ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: K

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

kaart met niveaulijnen
kader
Kaiser-Guttmann-criterium
Kalman-filter
Kamat-toets
kans op een fout van de eerste soort
kans
kansdichtheidsfunctie
kansen
kansfluctuatie
kansmoment
kanssteekproef
kansvariabele
kansverdeling op de bol
kansverdeling
kansverhouding
Kaplan-Meier schatter
kappa
Kapteyn-transformatie
Kapteyn-verdeling
karakteristieke functie
karakteristieke functie
karigheidsprincipe
kartogram
kde-machtssom
Kendall's S-score
Kendall's tau
Kendall's terminologie (voor wachtrijen)
kengetal
kenmerk
kenmerk
kepstrum
kernel-schatting
Kesten-proces
keten
keten-binomiale model van Greenwood
keten-binomiale model
ketting grafiek model
ketting grafiek
ketting
ketting-blok design van Youden-Connor
ketting-blok design
kettingindexcijfer
kettingindexcijfer
kettingverhouding
Kiefer-Wolfowitz-proces
k-klassen-schatter van Theil
k-klassen-schatter
klasse van communicerende toestanden
klasse
klasse
klassemidden
klassesymbool
klassificatiegrootheid van Anderson
klassifikatiefout
kleinst mogelijke variantie
kleinste-kwadraten schatter
kleinste-kwadratenmethode in twee stappen
kleuring
klinische studie
klokvormige curve
klokvormige kromme
Klotz-toets
koepel
Kolmogorov-axioma's
Kolmogorov-representatie
Kolmogorov-Smirnov-toets
Kolmogorov-Smirnov-verdelingen
Kolmogorov-vergelijkingen
koppelen van records
koppelfunctie
koppeling analyse
koppeling van indexcijfers
koppeling
korte termijn statistische grootheid van Jowett
korte-termijn fluctuatie
kortste zuivere betrouwbaarheidsintervallen van Neyman
kortste-afstandenboom
kortstondigheid
kostenfunctie
kriging
krimpschatter
kritiek aantal
kritiek gebied
kritieke waarde
kritische quotiŽnt van Gumbel
kromlijnige regressie
kromme van de gemiddelde dichtheid
kromme van de gemiddelde steekproefomvang (als functie van de partijkwaliteit)
kromme van Pareto
Kronecker-product van een proefopzet
Kronecker-product van matrices
kruiscorrelatie van twee tijdreeksen
kruiscovariantie van twee tijdreeksen
kruisintensiteitsfunctie van Cox-Lewis
kruisintensiteitsfunctie
kruisspectrum
kruistabel
kruisvalidatie
kruisvalidatie-criterium
Kruskal-Wallis-toets
k-statistics van Fisher
k-statistics
k-steekproeven-probleem
k-steekproeventoets van Jonckheere
K-toets van Mann
kubisch rooster
kubische proefopzetten met drie geassocieerde klassen volgens Raghavarao-Chandrasekhararao
kubische proefopzetten met drie geassocieerde klassen
Kuder-Richardson-formule
Kullback-Leibler-afstandsfunctie
kurtic curve
kurtosis
k-verhouding
k-verhoudingstoets
kwadrant-afhankelijkheid volgens Lehmann
kwadrant-afhankelijkheid
kwadratensom (van waarnemingen minus gemiddelde)
kwadratisch exponentieel model
kwadratisch gemiddelde afwijking
kwadratisch gemiddelde fout
kwadratisch gemiddelde
kwadratisch programmeren
kwadratisch rooster
kwadratische contingentie
kwadratische response
kwadratische schatter
kwadratische vorm
kwadratuur-spectrum
kwalitatief (van een variabele)
kwalitatieve data
kwalitatieve gegevens
kwalitatieve interactie
kwalitatieve keuring
kwaliteit van de aanpassing
kwaliteit van de officiŽle statistiek
kwaliteit van leven
kwaliteitsbescherming door steekproefcontrole
kwaliteitscontrole
kwaliteitscontrole
kwaliteitscontrolekaart
kwaliteitsinspectie naar meer dan ťťn aspect
kwantiel
kwantitatief (van een variabele)
kwantitatieve data
kwantitatieve gegevens
kwantitatieve response
kwantitatieve variabelen
kwartiel
kwartielafstandstoets van Westenberg
kwartielmaatstaf voor de relatieve spreiding
kwartielmmaatstaf voor scheefheid
kwartiel-richtingen
kwintielen
kxr-tabel

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page