ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: S

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Sacks teorem
sammenbrudd bundet
sammenfallende ranger
sammenhengende struktur
sammenkjeding
sammenlikningsperiode
sammensatt hyper geometrisk fordeling
sammensatt hyppighetsfordeling
sammensatt indeks nummer
sammensatt multinomisk fordeling
sammensatt Poisson fordeling
sammenslåing av klasser
sampel
sampelpunkt
sampelrom
sample
samspill
samsvar
samsvarskoeffisient
samsvarskoeffisient
samtidig variabel
samvariasjon
Sankt Petersborg paradoks
sannsynlighet øyeblikk
sannsynlighet
sannsynlighetselement
sannsynlighetsfordeling
sannsynlighetsgrense
sannsynlighetskvote test
sannsynlighetskvote
sannsynlighetsmaksimeringsmetode
sannsynlighetsmasse
sannsynlighetstetthet
SAS
Satterthwaites test
SB,SU- fordeling
Scheffés test
Schwarz ulikhet
sektordiagram
sekundær enhet
sekundær prosess
selv summering
semi-invariant
semi-latinsk kvadrat
semilogaritmisk diagram
semi-Markov prosess
sensurering
senter (av et utvalg)
senter av sted
sentrale fakultet øyeblikk
sentralgrenseteorem
sentralmoment
sentralt konfidensintervall
sentralt teori
sentraltendens
sentroidmetode
sesongvariasjon
Shannon-Wiener indeks
Shapiro-Wilks test
Sheppard korreksjon
Shewhart kontroll diagram
Short fordeling
Siegel-Tukeys test
sigarett kort distribusjon
signifikansnivå
sikkerhet ekvivalens
simplex metode
simplexmodell
Simpson paradoks
simultan estimering
simultan fordeling
simultanlikningsmodell
singulær fordeling
sirkulær diagram
sirkulære bety forskjellen
sirkulære distribusjon
sirkulære formel
sirkulære gitter distribusjon
sirkulære kvartil avvik
sirkulære mener avviket
sirkulære normalfordelt
sirkulære test
sirkulære treklanger
sirkulært område
sjanse begrensningen
sjanse variasjon
skadelige variabel
skalaparameter
skåre
Skitovich-Darmois teorem
skjema
skjerpet kontroll
skjev fordeling
skjevhet
skjev-normal fordeling
skrøpelighet modellen
S-kurve
skyldes brøk
Slutsky prosess
Slutskys teorem
Smirnov-Birnbaum-Tingey fordeling
Smirnovs test
smittefordeling
Spearman estimator
Spearman rho
Spearman-Kärber estimator
Spearman-Kárber metode
spektral fordeling funksjon
spektralfunksjon
spektraltetthet
spektrum
spesifikasjonsfeil
spesifikk faktor
spesifikk varians
spillers ruin
spillteori
S-PLUS
spørreskjema
spørsmäl med gitte svaralternativ
spørsmål uten gitte svaralternativ
sprang og grensene metoder
spredning
spredninganalyse
spredningsdiagram
spredningsindeks
SPSS
stabil Pareto fordeling
Stacy fordeling
standardavvik
standardfell
standardisert normalfordelt variabel
standardisert variabel
standardlikestilling
standardskåre
Stata
statistikk
statistisk desisjonsfunksjon
Stein paradoks
Stein-Chen metode
stemmeseddel teori
STER-fordeling
Stevens-Craig fordeling
stikkprøve
stikkprøveenhet
stikoeffisientmetode
Stirling fordeling
stokastisk begivenhet
stokastisk feil
stokastisk fordeling
stokastisk komponent
stokastisk matrise
stokastisk modell
stokastisk variabel
stokastisk
stokastisk
stolpediagram
stopperegel
store talls lov
store talls sterke lov
størrelse
støy
strategi
strategiteori
stratifisering
stratum
strøm sum
strukturparameter
strykprosent
Student fordeling
studentisering
Students test
Sturges regel
styrke funksjon fordeling
styrke funksjon
styrke
styrkeskjevhet
subjektiv stikkprøve
subjektiv stikkprøve
subjektivt utvalg
subjektivt utvalg
subnormal dispersjon
sub-Poisson fordeling
sub-serien
suffisiens
Sukhatmes test
suksessiv utvelging
super-effisiens
super-martingal
super-Poisson fordeling
svar
svingning
syklisk forsøksplan
syklisk ordning
sykliske serien
syklus
symmetrisk avhengige
symmetrisk fordeling
symmetrisk latinsk kvadrat
symmetrisk test
synkende fare rate
synkende strykprosent
systematisk datainnsamlingsfeil
systematisk feil
systematisk overestimering
systematisk underestimering
systematisk utvelging

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page