ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Serbian: п

Full list  - ? а б в г д ђ е  - з и ј к л  - м н  - о п р с т  - у ф х ц ч  - ш      

Пашеов индекс
панел подаци
панел студија
Паpето индекс
парцела
парцијална асоцијација
парцијална замена
парцијална корелација ранга
парцијална корелација
парцијална регресија
парцијални најмањи квадрати
параметар концентрације
параметар локације
параметар локације
параметар ортогоналности
параметар транслације
параметар
параметарско програмирање
Парето крива
период неактивности
период
периодични процес
пет бодова теста
пилот истраживање
пилот узорак
Пирсонов критеријум
Пирсонов резидуал
Пирсонов хи квадрат тест
Пирсонова крива асиметричности
Пирсонова крива
плацебо
план експеримента
план узорка
плодност градијент
Поасонов бета распоред
Поасонов инедкс дисперсије
Поасонов процес
Поасонов распоред
Поасонов тест хомогености
Поасонова апроксимација
повезани блокови
повезани подаци
повезани узорци
повезаност
повезивање података
повезивање
Повишење
погрешна јединица
погрешно класификовање
податак
подешавање
подешеност
подручје истраживања
подручје одбацивања
подручје поверења
подручје прихватљивости
подручје толеранције
подударност
позив-назад
позитивна асиметричност
позитивни хипергеометријски распоред
појас поверења
покретне сезонске варијације
покретни годишњи тотал
покретни збир
покретни пондери
покретни просек
покретни распон
покривеност
покушај
полу Латински квадрат
полу Марковљев ланац
поље
помоћна информација
помоћна статистика
понављање
пондер
пондерациона функција
пондерациони коефицијент
пондерациони фактор
пондерисани најмањи квадрати
поновљено истраживање
попис
постериорна вероватноћа
постотак
потврђивање
потпун Латински квадрат
потпун систем једначина
потпуност
Поуздан вероватноћа
Поуздан граница
Поуздан дистрибуција
Поуздан закључак
поузданост
праведна игра
правило алокације
правило одлучивања
прање сцаттерплотс
прва врста модела
прва гранична теорема
прва фаза јединица
први пролазак времена
први пут повратка
прдиктивна регресиона анализа
прецизност
пребацивање суђења
предвиђање
предиктивна веродостојност
предиктивна декомпозиција
предиктивни закључак
предиктор
преовлађујућа стратегија
препознавање модела
пресавијени дистрибуције
пресавијени медијана
пресавијени непредвиђене табеле
претходно одређена променљива
примарна јединица
принцип веродостојности
принцип кондиционалности
принцип кохеренције
принцип максималне ентропије
пристрасан узорак
пристрасан узорак
пристрасна оцена
пристрасност анкетара
пристрасност избора
пристрасност навише
пристрасност
прихватљив ниво квалитета
прихватљив тест
прихватљива оцена
прихватљива стратегија
прихватљива функција одлучивања
прихватљива хипотеза
прихватљиви бројеви
прљав податак
процена-максимизација алгоритам
проценат стандардне девијације
проценат
проценљив
процентна тачка
процес Брауновог кретања
процес дисконтинуитета
процес еволуције
процес замене
процес рађања
процес рођења, смрт и имограције
проблеми обухвата
прогноза
прозор
пројекција
Прокрустов метод
променљива посматрања
променљива
пропорционална фреквенција
пропорционални узорак
просечна заштита квалитета
просечна нетачност
просечно одступање
просек
прост случајан узорак
прост узорак
простор догађаја
простор одлучивања
простор описа узорка
простор узорка
просторна статистика
протокол
психолошка вероватноћа
психометрика
пуњење

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page