ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: M

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

macierz czynnikowa
macierz Grama
macierz incydencji układu doświadczenia
macierz informacji
macierz korelacyjna
macierz kowariancji dyspersji
macierz Lesliego
macierz momentów
macierz podwójnie stochastyczna
macierz przejścia
macierz rozproszenia
macierz skoku
macierz stochastyczna
macierz strat
macierz układu
macierz w postaci kanonicznej
macierz wariancji-kowariancji
macierz wypłat
macierzowa tożsamość Bartletta
maksimum
maksymalizacja wiarygodności z ograniczeniami
malejąca stopa hazardu
manekin
MANOVA
mapa poziomicowa
mapa statystyczna
mapa warstwic
martyngały (w teorii procesów stochastycznych)
masa prawdopodobieństwa
maszyna cyfrowa
mediana centralna
mediana nałożona
mediana
meta-analiza
metoda średnich nieważonych (w analizie wariancji)
metoda średnich wartości centrów
metoda średniej ruchomej
metoda środkowej rangi
metoda Behrensa
metoda Bloma
metoda Brandta-Snedecora
metoda Browna
metoda Brucetona
metoda centroidalna
metoda Doolittle'a
metoda Dragstedta-Behrensa
metoda dwupunktowa
metoda Fellegiego
metoda Gaussa-Seidela
metoda grup przesiewanych
metoda Gupty wyboru podzbiorów
metoda Hamminga
metoda Hanna
metoda Harrisona
metoda Holta
metoda izotypiczna (metoda wizualnej prezentacji wielkości statystycznych)
metoda Kärbera
metoda Lachenbrucha
metoda Lloyda
metoda maksimum entropii
metoda minimalizacji różnicy wariancji
metoda minimalnego chi-kwadrat
metoda minimalnego logitu chi-kwadrat
metoda minimalnego normitu chi-kwadrat
metoda minimalnej odległości Wolfowitza
metoda MINQUE
metoda momentów
metoda Monte Carlo
metoda najmniejszych kwadratów dyskontowana
metoda najmniejszych kwadratów z iteracyjnym poprawianiem wag
metoda najmniejszych kwadratów
metoda najszybszego spadku
metoda największej wiarygodności
metoda Newtona-Raphsona
metoda nieparametryczna
metoda niezależna od rozkładu
metoda niezmiennicza
metoda oceniania
metoda odręczna
metoda ograniczenia przeciętnej ponadnormatywnej liczby braków
metoda opóźnionego ilorazu
metoda Papadakisa
metoda Petersa
metoda podziału na połowy
metoda podziału testu
metoda pokrywających się wykresów
metoda postaci zredukowanej
metoda predyktywnego ponownego wykorzystania próby
metoda prób i błędów
metoda Procrustesa
metoda przeciętnej wartości krytycznej
metoda Q (metoda szybkiej oceny działania dawek preparatów testowanego i standardowego)
metoda R
metoda Reeda-Müncha
metoda różnic zmiennych losowych
metoda rocznego maksimum
metoda rozszczepionych poletek
metoda schodkowa (alternatywna nazwa metody up and down)
metoda scyzorykowa
metoda simpleks
metoda Spearmana-Kärbera
metoda strefy obojętności Bechhofera
metoda sumowania Hardy'ego
metoda szybkiego czytania
metoda up and down (w górę i w dól)
metoda Warda
metoda Wienera-Hopfa
metoda współczynników ścieżki
metoda wybranych punktów
metoda wyrównywania wielokrotnego
metoda z pełną informacją
metoda złączonych warstw
metoda znaków połączonych
metody adaptacyjne
metody bootstrapowe
metody estymacji z ograniczoną informacją
metody kombinatoryczne
metody najbliższych sąsiadów
metody podziału i ograniczeń
metody quasi-Newtona
metody Taguchi
metody wielodecyzyjne
metryka Canberry
mezokurtoza
międzyblokowy
miara absolutna
miara adekwatności losowania Kaisera-Meyera-Olkina
miara bezwzględna
miara położenia
miara skośności Pearsona
miara skojarzenia Fiellera-Hartleya-Pearsona
miara Spearmana
miara standardowa
miara tendencji centralnej
miary różnic Haldane
mieszana funkcja intensywności
mieszane doświadczenia czynnikowe
mieszanina rozkładów
mieszanina rozkładów
minimalna kompletność
minimalna wariancja (np. estymator o minimalnej wariancji)
minimalne drzewo rozpinające
minimalne statystyki dostateczne
mnożnik skończony
możliwość identyfikacji
możliwość względna
moc
M-ocena
mocne prawo wielkich liczb
moda
modalność
model łańcucha dwumianowego
model łańcucha przyczynowego (rekurencyjny)
model średniej ruchomej
model addytywny
model Aranda-Ordaza
model ARCH
model autoregresji
model błędu Berksona
model Bartletta-Lewisa
model Batesa-Neymana
model Boxa-Jenkinsa
model Bradleya-Terry'ego
model Coxa
model deterministyczny
model dwuczynnikowy
model dwuliniowy
model dynamiczny
model Ehrenfestów
model Eisenharta
model epidemiczny
model Fishera
model I (pierwszego rodzaju)
model II (drugiego rodzaju)
model jednotemporalny
model jednoznacznie identyfikowalny
model Johnsona-Mehla
model Jolly-Sebera
model komórki
model licznikowy typu I
model licznikowy typu II
model liniowy
model logarytmiczno-liniowy
model mieszany
model nasycony
model Neymana
model Neymana-Scotta
model o efektach losowych
model o równaniach współzależnych
model położenia
model podwójnie czynnikowy
model progowy
model proporcjonalnego hazardu
model proporcjonalnych hazardów Coxa
model Rao-Kuppera
model Rascha
model rdzeniowy
model Reeda-Frosta
model regresji Coxa
model stabilno-mobilny
model stochastyczny
model symulacyjny
model Tobita
model trójskładnikowy Bocka
model ważenia
model wieloczasowy
model wielorównaniowy
model z błędami w równaniach
model z błędami w zmiennych i równaniach
model z błędami w zmiennych
model zagregowany
model zależności ex ante
model ze stałymi efektami
model zrandomizowany
model
modele punktu zmiany
moduł precyzji
moment łączny
moment centralny
moment częstości
moment faktorialny
moment mieszany
moment niekompletny
moment nieskorygowany
moment odwrotny
moment pierwszego zgłoszenia
moment potęgowy
moment prawdopodobieństwa
moment rozkładu z próby
moment silniowy
moment skorygowany
moment surowy
moment surowy
moment wielowymiarowy
moment z próby
moment zwykły
moment
momenty absolutne
momenty ujemne
morfometria
most Browna
mozaika losowa
mutabilność

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page