ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Norwegian: I

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

iboende nøyaktighet
identifiserbarhet
ikke-dominert desisjonsfunksjon
ikke-dominert test
ikke-lineær regresjon
ikke-parametrisk delta metode
ikke-parametrisk maksimum likelihood
ikke-parametrisk
ikke-rekursiv residual
ikke-singulær fordeling
ikke-stasjonær prosess
IMA-prosess
indeks av attraksjon
indeks av konsentrasjon
indeks av mangfold
indeks for tilkobling
indeks
indeksen for Pareto
indifferens
indifferensområde
indikator variabel
indikatorfunksjon
ineffisient observator
informasjon
informasjons kriterium
informasjons matrise
informasjons teori
informasjonsmengde
innen blokker
inngangen gang
innhold gyldighet
innigruppevarians
innsnevrede grenser
insidensparametre
inspeksjonsomfang
instrumental-variabel
integrert spektrum
intensitet funksjon
intensitet
interpenetreringsnivå
intervallestimering
invarians metode
invarians
inverse hypergeometrisk fordeling
inversjon
invertering
Irwin fordeling
Ising-Stevens fordeling
isoton regresjonsfunksjonen
isotropi
isotype metode
iterativt reweighted minste kvadraters

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page