ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Polish: Full list

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  -  - Z              

adaptacyjna estymacja jądrowa
adaptacyjne losowanie z odrzucaniem
addytywność średnich
addytywność rozkładu χ˛
addytywność rozkładu chi-kwadrat
addytywność zmiennych
addytywny model ryzyka
addytywny proces (błądzenia losowego)
adunek
afiniczność
agregacja typu bootstrap
agregacja
agregacyjna analiza skupień
agregat samoodnawiający się
akceptowalna liczba braków
akceptowalny poziom jakości
akceptowany poziom niezawodności
aksjomaty Kołmogorowa
alfabet
algorythm symplex
algorytm BACON
algorytm EM
algorytm rekurencyjny
algorytm simpleks
algorytm
aliaż
alias (w doświadczeniu z częściową replikacją)
allele
allokurtyczny
alokacja próby metodą Neymana
alokacja próby
alpha rozkładalność
alpha-błąd
alpha-indeks
alternatywny proces odnowienia
alternatywy Lehmanna
amplituda
analiza ścieżki
analiza cech ukrytych
analiza czynnikowa
analiza danych
analiza drugiego rzędu
analiza dyskryminacji
analiza dyspersji
analiza Fouriera
analiza graficzna fraktyli
analiza harmoniczna
analiza interwencji
analiza kohort
analiza konfluencyjna
analiza kowariancji
analiza map wiązek (wektorów)
analiza modalna Wisharta
analiza podobieństw
analiza probitów
analiza profili
analiza przeżycia
analiza przeszłych przypadków
analiza regresji wyrównawcza
analiza riditów (metoda analizy danych empirycznych)
analiza sekwencyjna
analiza składnikowa
analiza skojarzeń
analiza skupień
analiza wariancji
analiza wieloczynnikowa
analiza wielowymiarowa
analiza wielu zmiennych
analiza zgodności
analiza zmian w stanie zapasów
ankieta
ankieta
anomiczny (pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa K. Peasona)
antymoda
antyszereg
antyteza czasowa
antyteza czynnikowa
antytoniczna funkcja regresji
aporksymacja Borgesa
aproksymacja Bluma
aproksymacja Burkholdera
aproksymacja Campa-Paulsona
aproksymacja Harleya
aproksymacja Hastingsa
aproksymacja Laplace'a
aproksymacja Merringtona-Pearsona
aproksymacja siodłowa
aproksymacja typu Esseena
arbitralna geneza
arbitralny początek (w obliczaniu momentów rozkładu prawdopodobieństwa)
arkusz kalkulacyjny
asymetria
asymptotyczne odchylenie standardowe z próby
asymptotycznie stacjonarny
atom
atrybut
autokorelacja cząstkowa
autokorelacja
autokowariancja
automatyczne wykrywanie interakcji
automatyczny dobór modelu
autoregresja
autospektrum (spektrum otrzymane z analizy pojedynczego szeregu czasowego)
błąd średniokwadratowy
błąd absolutny
błąd aproksymacji
błąd bezwzględny
błąd doşwiadczenia
błąd estymacji
błąd I rodzaju
błąd II rodzaju
błąd III rodzaju
błąd kompensujący się
błąd kumulujący się
błąd losowy
błąd losowy
błąd nie związany z próba
błąd nielosowy
błąd nielosowy
błąd nieobciążony
błąd obserwacji
błąd obserwacji
błąd obserwacyjny
błąd oceny
błąd odpowiedzi
błąd odrzucenia
błąd opracowania materiału
błąd opracowania
błąd pierwszego rodzaju
błąd prawdopodobny
błąd próby
błąd przetwarzania
błąd przybliżenia
błąd przyjęcia
błąd przypadkowy
błąd standardowy predykcji
błąd standardowy
błąd systematyczny
błąd systematyczny
błąd typu I
błąd typu II
błąd typu III
błąd w równaniach
błąd
błądzenie losowe samowykluczające się
błądzenie losowe
błądzenie typu Bernoulliego
błędne zaklasyfikowanie
błędy badania statystycznego nielosowe
błędy identyczne
błędy w badaniach
badania operacyjne
badania opinii publicznej
badania pilotażowe
badania powtarzalne
badania równoważności
badanie odkrywcze
badanie opisowe
badanie pilotowe
badanie próbne
badanie reprezentacyjne
badanie wstępne
badanie wstępne
badanie wyrywkowe
badanie
badanie
bagging
bajt
bank danych
bariera odbijająca
bariera pochłaniająca
bateria testów
bayesowska ocena punktowa
bayesowska reguła decyzyjna
bayesowski model przeżycia
bayesowskie przedziały ufności
baza
behawiorystyczna funkcja decyzyjna
Berkeley Madonna
beta błąd
biały szum (rodzaj rozkładu w procesie stochastycznym)
bieżące tablice przeżywalności
binarna regresja logistyczna
binarne dane przekrojowe
bioinformatyka
biostatystyka
bipolykays (angielska nazwa dwuwymiarowej statystyki k-próby)
bispektrum (transformata funkcji Fouriera)
bit
blądzenie Harrisa
bliskość w estymacji
blok niekompletny
blok statystycznie równoważony
blok
bloki połączone
bloki trójkątne powiązane (pojedynczo lub podwójnie)
bloki zrandomizowane
boolowska analiza czynnikowa
boosting
bootstrap iterowany
brak odpowiedzi
brak podobieństwa
brak
brutalizacji
ćwiartkowa miara skośności
całka prawdopodobieństwa
całkowalność stochastyczna
cecha charakterystyczna
cecha jakościowa
centralne moment faktorialny
centralne moment silniowy
centralne twierdzenie graniczne funkcjonalne
centralne twierdzenie graniczne
centralny przedział ufności
centrum lokalizacji
centrum położenia
centrum rozstępu
centyl
cenzurowanie
cepstrum
charakterystyka nietypowa
charakterystyka typowa
charakterystyka
charakteryzacja
ciąg binarny
ciąg zrównoważony szeregowo
ciągłe prawo prawdopodobieństwa
ciągłość
ciągły plan kontrolny
ciągły plan losowania Dodge'a
ciągły rozkład prawdopodobieństwa
ciągły schemat losowania
ciąglość stochastyczna
ciężar
Cramér-Rao granica
cykl
częstość bezwzględna
częstość proporcjonalna
częstość teoretyczna
częstość względna
częstość
częstościowa teoria prawdopodobieństwa
częstotliwość Nyquista
częstotliwość
czas oczekiwania
czas pierwszego powrotu
czas pobytu
czas powrotu
czas rekurencyjny
czynnik bayesowski
czynnik dwubiegunowy
czynnik efektywności
czynnik grupowy
czynnik inflacyjny
czynnik ogólny
czynnik rozwinięcia
czynnik specyficzny
czynnik tłumiący
czynnik tolerancji
czynnik ukośny
czynnik ważenia
czynnik wyjątkowy
czynnik wzrostu
czynnik
czynniki skrzyżowane
dalej prowadzić
dane binarne
dane drażliwe
dane ilościowe
dane jakościowe
dane jakościowe
dane kierunkowe
dane mierzalne
dane nieortogonalne
dane nieprostopadłe
dane zintegrowane
dawka ekwiwalentna
dawka medianowa
decyl
decyzja końcowa
decyzja ostateczna
decyzja wielowartościowa
defekt
definiująca kontrast
definiująca zależność
dekompozycja Bartletta
dekompozycja Choleskyego
dekompozycja predyktywna
dekompozycja
delta-indeks (Giniego)
demodulacja zespolona
demodulacja
dewiancja
diagnostyka regresji
diagram struktury
doświadczenia Bernoulliego
doświadczenia niezależne
doświadczenie biologiczne trzypunktowe
doświadczenie biologiczne
doświadczenie czynnikowe
doświadczenie jednorodne
doświadczenie pięciopunktowe
doświadczenie sześciopunktowe
doświadczenie typu równoległych linii
doświadczenie z niesymetryczną monetą
dobieranie krzywej
dobór
dodatkowe zrównoważenie
dokładna metoda statystyczna
dokładność estymacji
dokładność faktyczna
dokładność właściwa
dokładność wewnętrzna
dokładność
dokładny test
dolna granica kontrolna
domknięte testy t sekwencyjne
dopasowanie
dopasowywanie krzywej
dopasowywanie trendu
dopełnienie funkcji błędu
dopuszczalna funkcja decyzyjna
dopuszczalna liczba braków
dostateczność łączna
dostateczność liniowa
dostateczność nieparametryczna
dostateczność
dostosowanie
dotychczasowy czas oczekiwania
drugie twierdzenie graniczne
drzewo celów
dwuczynnikowe twierdzenie Spearmana
dwudziestka
dwumianowy indeks dyspersji
dwumianowy rozkład beta
dwumianowy rozkład czasu oczekiwania
dwuręki bandyta
dwustopniowa metoda najmniejszych kwadratów
dwuwektorowy rozkład wielomianowy
dwuwymiarowy rozkład beta
dwuwymiarowy rozkład dwumianowy ujemny
dwuwymiarowy rozkład dwumianowy
dwuwymiarowy rozkład jednostajny
dwuwymiarowy rozkład normalny
dwuwymiarowy rozkład Pareto
dwuwymiarowy rozkład Pascala
dwuwymiarowy rozkład Poissona
dwuwymiarowy rozkład Studenta
dwuwymiarowy rozkład szeregu logarytmicznego
dwuwymiarowy rozkład typu II
dwuwymiarowy rozkład wielomianowy
dwuwymiarowy rozkład wykładniczy
dwuwymiarowy rozklad logarytmiczny
dwuwymiarowy test znaków Hodgesa
dwuwymiarowy test znaków
dychotomia
dyskretna zmienna losowa
dyskretny rozkład logarytmiczno-normalny
dyskretny rozkład normalny
dyskretny rozkład Pareto
dyskretny rozkład prawdopobieństwa
dyskretny rozkład prostokątny
dyskretny rozkład szeregu potęgowego
dyskretny rozkład typu III
dysnormalność
dyspersja hipernormalna
dyspersja normalna
dyspersja podnormalna
dyspersja subnormalna
dyspersja supernormalna
dyspersja
dyssymetria
dystrybuanta (funkcja rozkładu prawdopobieństwa)
dystrybuanta empiryczna
dystrybuanta rozkładu normalego
działanie podobne
działanie
działka wejściowa
działka
działka
dziedzina badań
dziedzina częstotliwości
dziedzina spektralna
econometria
efekt Craiga
efekt główny
efekt maskowania
efekt nuggetowy
efekt podkowy
efekt próżności ( rodzaj obciążenia spotykany w badaniach statystycznych)
efekt resztowy
efekt rezydualny
efekt Słuckiego-Yule'a
efekt sympatii (przyczyna zniekształceń w badaniach ankietowych)
efekt zarozumiałości
efektywność asymptotyczna względna
efektywność asymptotyczna
efektywność aymptotyczna lokalna
efektywność Bahadura
efektywność ekwiwalentna
efektywność estymatora najefektywniejszego w sensie Rao-Craméra
efektywność mocy (efektywność względna testu)
efektywność w sensie Pitmana
efektywność względna (estymatora)
efektywność względna (schematu losowania)
efektywność względna (testu)
efektywność
efektywny estymator
egzamin
eksperyment binarny
eksperyment złożony
eksploracyjna analiza danych
eksplozyjne stochastyczne równanie różnicowe
ekstrapolacja prognoz
ekstrapolacja
ekstremalne odchylenie studentyzowane
elastyczność testu
element prawdopodobieństwa
element próby
eliminacja Gaussa
eliminacja
elipsa koncentracji
elipsoidalny rozkład normalny
eliptyczność (termin stosowany w opisie rozkładu normalnego)
eliptyczny rozkład normalny
empiryczne postępowanie bayesowskie
empiryczny estymator bayesowski
entropia
epidemiologia
epsilon-niezależność
ergodyczność
estymacja bayesowska
estymacja funkcji gęstości rozkładu
estymacja jednoczesna
estymacja minimaksowa
estymacja Mooda-Browna
estymacja przedziałowa
estymacja punktowa
estymacja sekwencyjna
estymacja typu Winsora
estymacja wielostopniowa
estymacja
estymator średniokwadratowych kolejnych fluktuacji
estymator aitkenowski
estymator aktuarialny
estymator asymptotycznie √n-nieobciążony
estymator asymptotycznie efektywny
estymator asymptotycznie najefektywniejszy
estymator asymptotycznie nieobciążony
estymator Bickela-Hodgesa
estymator Breslowa
estymator dopuszczalny
estymator dopuszczalny
estymator graficzny
estymator Hodgesa-Lehmanna z jednej próby
estymator Horvitza i Thompsona
estymator Hubera
estymator ilorazowy
estymator jądrowy
estymator Jamesa-Steina
estymator jednostajnie najlepszy o stałym ryzyku
estymator jednostajnie nieobciążony
estymator Kaplana-Meiera
estymator klasy k
estymator krótszej połowy (estymator położenia zdefiniowanego jako średnia arytmetyczna krótszej połowy)
estymator kwadratowy
estymator L
estymator liniowy nieobciążony o minimalnej wariancji
estymator liniowy prawie najlepszy
estymator liniowy
estymator minimaksowy elastyczny
estymator Murthy'ego
estymator najlepszy
estymator najmniejszych kwadratów
estymator największego prawdopodobieństwa
estymator niedopuszczalny
estymator nieobciążony bezwzględnie
estymator nieobciążony warunkowo
estymator nieobciążony
estymator nieregularny
estymator niezgodny (nie podlegający prawu wielkich liczb)
estymator obciążony niższego rzędu
estymator obciążony
estymator odpornościowy
estymator otrzymany metodą momentów
estymator pierwiastka (wartości średniej)
estymator Pitmana
estymator podwójnie ilorazowy
estymator przeciętnej wiarygodności
estymator R
estymator regresji mieszanej Theila
estymator regularny
estymator Spearmana
estymator Yatesa-Grundy-Sen'ego
estymator z funkcji sklejanych
estymator zgodny silnie
estymator zgodny
estymator
estymatory Downtona
estymatory Grubbsa
estymatory obiążone tego samego rzędu
estymatory quasi-największej wiarygodności
estymowalny
etyka
eugenika
extra-Poissona zmiany
fałsz
fałszywie dodatnich
fałszywie ujemnych
fabula
faza
fikcyjne obserwacje
filtr Kalmana
filtr
Flemming-Viot proces
fluktuacja
forma kwadratowa
formuła Barndorffa-Nielsena
formuła Black-Scholesa
formularz
frakcja jednostek braków
frakcja jednostek wadliwych
frakcja losowania (próby)
frakcja możliwa do przypisania
frakcja sztuk braków
frakcja sztuk wadliwych
fraktal
fraktyle
fukcja beta niekompletna
fundamentalna tożsamość Walda
fundamentalny proces losowy
funkcja autokorelacyjna
funkcja autokowariancyjna
funkcja błędu
funkcja charakterystyczna
funkcja częstości reakcji
funkcja częstości
funkcja decyzyji
funkcja decyzyjna jednostajnie lepsza
funkcja decyzyjna zrandomizowana
funkcja digamma
funkcja fazowa
funkcja gęstości prawdopodobieństwa
funkcja gęstości
funkcja gamma niekompletna
funkcja generująca kumulanty
funkcja Hhn (x)
funkcja indykacyjna
funkcja intensywności
funkcja korzyści
funkcja kosztów
funkcja kowariancyjna
funkcja mocy
funkcja niezawodności
funkcja OC
funkcja OC
funkcja oczekiwanej liczby obserwacji
funkcja odległości Kullbacka-Lieblera
funkcja odnowienia
funkcja operacyjno-charakterystyczna
funkcja operacyjno-charakterystyczna
funkcja p
funkcja Palma
funkcja prawdopodobieństwa Pólyi rzędu drugiego
funkcja prawdopodobieństwa Walkera
funkcja przecięnej liczności próby
funkcja psi
funkcja reakcji na impuls
funkcja rozkładu spektralnego
funkcja rozkładu spektralnego
funkcja ryzyka
funkcja ryzyka
funkcja schematu
funkcja spektralna
funkcja strat
funkcja straty
funkcja tetrachoryczna
funkcja transferowa
funkcja tworząca autokowariancyjna
funkcja tworząca kumulanty faktorialne
funkcja tworząca kumulanty silniowe
funkcja tworząca kumulanty
funkcja tworząca momenty faktorialne
funkcja tworząca momenty silniowe
funkcja tworząca momenty
funkcja tworząca
funkcja wag
funkcja wariancji
funkcja wiążąca
funkcja wskaźnikowa
funkcje Bessela
funkcje biometryczne
funkcje ortogonalne
funkcjonał charakterystyczny
gęstość odnowienia
gęstość spektralna
główne składowe
gałązkowy proces Markowa
gałązkowy proces odnowienia
gałązkowy proces Poissona
genetyka populacyjna
GenStat
geostatystyka
glif
gniazdowy układ zrównoważonych bloków niekompletnych
górna granica kontrolna
gra o sumie zerowej
gra petersburska
gra rekurencyjna
gra zrównoważona
gradient urodzajności
Gramian
granica przeciętnej jakości wychodzącej partii
granice Bhattacharyya
granice fiducjalne
granice kontrolne
granice prawdopodobieństwa
granice statystyczne tolerancji
granice tolerancji
granice ufności
graniczny współczynnik umieralności
grono
grupa quasi-gęsta
grupa testów
grupa
grupa
grupowanie
gwałtowna zmiana
hałas
harmonogram
hazard
heteroklityczny
heterokurtyczny
heteroscedastyczny
heterotypiczny
hierarchia
hierarchiczna klasteryzacja
hierarchiczny proces urodzeń i śmierci
hipernormalność
hipersześcian
hipoteza alternatywna o różnicy parametrów położenia
hipoteza alternatywna uporządkowana
hipoteza alternatywna
hipoteza dla parametru skokowego (hipoteza kwantowa)
hipoteza dopuszczalna
hipoteza Eulera
hipoteza Giniego
hipoteza gniazdowa
hipoteza liniowa
hipoteza niezerowa
hipoteza parametryczna
hipoteza prosta
hipoteza statystyczna
hipoteza Studenta
hipoteza złożona
hipoteza zerowa
histereza opóźniona
histogram (wykres słupkowy)
histogram kołowy
histogram
historiogram (w oznaczaniu wykresu szeregu czasowego)
homogeniczność
homoklityczny
homokurtyczny
homoscedastyczny (pojęcie stosowane dla oznaczenia dyspersji mierzonej za pomocą wariancji)
identyczne kategoryzacje
identyfikacja
identyfikowalność
igła Buffona
ilość informacji
ilość względna
iloczyn Kroneckera macierzy
iloczyn Kroneckera układu doświadczenia
iloraz amplitud
iloraz ekstremalny
iloraz Geary'ego przylegania
iloraz Geary'ego
iloraz Giniego
iloraz krytyczny
iloraz Lexisa
iloraz losowania
iloraz Millsa
iloraz momentów
iloraz nieprawdopodobieństwa
iloraz Pearsona-Durbina
iloraz prawdopodobieństwa
iloraz szans
iloraz von Neumanna
iloraz wiarygodności
iloraz
imigracja
inaczej zwany (vel)
indeks łańcuchowy
indeks agregatowy
indeks atrakcji
indeks Bowleya
indeks braku odmienności
indeks braku podobieństwa
indeks Carliego
indeks cen artykułów konsumpcyjnych
indeks cen
indeks Divisia
indeks Divisia-Roya
indeks dyfuzji
indeks dyspersji Poissona
indeks dyspersji
indeks Edgewortha
indeks efektyności
indeks ewolucji
indeks Giniego zgodności stopni
indeks Gittinsa
indeks homofilii
indeks idealny
indeks jednopodstawowy
indeks koncentracji
indeks Koniusa (indeks preferencji pola)
indeks korelacji
indeks Laspeyresa
indeks Laspeyresa-Koniusa
indeks Lincolna
indeks Lowe'a
indeks Marshalla-Edgewortha-Bowleya
indeks masy ciała
indeks masy fizycznej
indeks masy ilości
indeks masy wolumenu
indeks nienormalności
indeks o podwójnych wagach
indeks oczyszczony
indeks oscylacji
indeks Paaschego
indeks Paaschego-Koniusa
indeks Palgrave'a
indeks Pareto
indeks perfekcyjny
indeks podobieństwa
indeks poziomu indyferencji
indeks reakcji
indeks rewersji
indeks różnorodności
indeks Shannona-Wienera
indeks ważony
indeks wartości
indeks z mieszanymi wagami
indeks złożony
indeks zaskoczenia
indeks związku
indeks
indeksy opisowe
indywidualne indeksy cen
indywidualny indeks ilości
informacja dodatkowa
informacja Fishera matrycy
informacja Fishera
informacja pomocnicza
informacja względna
informacja
informacje drażliwe
informacyjny rozkład a priori
inspekcja pod kątem cech
intensywność ekstremalna
intensywność zmienności przejściowej
intensywność
interakcja
interkorelacja
interwał losowania
inwersja
isodyny (krzywe jednakowej mocy przy wykreślaniu testów)
istotność
izokurtoza (w dwuwymiarowym rozkładzie liczebności)
izomorfizm (logiczna równoważność dwu teorii)
izotoniczna funkcja regresji
izotropia
jądro kowariancyjne
jądro stochastyczne
jakość towaru
jakościowy rozkład kategorii
jednoczesne przedziały dyskryminacji
jednoczesne przedziały tolerancji
jednoczesne przedziały ufności
jednoczesny test ilorazu wariancji
jednomodalny
jednorodność
jednostajna frakcja losowania
jednostajnie najbardziej dokładny
jednostajny test ocen
jednostka doświadczalna
jednostka dobra
jednostka efektywna
jednostka elementarna
jednostka losowania drugiego stopnia
jednostka losowania pierwszego stopnia
jednostka losowania
jednostka losowania
jednostka naturalna
jednostka pierwotna
jednostka wadliwa
jednostka złożona
jednostki losowania pokrywające się
jednostopniowy
kalibrowanie
kanoniczny
kara za brak gładkości
karencja (w statystyce ubezpieczeniowej)
karta aksonometryczna
karta izometryczna
karta kołowa
karta kontroli jakości
karta kontrolna Gantta
karta kontrolna przyjęcia
karta kontrolna Shewharta
karta kontrolna
karta kontrolna
karta logarytmiczna podwójna
karta logarytmiczna
karta półlogarytmiczna
karta rozstępu
karta słupkowa
karta sum kumulacyjnych
karta warstw
karta Z (postać graficzna)
kartogram
kategoria
kategoryzacja uporządkowana
kepstrum (metoda analizy szeregów czasowych)
kierunek średni sferyczny
kierunek średniej
kierunek mediany
kierunki ćwiartkowe
klasa brzegowa
klasa ekwiwalentna
klasa komunikująca się
klasa skojarzona
klasa towaru
klasa zupełna testów
klasa zupełna
klasa
klasteryzacja czasowo-przestrzenna
klasteryzacja metodą k-srednich
klasteryzacja metodą najbliższych sąsiadów
klasteryzacja metodą pojedynczych powiązań
klasteryzacja pełnego wiązania
klasteryzacja
klastra randomizowanym badaniu
klasy z otwartymi końcami
klasyfikacja brzegowa
klasyfikacja dwukryteriowa
klasyfikacja hierarchiczna
klasyfikacja jednokryteriowa
klasyfikacja skrzyżowana
klasyfikacja wielokryteriowa
klasyfikacja wieloraka
klasyfikacja
klasyfikacja
klasyfikować
klasyfikować
klatka główna
klityczność (w dwuwymiarowych rozkładach prawdopodobieństwa)
kołowa przeciętna różnica
kołowe odchylenie ćwiartkowe
kołowe odchylenie przeciętne
kołowy rozkład kratowy
kołowy rozkład normalny
koherencja
koherencja
kolejka (w teorii masowej obsługi)
kolejka oczekujących
kolejna kwadratowa różnica przeciętna
kolejność
kolektyw nieregularny
kolektyw
kombinacja testów
kombinatoryczna średnia potęgowa
komórki częstości
komórki liczebnośći
kompensacyjny indeks cen
kompletna macierz korelacji
kompletność (klasy funkcji decyzyjnych)
kompletność istotna
kompletność minimalna istotna
kompletność silna
kompletność
kompletny układ równań
komponenty wariancyjne
komputer analogowy
komputer
koncentracja
kondensacja danych
konfiguracja
konserwatywny przedział ufności
kontrast elementarny
kontrast
kontrola jakości
kontrola oczyszczająca
kontrola pełna
kontrola podwarstw
kontrola przesiewająca
kontrola przyjęcia
kontrola skrócona
kontrola wyrywkowa
kontrola zaostrzona
kontrola zmiennych
kontrola zredukowana
kontrola
kontrolowanie
kontyngencyjność średniokwadratowa
kontyngencyjność cząstkowa
kontyngencyjność kwadratowa
kontyngencyjność
koordynatograf
kopia
korekta Lyttkensa
korelacja śladowa
korelacja bezpośrednia
korelacja cząstkowa
korelacja czysta
korelacja dodatnia
korelacja dwuseryjna
korelacja dwuszeregowa punktowa
korelacja dwuszeregowa
korelacja globalna
korelacja iluzoryczna
korelacja kanoniczna
korelacja krzyżowa
korelacja krzywoliniowa
korelacja krzywoliniowa
korelacja liniowa
korelacja międzyklasowa
korelacja nieliniowa
korelacja nonsensowna
korelacja odwrotna
korelacja opóźniona
korelacja organiczna
korelacja polichory
korelacja polichoryczna (uogólnienie korelacji tetrachorycznej)
korelacja przesunięta
korelacja rang
korelacja rangowa cząstkowa
korelacja seryjna
korelacja skośna
korelacja stopni
korelacja szeregowa cząstkowa
korelacja szeregowa odwrotna
korelacja szeregowa
korelacja tetrachoryczna
korelacja wewnątrzklasowa
korelacja wg momentu mieszanego
korelacja wieloraka
korelacja zupełna
korelacja
korelacja
korelogram
kospektrum
kowariacja (wspólna zmienność)
kowariancja krzyżowa
kowariancja opóźniona
kowariancja przesunięta
kowariancja
kowariancja
kowarimin (w analizie czynnikowej)
krańcowe wartości
krata grupująca
krata kwadratowa częściowo zrównoważona
krata kwadratowa kompletnie zrównoważona
krata kwadratowa
krata potrójna
krata prostokątna
krata przestrzenna
krata sześcienna
krata trójwymiarowa
kreślić
kriging
kryteria Fostera
kryterium λ
kryterium Abbe
kryterium Abbe-Helmerta
Kryterium AIC
kryterium Akaike
kryterium BIC Bayesa
kryterium Blakemana (w analizie regresji)
kryterium Carlemana
kryterium Chauveneta
kryterium Cochrana
kryterium Grama
kryterium Helmerta
kryterium Kaisera-Guttmanna
kryterium krzyżowego sprawdzania założeń
kryterium lambda
kryterium maxmin
kryterium Pearsona
kryterium pentadowe (5 czynników)
kryterium Wilksa
kryterium
krzywa autokatalityczna
krzywa częstości
krzywa ekwidystrybucji
krzywa giętkości
krzywa Gompertza
krzywa jednakowej mocy
krzywa klityczna
krzywa koncentracji
krzywa koncentracji
krzywa kurtyczna
krzywa logistyczna
krzywa Lorenza
krzywa Lorenza
krzywa neutralna
krzywa nienormalna
krzywa o kształcie wanny
krzywa odpowiedzi na dawkowanie
krzywa Pareto
krzywa Pearla-Reada
krzywa Pearsona
krzywa prosto nienormalna
krzywa przeciętna liczebności próby
krzywa przeciętnej gęstości
krzywa regresji mediany
krzywa regresji
krzywa rozkładu
krzywa scedastyczna
krzywa sigmoidalna
krzywa stopniowania
krzywa symetryczna w kształcie dzwonu
krzywa typu S
krzywa wpływu
krzywa wykładnicza
krzywa wzrostu
krzywe ufności
kształt poziomu
kumulanta (stała występująca w rozwinięciu układu prawdopodobieństwa)
kumulanta faktorialna
kumulanta silniowa
kurtoza (miara skośności)
kwadrat łaciński niekompletny
kwadrat łaciński półsprzężony
kwadrat łaciński standardowy
kwadrat łaciński wstawiony
kwadrat łaciński zmodyfikowany
kwadrat łaciński
kwadrat średniej
kwadrat grecko-łaciński
kwadrat hiper-grecko-łaciński
kwadrat Knuta-Vika
kwadrat półłaciński
kwadrat półszkocki
kwadrat quasi-łaciński
kwadrat systematyczny
kwadrat szkocki
kwadrat Youdona
kwadrat
kwadratura spektrum
kwadraty ortogonalne
kwadraty Rooma
kwantyl autoregresyjny
kwantyle
kwartyl dolny
kwartyl górny
kwartyl
kwestionariusz
kwintyle
łączenie błędów
łączenie klas
łączenie rejestrów
łączenie zapisów
łączenie
łączenie
łączenie
łączne przedziałny predykcji
łączność
łańcuch Markowa
łańcuch powracający Markowa
łańcuch quasi-Markowa
łańcuch
łańcuchowy wskaźnik dynamiki
ładunek czynnika
ładunek
łagodzenie (korelacji)
łata
łatka
lambdagram (wykres związany z analizą szeregów czasowych)
las Poissona
legit (transformacja danych stosowana w genetyce)
lemat Esseena
lemat Fatou
lemat Gliwenki-Cantelliego
lemat Neymana-Pearsona
lematy Borela-Cantelliego
lepszy estymator obciążony tego samego rzędu
leptokurtoza
liczba informacji Kullbacka-Lieblera
liczba kwalifikująca
liczba odrzucenia
liczba przyjęcia
liczba przypadków śmiertelnych
liczby Bernoulliego
liczby dopuszczalne
liczby losowe
liczby pseudolosowe
liczebność klas
liczebność niezależna
liczebność próbki w planie kontrolnym
liczebność próby
liczebność teoretyczna
liczebność
liczenie
liczność próby
liczność
linea oczekiwania (kolejka)
line-up
linia środkowa
linia bazowa
linia odrzucenia
linia podstawowa
linia przyjęcia
linia regresji probitów
linia regresji
liniowa funkcja dyskryminacyjna
liniowa metoda największej wiarygodności
liniowa regresja kawałkami
liniowy warunek ograniczający
lods (skrót dwóch wyrazów logarithmic-odds oznaczających szanse wystąpienia zdarzenia na skali logarytmicznej)
logit
lognormalny
lokalizacja próby metodą Neymana
losowanie bezpośrednie
losowanie biletowe
losowanie dwufazowe
losowanie ekstensywne
losowanie gniazdowe
losowanie grupowe
losowanie grupowe
losowanie intensywne
losowanie jednokrotne
losowanie jednostkowe
losowanie jednostopniowe
losowanie kratowe
losowanie kratowe
losowanie lawinowe
losowanie liniowe
losowanie loteryjne
losowanie macierzowe
losowanie marszrutowe
losowanie mieszane
losowanie na płaszczyżnie
losowanie nieregularne
losowanie obszarowe
losowanie odwrotne
losowanie pośrednie
losowanie pod kątem cechy
losowanie podpróby
losowanie podwójne
losowanie pojedyncze
losowanie proporcjonalne
losowanie punktowe
losowanie rotacyjne
losowanie schematyczne
losowanie siatkowe
losowanie sieciowe
losowanie sieciowe
losowanie skibkowe
losowanie stopniowo kontrolowane
losowanie strefowe
losowanie symetryczne
losowanie systematyczne
losowanie typu I
losowanie typu II
losowanie typu pojmanie-uwolnienie
losowanie warstwowe
losowanie wielofazowe
losowanie wielokrotne
losowanie wielomianowe odwrotne
losowanie wielostopniowe
losowanie wielostopniowe
losowanie wyczerpujące
losowanie z arbitralnie ustalonymi prawdopodobieństwami wyboru
losowanie z jednakowymi prawdopodobieństwami wyboru
losowanie z jednakowymi prawdopodobieństwami wyboru
losowanie z odrzuceniem
losowanie z powtórzeniami
losowanie z powtórzeniem
losowanie z prawdopodobieństwem wyboru proporcjonalnym do wielkości
losowanie ze stosu
losowanie ze zmiennymi frakcjami
losowanie zespołowe
losowanie znaczące
losowość
losowy błąd badania statystycznego
losowy błąd badania statystycznego
losowy warunek ograniczający
losowy
ludność
macierz czynnikowa
macierz Grama
macierz incydencji układu doświadczenia
macierz informacji
macierz korelacyjna
macierz kowariancji dyspersji
macierz Lesliego
macierz momentów
macierz podwójnie stochastyczna
macierz przejścia
macierz rozproszenia
macierz skoku
macierz stochastyczna
macierz strat
macierz układu
macierz w postaci kanonicznej
macierz wariancji-kowariancji
macierz wypłat
macierzowa tożsamość Bartletta
maksimum
maksymalizacja wiarygodności z ograniczeniami
malejąca stopa hazardu
manekin
MANOVA
mapa poziomicowa
mapa statystyczna
mapa warstwic
martyngały (w teorii procesów stochastycznych)
masa prawdopodobieństwa
maszyna cyfrowa
mediana centralna
mediana nałożona
mediana
meta-analiza
metoda średnich nieważonych (w analizie wariancji)
metoda średnich wartości centrów
metoda średniej ruchomej
metoda środkowej rangi
metoda Behrensa
metoda Bloma
metoda Brandta-Snedecora
metoda Browna
metoda Brucetona
metoda centroidalna
metoda Doolittle'a
metoda Dragstedta-Behrensa
metoda dwupunktowa
metoda Fellegiego
metoda Gaussa-Seidela
metoda grup przesiewanych
metoda Gupty wyboru podzbiorów
metoda Hamminga
metoda Hanna
metoda Harrisona
metoda Holta
metoda izotypiczna (metoda wizualnej prezentacji wielkości statystycznych)
metoda Kärbera
metoda Lachenbrucha
metoda Lloyda
metoda maksimum entropii
metoda minimalizacji różnicy wariancji
metoda minimalnego chi-kwadrat
metoda minimalnego logitu chi-kwadrat
metoda minimalnego normitu chi-kwadrat
metoda minimalnej odległości Wolfowitza
metoda MINQUE
metoda momentów
metoda Monte Carlo
metoda najmniejszych kwadratów dyskontowana
metoda najmniejszych kwadratów z iteracyjnym poprawianiem wag
metoda najmniejszych kwadratów
metoda najszybszego spadku
metoda największej wiarygodności
metoda Newtona-Raphsona
metoda nieparametryczna
metoda niezależna od rozkładu
metoda niezmiennicza
metoda oceniania
metoda odręczna
metoda ograniczenia przeciętnej ponadnormatywnej liczby braków
metoda opóźnionego ilorazu
metoda Papadakisa
metoda Petersa
metoda podziału na połowy
metoda podziału testu
metoda pokrywających się wykresów
metoda postaci zredukowanej
metoda predyktywnego ponownego wykorzystania próby
metoda prób i błędów
metoda Procrustesa
metoda przeciętnej wartości krytycznej
metoda Q (metoda szybkiej oceny działania dawek preparatów testowanego i standardowego)
metoda R
metoda Reeda-Müncha
metoda różnic zmiennych losowych
metoda rocznego maksimum
metoda rozszczepionych poletek
metoda schodkowa (alternatywna nazwa metody up and down)
metoda scyzorykowa
metoda simpleks
metoda Spearmana-Kärbera
metoda strefy obojętności Bechhofera
metoda sumowania Hardy'ego
metoda szybkiego czytania
metoda up and down (w górę i w dól)
metoda Warda
metoda Wienera-Hopfa
metoda współczynników ścieżki
metoda wybranych punktów
metoda wyrównywania wielokrotnego
metoda z pełną informacją
metoda złączonych warstw
metoda znaków połączonych
metody adaptacyjne
metody bootstrapowe
metody estymacji z ograniczoną informacją
metody kombinatoryczne
metody najbliższych sąsiadów
metody podziału i ograniczeń
metody quasi-Newtona
metody Taguchi
metody wielodecyzyjne
metryka Canberry
mezokurtoza
międzyblokowy
miara absolutna
miara adekwatności losowania Kaisera-Meyera-Olkina
miara bezwzględna
miara położenia
miara skośności Pearsona
miara skojarzenia Fiellera-Hartleya-Pearsona
miara Spearmana
miara standardowa
miara tendencji centralnej
miary różnic Haldane
mieszana funkcja intensywności
mieszane doświadczenia czynnikowe
mieszanina rozkładów
mieszanina rozkładów
minimalna kompletność
minimalna wariancja (np. estymator o minimalnej wariancji)
minimalne drzewo rozpinające
minimalne statystyki dostateczne
mnożnik skończony
możliwość identyfikacji
możliwość względna
moc
M-ocena
mocne prawo wielkich liczb
moda
modalność
model łańcucha dwumianowego
model łańcucha przyczynowego (rekurencyjny)
model średniej ruchomej
model addytywny
model Aranda-Ordaza
model ARCH
model autoregresji
model błędu Berksona
model Bartletta-Lewisa
model Batesa-Neymana
model Boxa-Jenkinsa
model Bradleya-Terry'ego
model Coxa
model deterministyczny
model dwuczynnikowy
model dwuliniowy
model dynamiczny
model Ehrenfestów
model Eisenharta
model epidemiczny
model Fishera
model I (pierwszego rodzaju)
model II (drugiego rodzaju)
model jednotemporalny
model jednoznacznie identyfikowalny
model Johnsona-Mehla
model Jolly-Sebera
model komórki
model licznikowy typu I
model licznikowy typu II
model liniowy
model logarytmiczno-liniowy
model mieszany
model nasycony
model Neymana
model Neymana-Scotta
model o efektach losowych
model o równaniach współzależnych
model położenia
model podwójnie czynnikowy
model progowy
model proporcjonalnego hazardu
model proporcjonalnych hazardów Coxa
model Rao-Kuppera
model Rascha
model rdzeniowy
model Reeda-Frosta
model regresji Coxa
model stabilno-mobilny
model stochastyczny
model symulacyjny
model Tobita
model trójskładnikowy Bocka
model ważenia
model wieloczasowy
model wielorównaniowy
model z błędami w równaniach
model z błędami w zmiennych i równaniach
model z błędami w zmiennych
model zagregowany
model zależności ex ante
model ze stałymi efektami
model zrandomizowany
model
modele punktu zmiany
moduł precyzji
moment łączny
moment centralny
moment częstości
moment faktorialny
moment mieszany
moment niekompletny
moment nieskorygowany
moment odwrotny
moment pierwszego zgłoszenia
moment potęgowy
moment prawdopodobieństwa
moment rozkładu z próby
moment silniowy
moment skorygowany
moment surowy
moment surowy
moment wielowymiarowy
moment z próby
moment zwykły
moment
momenty absolutne
momenty ujemne
morfometria
most Browna
mozaika losowa
mutabilność
nacięcie
nadefektywność
nadmierne rozporszenie
najściślejszy test
najefektywniejszy estymator
najkrótsze nieobciążone przedziały ufności Neymana
najkrótsze przedziały ufności
najlepsze dopasowanie
najlepszy estymator asymptotycznie normalny
najlepszy estymator liniowy nieobciążony
najmniejsza jednostka alokacji pliku
najmocniejszy lokalnie test rangowanych statystyk pozycyjnych
najmocniejszy test rangowy
najmocniejszy test
najwyższe wartości
nakładanie
nakreślić
napięcie
nasycenie
natężenie ruchu
natężenie umieralności
natężenie zgonów
niecentralny przedział ufności
niecentralny rozkład F
niecentralny rozkład Wisharta
niedoszacowanie
niejednorodny proces Markowa
niemierzalna
nienormalność
nienormalność
nieobciążoność w sensie mediany
nieobciążony przedział ufności dla mediany
nieparametryczne granice tolerancji
nieparametryczne przedział ufności
nieparametryczny
niepowtarzalny stan
nieprawidłowość
nieproporcjonalne liczebności podklas
nierówne podklasy
nierówność Berge'a
nierówność Bernsteina
nierówność Berry'ego
nierówność Bienaymé-Czebyszewa
nierówność Birnbauma
nierówność Bonferroniego
nierówność Boole'a
nierówność Boole'a-Bonferroniego-Frécheta
nierówność Campa-Meidella
nierówność Cantelliego
nierówność Cauchy'ego-Schwarza
nierówność Craméra-Czebyszewa
nierówność Czebyszewa
nierówność Gaussa-Wincklera
nierówność Hoeffdinga
nierówność Höldera
nierówność Jensena
nierówność Kołmogorowa
nierówność Kouniasa
nierówność Lapunowa
nierówność Markowa
nierówność Minkowskiego
nierówność Peeka
nierówność Rao-Craméra
nierówność Schwarza
nierówność Tonga
nierówność ultrametryczna
nierówność Uspieńskiego
nierówność Zelena
nierówności Frécheta
nierówności Gumbela
nierówość Birnbauma-Raymonda-Zuckermana
nierozkładalny łańcuch Markowa
nieskończona podzielność
niewłaściwy rozkład a priori
niezależna akcja
niezależność
niezawodność
niezgodność stopni
niezgodność
niezmienniczość
niezmienny
nośnik
nomiczny
nomogram (rodzaj wykresu)
normalizacja not
normalizacja ocen
normalizacja rozkładu prawdopodobieństwa
normalna kontrola
normalne odchylenie ekwiwalentne
normalność asymptotyczna (rozkładu)
normit
NORMIX
nota pierwotna
nota standardowa
nota typu S Kendalla
nota typu T
nota typu z
nota
notacja Yule'a
obciążenie górne (przeszacowanie)
obciążenie inherentne
obciążenie proceduralne
obciążenie spowodowane błędem wywiadu
obciążenie typowe
obciążenie w specyfikacji
obciążenie wewnętrzne
obciążenie z wywiadu
obciążenie ze względu na wagi
obciążenie
obliczać średnią
obliczać przeciętną
obliczone statystyki
oblimax (pojęcie stosowane w analizie czynnikowej)
obróbka
obsługa szeregowa
obsługa tandemowa
obsługa z priorytetem
obserwacja ślepa
obserwacja obca
obserwacje częściowo zgodne
obserwacje zmieszane
obszar krytyczny najlepszy
obszar krytyczny najmocniejszy
obszar krytyczny nieobciążony
obszar krytyczny
obszar odrzucenia
obszar pochłaniający
obszar przyjęcia
obszar typu A
obszar typu B
obszar typu C
obszar typu D
obszar typu E
obszar ufności
obszarowe badanie reprezentacyjne
obszary podobne
obwiednia funkcja mocy
obwiednia funkcja ryzyka
ocena globalna
ocena Markowa
ocena pierwotna
ocena regresyjna
ocena standardowa
ocena typu S Kendalla
ocena typu T
ocena typu z
ocena
ocena
ocena
oceny rangowe
ochrona jakości partii
ochrona przeciętnej jakości
oczekiwana wartość warunkowa
oczekiwanie liczebności
oczekiwanie
oczyszczanie spektrum (wybielanie wstępne)
odchlylenie zbieżne
odchylenie ćwiartkowe
odchylenie średniokwadratowe
odchylenie bezwzględne
odchylenie decylowe
odchylenie ekwiwalentne
odchylenie normalne
odchylenie przeciętne
odchylenie przeciętne
odchylenie skumulowane
odchylenie standardowe procentowe
odchylenie standardowe
odchylenie standaryzowane
odchylenie standaryzowane
odchylenie wielodzielcze średnie kwadratowe
odchylenie zgodne
odchylenie
odchylenie
odcinać
odcinanie
odkrycie informacji
odległość Bhattacharyya
odległość chi-kwadrat
odległość euklidesowa
odległość Fréchet
odległość Hellingera
odległość Mahalanobisa (pojęcie teorii dyskryminacji oznaczające zależność lub odległość między dwiema populacjami)
odległość
odmowa
odporność na błędy
odpowiedź losowa
odwrócony rozkład beta
odwrócony rozkład Dirichleta
odwrotna transformacja sinusowa
odwrotne testy normalnych ocen
odzyskanie informacji
ogiwa (rodzaj krzywej rozkładu)
ogiwa Galtona
ogólna frakcja losowania
ogon (rozkładu)
ograniczenie
ograniczona zupełność
ograniczone postępowanie sekwencyjne
ograniczony test chi-kwadrat
okno spektralne
okno
okres badany (bieżący)
okres bazowy
okres bezczynności
okres podstawowy
okres powrotu
okres stanu
okres typowy
okres
oktyle
operacja ewolucyjna
operat losowania
opóźniać się
opóźnienia rozłożone
opóźnienie czasowe
opóźnienie
optymalizacja adaptacyjna
optymalna alokacja próby
optymalna lokalizacja próby
optymalna reguła przerywania
optymalność planu
optymalność układu
optymalny predyktor liniowy
ortogonalna transformacja zmiennych losowych
ortogonalny
oscylacja
oscylacje tłumione
oscylacje z zakłóceniami
oszustwo
otwarty schemat sekwencyjny
oznaczenie klasy
oznaczyć próbę
p* formuła
Pakiet BDMP
pakiet statystyczny do analizy modeli równan strukturalnych
papier ze skalą dwumianową
papier ze skalą prawdopodobieństw Poissona
papier ze skalą prawdopodobieństw rozkładu normalnego
papier ze skalą prawdopodobieństw rozkładu w połowie normalnego
papier ze skalą prawdopodobieństwa
paradoks petersburski
paradoks Steina
parametr koncentracji
parametr kształtu
parametr niecentralności
parametr położenia
parametr położenia
parametr skali
parametr skalujący
parametr translacji
parametr
parametry incydentalne
parametry przeszkadzające
parametry strukturalne
parcela
parowanie
partia kontrolowana
partia
partytura
pas błędów
pas ufności
pasmo
percentyl
periodogram (wykres używany w analizie harmonicznej szeregu oscylacyjnego)
periodogram Altera
periodogram Schustera
periodogram Whittakera
pierwiastek charakterystyczny
pierwiastek z przeciętnego odchylenia kwadratowego
pierwsze twierdzenie graniczne
pierwsze twierdzenie Helly'ego
pierwszy czas przejścia
pik
piktogram
pilotażowa próbka
plama
plan badania
plan kontroli szeregowej
plan kontroli wyrywkowej
plan kontrolny ze zmienną wielkością partii
plan losowania grup powtarzalnych
plan losowania jednokrotnego
plan losowania pojedynczego
plan losowania
plan typu pętli
plan ważenia
plan wieloprzekrojowy
plan wyboru próby
plan z powtarzanymi obserwacjami
plan
planowanie
plany klinowe
plany powierzchni odpowiedzi
platykurtoza
połączenie
półniezmiennik
położenie
półrozstęp
pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
pobieranie próbek przy przyjęciu towaru
pochłaniający łańcuch Markowa
początek losowy
podgrupa wewnątrzblokowa
podgrupy uwikłane
podobieństwo
podobieństwo
podpróba
podpróby przenikające się
podstawa
podstawa
podstawa
podstawienie
podszereg
podwójna dychotomia
podwójna krzywa Pareto
podwójny rozkład hipergeometryczny
podział Lancastera rozkładu chi-kwadrat
podział rozkładu chi-kwadrat
podział
pokrycie
pole Markowa
poletko
polispektrum
polykay (angielska nazwa uogólnienia statystyki k Fishera)
ponowne użycie próby
poparcie
poprawka Bartletta
poprawka Bessela
poprawka Dandekara
poprawka dla grupowania
poprawka na ciągłość
poprawka na losowanie ze skończonej populacji
poprawka na skończoność populacji
poprawka na urwanie
poprawka przeciętna (na grupowanie)
poprawka Shepparda
poprawka Yatesa
poprawki końcowe
poprawność zawartości
populacja generalna
populacja hipotetyczna
populacja nienormalna
populacja nieskończona
populacja o rozkładzie ciągłym
populacja skończona
populacja stacjonarna
populacja standardowa
populacja statystyczna
populacja
porównania trójkowe
porównania wielokrotne
porównania wielostronne
porównanie międzygrupowe
porównanie parami
porównanie parzyste
porównanie stochastyczne testów
porównywalna stopa umieralności
porównywalny indeks umieralności
porządek cykliczny
postępowanie bayesowskie asymptotyczne
postępowanie Browna-Mooda
postępowanie sekwencyjne Armitage'a
postępowanie sekwencyjne Jiriny
postępowanie Steina dla przypadków dwóch prób
postępowanie subminimaksowe asymptotycznie
postulat Bayesa
poszukiwanie rzutu
potwierdzająca (upewniająca) analiza czynnikowa
powiązanie
powierzchnia częstości
powierzchnia korelacji
powierzchnia liczebności
powierzchnia prawdopodobieństwa
powierzchnia reakcji
powierzchnia regresji
powtórka
powtórna wizyta (lub inna forma przypomnienia respondentowi o potrzebie zwrotu wypełnionej ankiety)
powtórny kontakt
powtórzenie częściowe
powtórzenie
powycinany szereg czasowy
poziom czynnika
poziom istotności
poziom odrzucenia
poziom przenikania
poziom ufności
pozostawać w tyle
prawdopodobieństwa dołączone
prawdopodobieństwa orthantowe
prawdopodobieństwa typu I i II
prawdopodobieństwo a posteriori
prawdopodobieństwo a priori
prawdopodobieństwo bezpośrednie
prawdopodobieństwo elementarne
prawdopodobieństwo fiducjalne
prawdopodobieństwo geometryczne
prawdopodobieństwo odwrotne
prawdopodobieństwo przejścia
prawdopodobieństwo psychologiczne
prawdopodobieństwo psychometryczne
prawdopodobieństwo subiektywne
prawdopodobieństwo warunkowe
prawdopodobieństwo zakazane
prawdopodobieństwo
prawdopodobieństwo
prawidłowość estymacji
prawie na pewno
prawie na pewno
prawie pewny
prawie stacjonarny
prawie wszędzie
prawo iterowanego logarytmu
prawo małych liczb
prawo następstwa Laplace'a
prawo wielkich liczb Poissona
prawo wielkich liczb
preces harmoniczny z zakłóceniami
precyzja (różnica między oszacowaniem z próby a wynikami badania pełnego)
precyzja względna
precyzja
predykator
predykcja
predyktor
predyktywna analiza regresji
próba (metalu)
próba celowa
próba dobrana subiektywnie
próba dwustopniowa
próba harmonijna
próba kwotowa
próba losowa nieograniczona
próba losowa
próba matka
próba nielosowa
próba nieobciążona
próba niezgodna
próba niszcząca
próba o charakterze duplikatu
próba obciążona
próba pobrana z listy
próba podwójna
próba powtarzana
próba powtórzona
próba prosta
próba reprezentatywna
próba samoważąca
próba stała
próba subiektywna
próba systematyczna na płaszczyźnie
próba systematyczna
próba tendencyjnie
próba ułomna
próba ustalona
próba w losowaniu wielostopniowym
próba warstwowana
próba zgodna
próba zredukowana
próba zrównoważona
próba
próba
próba-duplikat
probierstwo
probit (odchylenie normalne ekwiwalentne)
probit empiryczny
probit oczekiwany (masa pomiaru prawdopodobieństwa)
probit roboczy (wielkość złożona z probitu empirycznego i oczekiwanego)
probit skorygowany
próbka
próbkowanie powtarzalne dla kolejnych okresów
problem bandyty
problem Behrensa-Fishera
problem indywidualnych różnic Galtona
problem komiwojażera
problem sekretarki
problem wielodecyzyjny
problemy masowej obsługi
problemy pokrycia
problemy rozmieszczenia
problemy ruiny
problemy zapasów
próby dobrane
próby ekwiwalentne
próby interpenetracyjne przenikające się
próby kliniczne
próby połączone
próby powiązane
próby przenikające się
próby równoważne
próby wzajemnie przenikające się
próby z zamianą obiektów
procedura aproksymacji stochastycznej
procedura zmniejszających się kroków
procent sztuk braków dopuszczalny w partii (dopuszczalna frakcja braków w partii)
procent sztuk niedobrych dopuszczalny w partii
proces ściśle stacjonarny
proces średniej frakcji sztuk wadliwych
proces średniej ruchomej autoregresji
proces średniej ruchomej
proces şmierci
proces (rozkład) stabilny
proces autoregresji
proces Bacheliera
proces Bellmana-Harrisa
proces ciągły
proces Coxa
proces czysto losowy
proces deterministyczny
proces dualny
proces dyfuzji
proces dyskretny
proces eksplozyjny
proces ekstremalny
proces epidemii
proces ewoluujący
proces filtracji
proces Furry'ego
proces gałązkowy zależny od wieku
proces gałązkowy
proces Galtona-Watsona
proces grupowany Poissona
proces harmoniczny
proces homogeniczny względem czasu
proces homogeniczny
proces impulsów losowych
proces input-output
proces iteracyjny Stephana
proces jednorodny względem czasu
proces jednorodny
proces kaskadowy
proces Kestena
proces Kiefera-Wolfowitza
proces konkurencji
proces konserwatywny
proces kontrolowany
proces kryptodeterministyczny
proces kumulacyjny
proces Laurenta
proces liczący
proces liniowy
proces logistyczny
proces losowy
proces Markowa
proces mieszany autoregresji-średniej ruchomej
proces multiplikatywny
proces nakładów-wyników
proces naprzemienny
proces nieciągly
proces niewłaściwy
proces o przyrostach niezależnych
proces odjazdów
proces odnowienia typu Markowa
proces odnowienia
proces okresowy
proces Ornsteina-Uhlenbecka
proces ortogonalny
proces oscylacyjny
proces Poissona
proces Poissona-Markowa
proces Pólyi
proces przedziałowy markowowski Wolda
proces punktowy na płaszczyźnie
proces regeneracyjny
proces retrospektywny
proces różniczkowy
proces Robbinsa-Munro
proces ruchu Browna
proces sądowy
proces Słuckiego
proces semi-Markowa
proces semi-stacjonarny
proces skumulowany
proces stacjonarny w sensie kowariancji
proces stacjonarny
proces stochastyczny dynamiczny
proces stochastyczny
proces sumy ruchomej
proces superpozycyjny
proces swobodny skoków
proces Takacsa
proces urodzin czysty
proces urodzin i śmierci
proces urodzin i zgonów zależny od wieku
proces urodzin, śmierci i imigracji
proces urodzin
proces właściwy
proces wbudowany
proces wielofazowy
proces wieloliniowy
proces Wienera
proces wirtualnego czasu oczekiwania
proces wirtualny czasu oczekiwanego
proces wtórny
proces Yule'a
proces z czasem ciągłym
proces z zamianą
proces złożony
proces ze zwracaniem
proces zespołowy (punktowy)
procesy punktowe
procesy wielowymiarowe
procesy z wieloma zmiennymi losowymi
prognoza
prognoza
prognozowana wiarygodność
prognozowanie
programowanie całkowitoliczbowe
programowanie dynamiczne
programowanie kwadratowe
programowanie liniowe
programowanie parametryczne
programowanie stochastyczne
projekcja
projekt grupowo-sekwencyjny
projekt wyboru próby
projektowanie
proporcja
proporcjonalne liczebości podklas
prosta Berksona
prosta jednakowego rozkładu
prostokąt łaciński
prostokątny schemat skojarzenia
prosty schemat losowania
protokół
przechodniość stochastyczna
przeciętna dhugość serii wylosowanych sztuk (w planie kontrolnym)
przeciętna liczba serii (w planie kontrolnym)
przeciętna liczba serii prób (w planie kontrolnym)
przeciętna nieścisłość
przeciętna niedokładność
przeciętna różnica Ganiego
przeciętna różnica kolejna
przeciętna różnica liniowa kolejna
przeciętna różnica
przeciętna spektralna
przeciętna wielkość próby (w planie kontrolnym)
przeciętna
przeciętne odchylenie kwadratowe
przeciętne odchylenie trygonometryczne
przeciętny poziom jakości wychodzącej partii
przeciętny wskaźnik dynamiki
przedstawienie Kołmogorowa
przedstawienie Lévy'ego
przedstawienie Lévy'ego-Chintczyna
przedział Nyquista
przedział predykcji (przewidywany okres prognozy)
przedział tolerancji statystyczny
przedział ufności BCa
przedział ufności nieobciążony
przedział ufności
przedział zajętości
przedział
przedziały bayesowskie
przedziały najwyższej gęstości a posteriori
przedziały wiarygodne
przeidentyfikowanie
przejście w dół
przejście w górę
przekroczona granica
przestrzeń decyzji
przestrzeń próby
przestrzeń realizacji procesu stochastycznego
przestrzeń zdarzeń
przestrzenny współczynnik porównywalności
przetwarzanie obrazów
przewidywana zmienna
przewidywanie
przewidywanie
przewidywanie
przybliżona liczba stopni swobody
przycinanie
przyczyna
przykrość
przymiot
przypadkowy
przyspieszenie przez potęgowanie
przyspieszone badania życia
przyspieszony model czasu awarii
pseudoczynnik
pseudoodwrotność
pseudospektrum
pseudowartości w metodzie scyzorykowej
punkt indyferencji
punkt kontrolny
punkt próbkowy
punkt próby
punkt procentowy
punkt przerwania
punkt uderzenia
punkt z przestrzeni parametrów
punkt zmiany
punkt zwrotny
punktowy rozkład dwuwymiarowy
p-wartość
pytanie dopełnienia
pytanie dopełnienia
pytanie otwarte (z możliwością dowolnej odpowiedzi)
quad
quartimax (rotacja wykorzystująca maksymalizację zróżnicowania kwadratów ładunków czynnikowych)
quartimin (metoda stosowana w analizie czynnikowej)
quasi-mediana
quasi-niezależność
quasi-rozstęp
quasi-wiarygodność
R
rama
randomizacja ograniczona
randomizacja
ranga (statystyki pozycyjnej)
rangi wiązane
rangit (przekształcona liczbowo wielkość reakcji, gdy dane są w postaci rang)
rangopodobny test dyspersji Mosesa
rangowanie sprzężone
reakcja jednostkowa
reakcja kwantowa
reakcja o charakterze ilościowym
reakcja
reakcji kwadratowa
realizacja procesu autoregresji
realizacja procesu stochastycznego
redukcja błędu metodą potęgową
redukcja danych
redukcja wymiaru
reglamentacja
regresata (synonim terminu zmienna zależna w równaniu regresji)
regresja łączna
regresja adaptacyjna
regresja analityczna
regresja cząstkowa
regresja diagonalna
regresja harmoniczna
regresja ilorazowa
regresja krokowa
regresja krzywoliniowa
regresja liniowa średniokwadratowa
regresja liniowa
regresja logistyczna
regresja monotoniczna
regresja nieliniowa
regresja ogólna
regresja opóźniona
regresja ortogonalna
regresja pasmowa
regresja podwójnie wykładnicza
regresja prawdziwa
regresja segmentowa
regresja skośna
regresja warunkowa
regresja wewnętrzna
regresja wieloraka
regresja wykładnicza
regresja z wyborem spośród wszystkich podzbiorów zmiennych objaśniających
regresja zupełna
regresja
regresogram
regresor (zmienna niezależna w równaniu regresji)
reguła Bonferroniego
reguła decyzyjna
reguła Grubbsa
reguła kończąca losowanie
reguła Sturgesa
reguła Thompsona
reguła zatrzymania
reguły alokacji
regula Cochrana
regula decyzyjna wyrównująca
regularny estymator najlepszy asymptotycznie normalny
regularny proces odnowienia Markowa
regularny stacjonarny proces punktowy
regularny układ bloków niekompletnych grup podzielnych
reifikacja
replikacja częściowa
replikacja
reproduktywność
reszta (np. W analizie wariancji)
reszta Anscombe'a
resztowa suma kwadratów odchyleń
resztowa suma kwadratów odchyleń
resztowy czas oczekiwania
resztowy efekt zabiegu
resztowy
różnica bezwzględna
różnica przeciętna semikwadratowa
różnica przeciętnych probitów
różnica tetradowa
różnice zrównoważone
różniczkowalność stochastyczna
różnostopniowy
rodzaj macierzy występujący w modelach regresji
rodzina Koopmana-Darmois
rodzina wykładnicza
rok typowy
rosnąca stopa awarii
rosnąca stopa ryzyka
rotacja czynników
rotacja
rotacyjne układy grup podzielnych
rotatabilne układy grup podzielnych
równania autonomiczne
równania Chapmana-Kołmogorowa
równania Kołmogorowa
równania Lotki-Volterry
równania normalne
równania prospektywne
równania quasi-normalne
równania retrospektywne
równania Wicksella
równania Yule'a-Walkera
równania zredukowane
równanie Bartletta
równanie Baule'a
równanie całkowe Lindleya
równanie estymujące nieobciążone
równanie Fokkera-Plancka
równanie Mitscherlicha
równanie różniczkowo-różnicowe
równanie standardowe
równanie strukturalne
równanie szacujące
równanie układu
równanie Yule'a
równowaga dodatkowa
równowaga Hardya-Weinberga
równowaga
rozład F dwuwymiarowy
rozład hipergeometryczny
rozład hiperwykładniczy
rozbieżność
rozcięcie (rozkładów niejednorodnych)
rozkład łączny
rozkład a priori nieokreślony
rozkład arcusa sinusa
rozkład Arfwedsona
rozkład Arnolda
rozkład arytmetyczny
rozkład asymetryczny
rozkład asymetryczny
rozkład asymptotyczny
rozkład B Fishera
rozkład Bernoulliego
rozkład beta Poissona
rozkład beta Whittle'a
rozkład beta
rozkład beta-gamma
rozkład beta-pierwszy
rozkład beta-Stacy'ego
rozkład Binghama
rozkład Birnbauma-Saundersa
rozkład Birnbauma-Tingeya
rozkład Borela-Tannera
rozkład Bosego
rozkład Bradforda
rozkład brzegowy
rozkład Burra
rozkład Cauchy'ego dwuwymiarowy
rozkład Cauchy'ego
rozkład Charliera
rozkład chi
rozkład chi-kwadrat logarytmiczny
rozkład chi-kwadrat
rozkład częstości
rozkład czasu życia
rozkład czasu reakcji
rozkład długości serii
rozkład delta
rozkład Dimrotha-Watsona
rozkład Dirichleta
rozkład dwumianowy dodatni
rozkład dwumianowy podwójny
rozkład dwumianowy Poissona
rozkład dwumianowy
rozkład dwumodalny
rozkład dwustronnie wykładniczy
rozkład dwuwymiarowy
rozkład dzeta
rozkład Elfwinga
rozkład Engseta
rozkład epidemiczny uogólniony Subrahmaniama
rozkład epidemiczny
rozkład Erlanga
rozkład F logarytmiczny
rozkład F podwójnie niecentralny
rozkład F Snedecora
rozkład F
rozkład faktorialny
rozkład Ferreriego
rozkład fiducjalny
rozkład Fishera (sferyczny normalny)
rozkład Fishera
rozkład Fishera-Hsu-Roya
rozkład Frécheta
rozkład funkcji Bessela
rozkład funkcji potęgowej
rozkład Galtona-McAllistera
rozkład gamma dwuwymiarowy
rozkład gamma logarytmiczny
rozkład gamma
rozkład Garwooda
rozkład Gaussa odwrotny
rozkład Gaussa
rozkład Gaussa-Poissona
rozkład geometryczny
rozkład Gibrata
rozkład Gumbela
rozkład harmoniczny
rozkład Helmerta
rozkład Hermite'a
rozkład hiperboliczny siecznej
rozkład hiperboliczny
rozkład hipergeometryczny czasu oczekiwania
rozkład hipergeometryczny dodatni
rozkład hipergeometryczny odwrotny
rozkład hipergeometryczny
rozkład hiperpoissonowski
rozkład ilorazu t
rozkład ilorazu wariancji
rozkład Irwina
rozkład Isinga-Stevensa
rozkład izotropiczny
rozkład jednakowo skorelowany
rozkład jednopunktowy
rozkład jednostajny kołowy dyskretny
rozkład jednostajny Placketta
rozkład jednostajny
rozkład jednowymiarowy
rozkład J-kształtny
rozkład Kapteyna
rozkład kardioidalny
rozkład kołowy symetryczny
rozkład kołowy
rozkład kwadratowo-normalny
rozkład Laplace'a
rozkład Lévy'ego-Pareto
rozkład liczący
rozkład liczby przewyższeń
rozkład liniowej stopy awarii
rozkład liniowo-normalny
rozkład logarytmicznie logistyczny
rozkład logarytmicznie normalny
rozkład logarytmiczny Poissona z zerami
rozkład logistyczny
rozkład Lomaxa
rozkład losowy
rozkład Madowa-Leipnika
rozkład Marshalla-Olkina
rozkład Maxwella
rozkład mieszany
rozkład Millera
rozkład najmniej korzystny
rozkład niecentralny χ˛
rozkład niecentralny beta
rozkład niecentralny chi-kwadrat
rozkład niecentralny t
rozkład nieizotropiczny
rozkład nieosobliwy
rozkład niesymetryczny
rozkład niewłaściwy
rozkład normalny hiper-sferyczny
rozkład normalny podwójnie ucięty
rozkład normalny ucięty Poissona
rozkład normalny
rozkład nowe lepsze niż używane
rozkład odnowienia
rozkład odwrotny szeregu faktorialnego
rozkład odwrotny szeregu silniowego
rozkład odwrotny
rozkład osiowy
rozkład osobliwy
rozkład Pareto drugiego rodzaju
rozkład Pascala
rozkład Perka
rozkład pierścieniowy
rozkład pierwszej cyfry
rozkład Poissona skomponowany
rozkład Poissona
rozkład Poissona-Lexisa
rozkład Poissona-normalny
rozkład Poissona-Pascala
rozkład Pólyi odwrotny
rozkład Pólyi
rozkład Pólyi-Aeppli
rozkład Pólyi-Eggenburgera
rozkład prawdopodobieństwa
rozkład procentowy
rozkład prostokątny
rozkład przedziałowy
rozkład przyczynowy
rozkład pudełek papierosów (pojęcie stosowane w kontroli jakości)
rozkład punktowy
rozkład Rayleigha
rozkład Rhodesa
rozkład Riemanna
rozkład równomierny
rozkład równo-normalny
rozkład równowagi
rozkład schodkowy
rozkład semi-normalny
rozkład semi-stabilny
rozkład sferyczny
rozkład Shorta
rozkład silniowy
rozkład skłonny do wartości oddalonych
rozkład skośny
rozkład skontaminowany
rozkład skumulowanej sumy (zmiennych losowych)
rozkład Smirnowa-Birnbauma-Tingeya
rozkład spektralny
rozkład spisu
rozkład sprzężony
rozkład stabilny symetryczny
rozkład stacjonarny
rozkład Stacy'ego
rozkład starzenia się
rozkład STER (rozkład ucięty określony funkcją prawdopodobieństwa)
rozkład Stevensa-Craiga
rozkład Stirlinga
rozkład Studenta
rozkład subpoissonowski
rozkład subwykładniczy
rozkład superpoissonowski
rozkład symetryczny
rozkład szeregu Dirichleta
rozkład szeregu logarytmicznego
rozkład t
rozkład T˛ Hotellinga
rozkład T˛
rozkład Thomasa
rozkład tolerancji
rozkład trójkątny
rozkład trójmianowy
rozkład typu A
rozkład typu B
rozkład typu C
rozkład typu I
rozkład typu II
rozkład typu III
rozkład typu IV
rozkład typu IX
rozkład typu J
rozkład typu Pareto
rozkład typu U
rozkład typu V
rozkład typu VI
rozkład typu VII
rozkład typu VIII
rozkład typu X
rozkład typu XI
rozkład typu XII
rozkład U-kształtny
rozkład uogólniony
rozkład urwany
rozkład von Misesa
rozkład w połowie Cauchy'ego
rozkład w połowie normalny
rozkład wątpliwy
rozkład właściwy
rozkład Walda
rozkład Waringa
rozkład wartości ekstremalnych
rozkład wartości szczególnych
rozkład Watsona
rozkład Weibulla
rozkład Whittle'a
rozkład wielomianowy faktorialny
rozkład wielomianowy silniowy
rozkład wielomianowy ujemny
rozkład wielomianowy
rozkład wielomianowy
rozkład wielomodalny
rozkład wielowymiarowy
rozkład wielowymiarowy
rozkład Wisharta
rozkład Wisharta
rozkład Woodbury'ego
rozkład wykładniczy podwójny
rozkład wykładniczy
rozkład Yule'a
rozkład z (rozkład logarytmicznej transformacji ilorazu wariancji)
rozkład z próby
rozkład złożony
rozkład zdegenerowany
rozkład zgłoszeń
rozkład Zipfa
rozkład zmiennych połączonych
rozkład zwinięty Cauchy'ego
rozkład zwinięty normalny
rozkład zwinięty Poissona
rozkład zwinięty
rozkładalność afiniczna α
rozkładalność afiniczna alpha
rozkładalny układ zrównoważonych bloków niekompletnych
rozkłady absorbcji
rozkłady Adesa
rozkłady Bissingera
rozkłady bliźniacze
rozkłady Champernowne'a
rozkłady Darmoisa-Koopmana
rozkłady Gniedenki-Koroljuka
rozkłady Kołmogorowa-Smirnowa
rozkłady kratowe
rozkłady Langevina
rozkłady lexianowskie
rozkłady Morgensterna
rozkłady nałożone
rozkłady nadęte
rozkłady nomalne zmodyfikowane
rozkłady odległości
rozkłady pierwiastkowo-normalne
rozkłady pochłaniania
rozkłady przerywane
rozkłady SB,SU
rozkłady sferycznie symetryczne
rozkłady stopy hazardu
rozkłady symetryczne eliptycznie
rozkłady typu Cantora
rozkłady typu kontyngencyjnego
rozkłady typu wielodzielczego
rozkłady z monotonicznym ilorazem wiarygodności
rozmiar i kształt
rozmiar obszaru
rozmiar testu
rozmiar
rozmieszczenie
rozpiętość
rozpiętość
rozpiętość
rozpoznawanie wzorców
rozproszenie
rozproszony rozkład a priori
rozrzut wewnętrzny Wilksa
rozrzut
rozsiew
rozstęp ćwiartkowy
rozstęp średni
rozstęp efektywny
rozstęp geometryczny
rozstęp kołowy
rozstęp krzyżowy
rozstęp półkwartylny
rozstęp ruchomy
rozstęp studentyzowany
rozstęp
rozszerzona reguła decyzyjna bayesowska
rozszerzony rozkład hipergeometryczny
rozszerzony ujemny rozkład dwumianowy
rozwiązanie bayesowskie
rozwidlenie losowe
rozwinięcie Cornisha-Fishera
ruchoma roczna wartość globalna
ruchoma wartość globalna
ruchome wahania sezonowe
ruina gracza
ryzyka konkurujące
ryzyko bayesowskie
ryzyko bezwzględne
ryzyko jednostajnie minimalne
ryzyko konsumenta
ryzyko możliwe do przypisania
ryzyko odniesienia
ryzyko producenta
ryzyko względne
ryzyko
rząd (macierzy)
rząd interakcji
rząd stacjonarności
rząd współczynnika
rzetelna gra
rzutowanie wsteczne
ściśle zdominowany
śledzić
ślepy zabieg
średni błąd bezwzględny
średni błąd kwadratowy
średni kwadrat
średni zakres
średnia łańcuchowa
średnia środkowa
średnia arytmetyczna
średnia długość życia
średnia dawka śmiertelna
średnia ekstremalna
średnia geometryczna ruchoma
średnia geometryczna
średnia harmoniczna
średnia kwadratowa zabiegów
średnia kwadratowa
średnia miesięczna
średnia nieważona
średnia obcięta
średnia odległość Giniego
średnia po przestrzeni
średnia potęgowa
średnia prawdziwa
średnia progresywna
średnia ruchoma
średnia ucięta
średnia ważona
średnia zmodyfikowana
średnia
środek (jako zasób)
środek rozstępu
słabość model
SAS
scedastyczność (dyspersja mierzona za pomocą wariancji)
schemat blokowy
schemat czynników
schemat Hartleya-Rao
schemat losowania
schemat sekwencyjny domknięty
schemat skojarzenia L2
schemat skojarzenia
schemat ukrytej okresowości
sekwencyjny obszar tolerancji
sekwencyjny test ilorazowy
selekcja zmiennych
semimartyngały (w teorii procesów stochastycznych)
semiwariogram
serie
seriola (podszereg, podciąg obserwacji)
sferyczna funkcja wariancji
sferyczny rozkład normalny
siła dźwigni
siła testu
siatka
sieć bayesowska
sieć prób
sieć
silna nieparametryczność
silne wycinanie
składać
składanie rozkładów
składnik interakcji
składnik losowy w postaci średniej ruchomej
składniki losowe
składowa losowa
skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa
skala ilorazowa
skalowanie Guttmana
skończony łańuch Markowa
skończony rozkład arcusa sinusa
skończonych punkt załamania próbki
skośność dodatnia
skośność
skojarzenia iluzoryczne
skojarzenie cząstkowe
skojarzenie
skoki (częstości względne odpowiadające wartościom zmiennej losowej skokowej)
skorowidz
skrawek
skrót od słów probability unit
skumulowana statystyka chi-kwadrat
skupienie końcowe
sofizmat Berksona
sondaż opinii publicznej
sortować
spaczenie
specyficzność
spektralna funkcja wag
spektrum ewoluujące
spektrum fazowe
spektrum jednostajne
spektrum krzyżowe
spektrum liniowe
spektrum mieszane
spektrum mieszanych amplitud
spektrum potęgowe
spektrum zintegrowane
spektrum
spis (pełne badanie statystyczne)
spis częściowy
spis reprezentacyjny
spis typu wielokrotnych uwolnień
spisek
splatanie
splot
S-PLUS
spójność
sposób używania
sposób
sprawdzanie założeń
sprawdzenie
sprawność
sprzężenie
sprzężone kwadraty łacińskie
sprzężony rozkład a priori naturalny
sprzężony rozkład a priori
SPSS
squariancja
stała Goutereau
stałość
stałość
stabilizacja wariancji
stabilne rozkłady Pareto
stabilny stan
stacjonarność w sensie kowariancji
stacjonarność w szerszym sensie
stacjonarny proces odnowienia
stan chwilowy (w łańcuchu Markowa)
stan chwilowy
stan ergodyczny
stan nieokresowy
stan niepowtarzający się
stan pochłaniający
stan powracający
stan powtarzający się dodatni
stan powtarzający się
stan regularny
stan stały
stan zakazany
standaryzacja bezpośrednia
standaryzacja pośrednia
standaryzowane współczynniki regresji
standaryzowany indeks umieralności
stanowić średnią
stany komunikujące się
starty losowe wielokrotne (początki losowe wielokrotne)
Stata
statystyczna funkcja decyzji
statystyczna funkcja decyzyjna
statystyczny obszar tolerancji
statystyka Andersona-Darlinga
statystyka C1 Hoeffdinga
statystyka chi
statystyka chi-kwadrat
statystyka Cooka
statystyka Cp Mallowsa
statystyka d Sukhatme
statystyka Dn+
statystyka Durbina-Watsona
statystyka ekstremalna
statystyka F mediany
statystyka Fermiego-Diraca
statystyka F-max
statystyka G Goodmana-Kruskala
statystyka Gabriela-Sena
statystyka klasyfikująca Andersona
statystyka klasyfikująca Walda
statystyka klasyfikująca
statystyka kolejnych różnic
statystyka Kruskala
statystyka Kuipera
statystyka lokalna
statystyka m
statystyka Maxwella-Boltzmanna
statystyka minimalnej dyskryminacji informacji
statystyka nie najefektywniejsza
statystyka niekołowa
statystyka opisowa
statystyka optymalna
statystyka psi-kwadrat
statystyka skoku
statystyka systematyczna liniowa
statystyka systematyczna
statystyka testu Morana
statystyka testu Shermana
statystyka testu
statystyka Tukeya
statystyka U1 Wilksa-Lawleya
statystyka ubezpieczeniowa
statystyka W
statystyka warunkowa
statystyka Y1 Bagai'ego
statystyka z próby (jako estymator)
statystyka
statystyki Bosego-Einsteina
statystyki Dixona
statystyki g
statystyki indyferentne
statystyki k
statystyki L
statystyki L
statystyki O
statystyki p
statystyki pomocnicze
statystyki pozycyjne rangowe
statystyki pozycyjne
statystyki Ripleya
stawać w rzędzie
staystika D˛
stereogram
stereologia
stochastyczne modele nadmiaru
stochastycznie większy lub mniejszy
stochastyczny
stopa odmów
stopa specyficzna
stopa umieralności
stopa urodzeń
stopa zachorowań
stopień losowości
stopień niepowodzenia (w badaniach sondażowych)
stopień przekonania
stopień przypadkowości
stopień różnorodności
stopień swobody
stopień
stopnie swobody kanału
stopniowanie
stosunek k
stosunek korelacyjny
stosunek
stowarzyszenie
strata informacji
strategia bayesowska
strategia czysta
strategia dominująca
strategia dopuszczalna
strategia mieszana
strategia minimaksowa
strategia
strefa indyferencji
strefa obojętności
strefa preferencji
struktura łączna
struktura koherentna
struktura losowania
struktura monotoniczna
struktura prosta
struktura utajona
struktura
strukturalna zależność liniowa
studentyzacja (proces usuwania niepewności)
studentyzowane odchylenie bezwzględne maksymalne
studium kliniczne
studium perspektywiczne
subiektywne wnioskowanie bayesowskie
submartyngały (pojęcie w teorii procesów stochastycznych)
substytucja
substytut ilorazu F
substytut t ilorazu
suma faktorialna
suma silniowa
suma wyrazów parzystych
suma
supermartyngały (pojęcie w teorii procesów stochastycznych)
symbol klasy
symetria
symetryczny test dwustronny
symulator
system doradczy
system ekspercki
system ekspertowy
system Johnsona
system mieszany autoregresyjno-regresyjny
system obsługi z priorytetami przerywającymi obsługę
system Orda-Carvera
system ortonormalny
system powtarzalny
system rekurencyjny
systematyczny
systematyka
systemy potrójne Steinera
szablon
szacowanie
szacunek estymatora
szanse a posteriori
szanse a priori
szczególne przypadki kwadratu łacińskiego
szczotkowanie rozrzutu
szczyt
sześcian łaciński
szereg (w matematyce)
szereg cykliczny
szereg czasowy
szereg Edgewortha
szereg Grama-Charliera typu A
szereg Grama-Charliera typu B
szereg Grama-Charliera typu C
szereg losowy
szereg potęgowa
szereg rozcieńczony
szereg series-seriazione ciąg liczb, będących wartościami dowolnej zmiennej)
szereg typu A
szereg typu B
szereg typu C
szereg uporządkowany
szereg wariancyjny
szereg
szeregi chronologiczne
szeregować
sztuka dobra
sztuka efektywna
sztuka wadliwa
szum wystrzałowy
szum
szybka transformata Fouriera
tabela ANOVA
tablica Buysa Ballota
tablica czteropolowa
tablica kontygencyjna
tablica korelacyjna
tablica liczebności 2 x 2
tablica liczebności
tablica politomiczna
tablica preferencyjna
tablica prosta
tablica wielodzielcza nałożona
tablica wielodzielcza
tablica wymieralności generacji
tablica wymieralności grupy
tablica wymieralności
tablica złożona
tablica
tablice częściowo zrównoważone
tablice ortogonalne
taksonometria
taksonomia numeryczna
tantyle (wartości zmiennej, które dzielą ogólną wielkość na równe części)
tarcza harmoniczna
technika Politza i Simmonsa
technika ruchomego obserwatora
technika straconych działek (proces analizy materiału doświadczalnego)
techniki odporne
techniki zaburzeń
tendencja centralna
tendencja główna
teoria balotażu
teoria decyzji
teoria dwuczynnikowa
teoria gier
teoria informacji
teoria jednoczynnikowa
teoria katastrof
teoria Lexisa
teoria masowej obsługi
teoria masowej obsługi
teoria Neymana-Pearsona
teoria odnowienia
teoria użyteczności
teoria zbiorów rozmytych
terminologia Kendalla
test ψ˛ Neymana
test Abelsona-Tukeya
test An Ajne
test Aspina-Welcha
test asymptotycznie optymalny
test asymptotyczny
test Bartletta dla hipotezy o współliniowości
test Bartletta dla interakcji drugiego rzędu
test Bartletta i Dianandy
test Bartletta
test Behrensa-Fishera
test bootstrapowy
test Boxa
test Breslowa-Daya
test Brunka
test Butlera-Smirnova
test C.S.M.
test Capona
test chi-kwadrat Armitage'a dla trendu
test chi-kwadrat dokładny
test chi-kwadrat Pearsona
test chi-kwadrat sekwencyjny
test chi-kwadrat
test Cliffa-Orda
test Cochrana
test Craméra-von Misesa
test czynnika Lagrange’a
test długości życia
test długości trwania życia
test d'Agostino
test Danielsa
test Davida-Bartona
test dopuszczalny
test doraźny
test Duncana
test Dunna
test Dunnetta
test Dwassa-Steela
test dwa-trzy (duo-trio)
test dwustronny o jednakowych obszarach krytycznych
test dwustronny
test dwuwymiarowy symetrii Hollandera
test dyspersji Ansari-Bradley’a
test ekstremalnej sumy rang
test F
test Fishera-Behrensa
test Fishera-Irwina
test Fishera-Yatesa
test Freunda-Ansariego
test Friedmana
test gładkości
test g
test Gabriela
test Garta
test Gehan'ego
test Greenhouse'a-Geissera
test Hartleya
test Hodgesa-Ajne
test Hotellinga (zależnych korelacji)
test Hudson-Kreitman-Aguade
test ilorazu prawdopodobieństw
test ilorazu wariancji
test jednakowych odstępów
test jednostajnie najlepszy w sensie mocy względem odległości
test jednostajnie najmocniejszy
test jednostronny
test jednowymiarowy
test Jonckheere'a dla k prób
test K
test Kamata
test Klotza
test Knoxa
test Kołmogorowa-Smirnowa
test kołowy
test kombinatoryczny
test k-próbkowy Mostellera
test Kruskala-Wallisa
test Lehmanna
test Lesliego
test Lillieforsa
test logarytmiczny rang
test lokalnie asymptotycznie najściślejszy
test lokalnie asymptotycznie najmocniejszy
test Manna-Kendalla
test Manna-Withneya
test Mantela-Haenszela
test Mauchly
test McNemara
test medialny
test mediany Mooda-Browna
test mediany
test mnożnika Lagrange’a
test Monte Carlo Barnarda
test Mosesa
test najmniejszej istotnej różnicy
test najmocniejszy asymptotycznie
test Newmana-Keulsa
test nieobciążony
test niesymetryczny
test niezależności Bluma-Kiefera-Rosenblatta
test niezależności Hoeffdinga
test niszczący
test Noethera dla trendu cyklicznego
test normalności
test normalnych ocen losowy
test normalnych ocen wartości oczekiwanych
test not Rao
test nowe lepsze niż używane Hollandera-Prochana
test obciążony
test ocen Rao
test odchyleń
test odstępów Tukeya
test odwracalności
test odwracalny czynnikowy
test odwracalny względem bazy
test odwracalny
test omega-kwadrat
test optymalny
test P (lambda) Priestly'a
test Pitmana
test Pitmana-Morgana
test podwójnie odwrócony
test poprzedzania
test Potthoffa
test przyspieszony
test psi-kwadrat Neymana
test pustych klatek Davida
test pustych klatek Wilksa
test pustych klatek
test Q Cochrana
test q Tukeya
test Quenouille'a
test rang Galtona
test rangowanych znaków Wilcoxona
test rangowanych znaków
test rangowych znaków Wilcoxona
test rogu
test Rosenbauma
test równoległości Hollandera
test rozstępu ćwiartkowego Westenberga
test s
test Satterthwaite'a
test Scheffégo
test scyzoryka Millera
test sekwencyjny stosunku prawdopodobieństwa
test sekwencyjny T˛
test sekwencyjny
test serii Walda-Wolfowitza
test sferyczności
test Shapiro-Wilka
test Siegela-Tukeya
test stabilności
test stosunku k
test stosunku wiarygodności
test Sukhatme'a
test sumy rang Wilcoxona
test symetrii Gupty
test symetryczny
test T kwadrat
test T
test T
test t
test Terry'ego
test Terry'ego-Hoeffdinga
test trójkątny
test Tukeya kieszonkowy
test Tukeya szybki
test UN˛ Watsona I
test UN˛ Watsona II
test UN˛
test van der Waerdena
test VN
test W dla hipotezy o normalności
test W Mooda
test Walda
test Walda-Wolfowitza
test warunkowy
test Watsona-Williamsa
test Welcha
test wielokrotnie dwumianowy
test Wilcoxona
test Wn˛
test z
test zgodny
test znaków
test znakowanych różnic
test zrandomizowany
test zsumowanych wariancji
testowanie hipotez
testy Berana
testy Coxa i Stuarta
testy L
testy liczby przewyższeń
testy normalnych not
testy normalnych ocen
testy ortogonalne
testy permutacyjne
testy randomizacji
testy rangowe randomizacji
testy Rayleigha
testy Schacha dla dwu prób
testy Smirnowa
testy sumy i iloczynu
testy tandemowe
testy Wilksa-Rosenbauma
testy zapisów
testy zawierania
tilling (metoda stosowana w analizie konfluencyjnej)
tożsamość Jordana
tożsamość Pollaczka-Spitzera
tożsamość Spitzera (definiująca ciąg rozkładów za pomocą błądzeń losowych)
tolerancja
trajektoria losowa
transformacja arcusa sinusa
transformacja autoregresyjna
transformacja Boxa-Müllera
transformacja całkowa prawdopodobieństwa
transformacja czasu życia ogółem
transformacja Fishera (współczynnika korelacji)
transformacja Freemana-Tukeya
transformacja Helmerta
transformacja kątowa
transformacja Kapteyna
transformacja logarytmiczna
transformacja loglog
transformacja normalizująca
transformacja pierwiastka kwadratowego
transformacja podwójnie logarytmiczna
transformacja potęgowa
transformacja rangowa
transformacja stabilizująca dyspersję
transformacja tangensa harmonicznego odwrotna
transformacja Wilsona-Hilferty'ego
transformacja z
transformacja zmiennej losowej
transformacje antytetyczne
transformacje losowe ortogonalne
transformacje stabilizujące wariancję
transformata Fouriera
transformata Laplace'a
transformata Mellina
tranzytywność stochastyczna
trend analityczny
trend krzywoliniowy
trend liniowy
trend racjonalny (trend)
trend sekularny
trend wieloletni
trend wielomianowy
trend
triady koliste
triangulacja Delaunay'a
trójdiagonalizacja Hauseholdera
trójkątny schemat skojarzenia
trójstopniowa metoda najmniejszych kwadratów
trymowanie
twarze Chernoffa
twierdzenia progowe
twierdzenie Anosowa
twierdzenie Basu
twierdzenie Bayesa
twierdzenie Bernoulliego
twierdzenie Bernsteina
twierdzenie Blackwella (dotyczące estymatorów o minimalnej wariamcji)
twierdzenie Burke'a
twierdzenie Campbella
twierdzenie Chernoff-Savagea
twierdzenie Chinczyna
twierdzenie Chunga-Fuchsa
twierdzenie Cochrana
twierdzenie Coxa
twierdzenie Craiga
twierdzenie Craméra-Lévy'ego
twierdzenie Croftona
twierdzenie Daleniusa
twierdzenie Darmoisa-Koopmansa-Pitmana
twierdzenie Darmoisa-Skitowicza
twierdzenie de Finettiego
twierdzenie Donskera
twierdzenie Dworeckiego o aproksymacji stochastycznej
twierdzenie Fiellera
twierdzenie Gaussa-Markowa
twierdzenie Geary’ego
twierdzenie Gliwenki
twierdzenie Gniedenki
twierdzenie Gniedenki-Koroljuka
twierdzenie graniczne sinusoidalne
twierdzenie Hammersleya-Clifforda
twierdzenie Helly'ego-Braya
twierdzenie Hunta-Steina
twierdzenie Kagana-Linnika-Rao
twierdzenie Kantorowicza
twierdzenie Kołmogorowa
twierdzenie Koroljuka
twierdzenie Laplace'a
twierdzenie Laplace'a-Lévy'ego
twierdzenie Lapunowa
twierdzenie Lévy'ego-Craméra
twierdzenie Lindeberga-Fellera
twierdzenie Lindeberga-Lévy'ego
twierdzenie Lindleya
twierdzenie Marcinkiewicza
twierdzenie Nyquista-Shannona
twierdzenie o bliskości
twierdzenie o dualności
twierdzenie o faktoryzacji Neymana
twierdzenie o odnowieniu
twierdzenie o trzech ciągach
twierdzenie podstawowe teorii odnowienia
twierdzenie Pólyi
twierdzenie Radona-Nikodyma
twierdzenie Rajkowa
twierdzenie Rao-Blackwella
twierdzenie Sacka
twierdzenie Skitovicha-Darmoisa
twierdzenie Wienera-Chinczyna
twierdzenie Wolda o dekompozycji
twierzenie Lévy'ego
twierzenie Palma
twierzenie Słuckiego
typ
U statystyki
ułamkowe ruchy Browna
ułomny rozkład prawdopodobieństwa
uśredniony histogram z przesuwanym oknem
ucinanie eliptyczne
ucinanie prawostronne
ucinanie
ujemny ścięty rozkład dwumianowy
ujemny rozkład dwumianowy
ujemny rozkład hipergeometryczny
ujemny rozkład wykładniczy
ujemny złożony rozkład wielomianowy
ujmowanie
układ łańcuchowy bloków
układ alternatywny
układ badania
układ bloków pojedynczo wiązanych
układ centroidalny simpleksowy
układ cyklicznego uporządkowania
układ cykliczny
układ cylindrycznie rotacyjny
układ cylindrycznie rotatabilny
układ częściowo powiązanych bloków
układ częściowo zrównoważonych bloków niekompletnych
układ częściowo zrównoważonych bloków połączonych
układ czynnikowy asymetryczny
układ czynnikowy
układ Dirichleta
układ doświadczenia typu stosunku współczynników kierunkowych
układ gniazdowy
układ grup podzielnych niekompletnych bloków
układ grup podzielnych
układ hierarchiczny grup podzielnych
układ kątów prostych
układ kompletnie zrandomizowany
układ kratowy prosty
układ kratowy
układ kraty kubicznej
układ kwadratu magicznego
układ lokalnie optymalny asymptotycznie
układ losowania (próbkowanie, pobieranie próby)
układ losowo zrównoważony
układ naprzemienny doświadczenia losowego zmienny
układ naprzemienny z dodatkowym okresem
układ niekompletny o wielu reakcjach
układ odwrotny
układ ortogonalny
układ podwójnie odwrócony
układ podzielny grup rozszerzonych
układ pokrywający nasunięty
układ pokrywający się
układ przesiewający
układ quasi-czynnikowy
układ rotacyjny
układ rotatabilny
układ rozszczepionych półrzędów
układ rozszczepionych poletek
układ schodkowy
układ skojarzony
układ stabilny
układ supernasycony
układ symetryczny
układ systematyczny
układ szeregowy
układ trójkątny
układ trójkątnych bloków powiązanych wielokrotnie
układ typu O:PP
układ ważący osobliwy
układ ważacy
układ wiązany zmiany podwójnej
układ wieloczynnikowy
układ z połówkową replikacją
układ zredukowany
układ zrównoważonych niekompletnych bloków
układ związany
układ
układy cykliczne bloków niekompletnych Johna
układy czynnikowe częściowo zrandomizowane
układy fazowo uwikłane
układy kubiczne z trzema klasami dołączonymi
układy kubiczne z trzema klasami stowarzyszonymi
układy lokalizacji losowej
układy nieredukowalne
układy połączonych porównań sparowanych
układy rozkładalne
układy simpleksowe
umiejscowienie
uogólnienie Gurlanda rozkładu Neymana
uogólnienie rozkładu Bealla-Resciasa Neymana
uogólnienie statystyki polykays
uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
uogólniona metoda największej wiarygodności
uogólniona odległość Mahalanobisa
uogólniona odległość
uogólniona odwrotność macierzy
uogólniona reguła decyzyjna bayesowska
uogólnione układy kątów prostych
uogólniony model addytywny
uogólniony model liniowy
uogólniony model o równaniach współzależnych
uogólniony rozkład epidemiczny
uogólniony rozkład gamma
uogólniony rozkład normalny
uogólniony rozkład stabilny
uogólniony rozkład STER
uogólniony rozkład szeregu potęgowego
uogólniony rozkład T˛
uogólniony rozkład wielomianowy
uogólniony rozkład wykładniczy dwuwymiarowy
uogólniony sekwencyjny test stosunku prawdopodobieństwa
uogólny proces odnowienia
uolgólniony rozkład dwumianowy
uporządkowania częściowo zrównoważone
uporządkowania ortogonalne
uporządkowanie losowe
uporządkowanie symetryczne nierównych bloków
uporządkowany proces punktowy stacjonarny
ustawić w szereg
uszeregować
utrata
uwikłanie cząstkowe
uwikłanie częściowe
uwikłanie podwójne
uwikłanie rozszczepionych poletek
uwikłanie zrównoważone
uwikłanie
uzupełniać
uzupełnienie
varimax (pojęcie występujące w analizie czynnikowej)
wątek
właściwość
właściwość
właściwy podzbiór
własność
ważona grupa (testów)
waga okresu bazowego
waga
wagi ruchome
wahania krótkookresowe
wahania rezonansowe
wahania sezonowe
wahania swobodne
wahania szeregowe
wahania tłumione
wahania
wahanie
walidacja
wariancja błędu
wariancja eksternalna
wariancja międzygrupowa
wariancja międzyklasowa
wariancja resztowa
wariancja sferyczna
wariancja wewnątrzgrupowa
wariancja wewnątrzklasowa
wariancja wewnątrzklasowa
wariancja wewnętrzna
wariancja względna
wariancja z próby
wariancja zewnętrzna
wariancja
wariogram (wykres podobny do korelogramu)
warstwa
warstwowanie głębokie
warstwowanie optymalne
warstwowanie po losowaniu
warstwowanie wielokrotne
warstwowanie
warstwy ukryte
wartość środkowa
wartość (przekształcona liczbowo)
wartość antymodalna
wartość dawki przekształcona liczbowo
wartość dzieląca
wartość krytyczna
wartość modalna
wartość oczekiwana
wartość przeciętna
wartość reakcji przekształcona liczbowo
wartość własna
wartość zrównująca
wartości średnie
wartości ekstremalne
wartości izolowane
wartości m-te
wartości oddalone
wartości przeciętne
wartości z porównywalnymi stopniami
warunek Lipschitza
warunki Koniusa
warunkowa funkcja mocy
warunkowa funkcja niezawodności
warunkowa stopa uszkodzeń
warunkowy
wektor własny
wewnątrzblokowy
wewnętrzna metoda najmniejszych kwadratów
wgłębienia
wiarygodność ze skorygowanym profilem
wiarygodność
wiarygodności zewnętrznej
widmo
wielkość kluczowa
wielkość obszaru
wielkość
wielkości ekstensywne
wielkości intensywne
wielobok częstości
wielobok Delthiela
wielobok liczebności
wielobok Thiessena
wielobok Voronoia
wielodzielczość
wielokrotny proces Poissona
wielokrotny rozkład Poissona
wielokrotny test kolejności
wielokrotny test rozstępu
wielomian Bernoulliego
wielomian odwrotny
wielomiany Charliera
wielomiany Czebyszewa-Hermite'a
wielomiany Laguerre'a
wielomiany Legendre'a
wielomiany ortogonalne
wielomiany strefowe
wielomiarowy rozkład beta
wielostopniowe ciągłe schematy losowania
wielostopniowy estymator wariancji Durbina
wielowymiarowa analiza wariancji
wielowymiarowa kontrola jakości
wielowymiarowa nierówność Czebyszewa
wielowymiarowy rozkład Burra
wielowymiarowy rozkład dwumianowy ujemny
wielowymiarowy rozkład dwumianowy
wielowymiarowy rozkład F
wielowymiarowy rozkład hipergeometryczny odwrotny
wielowymiarowy rozkład hipergeometryczny ujemny
wielowymiarowy rozkład hipergeometryczny
wielowymiarowy rozkład niecentralny beta
wielowymiarowy rozkład niecentralny F
wielowymiarowy rozkład normalny
wielowymiarowy rozkład Pareto
wielowymiarowy rozkład Pascala
wielowymiarowy rozkład Poissona
wielowymiarowy rozkład Pólyi
wielowymiarowy rozkład szeregu potęgowego
wielowymiarowy rozkład wykładniczy
wielowymiarowy test rangowanych znaków
wierzchołek
wnioskowanie adaptacyjne
wnioskowanie bayesowskie z wykorzystaniem próbnika Gibbsa
wnioskowanie bayesowskie
wnioskowanie fiducjalne
wnioskowanie statystyczne
wpływ
wrażliwość i specyficzność
wskaźnik łancuchowy
wskaźnik (charakteryzujący zmiany)
wskaźnik cen
wskaźnik cząstkowy
wskaźnik dynamiki
wskaźnik kosztów utrzymania
wskaźnik masy fizycznej
wskaźnik masy ilości
wskaźnik masy wolumenu
wskaźnik odpowiedzi
wskaźnik skorygowany względem wieku i płci
wskaźnik skorygowany względem wieku
wskaźnik umieralności według wieku
wskaźnik wartości
wskaźnik według wieku
wskaźnik względny
wskaźnik zgonów według wieku
wskaźniki schodkowe
współczynnik ρ Spearmana
współczynnik τ Goodmana-Kruskala
współczynnik τ Kendalla
współczynnik τ Kendalla
współczynnik alienacji (występuje glównie w psychologii)
współczynnik alienacji wektorowej
współczynnik asocjacji
współczynnik autokorelacji
współczynnik braku determinacji
współczynnik częściowej korelacji wielokrotnej
współczynnik determinacji wielorakiej
współczynnik determinacji
współczynnik ekscesu
współczynnik indywidualności
współczynnik kołowy korelacji szeregowej
współczynnik koncentracji
współczynnik kontyngencyjności
współczynnik korelacji Bravais'ego
współczynnik korelacji cząstkowej wielorakiej
współczynnik korelacji cząstkowej
współczynnik korelacji Pearsona
współczynnik korelacji wektorowej
współczynnik korelacji wielokrotnej
współczynnik korelacji wielorakiej
współczynnik korelacji
współczynnik korelacji
współczynnik korygujący
współczynnik momentu
współczynnik nadmiaru
współczynnik nierówności Theila
współczynnik nieuporządkowania
współczynnik niezawodności
współczynnik odmów
współczynnik płodności
współczynnik phi
współczynnik połączenia
współczynnik podobieństwa Growera
współczynnik podobieństwa ras
współczynnik porównywalności względem czasu
współczynnik regresji
współczynnik rho Spearmana
współczynnik rozbieżności (Lexisa)
współczynnik rozproszenia
współczynnik skojarzenia
współczynnik tau Goodmana-Kruskala
współczynnik tau Kendalla
współczynnik tau Kendalla
współczynnik testu
współczynnik Theila
współczynnik ufności
współczynnik urodzeń
współczynnik usterkowości
współczynnik W zgodności
współczynnik ważący
współczynnik ważenia
współczynnik wielodzielczości
współczynnik zaburzenia
współczynnik zakłócenia
współczynnik zgodności
współczynnik zgodności
współczynnik zgonów
współczynnik zmienności
współczynnik
współczynnik
współczynniki beta
współczynniki gamma
współdziałanie
współistnienie
współliniowość
wspólna przestrzeń czynnikowa
wspólna wariancja czynnikowa
wspólny czynnik
wstępna próbka
wszechświat
wtórne losowanie zespołowe
wyłączyć
wybór atrybutów
wybór losowy prosty
wybór losowy
wybór probabilistyczny
wybór quasi-losowy
wydajność
wyjątkowość
wykładniczy mieszany rozkład reakcji
wykładniczy model dyspersji
wykładnik Hursta
wykres łodygowo-liściowy
wykres aksonometryczny
wykres Andrewsa typu Fouriera
wykres biegunowo-trójkątny
wykres blokowy
wykres bryłowy
wykres dystrybuanty rozkładu beta
wykres dystrybuanty
wykres fazowy
wykres kołowy
wykres kontrolny
wykres liniowy losowy
wykres liniowy
wykres logarytmiczny
wykres maksymalno-minimalny
wykres półlogarytmiczny
wykres pozwalający ocenić podobieństwo do rozkładu chi-kwadrat
wykres procentowy
wykres profilowy
wykres pudełkowy
wykres pudełkowy
wykres róży (forma prezentacji graficznej pogrupowanych danych kątowych)
wykres rozproszenia
wykres rozrzutu
wykres rysunkowy
wykres słupkowy struktury
wykres słupkowy wielokrotny
wykres słupkowy
wykres sektorowy
wykres skrzynkowy
wykres struktury
wykres trójwymiarowy
wykres Venna
wykres warstw
wykres warstwowy
wykres ze skalą dwumianową
wykres zmiennej dodanej
wykres
wykresy półnormalne
wymiana częściowa
wymiana
wymiana
wymiar Hausdorffa
wymienialność
wymienne losowe
wynik zliczania czynników
wynik
wyniki testu rangowego w autoregresji
wypukłe logarytmiczne granice tolerancji
wyraz stały w równaniu regresji
wyrównanie Bartletta
wyrównanie wpływu obciążenia i wariancji
wyrównywanie krzywej
wyrównywanie potęgowe
wyrównywanie wykładnicze
wyrównywanie
wysoki kontakt
wystarczalność
wywiad
względny obszar zmienności przejściowej
wzór Erlanga
wzór kołowy
wzór Kudera-Richardsona
wzór Macaulaya
wzór Mortara
wzór Pollaczka
wzór Pollaczka-Chinczyna
wzór Spearmana-Browna
wzór Spencera
wzór
wzorzec
wzorzec
źle-uwarunkowany
złożony proces stochatyczny Poissona
złożony rozład Poissona
złożony rozkład Gaussa
złożony rozkład hipergeometryczny
złożony rozkład Poissona
złożony rozkład Rutherforda
złożony rozklad prawdopodobieństwa częstości
złożony schemat losowania
załadowanie
założenia
zabieg
zachowanie indukcyjne
zadanie Banacha o pudełkach zapałek
zagadnienie Bartholomew'a
zagadnienie k prób
zagadnienie m-rangowań
zagon
zagrożenie
zakłócenia losowe
zakłócenia
zakres badań
zakres
zakres
zależność ćwiartkowa
zależność funkcyjna
zależność ilorazu wiarygodności
zależność konfluencyjna
zależność odwracalna
zależność regresyjna
zależność stochastyczna
zależność w sensie ćwiartkowym
zależność
zaludnienie
zamiana
zanikanie
zaokrąglanie (liczb)
zaostrzone granice kontrolne
zasada ekwiwalentnej pewności
zasada jednakowej ignorancji
zasada minimaksu
zasada minimalizacji utraty
zasada niepewności Grenandera
zasada niezmienniczości
zasada prostoty
zasada równego podziału
zasada spójności
zasada wiarygodności
zasada zbioru przecięć
zasada zwięzłości
zasady Bradforda-Hilla
zasięg
zastąpienie
zaufanie
zawodność
zbieżność stochastyczna
zbieżność stochastyczna
zbieżność w sensie miary
zbieżność w sensie prawdopodobieństwa
zbieżność względem miary
zbiór silniowy
zbiór transformacji kwadratów łacińskich
zbiór zdarzeń elementarnych
zbiorowość statystyczna
zbiorowość
zbyt małe rozproszenie
zdalne wyczuwanie
zdarzenie losowe
zdarzenie
zdolność dziedziczenia
zespół (szeregowy) gęsty
zespół szeregowy
zespól
zespolona krzywa nienormalna
zgodność stopni
zgodność
zgodność
zgodność
zgrupowany rozkład Poissona
zintegrowany proces średniej ruchomej autoregresji
zintegrowany proces średniej ruchomej
zmęczenie modele
zmiana
zmienna ślepa
zmienna aleatoryczna
zmienna binarna
zmienna determinująca
zmienna egzogeniczna
zmienna endogeniczna
zmienna fikcyjna
zmienna instrumentalna
zmienna losowa normalna standaryzowana
zmienna losowa o ustalonych wartościach
zmienna losowa standaryzowana
zmienna losowa zredukowana
zmienna losowa
zmienna nadmiarowa
zmienna niezależna
zmienna nośna
zmienna objaśniająca
zmienna obserwowalna
zmienna schodkowa
zmienna skokowa
zmienna sztuczna
zmienna teoretyczna
zmienna towarzysząca
zmienna utajona
zmienna z góry ustalona
zmienna zależna
zmienna zbędna
zmienna zbyteczna
zmienna zerojedynkowa
zmienna zero-jedynkowa
zmienna
zmienne antytetyczne
zmienne kątowe
zmienne losowe w postaci kanoncznej
zmienne losowe
zmienne zależne od czasu
zmienność ćwiartkowa
zmienność dwumianowa
zmienność losowa
zmienność przejściowa
zmienność superpozycyjna
zmienność systematyczna
zmienność typu Bernoulliego
zmienność typu Lexisa
zmienność typu Poissona
zmienność wyjaśniona
zmienność złożona
zmienność
zmienność
zmienność
zmodyfikowana średnia arytmetyczna (metoda redukcji wrażliwości średniej arytmetycznej na obserwacje ekstremalne)
zmodyfikowana krzywa wykładnicza
zmodyfikowana przeciętna kwadratowa różnica kolejnych wartości
zmodyfikowane granica kontrolne
zmodyfikowany iloraz von Neumanna
zmodyfikowany rozkład dwumianowy
znak klasy
znak
zrandomizowane testy istotności
zróżnicowanie partii
zróżnicowanie
zrównoważona krata kwadratowa
zrównoważone powtarzalne replikacje
zrównoważony bootstrap
zrównoważony kwadrat łaciński
zrównoważony układ doświadczenia czynnikowego
zupełność
zupełny kwadrat łaciński
zwłoka
związek
związek
zwracanie cząstkowe

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page