ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Serbian: н

Full list  - ? а б в г д ђ е  - з и ј к л  - м н  - о п р с т  - у ф х ц ч  - ш      

на склапање
нагла промена
најбоља мера
најбоља оцена
најефикаснија оцена
најмање повољан распоред
најмоћнији тест
најстрожији тест
напред једначине
наставак
нецентралнални F-распоред
нечист податак
негативни експоненцијални распоред
негативни моменти
негативни хипергеометријски распоред
недопустива оцена
недостајући податак
независна акција
независна променљива
независни покушаји
независни тестови
независност
неједнакост Чебишева
неједнакост Бул-Бонферони-Фреше
неједнакост Колмогорова
неједнакост Крамер-Чебишева
неједнакост Крамер-Рао
неједнакост Љапунова
некомплетан блок
неконзистентна оцена
ненулта хипотеза
неодговор
непараметарска максимална веродстојност
непараметарске границе толеранције
непараметарски делта метод
непараметарски интервали поверења
непараметарски
непондерисана средина
непотпун Латински квадрат
непотпун моменат
непотпун податак
непотпун попис
непотпуна бета функција
непотпуна гама функција
непоузданост
непрекидна популација
непрекидна случајна променљива
непрекидност
несиметрични интервал поверења
неслучајан узорак
неузорачка грешка
неутрална крива
ниво значајности
ниво интерпретације
ниво поверења
ниво прихватљиве поузданости
ниво фактора
низ
Нојманов модел
Нојманова алокација
Ноксов тест
номограф
нормалан распоред
нормализација функције фреквенција
нормална дисперсија
нормалне једначине
носач променљиве
нулта хипотеза
нумеричка таксономија

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page