ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Serbian: Full list

Full list  - ? а б в г д ђ е  - з и ј к л  - м н  - о п р с т  - у ф х ц ч  - ш      

α-грешка
β-грешка
δ-Ђинијев индекс
δ-индекс
ε-независност
προσαρμοστική εκτίμηση πυρήνων
ACF
ad hoc тест
ANCOVA
ANOVA табела
ANOVA
BIC
Burkeova teorema
funcţia de transfer
funcţie de răspuns în frecvenţă
g-статистика
g-тест
Hadamardova matrica
input/output процес
Jонкхере-Терпстрин тест за к-група
jednofaktorski model
L-статистика
L-статистика
L-тестови
log F распоред
Lp-норма
m-статистика
MANOVA
p-вредност
p-статистика
skriveni Markov model
Tajlov koeficijent nejednakosti
teorija jedinstvenog faktora
teorija jednog faktora
Tracy-Widom raspodela
абнормална крива
абнормалност
агрегативно кластер анализе
агрегирање
адаптивна оптимизација
адаптивна регресија
адаптивни методи
адаптивно закључивање
адекватан подскуп
адекватност
адитивни модел
адитивност средина
азбука, алфабет
аксиом Колмогорова
актуарска статистика
алгоритам
алеаторна променљива
алокација узорка
алтернативна хипотеза
алфа грешка
амплитуда
анализа варијансе
анализа дисперсије
анализа другог реда
анализа коваријансе
анализа повезивања
анализа података
анализа путање
аналитичка регресија
аналитички тренд
аналитичко истраживање
аналогни компјутер
анкета јавног мњења
анте-зависност модела
антимоде
антисериес
антитетичка променљива
апроксимативна грешка
апроксимативни степени слободе
апсолутна грешка
апсолутна мера
апсолутна разлика
апсолутна фреквенција
апсолутни моменти
апсолутни ризик
апсолутно непристрасна оцена
аритметичка средина
аритметички просек
аритметички распоред
Арнолдов распоред
асиметричан распоред
асиметричан-нормалан распоред
асиметрички распоред
асиметрија
асимптотска Бајесова процедура
асимптотска нормалност
асимптотска стандардна грешка
асимптотска теорија вишег реда
асимптотски најмоћнији тест
асимптотски распоред
асимптотски субминимак
асимптотски тест
асоцијација
асоцијациона шема
асоцијациона анализа
атипична карактеристика
атом
атрибут
аутоковаријација
аутоковаријанса
аутокорелација
аутоматски избор модела
аутономне једначине
ауторегресивна трансформација
ауторегресивне серије
ауторегресивни модел
ауторегресивни процес
ауторегресија
база података
базни период
Бајесов закључак
Бајесов интервал
Бајесов информациони критеријум
Бајесов постулат
Бајесов ризик
Бајесов фактор
Бајесова оцена
Бајесова стратегија
Бајесова теорема
Бајесово правило одлучивања
Бајесово решење
Бајесовска мрежа
Бајесовска тачка вероватноће
Бајесовски интервал поверења
банка података
батерија тестова
бели шум
Беријева неједнакост
Берксонов модел грешке
Берксонова линија
Бернштајнова неједнакост
Бернштајнова теорема
Бернулијев распоред
Бернулијева теорема
Бернулијеви бројеви
Беселове функције
бета грешка
бета коефицијенти
бета распоред
бета-гама распоред
Бицкел-Ходгес за процену
билинеарни модел
бинарна логистичка регресија
бинарна променљива
бинарни експеримент
бинарни лонгитудинални податак
бинарни податак
Биномна индекс дисперзије
биномни вероватноћа папира
биномомни распоред
биоассаи
биоинформатика
биолошки тест
биометријске функције
биостатистике
биплот
бит
бифацтор модела
блок дијаграм
блок
Бонферонијева неједнакост
Бонферонијево правило
Браунов метод
Браунов мост
Бровн-моод поступка
Бруцетон метод
Булова неједнакост
Булова факторска анализа
валидација
варијација
варијанса грешке
варијанса између група
варијанса узорка
варијанса
варијансе однос расподеле
варијансе однос теста
вештачка опсервација
вештачка променљива
веза
величина и облик
величина региона
величина теста
величина узорка
величина
Венов дијаграм
вероватноћа обухвата
вероватноћа тренутак
вероватноћа
веродостојност
вишевременски модел
вишеетапни узорак
вишеетапно оцењивање
вишеструка анализа варијансе
вишеструка импутација
вишеструка класификација
вишеструка колинеарност
вишеструка контрола квалитета
вишеструка поређења
вишеструка регресија
вишеструка стратификација
вишеструка факторска анализа
вишеструке временске серије
вишеструке промене
вишеструки бета распоред
вишеструки Марковљев процес
вишеструки нормалан распоред
вишеструки Парето распоред
вишеструки Паскалов распоред
вишеструки Поасонов процес
вишеструки Поасонов распоред
вишеструки Поасонов распоред
вишеструки Полиа распоред
вишеструки процеси
вишеструки узорак
вишеструкост
вишефазни процес
вишефазни узорак
витална статистика
Волдов тест
Волдова теорема декомпозиције
време чекања
временске серије
временско заостајање
врста
гама интеграл
гама коефицијенти
гама распоред
гама функција
Гаусов распоред
Гаусова елиминација
Гаусовски процес
генетичка хетерогеност
генетички алгоритам
геометријска вероватноћа
геометријска средина
геометријски покретни просек
геометријски распоред
геостатистица
главне компоненте
главни ефекат
Гњеденкова теорема
гомила Мап анализу
Гомперц-Макехамов распоред
Гомперцова крива
горе и доле метод
горња контролна граница
горњи квартил
Грчко-Латински квадрат
гране и методе везане
граница одбацивања
граница прихватљивости
границе вероватноће
границе контроле
границе поверења
графички модел
Грешка бенд
грешка друге врсте
грешка експеримента
грешка збир квадрата
грешка оцене
грешка обраде
грешка одбацивања
грешка одговора
грешка опсервације
грешка посматрања
грешка прве врсте
грешка прихватљивости
Грешка смањење снага
грешка треће врсте
грешка у истраживању
грешка у једначинама
грешка узорка
грешка
група
група
груписање
групни фактор
губитак информација
Гумбел дистрибуција
Даленијусова теорема
Дарбин-Вотсонова статистика
дати период
два по два стола фреквенције
двострука дихотомија
двострука експоненцијална регресија
двоструки бета распоред
двоструки распоред
двоструки хипергеометријски распоред
децил
декомпозиција
делта метод
делта распоред
делта-индекс
демографија
демодулација
дендрограм
дескриптвине статистике
дескриптивни индекси
дескриптивно истраживање
Детаљни Бајесова 'одлуку правило
Детаљни групе дељив дизајн
Детаљни негативне биномне расподеле
детерминишућа променљива
детерминистички модел
детерминистички процес
дивергенција
дигитални компјутер
дизајн експеримента
дизајн истраживања
дизајн узорка
дијагонална регресија
дијаграм растурања
Диксонова статистика
динамички модел
динамички стохастички процес
динамичко програмирање
директан узорак
директна вероватноћа
директна стандардизација
Диришлеов распоред
дискрепанца
дискретан нормалан распоред
дискретан Парето распоред
дискретан процес
дискретан распоред
дискриминантна анализа
дисперсија
дистанца
дистрибуција
диференцијална-диференцна једначина
дихотомија
дихотомна променљива
догађај
друга врста модела
други Лапласов закон
дубока стратификација
Ђинијев делта-индекс
Ђинијева хипотеза
Ђинијево средње одстојање
егзактни статистички метод
егзогена променљива
еквивалент одступају
еквивалентне дозе
еквивалентни узорци
еквилибријум
еколошка заблуда
еколошко истраживање
економетрика
експеримент
експериментална јединица
експертског система
експлозивне стохастичке разлика једначина
експлозивних процеса
експоненцијална крива
експоненцијална регресија
експоненцијални распоред
експоненцијално изглађивање
експоненцијално породице
експоненцијалног модела дисперзије
екстензивни узорак
екстерне валидности
екстра периоду мењају током дизајна
екстра-Поасон варијације
екстраполација предвиђање
екстраполација
екстремне вредности
екстремне значи
екстремни чин тест суме
екстремним студентисед одступају
екстремних вредности расподеле
елемент вероватноће
елементарна јединица
елиминација
елипса концентарције
елипсоидни нормалан распоред
елиптичност
ЕМ алгоритам
емпиријска Бајесова оцена
емпиријска Бајесова процедура
емпиријска веродостојност
емпиријска експоненцијална фамилија
емпиријски статистички модел
ендогена променљива
ентропија
епидемијски процес
епидемијски
епидемиологија
епсилон независност
ергодицити
ергодичка државе
Ерлангов распоред
Ерлангова формула
ерлативна фреквенција
Ессеен лема
Ессеен типа апроксимације
етика
еугеника
Еуклидово растојање
ефекат потковице
ефикасност
зависна променљива
зависност
заједничка регресија
заједнички фактор
закон великих бројева
закон вероватноће
закон малих бројева
замена
замена
заменљиве (променљиве)
заменљивост
заокруживање
заостајање (протекло време)
засићеност
заузет периоду
званична статистика
здруживање
значајност
з-тест
З-трансформација
идеални индексни број
идентична категоризација
идентичне грешке
избор променљиве
избор са вероватноћом пропорционалном величини
избор са једнаком веровотноћом
избору на бази узорка
изведене статистике
извесност еквиваленције
извод
изоморфизам
изостављен податак
изотропски распоред
имиграција
импутација
инверзија
инверзна вероватноћа
инверзна корелација
инверзна трансформација танх
инверзни проблеми
инверзни распоред
инверзни узорак
индекс Дивизија
индекс дисперсије
индекс еволуције
индекс изненађења
индекс концентрације
индекс корелације
индекс Ласпејреа
индекс одговора
индекс осцилације
индекс повезаности
индекс различитости
индекс растурања
индекс сличности
индекс телесне масе
индекс
индексни број
индикатор атракције
индикатор привлачења
индиректна стандардизација
индиректни најмањи квадрати
индиректни узорак
индиферентност
индукција
индуктивно понашање
инклузивна вероватноћа
инструментална променљива
интеграл вероватноће
интензитет
интеракција
интервал поверења
интервал поузданости
интервална оцена
интервални распоред
интерна варијанса
интерна регресија
интерни најмањи квадрати
интерполација
интракласна варијанса
интракласна корелација
инференцијалне статистике
информација
информациона матрица
информациони критеријум
инхерентна пристрасност
Ирвинов распоред
исцрпан узорковање
искривљеност
истраживачки анализа података
истраживачки анкета
истраживање
итеративни пондерисани најмањи квадрати
јединица узорка
јединица узорка
јединице узорка које се преклапају
једначине Колмогорова
једнака вероватноћа метода избора
једноставна структура
Јуден квадрат
калибрација
канал степени слободе
каноничка корелација
каноничка матрица
каноничка променљива
канонички
Кантелијева неједнакост
Канторовичева теорема
капа
карактеризација
карактеристика
картограм
категоричка променљива
категорички податак
категорички распоред
категорија
каузалитет
каузални распоред
квадрат
квадратна зависност
квадратна оцена
квадратна средина
квадратна форма
квадратни експоненцијални модел
квадратно програмирање
квази веродостојност
квази експеримент
квази Латински квадрат
квази Марковљев ланац
квази медијана
квази независност
квази нормалне једначине
квази Њутнови методи
квалитативна интеракција
квалитативни подаци
квалитет живота
квалитет званичне статистике
квантил
квантитативан одговор
квантитативни подаци
квантум хипотеза
квартил
Кендалов коефицијент конкорданције
Кендалова терминологија
кепструм
класа еквиваленције
класа
класификација
класификациона статистика
кластер анализа
кластер
кластера (тачка) процеса
кластера рандомизирана суђења
кластеровање
Клоцов тест
Кошијев распоред
коваријација
коваријанса лага
коваријанса
коефицијент асоцијације
коефицијент аутокорелације
коефицијент аутокорелације
коефицијент варијације
коефицијент вишеструке корелације
коефицијент вишеструке парцијалне корелације
коефицијент детерминације
коефицијент дивергенције
коефицијент дистурбанци
коефицијент индивидуалности
коефицијент концентрације
коефицијент конзистенције
коефицијент контингенције
коефицијент корелације
коефицијент неједнакости
коефицијент неодређености
коефицијент поверења
коефицијент подударности ранга
коефицијент подударности
коефицијент поузданости
коефицијент растурања
коефицијент слагања
коефицијент удаљености
коефицијент укупне одређености
коефицијент упарености
коефицијент
Кокренов тест
Кокренова теорема
Кокреново правило
Коксов модел регресије
Коксова теорема
колинеарност
комад узорковање
комбинација тестова
комбинаторни методи
компактна (серијски) кластер
комплексан Гаусов распоред
комплексан експеримент
комплетна корелациона матрица
комплетна регресија
комплетност
компонентна анализа
концентрација
коначан Марковљев ланац
коначан мултипликатор
коначан скуп
коначна популација
коначни слом узорак тачке
коначни становништва корекција
коначних лук сине дистрибуција
коначних узорковања корекција
конзервативни интервал поверења
конзервативни процес
конзистентна оцена
конзистентност
конкорданција
континуелна популација
континуитет
контраст
контрола
контролисан процес
Коопман-Дармоис породице
корелација детерминанте
корелација лага
корелација ранга
корелација
кохеренција
кохерентна структура
кохерентност
кохорта
Крампова функција
Крејгов ефекат
Крејгова теорема
крива концентрације
крива кумулативне вероватноће
крива кумулативне фреквенције
крива распореда
крива раста
Крива у облику звона
крива утицаја
крива флексибилности
крива фреквенције
криве екуидетецтабилити
криве поверења
криволинијски тренд
критеријум
критична вредност
критични квоцијент
критично подручје
Крускал-Волис тест
Крускалова статистика
к-статистика
К-тест
кумуланта
кумулативна грешка
кумулативни нормални распоред
кумулативни процес
кумулативни ризик
Купује Гласачки табеле
лаг
лажно негативан
лажно позитиван
ланчани индекс
ланац блок систему
ланац
ланац-релативна
Лаплас-Гаусов распоред
Лаплас-Левијева теорема
Лапласова апроксимација
Лапласова теорема
Лапласова трансформација
латентна променљива
латентна структура
Латинска коцка
Латински квадрат
Левијева теорема
Лежандрови полиноми
Ликертова скала
Линдлијев парадокс
Линдлијева теорема
линеарна корелација
линеарна оцена
линеарна регресија
линеарна систематска статистика
линеарна средњеквадратна регресија
линеарна структурна релација
линеарна хипотеза
линеарни модел
линеарни процес
линеарни тренд
линеарно ограничење
линеарно приограмирање
линија еквидистрибуције
линија једнаког распореда
линија одбацивања
линија прихватљивости
линк релативна
лог гама распоред
логаритамска трансформација
логаритамски графикон
логаритамски нормалан распоред
логистичка регресија
логистички процес
логистички распоред
логнормална дистрибуција
локација
Лоренцова крива
Максвелов распоред
Ман-Кендалов тест
маргинална категорија
маргинална класификација
маргинални распоред
Марковљев ланац
Марковљев процес
Марковљева неједнакост
Марковљева оцена
Марковљево поље
матрица губитка
матрица дисперсије
матрица коваријансе
матрица концентрације
матрица корелације
Махаланобисово одстојање
мешовита стратегија
мешовити модел
мешовити распоред
мешовити узорак
медијана
мера централне тенденције
мера локације
мере дистанце
месечни просек
мета-анализа
метод инверзне трансфомације
метод контроле
метод линеаризоване максималне веродостојности
метод линеарне максималне веродостојности
метод максималне веродостојнопсти
метод максималне ентропије
метод момената
метод Монте Карло
метод најмањих квадрата
метод покретног просека
метод просечне критичне вредности
метод пуне информације
метод степенице
методи најближег суседа
методологија
минимакс оцењивање
минимакс принцип
минимакс стратегија
минимална варијанса
модел епидемије
модел I
модел II
модел локације
модел покретног просека
модел случајног ефекта
модел
модели структурних једначина
модификована аритметичка средина
модификована експоненцијална крива
модификована средина
модификовани Латински квадрат
модификовани нормални распореди
молеи супепопулације
монотона регресија
Монте Карло ЕМ алгоритам
морфометрика
моћ
мрежно узорковање
м-та вредност
мултиваријантном гипергеометрикеских дистрибуција
мултиколинеарност
мултилинеарни процес
мултимодални распоред
на склапање
нагла промена
најбоља мера
најбоља оцена
најефикаснија оцена
најмање повољан распоред
најмоћнији тест
најстрожији тест
напред једначине
наставак
нецентралнални F-распоред
нечист податак
негативни експоненцијални распоред
негативни моменти
негативни хипергеометријски распоред
недопустива оцена
недостајући податак
независна акција
независна променљива
независни покушаји
независни тестови
независност
неједнакост Чебишева
неједнакост Бул-Бонферони-Фреше
неједнакост Колмогорова
неједнакост Крамер-Чебишева
неједнакост Крамер-Рао
неједнакост Љапунова
некомплетан блок
неконзистентна оцена
ненулта хипотеза
неодговор
непараметарска максимална веродстојност
непараметарске границе толеранције
непараметарски делта метод
непараметарски интервали поверења
непараметарски
непондерисана средина
непотпун Латински квадрат
непотпун моменат
непотпун податак
непотпун попис
непотпуна бета функција
непотпуна гама функција
непоузданост
непрекидна популација
непрекидна случајна променљива
непрекидност
несиметрични интервал поверења
неслучајан узорак
неузорачка грешка
неутрална крива
ниво значајности
ниво интерпретације
ниво поверења
ниво прихватљиве поузданости
ниво фактора
низ
Нојманов модел
Нојманова алокација
Ноксов тест
номограф
нормалан распоред
нормализација функције фреквенција
нормална дисперсија
нормалне једначине
носач променљиве
нулта хипотеза
нумеричка таксономија
оцена језгра
оцена најмањих квадрата
оцена
оценити
оцењивање
очекивана вредност
очекиване фреквенције
очекивање живота
очекивање
Очекује Нормална резултате теста
област поверења
област поузданости
облик
обојеност
обухват
ограничена рандомизација
однос
одогвор
одређен период
одступање
Окамова оштрица
оквир узорка
оквир
октили
опасност функција
операционално истраживање
оперативна карактеристика
описне статистике
описни индекси
опоравак информације
опсег
опсежне велицине
оптимална статистика
органска корелација
ортогонална пројекција
ортогонална регресија
ортогоналне функције
ортогонални процеси
ортогонални тестови
ортогонално
осцилација
осцилаторни процес
основа
основна јединица
основна линија
основна ћелија
основни период
основни пондер
остатак
отпорност
Пашеов индекс
панел подаци
панел студија
Паpето индекс
парцела
парцијална асоцијација
парцијална замена
парцијална корелација ранга
парцијална корелација
парцијална регресија
парцијални најмањи квадрати
параметар концентрације
параметар локације
параметар локације
параметар ортогоналности
параметар транслације
параметар
параметарско програмирање
Парето крива
период неактивности
период
периодични процес
пет бодова теста
пилот истраживање
пилот узорак
Пирсонов критеријум
Пирсонов резидуал
Пирсонов хи квадрат тест
Пирсонова крива асиметричности
Пирсонова крива
плацебо
план експеримента
план узорка
плодност градијент
Поасонов бета распоред
Поасонов инедкс дисперсије
Поасонов процес
Поасонов распоред
Поасонов тест хомогености
Поасонова апроксимација
повезани блокови
повезани подаци
повезани узорци
повезаност
повезивање података
повезивање
Повишење
погрешна јединица
погрешно класификовање
податак
подешавање
подешеност
подручје истраживања
подручје одбацивања
подручје поверења
подручје прихватљивости
подручје толеранције
подударност
позив-назад
позитивна асиметричност
позитивни хипергеометријски распоред
појас поверења
покретне сезонске варијације
покретни годишњи тотал
покретни збир
покретни пондери
покретни просек
покретни распон
покривеност
покушај
полу Латински квадрат
полу Марковљев ланац
поље
помоћна информација
помоћна статистика
понављање
пондер
пондерациона функција
пондерациони коефицијент
пондерациони фактор
пондерисани најмањи квадрати
поновљено истраживање
попис
постериорна вероватноћа
постотак
потврђивање
потпун Латински квадрат
потпун систем једначина
потпуност
Поуздан вероватноћа
Поуздан граница
Поуздан дистрибуција
Поуздан закључак
поузданост
праведна игра
правило алокације
правило одлучивања
прање сцаттерплотс
прва врста модела
прва гранична теорема
прва фаза јединица
први пролазак времена
први пут повратка
прдиктивна регресиона анализа
прецизност
пребацивање суђења
предвиђање
предиктивна веродостојност
предиктивна декомпозиција
предиктивни закључак
предиктор
преовлађујућа стратегија
препознавање модела
пресавијени дистрибуције
пресавијени медијана
пресавијени непредвиђене табеле
претходно одређена променљива
примарна јединица
принцип веродостојности
принцип кондиционалности
принцип кохеренције
принцип максималне ентропије
пристрасан узорак
пристрасан узорак
пристрасна оцена
пристрасност анкетара
пристрасност избора
пристрасност навише
пристрасност
прихватљив ниво квалитета
прихватљив тест
прихватљива оцена
прихватљива стратегија
прихватљива функција одлучивања
прихватљива хипотеза
прихватљиви бројеви
прљав податак
процена-максимизација алгоритам
проценат стандардне девијације
проценат
проценљив
процентна тачка
процес Брауновог кретања
процес дисконтинуитета
процес еволуције
процес замене
процес рађања
процес рођења, смрт и имограције
проблеми обухвата
прогноза
прозор
пројекција
Прокрустов метод
променљива посматрања
променљива
пропорционална фреквенција
пропорционални узорак
просечна заштита квалитета
просечна нетачност
просечно одступање
просек
прост случајан узорак
прост узорак
простор догађаја
простор одлучивања
простор описа узорка
простор узорка
просторна статистика
протокол
психолошка вероватноћа
психометрика
пуњење
равноправна игра
равнотежа обнављање процеса
равнотежа
равнотежни распоред
раздаљина
раздобље
разломачки Брауново кретање
разломачки репликација
ранг
рандомизација
рандомизован модел
расподела Гњеденко-Корољук
распознатљивост
расположењу Браун поступак
распон
распоред вероватноћа
распоред Колмогоров-Смирнова
распоред парето врсте
распоред поверења
распоред према старости
распоред типа А
распоред типа Б
распоред типа C
распоред толеранције
распоред узорка
распоред упарености
распоред фреквенција
распоред
растурање
растућа стопа неуспеха
регенеративни процес
регион врсте А
регион врсте Б
регион врсте C
регион врсте Д
регион врсте E
регресанд
регресија лага
регресија
регресиона дијагностика
регресиона крива
регресиона линија
регресиона оцена
регресиона површина
регресиони коефицијент
регресиони пондер
регресор
резидуал
резидуална варијанса
резидуалне суме квадрата
резидуално време чекања
резултат
рекурзивни алгоритам
релативна варијанса
релативна прецизност
релативни индекс
релативни ризик
репрезентативни узорак
ретроспективну студију
ризик купца
ризик потрошача
ризик произвођача
робустност
ротација
četvrtasta rešetka
сатурација
сезонска варијација
сезонска флуктуација
секвенцијална анализа
секвенцијална оцена
секвенцијални тест
секундарна јединица
секундарни процес
серије типа А
серије типа Б
серије типа C
серијска корелација
симетрички зависне
симетрија
синергија
синтеза варијансе
систематска грешка
систематски дизајн
систематски
скедастична крива
скедастичност
скокова и границе методе
скоро известан
скоро најбоља линеарна оцена
скоро свугде
скоро сигурно
слабљење
слабост модела
сличност
слободном руком метода
сложена јединица
сложена јединица
Слуцкијева лема
Слуцкијева теорема
случајан догађај
случајан корак
случајан узорак
случајан
случајна грешка
случајна компонента
случајна променљива
случајна променљива
случају смртношћу
службена статистика
снага теста
Снедецор Ф-расподеле
спектар
спектрална декомпозиција
спектрални просек
спољни варијансе
средина
средња аполутна грешка
средња квадратна грешка
средња квадратна грешка
средња разлика
средње апсолутно одступање
средње вредности
средње одступање
средњи квадрат
средњи распон варијације
стационарна популација
стабилно стање
стандардизована променљива
стандардна грешка
стандардна једначина
стандардна мера
стандардна популација
статистичка графика
статистичка методологија
статистичка писменост
статистичка популација
статистичка функција одлучивања
статистичка хипотеза
статистички интервал толеранције
статистички модел
статистичко истраживање на бази узорка
статистика животне средине
статистика узорка
статистика
статистике
стварни степени слободе
степен поверења
степени слободе
стопа неуспеха, опасности стопе
стопа одбијања
стопа плодности
стопа рађања
стопа смртности
стопа фертилитета
стопа, количник
стохастичка зависност
стохастичка конвергенција
стохастичка матрица
стохастичка променљива
стохастички модел
стохастички
стохастичко програмирање
стратегија
стратификација након избора
стратификација
стратификован узорак
стратум
структура узорка
структура
структурна једначина
структурне промене
структурни параметри
Студентова хипотеза
супституција
тачан тест
тачка значајности
тачка првог уноса
тачност
тачност
табела корелације
табела преференција
табела фреквенција
Тагучи методи
таксонометрија
таксономија
теопријске фреквенције
теорема Гаус-Маркова
теорема Гњеденко-Корољук
теорема Колмогорова
теорема Корољука
теорема Крамер-Левија
теорема Љапунова
теорема раздвајања
теорема Рајкова
теорија игара
теорија информација
теорија катастрофе
теорија категорија
теорија корисности
теорија одлучивања
теоријска променљива
тест Колмогоров-Смирнова
тест конзистентности
тест Монте Карло
тест нормалности
тест Смирнова
тест стабилности
тестирање еквиваленције
тестирање коефицијента
тестирање хипотезе
тип
толеранција
Томасов распоред
Томпсоново правило
тотална корелација
тотална регресија
трајност
тракасти дијаграм
транзициона вероватноћа
транзициона матрица
транзициони интензитет
Т-тест
учесталост теорије вероватноће
учесталост
учитавање
удаљеност
узорак са грешком
узорак са заменом
узорак
узрочна променљива
узрочни ланчани модел
узрочност
укупна оцена
улаз време
умор модела
унакрсна класификација
унакрсна коваријанса
унакрсна корелација
упаривање
упитник
уравнотежене разлике
уравнотежени узорак
уређене серије
усељавање
усклађени узорци
условна вероватноћа
условна веродостојност
условна логистичка регресија
условна максимална веродостојност
условна независност
условна очекивана вредност
условна регресија
условна статистика
условни распоред
условни
условно закључивање
условно непристрасна оцена
условно очекивање
утицај
фаза
фазни дијаграм
фактор корекције
фактор оптерећења
фактор преокрет тест
фактор резултат
фактор ризика
фактор толеранције
фактор
факторијални дизајн
факторијел дистрибуција
факторијел експеримента
факторијел збира
факторијел мултиномијални дистрибуције
факторијел тренутка генерисања функција
факторијел тренутку
факторки облик (патерн)
факторска анализа
факторска антитеза
факторска матрица
факторска ротација
фаст Фоуриер трансформ
Фатоу лема
Ф-дистрибуирати
Фелегијев метод
Фереријев распоред
Ферми-Дирац статистике
Фишер је трансформацију (од коефицијента корелације)
Фишер тачан тест
Фишер-Јејтс теста
Фишеров Б-распоред
Фишеров распоред
Фишерова информација
Фишерова информациона матрица
Фишер-Хсу-Рој дистрибуције
Фиеллер теорема
Фиеллер-Хартли-Пирсон мера удружења
Фиишеров модел
фиксна променљива
фиксни базни индекс
фиксни ефекти (константе) модела
фиксни узорак
филтер
Фисхер-Ирвин теста
Флеминг-Виот процес
флуктуација
Фокер-Планкове једначине
фон Мизесов распоред
Фостер критеријумима
фрактал
фрактил
Фрешеов распоред
Фрешеове неједнакости
Фрешеово одстојање
Фрееман-Туки трансформација
фреквенција површина
фреквенција полигон
фреквенција тренутку
фреквенција
фреквенцијском домену
фрекуентист
Фреунд-Ансари теста
Фридманов тест
Ф-теста
функција аутоковаријансе
функција аутокорелације
функција варијансе
функција грешке допуњују
функција грешке
функција губитка
функција емпиријског распореда
Функција избора
функција интензитета
функција коваријансе
функција кумулативне вероватноће
функција кумулативне фреквенције
функција кумулативног распореда
функција одлучивања
функција повезаности
функција распореда
функција ризика
функција трошкова
функција утицаја
функционална релација
Фуријеова анализа
Фуријеова трансформација
Харисонов метод
хармонијска анализа
хармонијска регресија
хармонијска средина
хармонијски процес
хармонијски распоред
Хелинџерово одстојање
хетерогеност
хетероскедастичност
хи квадрат распоред
хи квадрат статистика
хи распоред
хи статистика
хијерархија
хијерархијска класификација
хијерархијска кластер анализа
хијерархијски модел
хи-квадрат тачне теста
Хинчинова теорема
хипер Грчко-Латински квадрат
хипергеометријски распоред
хиперекспоненцијални распоред
хиперкоцка
хипернормална дисперсија
хипернормалност
хипер-Поасонов распоред
хипер-сферични нормалан распоред
хипотетична популација
хистограм
Холтов метод
хомоген процес
хомогеност
хомоскедастичност
Хотелингов тест (зависне корелације)
Цасцаде процес
цасе-цонтрол студији
цасе-референтна студија
цензурисање
центар (на опсег)
Центар локације
централна гранична теорема
централна тенденција
централни интервал поверења
централни моменат
централни факторијелни моменти
центроидни метод
цепструм
циклус
Цјелобројно
цлитиц крива
цоарсенинг
цоваримин
цонтраградуатион
цоординатограпх
цоспецтрум
Цубоидал решетке дизајн
цумулант Функција изводница
Цхамперновне дистрибуције
четири пута стола
чиста стратегија
човек-године
ширина опсега
шум

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page