ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: S

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

samengesteld experiment
samengesteld indexcijfer
samengesteld indexcijfer
samengesteld lijndiagram
samengesteld lijndiagram
samengesteld- Poisson-verdeling
samengesteld staafdiagram
samengesteld staafdiagram
samengesteld steekproefschema
samengestelde binomiale verdeling
samengestelde clusteranalyse
samengestelde frequentieverdeling
samengestelde gegevens
samengestelde gegevens
samengestelde hypergeometrische verdelingen
samengestelde hypothese
samengestelde indexcijfers
samengestelde negatief-binomiale verdelingen
samengestelde schatter
samengroeiend proces
samenhang
samenhang
samenhang
samenhangendheid
samenvoegen van de residuele kwadratensommen
samenvoegen van fouten
samenvoegen van klassen
sample census
sandwichschatting
SAS
Satterthwaite-toets
SB,SU-verdelingen van Johnson
SB,SU-verdelingen
scan statistiek
scedasticiteit
scedastische kromme
schaal equivariante schatter
schaalparameter
schaalparameter
schaaltechniek van Guttman
schadelijke variabele
schaling volgens Guttman
schatbaar (in de zin van Bose)
schatter met een vertekening van lagere orde
schatter van de kerndichtheid
schatter
schatters met een onzuiverheid van dezelfde grootte-orde
schatters volgende de two stages least square methode
schatting in meer stappen volgens Blum-Rosenblatt
schatting in meer stappen
schatting voor de totale populatie
schatting
schattingsfout
schattingsmethode voor de variantie volgens Deming
schattingsprocedure
schattingsvergelijking
scheefheid
scheefheidsmaat van Pearson
Scheffť-toets
scheidingswaarde
scheve correlatie
scheve factor
scheve normaalverdeling
scheve verdeling
schijncorrelatie
schijnverband
schil algoritme
schot-ruis
schots-vierkant
score statistiek
score
secante hyperbolicus verdeling
secretaris probleem
sectoren vergelijkend onderzoek
secundair proces
secundaire waarneming (in tegenstelling tot rechtstreekse waarneming)
seizoenfluctuatie
seizoenschommeling
selecte steekproef
selecte steekproef
selectie in enige stadia
selectiefout
semi-invariant
semi-Markov-proces
semi-martingaal
semi-stabiele wet
semi-stationair proces
semi-variogram
separatietheorema
sequentieel steekproefschema zonder grenzen aan het steekproefaantal
sequentieel tolerantiegebied
sequentiŽel wisselpuntprobleem
sequentiŽle analyse
sequentiŽle chi-kwadraat-toets
sequentiŽle kansverhouding van Wald
sequentiŽle kansverhouding
sequentiŽle procedure onder restricties volgens Armitage
sequentiŽle procedure onder restricties
sequentiŽle procedure van Jiřina
sequentiŽle schatting
sequentiŽle T≤-toets
sequentiŽle toets
sequentiŽle toetsing met begrensde steekproefomvang
serial design
serial sampling inspection schemes
serial variation
serially balanced sequence
seriŽle lineaire rang statistieken
series queues
sfericiteitstoets
sferisch gemiddelde richting
sferische normale verdeling
sferische standaardfout
sferische variantie
sferische variantiefunctie
Shapiro-Wilk-toets
Sheppard-correcties
shock and error model
shock model
shorth schatter
Short-verdeling
Siegel-Tukey-toets
sigarettenplaatjesverdeling
significantie
significantieniveau
significantieniveau
simple abnormal curve
simple structure
simplex-algoritme
simplex-centroÔde proefopzet volgens Scheffť
simplex-centroÔde proefopzet
simplex-methode
simplex-modellen
simplex-proefopzetten
simulatie
simulatie-model
simultane betrouwbaarheidsintervallen
simultane discriminatie-intervallen
simultane schatting
simultane teelt van twee of meer producten op dezelfde grond
simultane toets van variantieverhoudingen
simultane tolerantie-intervallen
simultane vergelijkingenmodel
singly linked block design
singular weighing design
singuliere verdeling
singuliere waarden ontbinding
sinus-limiettheorema
skip free process
S-kromme
S-kromme
slecht geconditioneerd
slecht-gesteld probleem
Slutzky-Yule-effect
Smirnov-Birnbaum-Tingey-verdeling
Smirnov-toetsen
snap reading method
snelle Fourier-transformatie
sneltoets van Tuckey
snoeien
snorredoos
snorrendoos
sommatiemethode van Hardy
soort
soorten van overvloed probleem
soortgelijke (stochastische) gebieden
soortgelijke werking van een verzameling prikkels
Spearman-Brown-formule
Spearman-schatter
specificiteit
specifiek verhoudingscijfer
specifieke factor
specifieke factor
spectraal venster
spectraalgemiddelde
spectrale decompositie
spectrale dichtheid
spectrale splitsing van een tijdreeks
spectrale verdelingsfunctie
spectrale verdelingsfunctie
spectrale wegingsfunctie
spectrum met discrete en continue gedeelten
spectrum van de correlatie van amplitudes van twee tijdreeksen
spectrum voor een niet-stationair stochastisch proces
spectrum
spectrum
spel met terugkeer
speltheorie
Spencer-formule
spijt
spilgrootheid
Spitzer-identiteit
splitsing van een tijdreeks
splitsing
S-PLUS
sporencorrelatie
spread
spreiding
spreidingscoŽfficiŽnt van Frisch
spreidingscoŽfficiŽnt
spreidingsdiagram
spreidingsindex
SPSS
spurious correlation
squariance
staafdiagram
staafdiagram
staart (van een verdeling)
stabiele Pareto-verdelingen
stabiele toestand
stabiele wet
stabilisering van de variantie
stabiliteitstoets
Stacy-beta-verdeling
Stacy-verdeling
staircase design
standaard Latijns vierkant
standaard populatie
standaardafwijking
standaarddeviatie
standaardfout van de schatting
standaardfout
standaard-normale variabele
standaardvergelijking
standaardvorm van een stochastische variabele
stap omlaag-procedure van Ray
stap omlaag-procedure
staplengte
stapsgewijze regressie
Stata
stationair in de covariantie
stationair in de covarianties
stationaire bevolking
stationaire verdeling
statistically equivalent block
statistiek
statistisch tolerantiegebied
statistisch tolerantie-interval
statistische geletterdheid
statistische grafieken
statistische grootheid die slechts afhangt van de extreme waarden
statistische grootheid
statistische hypothese
statistische populatie
statistische rekenen
statistische software
statistische software
statistische software
statistische software
statistische tolerantiegrens
steekproef uit een alternatieve verdeling
steekproef volgens Bernoulli
steekproef
steekproefallocatie
steekproefeenheden met overlapping
steekproefeenheid
steekproefelement uit de tweede trap
steekproefelement
steekproeffout
steekproeffout
steekproeffractie
steekproefgrootheid
steekproefgrootte
steekproefinspectie voor een continu proces
steekproefkader
steekproefkader
steekproefkwantielen
steekproefmoment
steekproefomvang
steekproefomvang
steekproefonderzoek
steekproefopzet
steekproefrecord
steekproefruimte
steekproefsgewijze controle
steekproefstructuur
steekproeftheorie van Lexis
steekproeftrekking met bij elke individuele trekking variabele kansen
steekproeftrekking met gelijke insluitkansen
steekproeftrekking met gelijke kansen
steekproeftrekking met gelijke kansen
steekproeftrekking met kansen evenredig aan de grootte
steekproeftrekking met sneeuwbaleffect
steekproeftrekking met teruglegging
steekproeftrekking met verwerping volgens Hŗjek
steekproeftrekking met verwerping
steekproeftrekking met verwerping
steekproeftrekking met willekeurig vastgestelde kansen
steekproeftrekking naar belangrijkheid
steekproeftrekking naar kwalitatieve kenmerken
steekproeftrekking op een rooster
steekproeftrekking volgens een matrixschema
steekproefvariantie
steekproevenverdeling
Stein-Chen-methode
stelling van Anosov
stelling van Basu
stelling van Bayes
stelling van Dvoretsky over stochastische benadering
stelsel van elkaar doordringende steekproeven
stereogram met langs de drie assen dezelfde schaal
stereogram
stereogram
stereologie
sterftecijfer
sterftekans
sterfteproces
sterftetabel
sterk-consistente schatter
sterke convergentie
sterke volledigheid
sterke wet van de grote aantallen
sterkte van een toets
sterkteproef (met alternatieve waarnemingen)
sterkteproef op hellingsverhouding
STER-verdeling
Stevens-Craig-verdeling
Stirling-verdeling
stochast
stochastisch dichtheidsmodel
stochastisch groter of kleiner
stochastisch model
stochastisch programmeren
stochastisch
stochastisch
stochastische afhankelijkheid
stochastische gevoeligheid
stochastische kern
stochastische matrix
stochastische reeks getallen
stochastische storing
stochastische transitiviteit
stochastische variabele
stochastische variabele
stochastische vergelijking van toetsen
stochastische wandeling
stochastische wandeling
s-toets
stopregel
storing met verloop volgens een voortschrijdend gemiddelde-proces
storings technieken
storingscoŽfficiŽnt
strak
stratadiagram
strategie
stratificatie achteraf
stratificatie
stratum
streng verdelingsvrij
streng-stationair proces
strengste toets
stress
structurele tijdreeksmodellen
structuur met latente variabelen
structuur
structuurbreuken
structuurnullen
structuurparameters
structuurvergelijking
structuurvergelijkingenmodel
studentisering
Student-verdeling
stuksgewijze regressie
sub-exponentiŽle verdeling volgens Tukey
sub-exponentiŽle verdeling
subgroep binnen blokken
subjectieve Bayesiaanse gevolgtrekking
subjectieve gevolgtrekking volgens Bayes
subjectieve waarschijnlijkheid
submartingale
sub-Poisson-verdeling
substrata-beheersing
Sukhatme-toets
superdoeltreffendheid
supermartigaal
supernormale spreiding
super-Poisson-verdeling
superpopulatiemodel
support
surrogaat F-verhouding
surrogaat t-verhouding
survey-gewicht
survey-methodologie
symbool
symmetrical unequal block arrangement
symmetrie
symmetrisch betrouwbaarheidsinterval
symmetrisch steekproeftrekken
symmetrische contingentietabel
symmetrische factoriŽle proefopzet
symmetrische kruistabel
symmetrische stabiele wet
symmetrische tweezijdige toets
symmetrische verdeling op de cirkel
symmetrische verdeling
synergy
synthese van variantie
systeem met algemene onderlinge afhankelijkheid
systeem van gemengd autoregressieve-regressieve vergelijkingen
systeem van Johnson van frequentiekrommen
systematisch steekproef trekken
systematisch vierkant
systematisch
systematische fout
systematische fout
systematische proefopzet
systematische statistische grootheid van Mosteller
systematische statistische grootheid
systematische steekproef in twee dimensies
systematische steekproef met meer dan ťťn aselect begin volgens Tukey
systematische steekproef
systematische steekproeftrekken
systematische variabiliteit

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page