ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Serbian: м

Full list  - ? а б в г д ђ е  - з и ј к л  - м н  - о п р с т  - у ф х ц ч  - ш      

Максвелов распоред
Ман-Кендалов тест
маргинална категорија
маргинална класификација
маргинални распоред
Марковљев ланац
Марковљев процес
Марковљева неједнакост
Марковљева оцена
Марковљево поље
матрица губитка
матрица дисперсије
матрица коваријансе
матрица концентрације
матрица корелације
Махаланобисово одстојање
мешовита стратегија
мешовити модел
мешовити распоред
мешовити узорак
медијана
мера централне тенденције
мера локације
мере дистанце
месечни просек
мета-анализа
метод инверзне трансфомације
метод контроле
метод линеаризоване максималне веродостојности
метод линеарне максималне веродостојности
метод максималне веродостојнопсти
метод максималне ентропије
метод момената
метод Монте Карло
метод најмањих квадрата
метод покретног просека
метод просечне критичне вредности
метод пуне информације
метод степенице
методи најближег суседа
методологија
минимакс оцењивање
минимакс принцип
минимакс стратегија
минимална варијанса
модел епидемије
модел I
модел II
модел локације
модел покретног просека
модел случајног ефекта
модел
модели структурних једначина
модификована аритметичка средина
модификована експоненцијална крива
модификована средина
модификовани Латински квадрат
модификовани нормални распореди
молеи супепопулације
монотона регресија
Монте Карло ЕМ алгоритам
морфометрика
моћ
мрежно узорковање
м-та вредност
мултиваријантном гипергеометрикеских дистрибуција
мултиколинеарност
мултилинеарни процес
мултимодални распоред

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page