ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: T

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

T²-verdeling van Hotelling
T²-verdeling
taartdiagram
tabel met één of twee ingangen
tabel met meer dan twee ingangen
tabel met preferenties
tabel volgens Buys Ballot
tabel
taboe-toestand
taboe-waarschijnlijkheid
Tajima's D
tak en verbindende methodes
Takacs-proces
tak-en-blad-diagram
tandemtoetsen
tandem-wachtrijen
tantielen
tau van Goodman-Kruskal
tau-coëfficiënt van Goodman-Kruskal
taxonomie
Tchebychev-Hermite-polynomen
te controleren aantal
te controleren partij
te verwerpen kwaliteitsniveau
techniek van de bewegende waarnemer
techniek voor ontbrekende waarden
tegen model, type I
tegenreeks
tekentoets voor verschillen
tekentoets
telling met meervoudig hervangen
telproces methoden
Terry-Hoeffding-toets
Terry-toets
terugkaatsende wand
terugkeerniveau
terugkeertijd
terugkeertijd
terugkeertijd
terugkeertoestand
terugkerende toestand met oneindig lange terugkeertijd
terugkerende toestanden
teruglegging
terugwerkende kracht te wijzigen punt probleem
tesselatie volgens Dirichlet
tesselatie volgens het toeval
testbatterij
tetrachorische correlatie
tetrachorische functie
tetrade verschil
theorema van Bayes
theorema van Bernoulli
theorema van Bernstein
theorema van Blackwell
theorema van Burke
theorema van Campbell
theorema van Chung-Fuchs
theorema van Cochran
theorema van Cox
theorema van Craig
theorema van Cramér-Levy
theorema van Crofton
theorema van Dalenius
theorema van Darmois-Koopman-Pitman
theorema van Darmois-Skitovitch
theorema van De Finetti
theorema van Donsker
theorema van Fieller
theorema van Gauss-Markov
theorema van Geary
theorema van Glivenko
theorema van Gnedenko
theorema van Gnedenko-Koroljuk
theorema van Hammersley-Clifford
theorema van Helly-Bray
theorema van Hunt-Stein
theorema van Kagan-Linnik-Rao
theorema van Kantorowitch
theorema van Khintchin
theorema van Kolmogorov
theorema van Koroljuk
theorema van Laplace
theorema van Laplace-Lévy
theorema van Lévy
theorema van Lévy-Cramér
theorema van Liapunov
theorema van Lindley
theorema van Marcinkiewicz
theorema van Nyquist-Shannon
theorema van Palm
theorema van Pólya
theorema van Radon-Nikodym
theorema van Raikov
theorema van Rao-Blackwell
theorema van Sacks
theorema van Skitovich-Darmois
theorema van Slutsky
theorema van Wiener-Khintchine
theoretische aantallen
theoretische frequentie behorende bij onafhankelijkheid
theoretische frequenties
theorie van Neyman-Pearson
Thomas-verdeling
three-stage least squares
tied double changeover design
tied ranks
tijd zonder symptonen en vergiftiging
tijdafhankelijk Poisson-proces
tijdomkeer
tijdomkeertoets
tijdreeks met discreet gemaakte variabele
tijdreeks met verborgen periodiciteit
tijdreeks
tijdsafhankelijke covariabelen
tijdsdomein
tijdvak zonder klant (in wachtrijtheorie)
tijdverwisseling
tijdverwisselingstoets
tilling
time comparability factor
T-kwadraat-toets
toe te schrijven fractie
toegevoegde gegevens
toegevoegde variabele diagram
toegevoegde variatie
toekennen van uitslagen
toekenningsregel
toelaatbaar aantal af te keuren exemplaren
toelaatbare beslisfunctie
toelaatbare defecten
toelaatbare getallen in de zin van Copeland
toelaatbare getallen
toelaatbare hypothese
toelaatbare schatter
toelaatbare schatter
toelaatbare strategie
toelaatbare test
toenemend faaltempo
toereikendheid
toestand met verblijfsduur nul
toets met behulp van Lagrange multipliers
toets met extreme rangsommen
toets op de uniformiteit van een verdeling op de cirkel
toets op het minst significante verschil
toets op lege cellen
toets op normaliteit
toets op verschuiving van gemiddelden
toets van Bartlett
toets van Behrens-Fisher
toets van Brunk
toets van Capon
toets van Cochran
toets van Cramér-von Mises
toets van D'Agostino
toets van Daniel
toets van David-Barton
toets van Duncan
toets van Dunn
toets van Dunnett
toets van Freund-Ansari
toets van Friedman
toets van Gart
toets van Gehan
toets van Greenhouse-Geisser
toets van Hollander op evenwijdigheid van regressielijnen
toets van Klotz
toets van Knox
toets van Lilliefors
toets van meervoudig waardenbereik
toets van Quenouille
toets van Student
toets van Welch
toets van Wilcoxon
toets via verwachte normaalscores
toetsen met genormaliseerde scores
toetsen op records
toetsen van Cliff-Ord
toetsingsgrootheden van Dixon
toetsingsgrootheid m
toetsingsgrootheid U
toetsingsgrootheid van Anderson-Darling
toetsingsgrootheid van Cook
toetsingsgrootheid van Durbin-Watson
toetsingsgrootheid van Gabriel-Sen
toetsingsgrootheid van Kruskal
toetsingsgrootheid van Kuiper
toetsingsgrootheid van Mallows
toetsingsgrootheid van Sherman
toetsingsgrootheid van Tukey
toetsingsgrootheid
toetsingsgrootheid-W
toevallige fout
toevalligheidsgraden
toevalscomponent
toevalsfout
toevalsfout
toevalsgebeurtenis
toevalsgetallen
toevalsvariabele
toewijsbare variatie
toewijzing van steekproefelementen
toewijzing
toewijzingsgrootheid
tolerantie
tolerantiefactor
tolerantiegrenzen bij een produktieproces
tolerantiegrenzen
tolerantieverdeling
totale correlatie
transfer-functie
transformatie naar de verdelingsfunctie
transformatie naar een normaal verdeelde variabele
transformatie van een stochastische variabele
transformatieverzameling van een Latijns vierkant
transvariatie intensiteit
transvariatie
transversale sterftetafel
treatment mean square
trechterplot
trekken van een deelsteekproef
trekken van een kanssteekproef
trekken van tweede, derde, ... trap (fase) in een meertraps (fasen-) steekproef
trekking van een sneeuwbalsteekproef
trekking van een zelfwegende gestratificeerde steekproef
trekking volgens het toeval
trekkingsmethode van Fellegi
trekkingsschema van Hartley-Rao
trend volgens een polynoom
trend
triangolatie volgens Delaunay
triangular multiply linked block design
trigoniometrische transformatie
trimmen
trinomiale verdeling
tripletsystemen van Steiner
trivariate ongecorreleerde normale verdeling met ongelijke varianties
trossteekproef
T-score
T-toets
T-toets
t-toets
tussenblokken (van bijvoorbeeld variantie)
tussengevoegd Latijns vierkant
tussen-groepen-variantie
tussenklassen-correlatie
tussenklassen-variantie
tussenvariantie
t-verdeling van Student
t-verdeling
twee dimensionaal Poisson-proces
twee-armige bandiet
twee-bij-twee frequentietabel
tweede limiettheorema
tweede theorema van Helly
tweedeling
twee-factoren-theorema van Spearman
twee-factoren-theorie
twee-fasen regressie
twee-fasen steekproef
twee-fasen steekproeftrekking
tweelingverdelingen
tweemaal gebruikte steekproef
tweepolige factor
twee-steekproeven inspectieschema (bij kwaliteitscontrole)
twee-steekproeven-procedure van Stein
twee-steekproeventoetsen van Schach
tweetoppige verdeling
tweetraps-kleinste-kwadraten-schatters
tweetrapssteekproef
tweevoudig hypergeometrische verdeling
tweevoudig stochastische matrix
tweevoudige dichotomie
tweevoudige niet-centrale F-verdeling
tweezijdig afgeknotte normale verdeling
twee-zijdige toets
tweezijdige toets
tweezijdig-symmetrische exponentiële verdeling
type-A-gebied
type-A-reeks van Gram-Charlier
type-A-reeks
type-A-verdeling van Neyman
type-B-gebied
type-B-reeks van Gram-Charlier
type-B-reeks
type-B-verdeling van Neyman
type-C-gebied
type-C-reeks van Gram-Charlier
type-C-reeks
type-C-verdeling van Neyman
type-D-gebied
type-E-gebied
type-I en II-waarschijnlijkheden
type-I-fout
type-II-fout
type-III-verdeling van Pearson
type-III-verdeling
type-II-model voor Geiger-Müller teller
type-II-steekproeftrekking
type-II-verdeling van Pearson
type-II-verdeling
type-I-model voor Geiger-Muller teller
type-I-steekproeftrekking
type-I-verdeling van Pearson
type-I-verdeling
type-IV-verdeling van Pearson
type-IV-verdeling
type-IX-verdeling van Pearson
type-IX-verdeling
type-VIII-verdeling van Pearson
type-VIII-verdeling
type-VII-verdeling van Pearson
type-VII-verdeling
type-VI-verdeling van Pearson
type-VI-verdeling
type-V-verdeling van Pearson
type-V-verdeling
type-XII-verdeling van Pearson
type-XII-verdeling
type-XI-verdeling van Pearson
type-XI-verdeling
type-X-verdeling van Pearson
type-X-verdeling

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page