ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: A

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

adaptacyjna estymacja jądrowa
adaptacyjne losowanie z odrzucaniem
addytywność średnich
addytywność rozkładu χ˛
addytywność rozkładu chi-kwadrat
addytywność zmiennych
addytywny model ryzyka
addytywny proces (błądzenia losowego)
adunek
afiniczność
agregacja typu bootstrap
agregacja
agregacyjna analiza skupień
agregat samoodnawiający się
akceptowalna liczba braków
akceptowalny poziom jakości
akceptowany poziom niezawodności
aksjomaty Kołmogorowa
alfabet
algorythm symplex
algorytm BACON
algorytm EM
algorytm rekurencyjny
algorytm simpleks
algorytm
aliaż
alias (w doświadczeniu z częściową replikacją)
allele
allokurtyczny
alokacja próby metodą Neymana
alokacja próby
alpha rozkładalność
alpha-błąd
alpha-indeks
alternatywny proces odnowienia
alternatywy Lehmanna
amplituda
analiza ścieżki
analiza cech ukrytych
analiza czynnikowa
analiza danych
analiza drugiego rzędu
analiza dyskryminacji
analiza dyspersji
analiza Fouriera
analiza graficzna fraktyli
analiza harmoniczna
analiza interwencji
analiza kohort
analiza konfluencyjna
analiza kowariancji
analiza map wiązek (wektorów)
analiza modalna Wisharta
analiza podobieństw
analiza probitów
analiza profili
analiza przeżycia
analiza przeszłych przypadków
analiza regresji wyrównawcza
analiza riditów (metoda analizy danych empirycznych)
analiza sekwencyjna
analiza składnikowa
analiza skojarzeń
analiza skupień
analiza wariancji
analiza wieloczynnikowa
analiza wielowymiarowa
analiza wielu zmiennych
analiza zgodności
analiza zmian w stanie zapasów
ankieta
ankieta
anomiczny (pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa K. Peasona)
antymoda
antyszereg
antyteza czasowa
antyteza czynnikowa
antytoniczna funkcja regresji
aporksymacja Borgesa
aproksymacja Bluma
aproksymacja Burkholdera
aproksymacja Campa-Paulsona
aproksymacja Harleya
aproksymacja Hastingsa
aproksymacja Laplace'a
aproksymacja Merringtona-Pearsona
aproksymacja siodłowa
aproksymacja typu Esseena
arbitralna geneza
arbitralny początek (w obliczaniu momentów rozkładu prawdopodobieństwa)
arkusz kalkulacyjny
asymetria
asymptotyczne odchylenie standardowe z próby
asymptotycznie stacjonarny
atom
atrybut
autokorelacja cząstkowa
autokorelacja
autokowariancja
automatyczne wykrywanie interakcji
automatyczny dobór modelu
autoregresja
autospektrum (spektrum otrzymane z analizy pojedynczego szeregu czasowego)

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page