellval
autonom ekvation
autoregression
autoregressiv modell
autoregressiv process
autoregressiv serie
autoregressiv transformation
auto-spektrum
avbruten kontroll
avgörande korrelation
avgränsas fullständighet
avhoppare
avrundning
avsiktsbaserat urval
avslutande beslut
avstånd
avståndsfördelning
avståndsmått
avtagande felintensitet
avtagande hasard
avvikande beteende resterande
avvikande beteende
avvikande värde
avvisande provtagning
avvisningslinje
avvisningstal
axialfördelning
Bachelier process
badkar kurva
Bagai's Y1 statistik
Bahadur effektivitet
bakåtekvationer
bakåtprocess
bakåtprojektion
balanserad bootstrap
balanserad faktor-design
balanserad gitterkvadrat
balanserad skillnader
balanserad upprepade replikering
balanserat ofullständigt block-
balanserat urval
bandit problem
bandvidd
Barnards Monte Carlo test
Barndorff-Nielsen formel
Bartholomew's problem
Bartlett förhållande
Bartlett test
Bartlett-Diananda test
Bartlettkorrektion
Bartlett-Lewismodell
Bartlett's matris-identitet
Bartlett's sönderfall
Bartlett's test av andra ordningens samspel
bas
base återföring test
baslinje
baslinjen fara
basperiod
bästa anpassning
bästa asymptotiskt normal estimator
bästa estimator
bästa kritiska
bästa linjära väntevärdesriktiga estimator
basurval
Basusats
basvikt
Bates-Neymanmodell
batteri av tester
bättre ordning bias estimatorn
Baules ekvation
Bayes' beslutsregel
Bayes information kriterium
Bayes' lösning
Bayes' postulat
Bayes' strategi
Bayesfaktor
Bayesiansk inferens använder Gibbs provtagning
Bayesiansk inferens
Bayesiansk intervall
Bayesiansk överlevnad modell
Bayesianska konfidensintervall
Bayesianska nätverk, tro nätverk
Bayesianska sannolikhet punkt
Bayesrisk
Bayessats
Bayesskattning
BCa konfidensintervall
Beall-Rescia generalisering av Neyman's distributionssystem
bearbetningsfel
Bechhofer likgiltighet zon metod
bedömningsurval
bedömningsurval
begränsad sekventiell procedur
behandling
Behrens-Fisher problem
Behrens-Fisher test
Behrensmetod
bekvämlighetsurval
beläggningsproblem
Bellman-Harrisprocess
benägenhet tolkning av sannolikhet
Berans test
beredskaps-typ distributioner
Bergeolikhet
Berkeley Madonna
Berkson felmodell
Berkson linje
Bernoulli nummer
Bernoulli polynom
Bernoulli promenad
Bernoulli variation
Bernoullifördelning
bernoulliförsök
Bernoullisats
Bernsteinolikhet
Bernsteinsats
beroende variabel
beroende
Berryolikhet
beskrivande index
beskrivande statistik
beskrivande undersökning
beslutsfunktion
beslutsrum
beslutsteori
Bessel funktionfordelning
Besselfunktion
Besselkorrektion
beta sannolikhet tomt
beta-binomialfördelning
betafördelning
beta-gammafördelning
betakoefficient
betalmatris
beta-Stacyfördelning
beta-Whittlefördelning
beteendemässiga beslut funktion
betingad fördelning
betingad inferens
betingad likelihood
betingad logistisk regression
betingad maximum likelihood
betingad normalfördelning
betingad överlevnadsfunktion
betingad regression
betingad sannolikhet
betingad statistika
betingad styrkefunktion
betingad
betingat oberoende
betingat test
betingat väntevärde
betingat väntevärdesriktig skattning
Bhattacharyya gränser
Bhattacharyya''s avstånd
bias
Bickel-Hodgesestimator
Bienaymé-Tchebychevolikhet
bilaterala exponentiella
bildanalys
bildbehandling
bilinjär modell
bimodal fördelning
binär logistisk regression
binär sekvens
binär variabel
binära experiment
binära longitudinella data
Binghamfördelning
binomiala index för spridning
binomialfördelning
binominal sannolikhet papper
binomiska variation
bioassay
bioekvivalenstest
bioinformatik
biometrisk funktion
biostatistik
bipolär faktor
Birnbaumolikhet
Birnbaum-Raymond-Zuckermanolikhet
Birnbaum-Saundersfördelning
Birnbaum-Tingeyfördelning
biserial korrelation
Bissingerfördelning
bit
bivariat betafördelning
bivariat binomialfördelning
bivariat Cauchyfördelning
bivariat exponentialfördelning
bivariat F-fördelning
bivariat fördelning
bivariat gammafördelning
bivariat hypergeometriskfördelning
bivariat logaritmfördelning
bivariat logaritmseriefördelning
bivariat multinomialfördelning
bivariat negativ binomialfördelning
bivariat normalfördelning
bivariat Paretofördelning
bivariat Pascalfördelning
bivariat Poissonfördelning
bivariat 'Student'-fördelning
bivariat teckentest
bivariata jämn fördelning
bivariata typ II distribution
bivillkor
Black-Scholes formel
Blackwellsats
Blakemankriterium
blandad med iakttagelser
blandad modell
blandad strategi
blandats analys
blandfördelning
blandning av fördelningar
blindning
block
blockschema
blodkropparna problem
Blommetod
BLUE
Blum approximation
Blum-Kiefer-Rosenblatt oberoende test
BMDP
BMI
Bock's tre komponenter modell
böjda exponentiella familjen
Bonferroniolikhet
Bonferronisregel
Boolean faktoranalys
Boole-Bonferroni-Fréchetolikhet
Booleolikhet
bootstrap sammanläggning
bootstrap-metod
bootstrap-test
Borel-Tannerfördelning
Borgeapproximation
bortfall
Bose-Einstein-statistik
Bosefördelning
Bowleyindex
Box test
Box-Coxtransformation
Box-Jenkins modell
Box-Jenkinsmodell
Box-Müllertransformation
Bradford Hill's riktlinjer
Bradfordfördelning
Bradley-Terrymodell
Brandt-Snedecormetod
brantaste lutningsmetod
Bravais korrelationskoefficient
Breslow-Day test
Breslowestimator
Brownmetod
brownsk brygga
brownsk rörelseprocess
Brucetonmetod
Brunk test
Brun-Mood förfarandet
brus
bruttokorrelation
brytpunkt
brytpunktsestimator
brytpunktsmodell
brytpunktsproblem
Buffons nål
bulkprovtagning
Burkesats
Burkholderapproximation
Burrfördelning
Butler-Smirnov test
Buys Ballottabell
byte
Campbellsats
Camp-Meidellolikhet
Camp-Paulsonapproximation
Canberra metriska
Cantor-typ distributioner
Capon test
Carlemankriterium
Carliindex
carry-over-effekt
Catelliolikhet
Cauchyfördelning
Cauchy-Schwarzolikhet
cell modell
censurering
central plats teori
centrala gränsvärdessatsen
centralmoment
centralt faktoriellt moment
centraltendens
centroidmetod
centrum (en rad)
centrum av plats
chain-släkting
Champernownefördelning
chans tvång
Chapman-Kolmogorovs ekvation
Charlier polynom
Charlierfördelning
Chauvenetkriterium
Chebyshevolikhet
Chernoff-Savagesats
chi-diagram
chi-fördelning
chi-kvadrat metriska
chi-statistika
chi-två-fördelning
chitvå-statistika
chitvå-test
chock- och felmodell
chockmodell
Cholesky nedbrytning
Chung-Fuchssats
cigarrettpaketen distribution
cirkeldiagram
cirkeltest
cirkulär fördelning
cirkulär formel
cirkulär kvartilen avvikelse
cirkulär medelavvikelse
cirkulär medelskillnad
cirkulär normalfördelning
cirkulär räckvidd
cirkulär seriell korrelationskoefficient
cirkulär triader
Cliff-Ord test
Cochrab Q-test
Cochran test
Cochrankriterium
Cochransats
Cochransregel
Coc-Stuart test
cold deck-metod
confounding
Cooks statistik
Cornish-Fisher expansion
cosinus distribution
Cox proportional hazards modell
Cox regressionsmodell
Coxmodell
Coxsats
Craig effekt
Craigsats
Cramér-Lévysats
Cramér-Rao effektivitet
Cramér-Rao gräns
Cramér-Raoolikhet
Cramér-Tchebychevolikhet
Cramér-von Mises test
Cramér-Wold enhet
Croftonsats
Cronbach-alpha
crossover-design
crossover-försök
CSM test
cut-off
cykel
cyklisk försöksplan
cyklisk ordning
cyklisk serie
D²-statistika
dæmpning
D'Agostino test
daigammafunktion
Daleniussats
dämpad svängning
dämpningsfaktor
Dandekarskorrektion
Daniel test
Daniels rangkorrelationskoefficienten
Darmois-Koopmanfördelning
Darmois-Koopman-Pitmansats
Darmois-Skitovichsats
data djup
data slipning
data
dataanalys
databas
datorintensiv metod
David-Barton test
Davids tom cell test
De Finettisats
decil
decilavstånd
defekt enhet
defekt sannolikhetsfördelningen
definierande kontrast
degenererad fördelning
dekonvolution
Delaunay triangulering
delserie
deltafördelning
delta-index Gini
delta-index
deltametod
Delthiel polygon
demodulering
demografi
dendrogram
design-matris
design-optimalitet
determinationskoefficient
deterministisk modell
deterministisk process
diagonal regression
differential-differensekvation
differentialprocess
diffusionsindex
diffusionsprocess
digitala datorn
dikotomi
dimensionsreducering
Dimroth-Watsonfördelning
direkt sannolikheten
direkt standardisering
direkturval
Dirichlet serie distribution
Dirichletfördelning
disharmonisk prov
disk modell, typ jag
diskonterad minsta- kvadratmetod
diskontinuerlig process
diskontinuerlig variabel
diskordans
diskrepans
diskret bivariat fördelning
diskret cirkulär likformig fördelning
diskret fördelning
diskret likformig fördelning
diskret lognormalfördelning
diskret normalfördelning
diskret Paretofördelning
diskret potensseriefördelning
diskret process
diskret sannolikhetsfördelning
diskret stokastisk variabel
diskret stokastisk variabel
diskret type III-fördelning
diskret wavelet-transformation
diskriminantanalys
dispersion
dispersionsindex
distribution-konstant statistik
divergens
dividera värdet
Divisiaindex
Divisia-Royindex
Dixon statistik
djupa stratifiering
Dn+ statistik
Dodge kontinuerlig provtagningsplan
dödsprocess
dödstal
dold markovmodell
domän
dominerad estimator
dominerande strategi
Donskersats
Doolittle teknik
dosmetameter
dos-responskurva
dos-responssamband
Downtonestimator
Dragstedt-Behrensmetod
d-separation sats
dualitet
dualprocess
dualsats
dubbel återföring design
dubbel binomialfördelning
dubbel censurering
dubbel confounding
dubbel dikotomi
dubbel exponentialfördelning
dubbel exponentialregression
dubbel hypergeometriskfördelning
dubbel Paretokurva
dubbel Poissonfördelning
dubbelblind
dubbel-kvotestimator
dubbellogaritmiskt diagram
dubbelsampling
dubbelsidigt test
dubbelstokastisk matris
dubbelstokastisk poissonprocess
dubbelt icke-centrala F-distribution
dubbelt trunkerad normalfördelning
dummybehandling
dummyobservation
dummyvariabel
Duncan test
Dunn test
Dunnett test
duplicerat urval
Durbin's flerstegs varians estimatorns
Durbin-Watson statistik
Dvoretsky stokastisk approximationsats
Dvoretzky stokastisk approximationsats
Dwass-Steel test
dynamisk behandlingsallokering
dynamisk modell
dynamisk programmering
dynamisk stokastisk process
ED50
EDA
Edgeworth expansion
Edgeworthindex
Edgeworth's serie
effekt modifierare
effektiv estimator
effektiva räckvidden
effektivaste estimator
effektivitet likvärdighet
effektivitet
effektivitetsfaktor
effektivitetsindex
effektivt antal frihetsgrader
Efrons bärkraften algoritm
efterstratifiering
egentlig fördelning
egenvärde
Ehrenfestmodell
Eisenhartmodell
ekologiska felslut
ekologiska studier
ekonometri
ekvivalensklass
ekvivalenstest
ekvivariant estimator
elementär enhet
elementär kontrast
Elfvingfördelning
eliminering
ellipsoid normalfördelning
ellipticitet
elliptisk normalfördelning
elliptisk trunkering
elliptiskt symmetrisk fördelning
EM-algoritm
empiričnih eksponentno družine
empirisk bayes-estimator
empirisk bayes-procedur
empirisk fördelningsfunktion
empirisk likelihood
empirisk probit
empirisk statistisk modell
endimensionell fördelning
endogen variabel
enfaktorteori
Engsetfördelning
enhetlig urvalsfraktion
enkel gitterplan
enkel hypotes
enkel strategi
enkel struktur
enkelblind
enkelt slumpmässigt urval
enpunktsfördelning
ensemble genomsnitt
ensemble
entoppig
entropi
envägsindelning
epidemi
epidemiologi
epidemisk process
epidemisk
epsilon-oberoende
equalizer beslutsregel
equi-normalfördelning
ergodicitet
ergodiskt tillstånd
Erlang formel
Erlangfördelning
Esseen-typ tillnärmning
essentiell fullständighet
estimat
estimation
estimationsfel
estimator med bias
estimator
estimats medelfel
estimerbar
etik
eugenik
euklidiskt avstånd
Eulers förmodan
evolutionär operation
evolutionär process
evolutionärt spektrum
exact chi-två- test
exakt identifierad modell
exakt mättad modell
exakt statistisk metod
exakt test
exogen variabel
expertsystem
exploderande process
explorativ dataanalys
explorativ undersökning
explosiva stokastiska differensekvation
exponentialfamilj
exponentialfördelning
exponentialkurva
exponentiell regression
exponentiell spridningsmodell
exponentiell utjämning
extern validitet
externa varians
extra tid förändras över design
extra-Poisson variation
extrapolering
extrem studentiserad variabel
extrema rank summa test
extremalindex
extremalintensitet
extremalkvot
extremalprocess
extremalstatisika
extremt medelvärde
extremvärde benägen distribution
extremvärde
extremvärdesfördelning
faktor antites
faktor återföring test
faktor
faktoranalys
faktorförsök
faktorialsumma
faktoriell fördelning
faktoriell kumulant
faktoriell kumulantgenererande funktion
faktoriell momentgenererande funktion
faktoriell multinomialfördelning
faktoriellt moment
faktorladdning
faktormatris
faktormönster
faktornivå
faktorpoäng
faktorrotation
fällbara
fall-kontrollstudie
falskt negativ
falskt positiv
faltning
fångst-återfångstmetod
färgning
fas
fasdiagram
fasfunktion
fasspektrum
fastbasindex
Fatou lemma
fel av andra slaget
fel av första slaget
fel i ekvationer
fel i undersökningar
fel minska effektförbrukningen
fel
felaktig tredje slag
felfunktion
felfunktionskomplement
felintensitet
felklassificering
felkvot
Fellegimetod
felmarginal
femgradig analys
Fermi-Dirac statistik
Ferrerifördelning
fertilitetsgradient
fertilitetstal
F-fördelning
fiduciell fördelning
fiduciell inferens
fiduciell sannolikhet
fiduciella gränser
Fieller-Hartley-Pearson mått på föreningens
Fiellersats
filter
Fisher B-fördelning
Fisher exact test
Fisher information matris
Fisher-Behrens test
Fisherfördelning
Fisher-Hsu-Royfördelning
Fisher-information
Fisher-Irwin test
Fishermodell
Fishers (sfäriska Normal) distribution
Fishertransformation
Fisher-Yates test
fjärranalys
flacktoppighet
Flemming-Viotprocess
flerdimensionell exponentialfördelning
flerdimensionell F-fördelning
flerdimensionell fördelning
flerdimensionell klassificering
flerdimensionell multinomialfördelning
flerdimensionell negativ binomialfördelning
flerdimensionell normalfördelning
flerdimensionell Paretofördelning
flerdimensionell Pascalfördelning
flerdimensionell Poissonfördelning
flerdimensionell Pólyafördelning
flerdimensionell skalning
flerekvationsmodell
flerfaktor-design
flerfasprocess
flerfasurval
flerstegskattning
flerstegsurval
flertillståndsmodell
flertoppig fördelning
flervärdesbeslut
flexibilitet kurva
fluktuation
födelse, död och invandring process
födelse-dödsprocess
födelseprocess
födelseprocess
födelsetal
Fokker-Plancks ekvation
fönster
förblekning
förbrukad väntetid
fördelad tidsförskjutning
fördelning med linjär felintensitet
fördelning
fördelningblandning
fördelningsfri metod
fördelningsfri tillräcklighet
fördelningsfunktion
fördelningsfunktion
fördelningskurva
förenklad F-kvot
förenklad t-kvot
förgrenade förnyelseprocessen
förgrenings Markovprocess
förgrenings Poissonprocess
förgreningsprocess
förkastelseområde
förklarande variabel
förklarande variabel
förklaringsgrad
förlängas grupp delbart design
förlopp med dold periodicitet
förlustfunktion
förlustmatris
form
formparameter
förnyelsefördelning
förnyelsefunktion
förnyelseprocess
förnyelsesats
förnyelsetäthet
förnyelseteori
förskjuten poissonfördelning
förskjutningstest
försök
försöksenhet
försöksfel
försöksplanering
första återkomsttid
första passagetid
första siffran distribution
förstärkningsfunktion
förstastegsenhet
förstörande provning
förtroende som
förutbestämd variabel
förväntad frekvens
förväntad livslängd
förväntad normal provresultat
förväntad probit
Foster's kriterier
fourieranalys
fouriertransform
frågeformulär
frailty-modell
fraktal
fraktil
fraktionell brownsk rörelse
fraktionell upprepning
framåtekvationer
Fréchet avstånd
Fréchetfördelning
Fréchet's ojämlikheter
Freeman-Tukeytransformation
frekvens
frekvensdomän
frekvensfördelning
frekvensfunktion
frekvenskurva
frekvensmoment
frekvenspolygon
frekvenssvarsfunktion
frekvenstabell
frekvensyta
frekventist
frekventistisk sannolikhetsteori
Freund-Ansari test
Friedman test
frihandsmetod
frihetsgrader
F-test
fullständig klass (av beslutsfunktioner)
fullständig klass (av tester)
fullständig korrelationsmatris
fullständig länkklustring
fullständig mängd av romerska kvadrater
fullständig regression
fullständig romersk kvadrat
fullständig uttömmande statistika
fullständighet (hos en kategori av beslut funktioner)
fullständighet
fullständig-informationsmetod
fullständigt ekvationssystem
fullständigt randomiserad försöksplan
fullständigt slumpmässigt saknat
fundamental slumpprocess
funktion för genomsnittligt provuttag
funktionellt samband
funktionen urval
Furryprocess
fyrfältstabell
Gabriel test
gafflingsmetod
Galton spetsbåge
Galton-MacAllisterfördelning
gammafördelning
gamma-frailty-modell
gammafunktion
gammaintegral
gammakoefficient
GARCH-modell
Gart test
Garwoodfördelning
Gauss-Markovsats
Gauss-Poissonfördelning
Gauss-Seidelmetod
Gauss-Winklerolikhet
Gearykvot
Gearysats
Gehan test
gemensam faktor
gemensamt utrymme
generaliserad additiv modell
generaliserad binomialfördelning
generaliserad bivariat exponentialfördelning
generaliserad blandad modell
generaliserad extremvärdesfördelning
generaliserad fördelning
generaliserad gammafördelning
generaliserad invers
generaliserad klassisk linjär estimator
generaliserad kontagiös fördelning
generaliserad korsvalidering
generaliserad linjär modell
generaliserad maximum likelihoodestimator
generaliserad minsta-kvadratestimator
generaliserad multinomialfördelning
generaliserad normalfördelning
generaliserad skattningsekvation
generaliserad stabil fördelning
generaliserad T²-fördelning
generaliserat avstånd
generell förnyelseprocess
generellt interdependent system
genererande funktion
genetisk algoritm
genomsnitt av anhöriga
genomsnitt extra defekter gräns
genomsnitt förskjutits histogram
genomsnitt korrigering (för att gruppera)
genomsnitt oriktiga
genomsnittlig absolutavvikelse
genomsnittlig artikel köra längd
genomsnittlig felkvot för process
genomsnittlig kontrollomfattning
genomsnittlig svitlängd
genomsnittlig utgående kvalitet
genomsnittlig variationsvidd
genomsnittliga kritiska värdet metod
genomsnittliga kvalitet skydd
GenStat
geometrisk fördelning
geometrisk sannolikhet
geometriskt glidande medelvärde
geometriskt medelvärde
geostatistik
g-faktor
Gibratfördelning
Ginikvot
gitter för gruppindelning
gitterdesign
gitterfördelning
gitterkvadrat
gitterkvadrat
Gittinsindex
glidande årssumma
glidande medelvärde
glidande medelvärdesmetod
glidande medelvärdesmodell
glidande medelvärdesprocess
glidande säsongvariation
glidande summa
glidande summationsprocess
glidande variationsvidd
glidande viktsystem
Glivenkosats
Gnedenk-Koroljukfördelning
Gnedenko-Koroljuksats
Gnedenkosats
godtagbar tillförlitlighet nivå
Gompertzkurva
Gompertz-Makehamfördelning
grad av tilltro
grader av slumpmässighet
gradvis förändring
grafisk analys av fraktiler
grafisk estimator
grafisk modell
Gramianmatris
Gramkriterium
gräns för genomsnittlig utgående kvalitet, AOQL
Greenhouse-Geisser test
grekisk-romersk kvadrat
gren och bundna metoder
Grenanderestimator
grövre
Grubbsestimator
Grubbsregel
grundläggande förnyelsesatsen
grupp av bits
grupp
gruppdelbar försöksplan med ofullständiga block
gruppdelbar försöksplan
gruppdelbar roterbar försöksplan
grupperad poissonfördeling
grupperat stapeldiagram
gruppfaktor
gruppjämförelse
gruppsållningsmetod
gruppsekventiell försöksplan
grupptestning
g-statistika
g-test
guttmanskalning
Hadamardmatris
hagelbrus
halv intervallängd
halv pläd kvadrat
halva replikera design
halv-borr band
halveringsmetod
halv-normalfördelningspapper
halv-normalplott
Hammersley-Cliffordsats
händelse
händelsehistoria
hänförbar risk
hänförbar variation
hänförligt bråk
härledd statistika
harmonisk analys
harmonisk fördelning
harmonisk process
harmonisk regression
harmoniskt klockdiagram
harmoniskt medelvärde
Harrisonmetod
Hartley test
Hartleyapproximation
hasard
hasardfördelning
Hastingsapproximation
hästskoeffekt
hattmatris
hävstångseffekt
helhet
helhetsuppskattning
Helly-Braysats
Helmertfördelning
Helmertkriterium
Helmerttransformation
helt balanserad lattice kvadrat
heltalsprogrammering
Hermitefördelning
heterogenitet
heteroskedastisk
Hhn (x)-funktion
hierarki
hierarkisk födelse-dödsprocess
hierarkisk grupp-delbar försöksplan
hierarkisk klassificering
hierarkisk klusteranalys
hierarkisk modell
Hillestimator
histogram
historiska kontroller
HKA test
Hodges-Ajne test
Hoeffdingolikhet
högercensurering
högertrunkering
högre ordningens asymptotiska teorin
högsta tillåtna felkvot i parti
Hölderolikhet
Hollander-Proschan nya bättre än begagnade test
Holtmetod
homogen process
homogenitet
homoskedastisk
hoppa statistik
hoppmatris
hörn test
Horvitz-Thompsonestimator
hot deck-metod
Hoteling T2-fördelning
Hotelling test
Huberestimator
Hudson Rm
Hudson-Kreitman-Aguade test
Hunt-Steinsats
huvudeffekt
hyperboliska sekanten distribution
hyperexponentialfördelning
hypergeometrisk fördelning
hypergeometrisk väntetidsfördelning
hyper-grekisk-romersk kvadrat
hyper-Poissonfördelning
hypersfärisk normalfördelning
hypotesprövning
hypotetisk population
icke återkommande tillstånd
icke-central betafördelning
icke-central chitvå-fördelning
icke-central F-fördelning
icke-central flerdimensionell betafördelning
icke-central flerdimensionell F-fördelning
icke-central t-fördelning
icke-central Wishartfördelning
icke-centralt konfidensintervall
icke-defekt enhet
icke-dominerad beslutsfunktion
icke-dominerad estimator
icke-dominerad strategi
icke-dominerat test
icke-effektiv estimator
icke-effektiv statistika
icke-följsamhet
icke-ignorerbart bortfall
icke-informativ apriorifördelning
icke-linjär regression
icke-normalfördelad population
icke-normalitet
icke-parametrisk deltametod
icke-parametrisk maximum likelihood
icke-parametrisk
icke-parametriska toleransgränser
icke-parametriskt konfidensintervall
icke-proportionella subklasstorlekar
icke-reguljär estimator
icke-rekursiva återstående
icke-singulär fördelning
icke-slumpmässigt stickprov
icke-symmetri
icke-urvalsfel
icke-väntevärdesriktig estimator
idealt index
identifierbarhet
illakonditionerad
IMA-process
immigration
impulssvarsfördelning
imputering
inaktiv period
inbäddad process
incidens
incidenstal
index för anslutning
index för attraktion
index för mångfald
index om koncentration
index Pareto
indextal
indifferens
indifferenspunkt
indifferenszon
indikatorfunktion
indikatorvariabel
indirekt minsta-kvadratmetod
indirekt standardisering
indirekt urval
induktion
influens
influensfunktion
influenskurva
inflytelserik observation
information som saknas princip
information
informationsåtervinnande
informationsbegränsad estimator
informationsbegränsade metoder
informationsförlust
informationskriterium
informationsmängd
informationsmatris
informationsteori
informativ apriorifördelning
informativ censurering
inhomogen poissonprocess
inklusionssannolikhet
inkonsistent estimator
inneboende bias
inneboende noggrannhet
innehållsvaliditet
inomblocks-
inomblocksanalys
inomgruppsvarians
inomklasskorrelation
inomklassvarians
inomklassvarians
inomvarians
input-output-process
inskjuten romersk kvadrat
insnävade gränser
instrumentalvariabel
integrerade data
integrerat spektrum
intensitet justerad för ålder och kön
intensitet
intensitetsfunktion
intensivt urval
intercept
intern regression
intern validitet
interpenetrerande urval
interpenetreringsnivå
interpolering
intervallängdsfördelning
intervallcensurering
intervallskattning
interventionsanalys
intervjuarbias
inträde tomt
invaliditetsjusterade levnadsår
invarians
invariansmetod
invariant
invers fördelning
invers normalfördelning
invers sampling
invers sannolikhet
inversproblem
invertering
irreducibel markovkedja
Irwinfördelning
Ising-Stevensfördelning
isometriskt diagram
isomorfi
isotonisk regressionsfunktion
isotropi
isotropisk fördelning
isotypiska metod
item-analys
iterativ vägd minsta-kvadratmetod
iterativt reweighted minstakvadratmetoden
itererad bootstrap
itererad logaritm-lag
jackknife
jackknife-variansestimator
James-Steinestimator
jämförande dödlighet index
jämförande dödlighet siffra
jämviktsfördelning
jämviktsläge
Jensenolikhet
J-formad fördelning
Johnson-Mehlmodell
Jolly-Sebermodell
justerad profil-likelihood
Kagan-Linnik-Raosats
Kaiser-Guttmannkriterium
Kaiser-Meyer-Olkin mått för provtagning tillräcklighet
kalibrering
kalkylblad
kalmanfilter
Kamat test
kanal frihetsgrader
kanonisk korrelation
kanonisk matris
kanonisk variabel
kanonisk
känslighetsanalys
känslighetsfunktion
kanteffekter
Kantorowitchsats
Kaplan-Meierestimator
Kapteyn fördelning
Kapteynformation
karakterisering
karakteristika
karakteristisk funktion
karakteristisk funktional
Kärbermetod
kärnestimat
kärnestimator
kärnutjämning i regression
kartogram
kaskadprocess
katastrofteori
kategori
kategoriindelad respons
kategorisk fördelning
kategorisk variabel
kategoriska data
kategoriteori
kausalitet
kausalkedjemodell
kedja binomiala modell
kedja block design
kedja
kedjegraf
kedjegrafmodell
kedjeindex
Kestenprocess
Khintchinesats
Kiefer-Wolfowitzprocess
k-klassestimator
k-kvot t-test
k-kvot
klass
klassfrekvens
klassificering och regression träd
klassifikation
klassifikationsstatistika
klassmitt
klass-sammanslagning
klassymbol
klinisk prövning
klippa (begränsa)
klippt tidsserier
klockformad kurva
Klotz test
kluster (punkt) process
kluster
klusteranalys
klusterbildning
kluster-randomiserat försök
klustersampling
k-medelvärdesklustring
knippa karta analys
Knox test
koefficient av främlingskap
koefficient avvikelser
koefficient på icke-bestämning
koefficient på individualitet
koefficient på oordning
koefficient på överskott
koefficient på självliknande
koefficient
koefficienten del korrelation
koefficienten fast beslutna
koefficienten för ras likhet
koherens
koherens
kohort
kohortbaserad livslängdstabell
kohortstudie
kollapsade stratum metod
kollinearitet
kollinearitet-inflytelserika observationer
Kolmogorovolikhet
Kolmogorovs ekvation
Kolmogorovsats
Kolmogorov-Smirnov test
Kolmogorov-Smirnovfördelning
kombinatoriska makt innebär
kombinatoriska metoder
kombinatoriskt test
kombinering av test
kommunalitet
kommunicera
kommunicerande klass
kompakt kluster
kompartmentmodell
kompassrosdiagram
kompensera fel
komplex enhet
komplexa bord
komplexa demodulation
komplexa experiment
komplexa normalfördelning
komplexa onormal kurva
komplexa Wishart distribution
komponentanalys
koncentration parametern
koncentration
koncentrationmatris
koncentrationsellips
koncentrationskoefficient
koncentrationskurva
konfidensband
konfidensfördelning
konfidensgränser
konfidensintervall
konfidenskurva
konfidensnivå
konfidensområde
konfiguration
konfirmativ faktoranalys
konfluensanalys
konfluenta förhållande
konjugerad apriorifördelning
konjugerad fördelning
konjugerad rangordning
konjugerade romerska kvadrater
konkordans
konkordanskoefficient
konkurrens process
konkurrerande risker
konsekvens princip
konsekvens
konservativ konfidensintervall
konservativ process
konsistens
konsistenskoefficient
konsistent estimator
konsistent test
konstruktionstyp O:PP
konsumentprisindex
konsumentrisk
kontagiös fördelning
kontaminerad fördelning
kontingens
kontingenskoefficient
kontingenstabell
kontinuerlig population
kontinuerlig process
kontinuerlig provtagningsplan
kontinuerlig sannolikhet lag
kontinuerlig stokastisk variabel
kontinuitet
kontinuitetskorrektion
kontrafaktiska modell
kontrast
kontroll av substrat
kontroll följd av rättning
kontroll
kontrolldiagram
kontrolldiagram
kontrollgränser
kontrollmetod
kontrollomfattning
kontrollparti
konvergens i fördelning
konvergens i sannolikhet
konvolution
kopplade block
kopplade stickprov
koppling
kopplingsanalys
köproblem
kopulan
Koroljuksats
korrektion för klassindelning
korrektionsfaktor
korrelatioindex
korrelation
korrelationkvot
korrelationskoefficient
korrelationsmatris
korrelationstabell
korrelationsyta
korrelogram
korrespondensanalys
korrigerat moment
korrigeringar för plötsliga
kors amplitud spektrum
kors intensitet funktion
korsade faktorer
korsade klassificering
korsade vikt indexnummer
korsintervall
korskorrelation
korskovarians
korsspektrum
korsvalidering
korsvalideringkriterium
kortaste konfidensintervall
korttidsvariationer
kostnadsfunktion
Kouniaolikhet
kovarians stationär process
kovarians
kovariansanalys
kovarianskärna
kovariansmatris
kovariat
Krampfunktion
k-ratio t-test
kriging
kriterium
kritiska kvoten
kritiskt värde
Kronecker produkt av design
Kronecker produkt av matriser
Kruskal-Wallis test
krypto-deterministiska process
k-sampelproblem
K-test
kub av korrelation
kubgitter
kubisk design med tre associera klasser
kubiskt gitter design
kumulant
kumulantgenererande funktion
kumulativ avvikelse
kumulativ incidens
kumulativ normalfördelning
kumulativ process
kumulativ process
kumulativ risk
kumulativa chi-kvadrat statistik
kurva för genomsnittligt provuttag
kurvan för flexibilitet
kurvan för medeldensitet
kurvanpassning
kurvlinjär trend
kusumdiagram
kusumfördelning
kusumprocedur
kuvert makt funktion
kuvert riskfunktion
kvadrat
kvadratisk exponentialmodell
kvadratisk form
kvadratisk programmering
kvadratisk respons
kvadratisk skattningsfunktion
kvadratiskt medel
kvadratrotstransformation
kvadratsumma
kvadraturspektrum
kvalitativa data
kvalitativt samspel
kvalitetsjusterade levnadsår
kvalitetskontroll
kvalitetsskydd för enskilt parti
kvalitetsstyrdiagram
kvalitetsstyrning
kvantil
kvantitativ respons
kvantitativa data
kvantitetsindex
kvarstående behandlingseffekt
kvartil
kvartilavstånd
kvartilavvikelse
kvartilbaserat snedhetsmått
kvartiltrimmat medelvärde
kvartilvariation
kvasiexperiment
kvasifaktoriell försöksplan
kvasikompakt kluster
kvasi-likelihood
kvasi-markovkedja
kvasimedian
kvasioberoende
kvasi-romersk kvadrat
kvintil
kvot
kvotasampel
kvotestimator
kvotregression
kvotskala
kwasi-Newtonmetod
kwasi-normal ekvation
la variabel tomt
Lachenbruchmetod
lådagram med morrhår
lådagram
laddning
läge
lagerproblem
lägesmått
lägesmodell
lägesparameter
lägesparameter
lagg
lägsta logit chi-kvadrat
lägsta normit chi-estimatorn
lågtoppighet
Lambda-kriterium
Langevinfördelning
långsamt varierande funktion
länk relativ
länkade data
länkfunktion
Laplaceapproximation
Laplace-Lévysats
Laplacesats
laplace-transform
Laspeyresindex
Laspeyres-Konyusindex
lasso
latent klass-analys
latent struktur
latent variabel
Latin hypercube provtagning
Laurentprocess
LD50
Lehmann test
Lehmann-Scheffésats
Leslie test
Lesliematris
L-estimator
letaliteten
Lévy-Cramérsats
Lévy-Paretofördelning
Lévyprocess
Lévysats
Lexisfördelning
Lexiskvot
Lexisteori
Liapunovolikhet
Liapunovsats
lika mellan fästpunkterna test
lika ranger
likafördelade fel
likakorrelerad fördelning
likelihood
likelihood-kvot
likelihood-kvottest
likelihood-kvottest
likelihood-princip
likertskala
likformig fördelning på cirkel
likformig fördelning
likformigt bättre beslutsfunktion
likformigt mest noggrann
likformigt minsta risk
likformigt score-test
likformigt spektrum
likformigt starkaste test
likformigt väntevärdesriktig estimator
likhet
likhetsindex
likhetslinje
liktoppig
liktoppighet
likvärdig dos
likvärdiga stickprov
Lilliefors test
Lincolnindex
Lindeberg-Fellersats
Lindeberg-Lévysats
Lindleyparadox
Lindleysats
lineariserad maximum-likelihoodmetod
linjär diskriminantfunktion
linjär estimator
linjär hypotes
linjär maximum-likelihoodmetod
linjär modell
linjär process
linjär programmering
linjär regression
linjär slumpgraf
linjär strukturekvation
linjär tillräcklighet
linjär trend
linjärt bivillkor
linjesampling
linjespektrum
listurval
livskvalitet
livslängdsfördelning
livslängdsöverskottstest
livslängdstabell
Lloydmetod
logaritmisk transformation
logaritmiskt diagram
logaritmseriefördelning
log-chitvå-fördelning
log-F-fördelning
log-gammafördelning
logistika
logistisk fördelning
logistisk process
logistisk regression
logit
log-linjär modell
log-logistisk fördelning
log-log-transformation
log-normal
log-normalfördelning
log-rangtest
lokal asymptotisk effektivitet
lokal likelihood-skattning
Lomaxfördelning
longitudinell undersökning
lorenzkurva
Lotka-Volterras ekvation
Loweindex
LSD-test
L-statistik
l-statistik
L-test
lutningskvots-assay
Lyttkenskorrektion
Madow-Leipnikfördelning
magisk-kvadratförsök
Makehamfördelning
makt summa
månadsmedelvärde
Mann-Kendall test
Mann-Whitney test
MANOVA
MANOVA-tabell
Mantel-Haenszel test
MAR
Marcinkiewiczsats
marginalfördelning
marginalkategori
marginalklassificering
markörvariabel
markovfält
markovkedja
Markovolikhet
markovprocess
märkt punkt-process
Marshall-Edgeworth-Bowleyindex
Marshall-Olkinfördelning
martingal residualer
martingal
maskering
matchade urval
matchning
matchningsfördelning
matchningskoefficient
matrisurval
mättningsgrad
Mauchly test
maximin-kriterium
maximum entropi-metod
maximum entropi-princip
maximum likelihood-estimator
maximum likelihood-metod
Maxwellfördelning
MCAR
McDonald-Kreitman test
MCMC
McNemar test
medeldifferens
medelfel
medelkvadrat
medelkvadratavvikelse
medelkvadratfel
medelkvadratsumma för behandling
medelkvadratsumma för residualer
medelrangmetod
medelriktning
medeltoppighet
medelvärde
median
medianeffektiv dos
medianletal dos
medianöverlevnadstid
medianriktighet
medianriktigt konfidensintervall
mediantest
mellanblocks-
mellangruppsvarians
mellanklasskorrrelation
mellanklassvarians
menar semi-kvadraten på skillnaden
Merrington-Pearsonapproximation
mest stringenta test
M-estimator
metaanalys
metameter
metod för semi-genomsnittet
Metropolis-Hastings algoritm
miljöstatistik
Millerfördelning
Millkvot
minimal fullständighet
minimal tillräcklig statistika
minimax-princip
minimax-regret-princip
minimax-robust estimator
minimax-skattning
minimax-strategi
minimikravet kvadratiska opartisk bedömning
minimum chitvå
Minkowskiolikhet
min-maxdiagram
minsta varians
minsta-kvadratestimator
minsta-kvadratmetod
minstakvadratmetoden generaliserade invers
Mitscherlichs ekvation
modell av typ I
modell av typ II
modell med fel i variabler
modell med fixa effekter
modell med slumpmässiga koefficienter
modell
modifierad binomialfördelning
modifierad exponentialkurva
modifierad normalfördelning
modifierad romersk kvadrat
modifierade styrgränser
modifierat medelvärde
moment av negativ ordning
moment av negativ ordning
moment
momentestimator
momentgenererande funktion
momentkvot
momentmatris
momentmetod
monoton likelihood-kvot
monoton regression
monoton struktur
mönsterfunktion
mönsterigenkänning
Monte Carlo EM algoritm
Monte Carlo test
Monte Carlo-metod
Mood W-test
Mood-Brown förfarande
Mood-Brown median test
Mood-Brown skattning
morfometri
Morgensternfördelning
Moses test
Mostellers K-prov glidningar test
mothypotes
motsvarande avviker
M-skattning
multikollinearitet
multilinjär process
multinomialfördelning
multipel beslutsmetod
multipel faktoranalys
multipel imputering
multipel korrelationskoefficient
multipel markovprocess
multipel partiell korrelationskoefficient
multipel poissonfördelning
multipel poissonprocess
multipel provtagning
multipel regression
multipel stratifiering
multipel tidsserie
multipelt beslutsproblem
multipla jämförelser
multiplicitet
multi-temporal modell
multivariat analys
multivariat betafördelning
multivariat binomialfördelning
multivariat Burrfördelning
multivariat fördelning
multivariat inversa hypergeometriska fördelningen
multivariat kvalitetskontroll
multivariat negativa hypergeometriska fördelningen
multivariat process
multivariat tecken-rangtest
multivariat variansanalys
Murthyestimator
närhet vid uppskattning
närmaste-granneklustring
närmaste-grannemetod
nästan bästa linjära estimator
nästan överallt
nästan säker
nästan säkert
nästan säkert
nästan stationär
nästlad design med balanserade ofullständiga block
nästlad design
nästlad metod
nästlade fall-kontrollstudier
nästlade hypoteser
naturlig konjugerad apriorifördelning
nätverksurval
NBU-fördelning
negativ binomialfördelning
negativ hypergeometrisk fördelning
negativa faktorförsök multinomiala distribution
Nelson-Aalenestimator
ner korset
neuralt nätverk
Newman-Keuls test
Newton-Raphsonmetod
Neyman psi-två test
Neymanmodell
Neyman-Pearsonteori
Neyman's ψ² test
Neyman-Scottmodell
nivåkarta
noggrannhet
nollhypotes
nollsummespel
nolltrunkerad fördelning
nomogram
nonsenskorrelation
nonsenskorrelation
normal kontroll
normalekvationer
normalfördelning
normalfördelningspapper
normalfördelningstest
normaliserande transformation
normalisering av frekvensfunktion
normalscore-test
numerisk taxonomi
Nyquist-Shannonsats
nyttoteori
oändlig delbarhet
oändlig population
oärlig process
obalanserad försöksplan
oberoende censurering
oberoende försök
oberoende variabel
oberoende
oblik faktor
oblimax
observationsfel
observationsfel
observationsstudie
observerad informationsmatris
observerbar variabel
obundet slumpmässigt urval
obundet slumpmässigt urval
odds
oediterade data
oegentlig aprioriföredelning
oegentlig fördelning
officiell statistik
ofullständig betafunktion
ofullständig gammafunktion
ofullständig multi-responsdesign
ofullständig romersk kvadrat
ofullständig totalundersökning
ofullständiga data
ofullständigt block
ofullständigt stickprov
oktiler
olikhet
olikhetskoefficient
olikstora delklasser
oliktoppig
oliktoppig
omega-två- test
omfattande magnituder
omfattande provtagning
omkastningstest
område jämförbarhet faktor
omröstning teori
operationsanalys
opinionsundersökning
optimal allokering
optimal linjär prediktor
optimal stoppregel
optimal stratifiering
optimalt test
ordnad kategorisering
ordnad mothypotes
ordningsstatistika
oregelbunden kollectiv
Ornstein-Uhlenbeckprocess
orsakssamband distribution
orsaksspecifik hasardfunktion
ortogonal design
ortogonal process
ortogonal projektion
ortogonal regression
ortogonal uppställning
ortogonal variabeltransformation
ortogonal
ortogonala funktioner
ortogonala kvadrater
ortogonala polynom
ortogonala test
ortonormalt system
oscillerande process
oskarp mängdlära
otillförlitlighet
outlier
outlier-benägen fördelning
ovägt medelvärde
p * formel
Paascheindex
Paasche-Konyusindex
Palgraveindex
Palmfunktion
Palmsats
paneldata
panelstudie
Papadakismetod
parallell-linje-assay
parallellurval
parameter för icke-centralitet
parameter
parameterortogonalitet
parameterpunkt
parametrisk hypotes
parametrisk programmering
parat t-test
Paretofördelning
Paretoindex
Paretokurva
parti
partiell återläggning
partiell autokorrelation
partiell confounding
partiell kontingens
partiell korrelation
partiell minsta-kvadrat
partiell rangkorrelation
partiell regression
partiellt balanserad kopplad block-design
partiellt balanserad ofullständig block-design
partiellt balanserad uppställning
partiellt balanserat gitter
partiellt konsistenta observationer
partiellt kopplad block-design
partiellt korrelogram
partiellt samband
partivariation
parvis jämförelse
parvist oberoende
påskyndade stokastiska tillnärmning
Pearson chi-två test
Pearson-Durbinkvot
Pearsonkriterium
Pearsonkurva
Peekolikhet
penaliserad estimation
penaliserad kvasi-likelihood
penaliserad likelihood
penaliserat minsta-kvadratkriterium
pentad kriterium
percentil
percentilbaserat konfidensintervall
period för tillstånd
period
periodisk process
periodogram
Perkfördelning
perkolationsprocess
persistens
persistent tillstånd
personår
perturbationsteknik
Petersmetod
p-funktion
piktogram
pilotundersökning
Pitman test
Pitmanestimator
Pitman-Morgan test
pivåvariabel
placebo
Plackett uniform distribution
pläd kvadrat
plötslig förändring
plott
poäng
poängnormalisering
Poisson betafördelning
Poisson normalfördelning
Poissonapproximation
Poisson-Dirichletprocess
Poissonfördelning
Poisson-Lexisfördelning
Poisson-Markovprocess
Poisson-Pascalfördelning
Pólya-Aepplifördelning
Pólya-Eggenburgerfördelning
Pólyafördelning
Pólyaprocess
Pólyasats
polycross-design
polykorisk korrelation
polynomregression
polynomtrend
polyspektrum
polytom tabell
poolning av fel
population
populationsgenetik
positiv binomialfördelning
positiv hypergeometrisk fördelning
positiv korrelation
positiv snedhet
poststratifiering
potenstransformation
Potthoff test
P-P-plott
precision
precisionsmatris
prediktionsintervall
prediktiv inferens
prediktiv likelihood
prediktiv regressionsanalys
prediktiv spjälkning
preferenstabell
preferenszon
prestandaegenskap
prevalens
Priestly λ-test
Priestly Lambda-test
Priestly P-test
primär urvalsenhet
primärenhet
principalkomponent
principalkomponentregression
principalkoordinatanalys
prioriterad köordning
prisindex
priskompensationsindex
probit
probitanalys
probitregression
problem med överbelastning
problemet med m-ranking
procedur-bias
procentdiagram
procentuell fördelning
process med slumpmässiga impulser
process under kontroll
Procrustesmetod
producentrisk
produktmoment
produktmomentkorrelation
profilanalys
profil-likelihood
prognos genom extrapolering
prognos
prognostisk faktor
progressivt censurerat urval
progressivt medelvärde
projektion
proportionella-oddsmodell
proportionell-hasardmodell
proportionellt urval
prospektiv studie
protokoll
provisoriskt medelvärde
provtagningskontroll
provundersökning
provyta
proximitetsanalys
proximitetssats
pseudofaktor
pseudo-likelihood
pseudoslumptal
pseudospektrum
psi-funktion
psykometri
publicerings-bias
punktbiserial korrelation
punktdiagram
punktdiagram
punktprocess
punktskattning
punkturval
p-värde
Q-Q-plot
Q-teknik
Quenouille test
R#skattning
R
radico-normal fördelningar
radix
Radon-Nikodymsats
Raikovsats
räkna distribution
räkna processmetoder
räkneprocess
ram
råmoment
randomiserad beslutsfunktion
randomiserad fraktionell faktoriell design
randomiserad respons
randomiserade block
randomiseradmodell
randomiserat test baserat på rang
randomisering
randomiseringstest
rang
rangkorrelation
rangstatistika
rangtal
rangteckentest
rangvägt medelvärde
rankit
Rao-Blackwellsats
Rao-Kuppermodell
råolja ögonblick
råpoäng
Raschmodell
rättspraxis kohort design
rättvist spel
Rayleighfördelning
realisering
redovisningsgrupp
reducerad design
reducerad kontroll
reducerad maximum likelihood
reducerade ekvationer
reducerat stickprov
reducering av data
Reed Münchmetod
Reed-frostmodell
referens-apriorifördelning
reflekterande barriär
regenerativ process
reglering
regression med tidsförskjutna variabler
regression
regressionsdiagnostik
regressionskoefficient
regressionskurva
regressionsskattning
regressionsyta
regressogram
regret
reguljär process
reguljär skattning
reguljär stationär punktprocess
reguljärt tillstånd
rekordtest
rektangulärt gitter
rektifierat indextal
rekurrent markovkedja
rekursiv algoritm
rekursivt system
relativ effektivitet (av en estimator)
relativ effektivitet (av ett test)
relativ effektivitet
relativ frekvens
relativ frekvens
relativ information
relativ potens
relativ precision
relativ risk
relativ varians
relativindex
relativkvantitet
relativpris
reliabilitet
reliabilitetskoefficient
replikation
representativt urval
reproducerbarhet
residual
residualkvadratsumma
residualvarians
respons
responsmetameter
responsyta
responsytedesign
reversibelt samband
Rhodesfördelning
ridge-regression
Riemannfördelning
riktad acyklisk graf
riktningsdata
ringfördelning
risk
riskfaktor
riskfunktion
riskkvot
Robbins-Munroprocess
robust estimator
robusthet
romersk kub
romersk kvadrat
romersk rektangel
Rosenbaum test
rotation
roterande urval
roterbar försöksplan
Round Robin-design
R-process
R-teknik
ruinproblem
rumslig statistik
rum-tidsklustring
rutnät
rutt-sampling
Sacksats
sadelpunkt
sadelpunktapproximation
säkerhet likvärdighet
saknat värde
sållningskontroll
sållningsplan
samband
sambandsanalys
samhörighet
sammanhängande struktur
sammansatt estimator
sammansatt fördelning
sammansatt fördelning
sammansatt hypergeometriskfördelning
sammansatt hypotes
sammansatt multinomialfördelning
sammansatt Poissonfördelning
sammansatt Poisson-fördelningen
sammansatt urvalsplan
sammansatta index
sammanställda data
sampel
samplingfördelning
samspel
samspelskomponent
samspelsordning
samstämmiga prov
samstämmighet
samtidig variabel
samtidiga avvikelser
samtidighetsprincipen
samvariation
sann regression
sannolikhet
sannolikhetsdiagram
sannolikhetselement
sannolikhetsfördelning
sannolikhetsgräns
sannolikhetsmassa
sannolikhetspapper
sannolikhetsurval
sannolikhetsyta
sant medelvärde
SAS
säsongvariation
Satterthwaite test
Satterthwaite's approximation
SB,SU-fördelning
Scheffé test
Schwarzolikhet
score
score-ekvation
score-statistika
score-vektor
screening-kontroll
screening-plan
sekundärprocess
sekventiell analys
sekventiellt chi-två test
sekventiellt estimation
sekventiellt T2-test
sekventiellt test
semi-invariant
semilogaritmiskt diagram
semimarkovprocess
semimartingal
semi-normal fördelning
semiromersk kvadrat
semistabil fördelning
semistationär process
semivariogram
sensitivitet och specificitet
serie
seriell utspädnings-assay
sexpunkts-assay
sfärisk fördelning
sfärisk medelriktning
sfärisk normalfördelning
sfärisk varians
sfärisk variansfunktion
sfäriskt medelfel
sfäriskt symmetrisk fördelning
Shannon-Wienerindex
Shapiro-Wilk test
Sheppardskorrektion
Shortfördelning
Siegel-Tukey test
sigmoid kurva
signifikans
signifikansnivå
signifikansnivå
similaritet
simplexalgoritm
simplex-design
simplexmetod
simplexmodell
Simpsonparadox
simuleringsmodell
simultan estimation
simultan tillräcklighet
simultana konfidensintervall
simultana prediktionsintervall
simultana toleransintervall
singulär fördelning
självundvikande slumpvandring
självvägande urval
sjukdom-död-modell
skadliga variabel
skalekvivariant estimator
skalparameter
skalparameter
skärning
skärpt kontroll
skarvning
skattning av täthetsfunktion
skattning
skattning
skattning
skattningsbar
skattningsekvation
skedasticitet
skenbar korrelation
skillnad på noll
skillnad
Skitovich-Darmoissats
S-kurva
slump-
slump-
slumpfel
slumpfördelning
slumphändelse
slumpkomponent
slumpmässig ordning
slumpmässig start
slumpmässig
slumpmässig
slumpmässiga variabeln
slumpmässigt fel
slumpmässigt observerat
slumpmässigt saknat
slumpmässigt stickprov
slumpserie
slumptal
slumptalsgenerator
slumpurval
slumpvandring
slumpvariabel
slumpvariation
sluten fråga
sluten sekventiell urvalsplan
slutet sekventiellt t-test
slutpunkt uppskattning
Slutskyprocess
Slutskysats
små talens lag
Smirnov-Birnbaum-Tingeyfördelning
snabb fouriertransform
sned fördelning
sned normalfördelning
snöbollsurval
spatial punktprocess
Spearman rho
Spearmanestimator
Spearman-Kärberestimator
Spearman-Kärbermetod
specificitet
specifik faktor
specifik kvot
specifikationsfel
specifikt tal
spektralfördelningsfunktion
spektralfunktion
spektralmedelvärde
spektralspjälkning
spektraltäthetsfunktion
spektralviktsfunktion
spektrum
spelarens ruin
spelteori
spetsbåge
spjälkbar model
spjälkning
spline-estimat
splitplot-försök
S-PLUS
spridning
spridningsdiagram
spridningsstabiliserande transformation
SPSS
stabil fördelning
stabil Paretofördelning
stabilitetstest
stabilt tillstånd
Stacyfördelning
stående urval
stam-och-blad-diagram
standardavvikelse
standardekvation
standardiserad poäng
standardiserad romersk kvadrat
standardiserad variabel
standardiserad variabel
standardiserad variabel
standardiserat dödstal
standardiserat mått
standardnormalfördelad variabel
standardpopulation
stapeldiagram
stark form av stora talens lag
stark fullständighet
stark konvergens
starkaste kritiska område
starkaste rangtest
starkaste test
starkt konsistent estimator
Stata
stationär fördelning
stationär förnyelseprocess
stationär population
stationaritetsordning
statistika
statistisk allmänbildning
statistisk beslutsfunktion
statistisk grafik
statistisk hypotes
statistisk inferens
statistisk population
statistisk toleransgräns
statistisk toleransregion
statistiskt likvärdiga block
statistiskt toleransintervall
steg-förfarande för
stegindex
stegvariabel
stegvis regression
Stein-Chenmetod
Steinparadox
stereogram
stereologi
STER-fördelning
Steven-Craigfördelning
stickprov
stickprovsallokering
stickprovsfunktion
stickprovsfunktion
stickprovsintervall
stickprovsmoment
stickprovspunkt
stickprovsstorlek
stickprovsundersökning
stickprovsvariabel
stickprovsvarians
stiganalys
stigkoefficientmetod
Stirlingfördelning
stöd
stokastisk approximationsprocedur
stokastisk kärna
stokastisk konvergens
stokastisk matris
stokastisk modell
stokastisk process
stokastisk programmering
stokastisk störning
stokastisk transitivitet
stokastisk variabel
stokastisk volatilitet
stokastisk
stokastiskt beroende
stokastiskt större eller mindre
stoppregel
stora talens lag
störd harmonisk process
störd svängning
storlek
stormsteg metoder
störparameter
strängt dominerad estimator
strategi
stratifierat urval
stratifiering
stratum
strikt dominerad estimator
strikt stationär process
struktur
strukturekvation
strukturekvationsmodell
strukturell förändring
strukturell tidsseriemodell
strukturparameter
Student test
studentiserad M-estimator
studentiserad variationsvidd
studentiserat konfidensintervall
studentisering
Students t-fördelning
studie
Sturgesregel
styckvis regression
styrd process
styrdiagram
styrgränser
styrka
styrkefunktion
styrkefunktionfordelning
styrmetod
styrning
subexponentiell fördelning
subjektiv bayesiansk inferens
subjektiv sannolikhet
submartingal
subnormal spridning
sub-Poissonfördelning
subsampel
subsampling
substitution
successiv differens-statistiska
Sukhatme test
supereffektivitet
supermartingal
supernormal spridning
super-Poissonfördelning
superpopulationsmodeller
survey
svag konvergens
svagt stationär
svängning
svansarea (hos en fördelning)
svar
svarsfel
svarstidsfördelning
svit
svitlängdsfördelning
symmetri
symmetrisk cirkulär fördelning
symmetrisk fördelning
symmetrisk romersk kvadrat
symmetrisk stabil fördelning
symmetriskt faktorförsök
symmetriskt konfidensintervall
symmetriskt test
symmetriskt test
sympatieffekt
synergi
systematisk försöksplan
systematisk överskattning
systematisk underskattning
systematisk variation
systematisk
systematiskt fel
systematiskt fel
systematiskt urval i rummet
systematiskt urval
T2-fördelning
tabusannolikhet
tabutillstånd
täckning problem
täckning
täckningssannolikhet
Taguchimetod
Tajima D
Takacsprocess
täthetsfunktion
täthetsfunktion
Tchebychevolikhet
teckentest på successiva ändringar
teckentest
teoretisk variabel
Terry test
Terry-Hoeffding test
test med bias
testvariabel
tetradskillnad
tetrakorisk funktion
tetrakorisk korrelation
T-fördelning
Thiessen polygon
Thomasfördelning
Thompsonsregel
tid återföring test
tidsbegränsad livslängdstabell
tidsberoende kovariat
tidsdomän
tidsförskjutning korrelation
tidsförskjutning
tidsförskjutning
tidshomogen process
tidskontinuerlig process
tidsserie
tilläggsinformation
tillåten hypotes
tillåten skattning
tillåtet antal fel
tillåtna nummer
tillförlitlighet
tillräcklighet
tillsats egendom χ ²
tillväxtkurva
Tjernoff ansikten
t-kvotsfördelning
Tobitmodell
tolerans
toleransfaktor
toleransfördelning
toleransgränser
tom cell prov
tombolaurval
Tongolikhet
toppighet
toppvärde
totalkontroll
totalräkning
totalräkningfördelning
totalundersökning
totalundersökning
totalundersökningfördelning
Tracy-Widomfördelning
träddiagram
trädstrukturerad regression
trädstrukturerad statistisk modell
träfftidpunkt
trafikintensitet
transient tillstånd
translationsparameter
transportör variabel
trappstegsdesign
trappstegsfördelning
trattdiagram
tredimensionellt gitter
trend
trendanpassning
trestegs minsta-kvadratmetod
triangelfördelning
triangeltest
triangulär försöksplan
trimmad minsta-kvadratestimator
trimning
trinominalfördelning
trippelgitter
trippeljämförelser
tröskelmodell
tröskelteorem
trovärdig intervall
trovärdig regionen
trunkering
T-test
T-test
t-test
TTT-transformering
T-två-test
Tuckey test
tvåfaktorteori
tvåfasregression
tvåfasurval
tvärsnittsundersökning
tvåstegsurval
tvåvägsindelning
typ A fördelning
typ A regioner
typ B fördelning
typ B regioner
typ C fördelning
typ C regioner
typ D regioner
typ E regioner
typ I fördelning
typ I-fel
typ II fördelning
typ II-fel
typ III fel
typ III fördelning
typ IV fördelning
typ IX fördelning
typ V fördelning
typ VI fördelning
typ VII fördelning
typ VIII fördelning
typ X fördelning
typ XI fördelning
typ XII fördelning
typ
typisk period
typiskt år
typvärde
U-formad fördelning
ultimata kluster
UN² test
underdispersion
underskottstest
undersökning
undersökningsmetodik
underurval
underurval
undre kvartil
undre styrgräns
ungefärliga frihetsgrader
unicitet
unik faktor
unimodal
union-snitt-principen
union-snitt-test
unitemporal modell
univariat fördelning
uppdelning (av heterogen fördelning)
uppdelning bundna
uppehållstid
uppföljning
uppräkningsfaktor
uppräkningsfaktor
upprepad undersökning
upprepning
uppsamlare
uppspjälkning av chi-två
uppställning
upptagetperiod
urnmodell
urval med återläggning
urval med bias
urval med godtyckliga sannolikheter
urval med lika sannolikheter
urval med storleksproportionella sannolikheter
urval vid successiva tillfällen
urval
urvals-bias
urvalsenhet
urvalsenhet
urvalsfel
urvalsfraktion
urvalsmetod med lika sannolikheter
urvalsplan
urvalsram
Uspenskyolikhet
U-statistika
utbytbara variabler
utbytbarhet
U-test
utfall
utfallsrum
utfallsrum
utjämning värde
utjämning
utjämningsförmåga
utjämningsskurva
utmattningsmodell
utprocess
utredningen fel
utredningen
utspädningsserie
uttömmande urval
utvidgad bayesiansk beslutsregel
utvidgad hypergeometrisk fördelning
utvidgad negativ binomialfördelning
vägd minsta-kvadratmetod
vägd regression
vågdal
vägt indextal
vägt medelvärde
val av variabler
validering
value at risk
van der Waerden test
vändpunkt
vänstercensurering
vänstertrunkering
väntetid
väntevärde
väntevärdesriktig estimationsekvation
väntevärdesriktig estimator
väntevärdesriktigt konfidensintervall
väntevärdesriktigt kritiskt område
väntevärdesriktigt test
VaR
värde på standardiserad normalfördelning
värdeindex
variabel urvalsfraktion
variabelkontrollmetod
variabeltransformation
variabilitet
variansanalys
variansanalystabell
variansfunktion
varianskomponent
varians-kovariansmatris
variansstabiliserande transformation
variansstabilisering
variation
variationskoefficient
variationsområdets mittpunkt
variationsvidd
variationsviddsdiagram
varimax
växande felintensitet
växande hasard
vektorkorrelationskoeffïcient
venndiagram
vidhäftande sannolikheter
vikt
vikta kontingenstabell
viktbias
viktfunktion
villkor princip
villkorad randomisering
vinkeltransformation
vinkelvariabel
vinstfunktion
vitalstatistik
vitt brus
VN-test
volatilitet
von Misesfördelning
von Neumannkvot
Voronoi polygon
Wald test
Wald-Wolfowitz test
Wardmetod
Waringfördelning
Watson UN² test I
Watson UN² test II
Watson-Williams test
wavelet
Weibullfördelning
Welch test
Whittlefördelning
Whittleskattning
Wicksells ekvation
Wiener-Khintchinesats
Wienerprocess
Wilcoxon test
Wilkkriterium
Wilks-Rosenbaum test
Wilson-Hilfertytransformation
winsoriserad estimation
Wishartfördelning
Wn² test
Woodburyfördelning
Yates algoritm
Yates-Grundy-Senestimator
Yateskorrektion
ytdiagram
yturval
Yulefördelning
Yuleprocess
Yules ekvation
Yule's hyperboliska distribution
Yule-Simpsonparadox
Yule-Walkers ekvation
Zelenolikhet
zeta-fördelning
z-fördelning
z-test
ändlig arcsinusfördelning
ändlig markovkedja
ändlig population
ändlig prov uppdelning punkt
ändlighetskorrektion
ändpunktskorrektion
även summerat
ögonblickstillstånd
öka
öppen fråga
öppen klass
öppen sekventiell urvalsplan
över vikt indexnummer
överdispersion
överensstämmelse
överensstämmelsekoefficient
överflödig variabel
övergångsintensitet
övergångsmatris
övergångssannolikhet
överidentifiering
överlagrad process
överlagrad variation
överlappande urvalsenheter
överlevnadsanalys
överlevnadsfunktion
övermättad försöksplan
överraskningsindex
överskottstest
överskridande
överskridandefördelning
övre kvartil
övre styrgräns
ålder-period-kohorten effekter
åldersberoende födelse-dödsprocess
åldersberoende förgreningsprocess
ålderskorrigerad intensitet
åldersspecifik dödsintensitet
åldersspecifik intensitet
åldersspecifikt dödstal
åldrande distribution
ånger
årliga block högsta metod
årliga metod
återkommande tillstånd
återkomstnivå
återkomstperiod
återkomsttid
återkomsttillstånd
återkontakt
återläggning
återläggningprocess
återsamplingsförfarande
återstående medellivslängd
återstående väntetid

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page