ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: W

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

wątek
właściwość
właściwość
właściwy podzbiór
własność
ważona grupa (testów)
waga okresu bazowego
waga
wagi ruchome
wahania krótkookresowe
wahania rezonansowe
wahania sezonowe
wahania swobodne
wahania szeregowe
wahania tłumione
wahania
wahanie
walidacja
wariancja błędu
wariancja eksternalna
wariancja międzygrupowa
wariancja międzyklasowa
wariancja resztowa
wariancja sferyczna
wariancja wewnątrzgrupowa
wariancja wewnątrzklasowa
wariancja wewnątrzklasowa
wariancja wewnętrzna
wariancja względna
wariancja z próby
wariancja zewnętrzna
wariancja
wariogram (wykres podobny do korelogramu)
warstwa
warstwowanie głębokie
warstwowanie optymalne
warstwowanie po losowaniu
warstwowanie wielokrotne
warstwowanie
warstwy ukryte
wartość środkowa
wartość (przekształcona liczbowo)
wartość antymodalna
wartość dawki przekształcona liczbowo
wartość dzieląca
wartość krytyczna
wartość modalna
wartość oczekiwana
wartość przeciętna
wartość reakcji przekształcona liczbowo
wartość własna
wartość zrównująca
wartości średnie
wartości ekstremalne
wartości izolowane
wartości m-te
wartości oddalone
wartości przeciętne
wartości z porównywalnymi stopniami
warunek Lipschitza
warunki Koniusa
warunkowa funkcja mocy
warunkowa funkcja niezawodności
warunkowa stopa uszkodzeń
warunkowy
wektor własny
wewnątrzblokowy
wewnętrzna metoda najmniejszych kwadratów
wgłębienia
wiarygodność ze skorygowanym profilem
wiarygodność
wiarygodności zewnętrznej
widmo
wielkość kluczowa
wielkość obszaru
wielkość
wielkości ekstensywne
wielkości intensywne
wielobok częstości
wielobok Delthiela
wielobok liczebności
wielobok Thiessena
wielobok Voronoia
wielodzielczość
wielokrotny proces Poissona
wielokrotny rozkład Poissona
wielokrotny test kolejności
wielokrotny test rozstępu
wielomian Bernoulliego
wielomian odwrotny
wielomiany Charliera
wielomiany Czebyszewa-Hermite'a
wielomiany Laguerre'a
wielomiany Legendre'a
wielomiany ortogonalne
wielomiany strefowe
wielomiarowy rozkład beta
wielostopniowe ciągłe schematy losowania
wielostopniowy estymator wariancji Durbina
wielowymiarowa analiza wariancji
wielowymiarowa kontrola jakości
wielowymiarowa nierówność Czebyszewa
wielowymiarowy rozkład Burra
wielowymiarowy rozkład dwumianowy ujemny
wielowymiarowy rozkład dwumianowy
wielowymiarowy rozkład F
wielowymiarowy rozkład hipergeometryczny odwrotny
wielowymiarowy rozkład hipergeometryczny ujemny
wielowymiarowy rozkład hipergeometryczny
wielowymiarowy rozkład niecentralny beta
wielowymiarowy rozkład niecentralny F
wielowymiarowy rozkład normalny
wielowymiarowy rozkład Pareto
wielowymiarowy rozkład Pascala
wielowymiarowy rozkład Poissona
wielowymiarowy rozkład Pólyi
wielowymiarowy rozkład szeregu potęgowego
wielowymiarowy rozkład wykładniczy
wielowymiarowy test rangowanych znaków
wierzchołek
wnioskowanie adaptacyjne
wnioskowanie bayesowskie z wykorzystaniem próbnika Gibbsa
wnioskowanie bayesowskie
wnioskowanie fiducjalne
wnioskowanie statystyczne
wpływ
wrażliwość i specyficzność
wskaźnik łancuchowy
wskaźnik (charakteryzujący zmiany)
wskaźnik cen
wskaźnik cząstkowy
wskaźnik dynamiki
wskaźnik kosztów utrzymania
wskaźnik masy fizycznej
wskaźnik masy ilości
wskaźnik masy wolumenu
wskaźnik odpowiedzi
wskaźnik skorygowany względem wieku i płci
wskaźnik skorygowany względem wieku
wskaźnik umieralności według wieku
wskaźnik wartości
wskaźnik według wieku
wskaźnik względny
wskaźnik zgonów według wieku
wskaźniki schodkowe
współczynnik ρ Spearmana
współczynnik τ Goodmana-Kruskala
współczynnik τ Kendalla
współczynnik τ Kendalla
współczynnik alienacji (występuje glównie w psychologii)
współczynnik alienacji wektorowej
współczynnik asocjacji
współczynnik autokorelacji
współczynnik braku determinacji
współczynnik częściowej korelacji wielokrotnej
współczynnik determinacji wielorakiej
współczynnik determinacji
współczynnik ekscesu
współczynnik indywidualności
współczynnik kołowy korelacji szeregowej
współczynnik koncentracji
współczynnik kontyngencyjności
współczynnik korelacji Bravais'ego
współczynnik korelacji cząstkowej wielorakiej
współczynnik korelacji cząstkowej
współczynnik korelacji Pearsona
współczynnik korelacji wektorowej
współczynnik korelacji wielokrotnej
współczynnik korelacji wielorakiej
współczynnik korelacji
współczynnik korelacji
współczynnik korygujący
współczynnik momentu
współczynnik nadmiaru
współczynnik nierówności Theila
współczynnik nieuporządkowania
współczynnik niezawodności
współczynnik odmów
współczynnik płodności
współczynnik phi
współczynnik połączenia
współczynnik podobieństwa Growera
współczynnik podobieństwa ras
współczynnik porównywalności względem czasu
współczynnik regresji
współczynnik rho Spearmana
współczynnik rozbieżności (Lexisa)
współczynnik rozproszenia
współczynnik skojarzenia
współczynnik tau Goodmana-Kruskala
współczynnik tau Kendalla
współczynnik tau Kendalla
współczynnik testu
współczynnik Theila
współczynnik ufności
współczynnik urodzeń
współczynnik usterkowości
współczynnik W zgodności
współczynnik ważący
współczynnik ważenia
współczynnik wielodzielczości
współczynnik zaburzenia
współczynnik zakłócenia
współczynnik zgodności
współczynnik zgodności
współczynnik zgonów
współczynnik zmienności
współczynnik
współczynnik
współczynniki beta
współczynniki gamma
współdziałanie
współistnienie
współliniowość
wspólna przestrzeń czynnikowa
wspólna wariancja czynnikowa
wspólny czynnik
wstępna próbka
wszechświat
wtórne losowanie zespołowe
wyłączyć
wybór atrybutów
wybór losowy prosty
wybór losowy
wybór probabilistyczny
wybór quasi-losowy
wydajność
wyjątkowość
wykładniczy mieszany rozkład reakcji
wykładniczy model dyspersji
wykładnik Hursta
wykres łodygowo-liściowy
wykres aksonometryczny
wykres Andrewsa typu Fouriera
wykres biegunowo-trójkątny
wykres blokowy
wykres bryłowy
wykres dystrybuanty rozkładu beta
wykres dystrybuanty
wykres fazowy
wykres kołowy
wykres kontrolny
wykres liniowy losowy
wykres liniowy
wykres logarytmiczny
wykres maksymalno-minimalny
wykres półlogarytmiczny
wykres pozwalający ocenić podobieństwo do rozkładu chi-kwadrat
wykres procentowy
wykres profilowy
wykres pudełkowy
wykres pudełkowy
wykres róży (forma prezentacji graficznej pogrupowanych danych kątowych)
wykres rozproszenia
wykres rozrzutu
wykres rysunkowy
wykres słupkowy struktury
wykres słupkowy wielokrotny
wykres słupkowy
wykres sektorowy
wykres skrzynkowy
wykres struktury
wykres trójwymiarowy
wykres Venna
wykres warstw
wykres warstwowy
wykres ze skalą dwumianową
wykres zmiennej dodanej
wykres
wykresy półnormalne
wymiana częściowa
wymiana
wymiana
wymiar Hausdorffa
wymienialność
wymienne losowe
wynik zliczania czynników
wynik
wyniki testu rangowego w autoregresji
wypukłe logarytmiczne granice tolerancji
wyraz stały w równaniu regresji
wyrównanie Bartletta
wyrównanie wpływu obciążenia i wariancji
wyrównywanie krzywej
wyrównywanie potęgowe
wyrównywanie wykładnicze
wyrównywanie
wysoki kontakt
wystarczalność
wywiad
względny obszar zmienności przejściowej
wzór Erlanga
wzór kołowy
wzór Kudera-Richardsona
wzór Macaulaya
wzór Mortara
wzór Pollaczka
wzór Pollaczka-Chinczyna
wzór Spearmana-Browna
wzór Spencera
wzór
wzorzec
wzorzec

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page