ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: S

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

ściśle zdominowany
śledzić
ślepy zabieg
średni błąd bezwzględny
średni błąd kwadratowy
średni kwadrat
średni zakres
średnia łańcuchowa
średnia środkowa
średnia arytmetyczna
średnia długość życia
średnia dawka śmiertelna
średnia ekstremalna
średnia geometryczna ruchoma
średnia geometryczna
średnia harmoniczna
średnia kwadratowa zabiegów
średnia kwadratowa
średnia miesięczna
średnia nieważona
średnia obcięta
średnia odległość Giniego
średnia po przestrzeni
średnia potęgowa
średnia prawdziwa
średnia progresywna
średnia ruchoma
średnia ucięta
średnia ważona
średnia zmodyfikowana
średnia
środek (jako zasób)
środek rozstępu
słabość model
SAS
scedastyczność (dyspersja mierzona za pomocą wariancji)
schemat blokowy
schemat czynników
schemat Hartleya-Rao
schemat losowania
schemat sekwencyjny domknięty
schemat skojarzenia L2
schemat skojarzenia
schemat ukrytej okresowości
sekwencyjny obszar tolerancji
sekwencyjny test ilorazowy
selekcja zmiennych
semimartyngały (w teorii procesów stochastycznych)
semiwariogram
serie
seriola (podszereg, podciąg obserwacji)
sferyczna funkcja wariancji
sferyczny rozkład normalny
siła dźwigni
siła testu
siatka
sieć bayesowska
sieć prób
sieć
silna nieparametryczność
silne wycinanie
składać
składanie rozkładów
składnik interakcji
składnik losowy w postaci średniej ruchomej
składniki losowe
składowa losowa
skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa
skala ilorazowa
skalowanie Guttmana
skończony łańuch Markowa
skończony rozkład arcusa sinusa
skończonych punkt załamania próbki
skośność dodatnia
skośność
skojarzenia iluzoryczne
skojarzenie cząstkowe
skojarzenie
skoki (częstości względne odpowiadające wartościom zmiennej losowej skokowej)
skorowidz
skrawek
skrót od słów probability unit
skumulowana statystyka chi-kwadrat
skupienie końcowe
sofizmat Berksona
sondaż opinii publicznej
sortować
spaczenie
specyficzność
spektralna funkcja wag
spektrum ewoluujące
spektrum fazowe
spektrum jednostajne
spektrum krzyżowe
spektrum liniowe
spektrum mieszane
spektrum mieszanych amplitud
spektrum potęgowe
spektrum zintegrowane
spektrum
spis (pełne badanie statystyczne)
spis częściowy
spis reprezentacyjny
spis typu wielokrotnych uwolnień
spisek
splatanie
splot
S-PLUS
spójność
sposób używania
sposób
sprawdzanie założeń
sprawdzenie
sprawność
sprzężenie
sprzężone kwadraty łacińskie
sprzężony rozkład a priori naturalny
sprzężony rozkład a priori
SPSS
squariancja
stała Goutereau
stałość
stałość
stabilizacja wariancji
stabilne rozkłady Pareto
stabilny stan
stacjonarność w sensie kowariancji
stacjonarność w szerszym sensie
stacjonarny proces odnowienia
stan chwilowy (w łańcuchu Markowa)
stan chwilowy
stan ergodyczny
stan nieokresowy
stan niepowtarzający się
stan pochłaniający
stan powracający
stan powtarzający się dodatni
stan powtarzający się
stan regularny
stan stały
stan zakazany
standaryzacja bezpośrednia
standaryzacja pośrednia
standaryzowane współczynniki regresji
standaryzowany indeks umieralności
stanowić średnią
stany komunikujące się
starty losowe wielokrotne (początki losowe wielokrotne)
Stata
statystyczna funkcja decyzji
statystyczna funkcja decyzyjna
statystyczny obszar tolerancji
statystyka Andersona-Darlinga
statystyka C1 Hoeffdinga
statystyka chi
statystyka chi-kwadrat
statystyka Cooka
statystyka Cp Mallowsa
statystyka d Sukhatme
statystyka Dn+
statystyka Durbina-Watsona
statystyka ekstremalna
statystyka F mediany
statystyka Fermiego-Diraca
statystyka F-max
statystyka G Goodmana-Kruskala
statystyka Gabriela-Sena
statystyka klasyfikująca Andersona
statystyka klasyfikująca Walda
statystyka klasyfikująca
statystyka kolejnych różnic
statystyka Kruskala
statystyka Kuipera
statystyka lokalna
statystyka m
statystyka Maxwella-Boltzmanna
statystyka minimalnej dyskryminacji informacji
statystyka nie najefektywniejsza
statystyka niekołowa
statystyka opisowa
statystyka optymalna
statystyka psi-kwadrat
statystyka skoku
statystyka systematyczna liniowa
statystyka systematyczna
statystyka testu Morana
statystyka testu Shermana
statystyka testu
statystyka Tukeya
statystyka U1 Wilksa-Lawleya
statystyka ubezpieczeniowa
statystyka W
statystyka warunkowa
statystyka Y1 Bagai'ego
statystyka z próby (jako estymator)
statystyka
statystyki Bosego-Einsteina
statystyki Dixona
statystyki g
statystyki indyferentne
statystyki k
statystyki L
statystyki L
statystyki O
statystyki p
statystyki pomocnicze
statystyki pozycyjne rangowe
statystyki pozycyjne
statystyki Ripleya
stawać w rzędzie
staystika D˛
stereogram
stereologia
stochastyczne modele nadmiaru
stochastycznie większy lub mniejszy
stochastyczny
stopa odmów
stopa specyficzna
stopa umieralności
stopa urodzeń
stopa zachorowań
stopień losowości
stopień niepowodzenia (w badaniach sondażowych)
stopień przekonania
stopień przypadkowości
stopień różnorodności
stopień swobody
stopień
stopnie swobody kanału
stopniowanie
stosunek k
stosunek korelacyjny
stosunek
stowarzyszenie
strata informacji
strategia bayesowska
strategia czysta
strategia dominująca
strategia dopuszczalna
strategia mieszana
strategia minimaksowa
strategia
strefa indyferencji
strefa obojętności
strefa preferencji
struktura łączna
struktura koherentna
struktura losowania
struktura monotoniczna
struktura prosta
struktura utajona
struktura
strukturalna zależność liniowa
studentyzacja (proces usuwania niepewności)
studentyzowane odchylenie bezwzględne maksymalne
studium kliniczne
studium perspektywiczne
subiektywne wnioskowanie bayesowskie
submartyngały (pojęcie w teorii procesów stochastycznych)
substytucja
substytut ilorazu F
substytut t ilorazu
suma faktorialna
suma silniowa
suma wyrazów parzystych
suma
supermartyngały (pojęcie w teorii procesów stochastycznych)
symbol klasy
symetria
symetryczny test dwustronny
symulator
system doradczy
system ekspercki
system ekspertowy
system Johnsona
system mieszany autoregresyjno-regresyjny
system obsługi z priorytetami przerywającymi obsługę
system Orda-Carvera
system ortonormalny
system powtarzalny
system rekurencyjny
systematyczny
systematyka
systemy potrójne Steinera
szablon
szacowanie
szacunek estymatora
szanse a posteriori
szanse a priori
szczególne przypadki kwadratu łacińskiego
szczotkowanie rozrzutu
szczyt
sześcian łaciński
szereg (w matematyce)
szereg cykliczny
szereg czasowy
szereg Edgewortha
szereg Grama-Charliera typu A
szereg Grama-Charliera typu B
szereg Grama-Charliera typu C
szereg losowy
szereg potęgowa
szereg rozcieńczony
szereg series-seriazione ciąg liczb, będących wartościami dowolnej zmiennej)
szereg typu A
szereg typu B
szereg typu C
szereg uporządkowany
szereg wariancyjny
szereg
szeregi chronologiczne
szeregować
sztuka dobra
sztuka efektywna
sztuka wadliwa
szum wystrzałowy
szum
szybka transformata Fouriera

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page