ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: Z

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

źle-uwarunkowany
złożony proces stochatyczny Poissona
złożony rozład Poissona
złożony rozkład Gaussa
złożony rozkład hipergeometryczny
złożony rozkład Poissona
złożony rozkład Rutherforda
złożony rozklad prawdopodobieństwa częstości
złożony schemat losowania
załadowanie
założenia
zabieg
zachowanie indukcyjne
zadanie Banacha o pudełkach zapałek
zagadnienie Bartholomew'a
zagadnienie k prób
zagadnienie m-rangowań
zagon
zagrożenie
zakłócenia losowe
zakłócenia
zakres badań
zakres
zakres
zależność ćwiartkowa
zależność funkcyjna
zależność ilorazu wiarygodności
zależność konfluencyjna
zależność odwracalna
zależność regresyjna
zależność stochastyczna
zależność w sensie ćwiartkowym
zależność
zaludnienie
zamiana
zanikanie
zaokrąglanie (liczb)
zaostrzone granice kontrolne
zasada ekwiwalentnej pewności
zasada jednakowej ignorancji
zasada minimaksu
zasada minimalizacji utraty
zasada niepewności Grenandera
zasada niezmienniczości
zasada prostoty
zasada równego podziału
zasada spójności
zasada wiarygodności
zasada zbioru przecięć
zasada zwięzłości
zasady Bradforda-Hilla
zasięg
zastąpienie
zaufanie
zawodność
zbieżność stochastyczna
zbieżność stochastyczna
zbieżność w sensie miary
zbieżność w sensie prawdopodobieństwa
zbieżność względem miary
zbiór silniowy
zbiór transformacji kwadratów łacińskich
zbiór zdarzeń elementarnych
zbiorowość statystyczna
zbiorowość
zbyt małe rozproszenie
zdalne wyczuwanie
zdarzenie losowe
zdarzenie
zdolność dziedziczenia
zespół (szeregowy) gęsty
zespół szeregowy
zespól
zespolona krzywa nienormalna
zgodność stopni
zgodność
zgodność
zgodność
zgrupowany rozkład Poissona
zintegrowany proces średniej ruchomej autoregresji
zintegrowany proces średniej ruchomej
zmęczenie modele
zmiana
zmienna ślepa
zmienna aleatoryczna
zmienna binarna
zmienna determinująca
zmienna egzogeniczna
zmienna endogeniczna
zmienna fikcyjna
zmienna instrumentalna
zmienna losowa normalna standaryzowana
zmienna losowa o ustalonych wartościach
zmienna losowa standaryzowana
zmienna losowa zredukowana
zmienna losowa
zmienna nadmiarowa
zmienna niezależna
zmienna nośna
zmienna objaśniająca
zmienna obserwowalna
zmienna schodkowa
zmienna skokowa
zmienna sztuczna
zmienna teoretyczna
zmienna towarzysząca
zmienna utajona
zmienna z góry ustalona
zmienna zależna
zmienna zbędna
zmienna zbyteczna
zmienna zerojedynkowa
zmienna zero-jedynkowa
zmienna
zmienne antytetyczne
zmienne kątowe
zmienne losowe w postaci kanoncznej
zmienne losowe
zmienne zależne od czasu
zmienność ćwiartkowa
zmienność dwumianowa
zmienność losowa
zmienność przejściowa
zmienność superpozycyjna
zmienność systematyczna
zmienność typu Bernoulliego
zmienność typu Lexisa
zmienność typu Poissona
zmienność wyjaśniona
zmienność złożona
zmienność
zmienność
zmienność
zmodyfikowana średnia arytmetyczna (metoda redukcji wrażliwości średniej arytmetycznej na obserwacje ekstremalne)
zmodyfikowana krzywa wykładnicza
zmodyfikowana przeciętna kwadratowa różnica kolejnych wartości
zmodyfikowane granica kontrolne
zmodyfikowany iloraz von Neumanna
zmodyfikowany rozkład dwumianowy
znak klasy
znak
zrandomizowane testy istotności
zróżnicowanie partii
zróżnicowanie
zrównoważona krata kwadratowa
zrównoważone powtarzalne replikacje
zrównoważony bootstrap
zrównoważony kwadrat łaciński
zrównoważony układ doświadczenia czynnikowego
zupełność
zupełny kwadrat łaciński
zwłoka
związek
związek
zwracanie cząstkowe

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page