ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: M

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Madow-Leipnik fordeling
Mahalanobis' generalisert avstand
Makeham fordeling
manglende informasjon prinsippet
Mann-Kendalls test
Mann-Whitney test
Mantel-Haenszels test
Marcinkiewicz teorem
marginal fordeling
markovestimator
markovkjede
Markov-kjede
Markovprosess
Markovs ulikhet
Marshall-Edgeworth-Bowley indeks
martingal restleddene
martingal
Mashall-Olkin fordeling
Mauchlys test
maximin kriterium
Maxwell fordeling
McDonald-Kreitmans test
med lik varians
med variabel varians
median effektiv dose
median letal dose
median test
median
mellom blokker
mellomgruppevarians
mener semi-kvadrerte differansen
meningsmåling
mest effisiente estimator
mest stringente test
M-estimator
metameter
metning
metningsgrad
metode for semi-gjennomsnitt
metodebetinget korrelasjon
mid-betyr
middelkvadrat
middelkvadratavvik for suksessive verdier
middelkvadratavvik
miljøstatistikk
Mill kvote
Miller fordeling
minimaksestimering
minimal varians
minimax angrer prinsippet
minimax prinsippet
minimax strategi
minimum chi-kvadrat
minimum logit chi-kvadrat
minimum norm kvadratiske objektiv estimering
minimum normit chi-kvadrat estimator
Minkowskis ulikhet
minst gunstige fordeling
minste kvadraters generalisert invers
minste kvadraters metode
Mitscherlichs likestelling
modalverdi
modelikonsistent hypotese
modell med forstyrrelse på likninger og feil i de variable
modell med forstyrrelse på likninger
modell
moment estimator
moment kvote
moment
momentan dødelighet
momentgenererende funksjon
momentmatrise
monoton struktur
Monte Carlo test
Monte-Carlo-metode
Mood-Brown estimering
Mood-Brown median test
Mood-Brown prosedyre
Moods W-test
Morgenstern fordeling
Moses test
Mosteller er k-sample glidning test
multikolinearitet
multilineær prosess
multinomisk fordeling
multinormal fordeling
multiplikativ prosess
multippel klassifikasjon
multippel korrelasjonskoeffisient
multippel markovprosess
multippel partiell korrelasjonskoeffisient
multippel Poisson fordeling
multippel Poisson prosess
multippel regresjon
multippel stratifisering
multippelt desisjons metode
multippelt desisjonsproblem
multi-temporal modellen
multivariabel beta-fordeling
multivariabel Burr fordeling
multivariabel F-fordeling
multivariabel Pareto fordeling
multivariabel Pascal fordeling
multivariabel Poisson fordeling
multivariabel Pólya fordeling
multivariabel statistisk analyse
multivariat inverse hypergeometrisk fordeling
multivariate hypergeometriske fordelingen
multivariate negative hypergeometrisk fordeling
Murthy estimator

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page