ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: G

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Gabriel-toets
gain function
Galton's probleem van verschilbepaling tussen individuen
Galton-Watson-proces
gamma-coŽfficiŽnten
gamma-functie
gamma-integraal
gamma-verdeling
Gantt-kaart
Gantt-schema
Gart-toets
Garwood-verdeling
gatentoets van Tukey
Gauss-Poisson-verdeling
Gauss-proces
Gauss-verdeling
G-coŽfficiŽnt van Goodman-Kruskal
geaccumuleerd proces
Geary's contiguiteits verhouding
gebalanceerde steekproef
gebeurtenis
gebeurtenissenruimte
geboorte- , sterfte- en immigratieproces
geboorte- en sterfteproces
geboortecijfer
geboorteproces
gebrek aan conformiteit
gebruik van tussenblok-informatie volgens Yates
gecentreerd moment
gecentreerd-factoriŽle momenten
geclusterd puntproces
geconcentreerd steekproefonderzoek (bijv. qua onderwerp, gebied of tijdvak)
geconjugeerde Latijnse vierkanten
geconjugeerde priorinformatie
geconjugeerde rangordening
geconjugeerde verdeling
gecorrigeerd indexcijfer
gecorrigeerd moment
gedeeltelijk consistente waarnemingen
gedeeltelijk evenwichtig onvolledig blokontwerp
gedeeltelijk evenwichtig onvolledige-blokkenschema met deelbaarheid in groepen
gedeeltelijk evenwichtig roostervierkant
gedeeltelijk evenwichtig samenhangend blokontwerp
gedeeltelijk evenwichtige arrays
gedeeltelijk samenhangend blokontwerp
gedeeltelijke replicatie
gedeeltelijke verversing (in een panel)
gedegenereerde verdeling
gedempte trilling
gegeneraliseerd additief model
gegeneraliseerd gemengd model
gegeneraliseerd lineair model
gegeneraliseerde afstand
gegeneraliseerde Bayesiaanse beslisregel
gegeneraliseerde besmettingsverdeling van Subrahmaniam
gegeneraliseerde besmettingsverdeling
gegeneraliseerde binomiale verdeling
gegeneraliseerde bivariate exponentiŽle verdeling
gegeneraliseerde gamma-verdelingen
gegeneraliseerde inverse
gegeneraliseerde kleinste-kwadraten schatter
gegeneraliseerde kruisvalidatie
gegeneraliseerde machtreeksverdeling
gegeneraliseerde Mahalanobis-afstand
gegeneraliseerde maximale aannemelijkheidsschatter
gegeneraliseerde multinomiale verdeling
gegeneraliseerde Pareto-verdeling
gegeneraliseerde schattingsvergelijking
gegeneraliseerde sequentiŽle waarschijnlijkheidsratio-toets van Wald
gegeneraliseerde sequentiŽle waarschijnlijkheidsratio-toets
gegeneraliseerde STER-verdeling
gegeneraliseerde T≤-verdeling
gegeneraliseerde verdeling van de extreme waarden
gegeneraliseerde verdeling
gegevens aanscherpen
gegevens diepte
gegevens vermeerdering algoritme
gegevens
gegevensbank
gegroepeerd testen
gegroepeerde Poisson-verdeling
geheeltallige programmering
geÔntegreerd spectrum
geÔntensiveerde inspectie
geÔnverteerde Dirichlet-verdeling
geÔtereerde bootstrap
gekoppelde gegevens
gekoppelde steekproeven
gekruist waardenbereik van Hyrenius
gekruist waardenbereik
gekruiste factoren
gekruiste klassificatie
gekwadrateerde correlatiecoŽfficiŽnt
gekwadrateerde variatiecoŽfficiŽnten
geleidelijke veranderingen
gelijkenis
gelijkenis
gelijkenisindex
gelijkheidscoŽfficiŽnt volgens Gower
gelijkwaardig qua efficiŽntie
gelijkwaardigheid qua doeltreffendheid
gelijkwaardigheidstest
gelineariseerde maximum-likelihood methode
gelineariseerde maximumwaarschijnlijkheidsmethode
gemeenschappelijke factor
gemeenschappelijke toereikendheid
gemeenschappelijke verdeling
gemeenschappelijke voorspellingsintervallen
gemengd exponentiŽle regressie
gemengd model
gemengde factoriŽle experimenten
gemengde Pareto-kromme
gemengde regressieschatter van Theil
gemengde steekproeftrekking
gemengde strategie
gemiddeld absoluut verschil tussen opvolgende termen
gemiddeld doorgelaten uitvalniveau
gemiddeld niveau van doorgelaten kwaliteit
gemiddeld resterende levensduur
gemiddeld te controleren aantal
gemiddeld te controleren hoeveelheid
gemiddeld verschil van probits
gemiddeld verschil volgens Gani
gemiddeld verschil
gemiddeld waardenbereik
gemiddelde aannemelijkheidsschatter van Barnard
gemiddelde aannemelijkheidsschatter
gemiddelde absolute fout
gemiddelde afwijking
gemiddelde bovenmatige functie
gemiddelde fractie van afgekeurde exemplaren
gemiddelde grens van doorgelaten kwaliteit
gemiddelde kritieke waardemethode
gemiddelde kwadraatsom
gemiddelde kwadratisch verschil tussen opvolgende termen
gemiddelde kwadratische afwijking
gemiddelde kwadratische contingentie
gemiddelde kwadratische fout
gemiddelde richting
gemiddelde steekproefomvang
gemiddelde steekproefomvang
gemiddelde van de middelste 50% waarden
gemiddelde van opvolgende verschillen
gemiddelde verplaatste histogrammen
gemiddelde
gemiddelden
gemodificeerd gemiddeld kwadratisch verschil tussen opvolgende termen
gemodificeerd Latijns vierkant volgens Rojar-White
gemodificeerd Latijns vierkant
gemodificeerde binomiale verdeling
gemodificeerde exponentiŽle groeikromme
gemodificeerde normale verdelingen van Pomanowski
gemodificeerde normale verdelingen
gemodificeerde tolerantiegrenzen
gemodificeerde Von Neumann ratio
General Linear Interactiv Modelling
General Linear Latent and Mixed Models
GENeral STATistics
generalisatie van Gurland van een Neyman-verdeling
generalisatie volgens Beall en Rescia van de Neyman-verdeling
generalised polykays
generalised right angular designs
generalised stable law
genererende functie
genest group divisible design
geneste geval-controle studies
geneste hypothesen
geneste methoden
geneste proefopzet met evenwichtige onvolledige blokken
geneste proefopzet
geneste steekproeftrekking
genetisch algoritme
genetische heterogeniteit
genetische ongelijksoortigheid
GenStat
geometrische waarschijnlijkheid
geordende alternatieve hypothese
geordende reeks
geostatistiek
gepaarde steekproeven
gerandomiseerd model
gerandomiseerde beslisfunctie
gerandomiseerde blokken
gerandomiseerde toets
gereduceerde inspectie
gereduceerde proefopzet
gereduceerde steekproef
gereduceerde variabele
gereduceerde vergelijkingen
gericht steekproeftrekken
gerichte steekproef
gesloten vraag
gestandaardiseerd sterftequotient
gestandaardiseerde afwijking
gestandaardiseerde maximum likelihood schatter
gestandaardiseerde regressiecoŽfficiŽnten
gestandaardiseerde score
gestandaardiseerde stochast
gestandaardiseerde stochastische variabele
gestrafte kleinste kwadraten
gestrafte quasi-waarschijnlijkheid
gestrafte schatting
gestrafte waarschijnlijkheid
gestratificeerde steekproef
gestudentiseerd betrouwbaarheidsinterval
gestudentiseerd waardenbereik
gestudentiseerde maximale absolute afwijking
gestudentiseerde M-schatter
gesuperponeerd proces
getransformeerde dosiswaarde
getransformeerde responsewaarde
getransformeerde responswaarde
getransformeerde van gezamenlijke levensduren
getrapte steekproeftrekking
getrimd gemiddelde
getrimde kleinstekwadraten schatter
geval-cohort ontwerp
gevoeligheid en specificiteit
gevoeligheid
gevoeligheidsananlyse
gevoeligheidsfunctie
gevoeligheidsgegevens
gewicht uit de basisperiode
gewicht
gewichtsfunctie
gewijzigde profielwaarschijnlijkheid
gewogen gemiddelde
gewogen indexcijfer
gewogen kleinste kwadraten
gewogen middeling van verdelingen
gewogen regressie
gewogen testbatterij
Gibrat-verdeling
Gini-coŽfficiŽnt
Gini's gemiddelde afstand
gladmaken van de kern in regressie
gladstrijken van een puntenwolk
gladstrijken
gladstrijkende regressie-analyse
gladstrijker
GLIM
GLLAMM
Gnedenko-Koroljuk-verdelingen
goedgekeurd exemplaar
goedkeuringscriterium
Gompertz curve
Gompertz-Makeham verdeling
goodness of fit
goudklompje effect
graad van stationariteit
graaf met random lijnen
graduation curve
grafiek van de gemiddelde steekproefomvang
grafiek van de verdelingsfunctie
grafiek van een beta-verdeling
grafiek van het verloop van de variatiebreedte
grafisch kettingmodel
grafisch model
grafische analyse via kwantielen volgens Mahalanobis
grafische schatter
grafische voorstelling van een bivariate kansverdeling
Gramíse matrix
Gram-criterium
greepsgewijze steekproef
Grenander schatters
grenskwaliteit voor de leverancier
Grieks-Latijns vierkant van hogere orde
Grieks-Latijns vierkant
groei curve
groep
groepsfactor
grote reis
group divisible design
group divisible incompleet blokontwerp
group divisible PBIB
group divisible roteerbare ontwerpen
group screening methods
Grubbs schatters
g-statistics
g-stochasten
g-toets
Gumbel-verdeling
Gupta-toets op symmetrie

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page