ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: B

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

błąd średniokwadratowy
błąd absolutny
błąd aproksymacji
błąd bezwzględny
błąd doşwiadczenia
błąd estymacji
błąd I rodzaju
błąd II rodzaju
błąd III rodzaju
błąd kompensujący się
błąd kumulujący się
błąd losowy
błąd losowy
błąd nie związany z próba
błąd nielosowy
błąd nielosowy
błąd nieobciążony
błąd obserwacji
błąd obserwacji
błąd obserwacyjny
błąd oceny
błąd odpowiedzi
błąd odrzucenia
błąd opracowania materiału
błąd opracowania
błąd pierwszego rodzaju
błąd prawdopodobny
błąd próby
błąd przetwarzania
błąd przybliżenia
błąd przyjęcia
błąd przypadkowy
błąd standardowy predykcji
błąd standardowy
błąd systematyczny
błąd systematyczny
błąd typu I
błąd typu II
błąd typu III
błąd w równaniach
błąd
błądzenie losowe samowykluczające się
błądzenie losowe
błądzenie typu Bernoulliego
błędne zaklasyfikowanie
błędy badania statystycznego nielosowe
błędy identyczne
błędy w badaniach
badania operacyjne
badania opinii publicznej
badania pilotażowe
badania powtarzalne
badania równoważności
badanie odkrywcze
badanie opisowe
badanie pilotowe
badanie próbne
badanie reprezentacyjne
badanie wstępne
badanie wstępne
badanie wyrywkowe
badanie
badanie
bagging
bajt
bank danych
bariera odbijająca
bariera pochłaniająca
bateria testów
bayesowska ocena punktowa
bayesowska reguła decyzyjna
bayesowski model przeżycia
bayesowskie przedziały ufności
baza
behawiorystyczna funkcja decyzyjna
Berkeley Madonna
beta błąd
biały szum (rodzaj rozkładu w procesie stochastycznym)
bieżące tablice przeżywalności
binarna regresja logistyczna
binarne dane przekrojowe
bioinformatyka
biostatystyka
bipolykays (angielska nazwa dwuwymiarowej statystyki k-próby)
bispektrum (transformata funkcji Fouriera)
bit
blądzenie Harrisa
bliskość w estymacji
blok niekompletny
blok statystycznie równoważony
blok
bloki połączone
bloki trójkątne powiązane (pojedynczo lub podwójnie)
bloki zrandomizowane
boolowska analiza czynnikowa
boosting
bootstrap iterowany
brak odpowiedzi
brak podobieństwa
brak
brutalizacji

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page