ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: P

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

p* formuła
Pakiet BDMP
pakiet statystyczny do analizy modeli równan strukturalnych
papier ze skalą dwumianową
papier ze skalą prawdopodobieństw Poissona
papier ze skalą prawdopodobieństw rozkładu normalnego
papier ze skalą prawdopodobieństw rozkładu w połowie normalnego
papier ze skalą prawdopodobieństwa
paradoks petersburski
paradoks Steina
parametr koncentracji
parametr kształtu
parametr niecentralności
parametr położenia
parametr położenia
parametr skali
parametr skalujący
parametr translacji
parametr
parametry incydentalne
parametry przeszkadzające
parametry strukturalne
parcela
parowanie
partia kontrolowana
partia
partytura
pas błędów
pas ufności
pasmo
percentyl
periodogram (wykres używany w analizie harmonicznej szeregu oscylacyjnego)
periodogram Altera
periodogram Schustera
periodogram Whittakera
pierwiastek charakterystyczny
pierwiastek z przeciętnego odchylenia kwadratowego
pierwsze twierdzenie graniczne
pierwsze twierdzenie Helly'ego
pierwszy czas przejścia
pik
piktogram
pilotażowa próbka
plama
plan badania
plan kontroli szeregowej
plan kontroli wyrywkowej
plan kontrolny ze zmienną wielkością partii
plan losowania grup powtarzalnych
plan losowania jednokrotnego
plan losowania pojedynczego
plan losowania
plan typu pętli
plan ważenia
plan wieloprzekrojowy
plan wyboru próby
plan z powtarzanymi obserwacjami
plan
planowanie
plany klinowe
plany powierzchni odpowiedzi
platykurtoza
połączenie
półniezmiennik
położenie
półrozstęp
pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
pobieranie próbek przy przyjęciu towaru
pochłaniający łańcuch Markowa
początek losowy
podgrupa wewnątrzblokowa
podgrupy uwikłane
podobieństwo
podobieństwo
podpróba
podpróby przenikające się
podstawa
podstawa
podstawa
podstawienie
podszereg
podwójna dychotomia
podwójna krzywa Pareto
podwójny rozkład hipergeometryczny
podział Lancastera rozkładu chi-kwadrat
podział rozkładu chi-kwadrat
podział
pokrycie
pole Markowa
poletko
polispektrum
polykay (angielska nazwa uogólnienia statystyki k Fishera)
ponowne użycie próby
poparcie
poprawka Bartletta
poprawka Bessela
poprawka Dandekara
poprawka dla grupowania
poprawka na ciągłość
poprawka na losowanie ze skończonej populacji
poprawka na skończoność populacji
poprawka na urwanie
poprawka przeciętna (na grupowanie)
poprawka Shepparda
poprawka Yatesa
poprawki końcowe
poprawność zawartości
populacja generalna
populacja hipotetyczna
populacja nienormalna
populacja nieskończona
populacja o rozkładzie ciągłym
populacja skończona
populacja stacjonarna
populacja standardowa
populacja statystyczna
populacja
porównania trójkowe
porównania wielokrotne
porównania wielostronne
porównanie międzygrupowe
porównanie parami
porównanie parzyste
porównanie stochastyczne testów
porównywalna stopa umieralności
porównywalny indeks umieralności
porządek cykliczny
postępowanie bayesowskie asymptotyczne
postępowanie Browna-Mooda
postępowanie sekwencyjne Armitage'a
postępowanie sekwencyjne Jiriny
postępowanie Steina dla przypadków dwóch prób
postępowanie subminimaksowe asymptotycznie
postulat Bayesa
poszukiwanie rzutu
potwierdzająca (upewniająca) analiza czynnikowa
powiązanie
powierzchnia częstości
powierzchnia korelacji
powierzchnia liczebności
powierzchnia prawdopodobieństwa
powierzchnia reakcji
powierzchnia regresji
powtórka
powtórna wizyta (lub inna forma przypomnienia respondentowi o potrzebie zwrotu wypełnionej ankiety)
powtórny kontakt
powtórzenie częściowe
powtórzenie
powycinany szereg czasowy
poziom czynnika
poziom istotności
poziom odrzucenia
poziom przenikania
poziom ufności
pozostawać w tyle
prawdopodobieństwa dołączone
prawdopodobieństwa orthantowe
prawdopodobieństwa typu I i II
prawdopodobieństwo a posteriori
prawdopodobieństwo a priori
prawdopodobieństwo bezpośrednie
prawdopodobieństwo elementarne
prawdopodobieństwo fiducjalne
prawdopodobieństwo geometryczne
prawdopodobieństwo odwrotne
prawdopodobieństwo przejścia
prawdopodobieństwo psychologiczne
prawdopodobieństwo psychometryczne
prawdopodobieństwo subiektywne
prawdopodobieństwo warunkowe
prawdopodobieństwo zakazane
prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo
prawidłowość estymacji
prawie na pewno
prawie na pewno
prawie pewny
prawie stacjonarny
prawie wszędzie
prawo iterowanego logarytmu
prawo małych liczb
prawo następstwa Laplace'a
prawo wielkich liczb Poissona
prawo wielkich liczb
preces harmoniczny z zakłóceniami
precyzja (różnica między oszacowaniem z próby a wynikami badania pełnego)
precyzja względna
precyzja
predykator
predykcja
predyktor
predyktywna analiza regresji
próba (metalu)
próba celowa
próba dobrana subiektywnie
próba dwustopniowa
próba harmonijna
próba kwotowa
próba losowa nieograniczona
próba losowa
próba matka
próba nielosowa
próba nieobciążona
próba niezgodna
próba niszcząca
próba o charakterze duplikatu
próba obciążona
próba pobrana z listy
próba podwójna
próba powtarzana
próba powtórzona
próba prosta
próba reprezentatywna
próba samoważąca
próba stała
próba subiektywna
próba systematyczna na płaszczyźnie
próba systematyczna
próba tendencyjnie
próba ułomna
próba ustalona
próba w losowaniu wielostopniowym
próba warstwowana
próba zgodna
próba zredukowana
próba zrównoważona
próba
próba
próba-duplikat
probierstwo
probit (odchylenie normalne ekwiwalentne)
probit empiryczny
probit oczekiwany (masa pomiaru prawdopodobieństwa)
probit roboczy (wielkość złożona z probitu empirycznego i oczekiwanego)
probit skorygowany
próbka
próbkowanie powtarzalne dla kolejnych okresów
problem bandyty
problem Behrensa-Fishera
problem indywidualnych różnic Galtona
problem komiwojażera
problem sekretarki
problem wielodecyzyjny
problemy masowej obsługi
problemy pokrycia
problemy rozmieszczenia
problemy ruiny
problemy zapasów
próby dobrane
próby ekwiwalentne
próby interpenetracyjne przenikające się
próby kliniczne
próby połączone
próby powiązane
próby przenikające się
próby równoważne
próby wzajemnie przenikające się
próby z zamianą obiektów
procedura aproksymacji stochastycznej
procedura zmniejszających się kroków
procent sztuk braków dopuszczalny w partii (dopuszczalna frakcja braków w partii)
procent sztuk niedobrych dopuszczalny w partii
proces ściśle stacjonarny
proces średniej frakcji sztuk wadliwych
proces średniej ruchomej autoregresji
proces średniej ruchomej
proces şmierci
proces (rozkład) stabilny
proces autoregresji
proces Bacheliera
proces Bellmana-Harrisa
proces ciągły
proces Coxa
proces czysto losowy
proces deterministyczny
proces dualny
proces dyfuzji
proces dyskretny
proces eksplozyjny
proces ekstremalny
proces epidemii
proces ewoluujący
proces filtracji
proces Furry'ego
proces gałązkowy zależny od wieku
proces gałązkowy
proces Galtona-Watsona
proces grupowany Poissona
proces harmoniczny
proces homogeniczny względem czasu
proces homogeniczny
proces impulsów losowych
proces input-output
proces iteracyjny Stephana
proces jednorodny względem czasu
proces jednorodny
proces kaskadowy
proces Kestena
proces Kiefera-Wolfowitza
proces konkurencji
proces konserwatywny
proces kontrolowany
proces kryptodeterministyczny
proces kumulacyjny
proces Laurenta
proces liczący
proces liniowy
proces logistyczny
proces losowy
proces Markowa
proces mieszany autoregresji-średniej ruchomej
proces multiplikatywny
proces nakładów-wyników
proces naprzemienny
proces nieciągly
proces niewłaściwy
proces o przyrostach niezależnych
proces odjazdów
proces odnowienia typu Markowa
proces odnowienia
proces okresowy
proces Ornsteina-Uhlenbecka
proces ortogonalny
proces oscylacyjny
proces Poissona
proces Poissona-Markowa
proces Pólyi
proces przedziałowy markowowski Wolda
proces punktowy na płaszczyźnie
proces regeneracyjny
proces retrospektywny
proces różniczkowy
proces Robbinsa-Munro
proces ruchu Browna
proces sądowy
proces Słuckiego
proces semi-Markowa
proces semi-stacjonarny
proces skumulowany
proces stacjonarny w sensie kowariancji
proces stacjonarny
proces stochastyczny dynamiczny
proces stochastyczny
proces sumy ruchomej
proces superpozycyjny
proces swobodny skoków
proces Takacsa
proces urodzin czysty
proces urodzin i śmierci
proces urodzin i zgonów zależny od wieku
proces urodzin, śmierci i imigracji
proces urodzin
proces właściwy
proces wbudowany
proces wielofazowy
proces wieloliniowy
proces Wienera
proces wirtualnego czasu oczekiwania
proces wirtualny czasu oczekiwanego
proces wtórny
proces Yule'a
proces z czasem ciągłym
proces z zamianą
proces złożony
proces ze zwracaniem
proces zespołowy (punktowy)
procesy punktowe
procesy wielowymiarowe
procesy z wieloma zmiennymi losowymi
prognoza
prognoza
prognozowana wiarygodność
prognozowanie
programowanie całkowitoliczbowe
programowanie dynamiczne
programowanie kwadratowe
programowanie liniowe
programowanie parametryczne
programowanie stochastyczne
projekcja
projekt grupowo-sekwencyjny
projekt wyboru próby
projektowanie
proporcja
proporcjonalne liczebości podklas
prosta Berksona
prosta jednakowego rozkładu
prostokąt łaciński
prostokątny schemat skojarzenia
prosty schemat losowania
protokół
przechodniość stochastyczna
przeciętna dhugość serii wylosowanych sztuk (w planie kontrolnym)
przeciętna liczba serii (w planie kontrolnym)
przeciętna liczba serii prób (w planie kontrolnym)
przeciętna nieścisłość
przeciętna niedokładność
przeciętna różnica Ganiego
przeciętna różnica kolejna
przeciętna różnica liniowa kolejna
przeciętna różnica
przeciętna spektralna
przeciętna wielkość próby (w planie kontrolnym)
przeciętna
przeciętne odchylenie kwadratowe
przeciętne odchylenie trygonometryczne
przeciętny poziom jakości wychodzącej partii
przeciętny wskaźnik dynamiki
przedstawienie Kołmogorowa
przedstawienie Lévy'ego
przedstawienie Lévy'ego-Chintczyna
przedział Nyquista
przedział predykcji (przewidywany okres prognozy)
przedział tolerancji statystyczny
przedział ufności BCa
przedział ufności nieobciążony
przedział ufności
przedział zajętości
przedział
przedziały bayesowskie
przedziały najwyższej gęstości a posteriori
przedziały wiarygodne
przeidentyfikowanie
przejście w dół
przejście w górę
przekroczona granica
przestrzeń decyzji
przestrzeń próby
przestrzeń realizacji procesu stochastycznego
przestrzeń zdarzeń
przestrzenny współczynnik porównywalności
przetwarzanie obrazów
przewidywana zmienna
przewidywanie
przewidywanie
przewidywanie
przybliżona liczba stopni swobody
przycinanie
przyczyna
przykrość
przymiot
przypadkowy
przyspieszenie przez potęgowanie
przyspieszone badania życia
przyspieszony model czasu awarii
pseudoczynnik
pseudoodwrotność
pseudospektrum
pseudowartości w metodzie scyzorykowej
punkt indyferencji
punkt kontrolny
punkt próbkowy
punkt próby
punkt procentowy
punkt przerwania
punkt uderzenia
punkt z przestrzeni parametrów
punkt zmiany
punkt zwrotny
punktowy rozkład dwuwymiarowy
p-wartość
pytanie dopełnienia
pytanie dopełnienia
pytanie otwarte (z możliwością dowolnej odpowiedzi)

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page