ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Dutch: Full list

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

0-1 experiment
2SLS-schatters
2x2-tabel
a posteriori waarschijnlijkheid
a priori waarschijnlijkheid
aangepast gemiddelde
aangepast profiel likelihood
aangevulde balans
aankomstverdeling
aannemelijkheid
aannemelijkheidsverhouding
aanpassen aan een bepaalde kromme
aanpassing van de trend aan een kromme
aanpassingstoets van Neyman
aantal
aantal
aanvaardbaar betrouwbaarheidsniveau
aanvaardbaar duurzaamheidsniveau
aanvaardbaar kwaliteitsniveau
aanvullende informatie
Abbe-Helmert-criterium
Abbe-Helmert-criterium
Abelson-Tukey score test
abnormale kromme
abnormality
abrupte verandering
abrupte verdeling
absolute afwijking
absolute fout
absolute frequentie
absolute maat
absolute momenten
absoluut risico
absoluut verschil
absorberend gebied
absorberende toestand
absorberende wand
absorptie-verdelingen
acceleration by powering
acceptance control chart
acceptatie-aantal
acceptatiegebied
acceptatiegrens
acceptatielijn
acceptatiesteekproef
achtergrondinformatie
achterwaarts proces
achterwaartse projectie
achterwaartse vergelijkingen
actuariŽle schatter
ad hoc test
adaptieve inferentie
adaptieve kernel-schatting
adaptieve methoden
adaptieve optimalisering
adaptieve regressie
adaptieve steekproeftrekking met verwerping
additief kansmodel
additief model
additief proces
additief proces
additiviteit van χ≤
additiviteit van chi-kwadraat
adequate ondergroep
AdŤs-verdelingen
adherent probabilities
administratieve steekproef
af te keuren exemplaar
afbeelding op half-logarithmisch papier
afbreking
affine α-resolvabiliteit
affine alpha-resolvabiliteit
afgeknot gemiddelde
afgeknotte inspectie
afgeleide grootheid
afhankelijke variabele
afhankelijkheid van de likelihood-ratio volgens Lehmann
afhankelijkheid van de likelihood-ratio
afhankelijkheid
afhankelijkheid
afknotting van een multivariate normale verdeling volgens Tallis
afknotting
afknotting
afnemende sterftekans
afnemende uitvalkans
afronden
afronding
afrondingsfout
afstand tussen eerste en negende deciel
afstand van Frťchet
afstand
afstandsmaat van Canberra
afstandsmaten
afstandsverdelingen
afvalpercentage
afwezigheid van associatie
afwijkend van nul
afwijking (ten opzichte van het gemiddelde)
afwijking met hetzelfde teken
aggregatie van toetsen
aggregatie
Aitken-schatter
alfabet
algemeen vernieuwingsproces
algemene factor
algoritme
alienatiecoŽfficiŽnt tussen vectoren
alienatiecoŽfficiŽnt
allel
allokurtic
allometrie
allometrische groei
alpha-factoranalyse volgens Kaiser-Caffrey
alpha-factoranalyse
alpha-fout
alpha-index van Pareto
alpha-resolvabiliteit
alternatieve hypothese van verschil in locatie
alternatieve hypothese
alternatieven van Lehmann
alternerend proces
alternerend vernieuwingsproces
amplitude-ratio
amplitudo
analoge computer
analyse binnen de blokken
analyse van gelijkenissen
analyse van tweede orde
analyse van volledige waarnemingen
analytische regressie
analytische trend
angst voor statistiek
angulair gemiddeld verschil
angulair waardenbereik
angulaire gemiddelde afwijking
angulaire kwartielsafstand
angulaire verdeling
anisotrope verdeling
anomic
Ansari-Bradley-toets op dispersie
antimodus
anti-rangcorrelatie
antireeks
antithetische transformaties
antithetische variabelen
antitonische regressiefunctie
An-toets van Ajne
arcsinus-transformatie
arcsinus-verdeling
area comparability factor
Arfwedson-verdeling
ARIMA-proces
ARMA-proces
ARMA-proces
Arnold-verdeling
aselect begin
aselect ontbrekend
aselect
aselecte getallen
aselecte steekproef
aselecte trekking
aselecteren
aselector
ASN-functie
aspect
Aspin-Welch test
associable design
associate class
associatie
associatie
associatieanalyse
associatiemaat G van Goodman-Kruskal
associatiemaat van Fieller-Hartley-Pearson
associatiemaat
associatieschema
asymmetrie
asymmetrie
asymmetrische factoriŽle proefopzet
asymmetrische verdeling
asymptotically locally optimal design
asymptotically subminimax
asymptotisch doeltreffende schatter
asymptotisch efficiŽnte schatter
asymptotisch meest onderscheiden toets
asymptotisch rake schatter
asymptotisch rake toets
asymptotisch stationair
asymptotisch zuivere schatter
asymptotische doeltreffendheid
asymptotische efficiŽntie
asymptotische normaliteit
asymptotische relatieve doeltreffendheid
asymptotische relatieve efficiŽntie
asymptotische standaard fout
asymptotische verdeling
asymptotische werkwijze volgens Bayes
asymtotisch niet-verdwijnende fout
asyptotische toets
at random waargenomen
atoom
attenuation
attributen
attribuut
atypisch kenmerk
auto spectrum
autocorrelatie
autocorrelatiecoŽfficiŽnt
autocorrelatiecoŽfficiŽnt
autocorrelatiefunctie
autocovariantie genererende functie
autocovariantie
autocovariantiefunctie
automatic interaction detection
automatische modelselectie
autonome vergelijkingen
autoregressie kwantiel
autoregressie rangscores
autoregressie
autoregressief model
autoregressief proces
autoregressief proces
autoregressief voortschrijdend gemiddelde proces
autoregressief voortschrijdend proces
autoregressieve reeks
autoregressieve transformatie
average article run length
average correction (for grouping)
average critical value method
average extra defectives limit
average inaccuracy
average quality protection
average run length
average sample run length
badkuip curve
Bahadur-doeltreffendheid
Bahadur-efficiŽntie
ballot theory
Banach's lucifers probleem
bandbreedte
bandiet problemen
BAN-schatter
Barndorff-Nielsen formule
Bartlett aanpassing
Bartlett correctie
Bartlett-decompositie
Bartlett-Diananda-toets
Bartlett-Lewis-model
Bartlett-relatie
Bartlett-toets op collineariteit
Bartlett-toets op de aanwezigheid van tweede-orde interactie
Bartlett-toets
basic cell
basis (van een getallenstelsel)
basis
basis
basiscontrast
basisgewicht
basisjaar (met betrekking tot de wegingsfactoren)
basisjaar
basislijn
basisperiode
Bates-Neyman-model
Battacharyya-afstand
Bayes-factor
Bayesiaans netwerk
Bayesiaans overlevingsmodel
Bayesiaans risico
Bayesiaanse beslisregel
Bayesiaanse betrouwbaarheidsinterval
Bayesiaanse betrouwbaarheidsintervallen met hoogste a posteriori kansdichtheid
Bayesiaanse inferentie gebruik makend van steekproeftrekking volgens Gibbs
Bayesiaanse inferentie
Bayesiaanse interval
Bayesiaanse kritieke waarde
Bayesiaanse oplossing
Bayesiaanse schatting
Bayesiaanse strategie
BCa betrouwbaarheidsinterval
Bechhofer's methode van indifferentie-zŰne
beeld analyse
beeldstatistiek
beeldstatistiek
beeldverwerking
beginsel van gelijke opdeling
beginsel van uniforme voorverdeling
behandeling
behavioural decision function
beheersingspunt
beheerst produktieproces
Behrens-Fisher-toets
beknot
Bellman-Harris-proces
bemonstering nullen
benaderd aantal vrijheidsgraden
benadering ŗ la Esseen
benadering van Harley
benadering volgens Borges
benadering volgens Burkholder
benadering volgens Camp-Paulson
benadering volgens Hastings
benadering volgens Merrington-Pearson
benaderingsfout
benaderingsprocedure volgens Blum
benaderingsprocedure volgens Laplace
beneden-tolerantiegrens
beperking
beperkte informatiemethoden
beperkte werkwijze volgens Armitage
Beran-toetsen
bereik
Berkeley Madonna (computer pakket)
Bernoulliaanse experimenten
Bernoulli-experiment
Bernoulli-experimenten
Bernoulli-getallen
Bernoulli-polynoom
Bernoulli-veelterm
Bernoulli-verdeling
Bernoulli-wandeling
beschrijvend onderzoek
beschrijvende indices
beschrijvende statistiek
beslisfunctie
beslisfunctie
besliskunde
beslisregel met constante risicofunctie
beslisregel
beslisruimte
beslissing met meer dan twee mogelijkheden
beslissing tot beŽindiging van de inspectie
beslissingsgebied (van een toets)
beslissingstheorie
besmettingskansverdeling van Rutherford
besmettingskansverdeling
Besselfuncties
Besselfunctie-verdeling
beste aanpassing
beste asymptotisch normaal verdeelde schatter
beste kritieke gebied
beste lineaire zuivere schatter
beste schatter
bestendige technieken
beta-binominale verdeling
beta-coŽfficiŽnten
beta-fout
beta-gamma-verdeling
beta-prime-verdeling
beta-verdeling van de tweede soort
beta-verdeling
betere dezelfde volgorde bias schatter
betrouwbaarheid
betrouwbaarheid
betrouwbaarheidscoŽfficiŽnt
betrouwbaarheidscoŽfficiŽnt
betrouwbaarheidsgebied
betrouwbaarheidsgebied
betrouwbaarheidsgrenzen
betrouwbaarheidsinterval
betrouwbaarheidskrommen in de zin van Birnbaum
betrouwbaarheidsniveau
betrouwbaarheidsverdeling
betrouwbaarheidszone
beveiliging van de gemiddeld doorgelaten kwaliteit
bevestigende factoranalyse
bevolkingsstatistiek
beweging onder invloed van random impulsen
bgth-transformatie
Bhattacharyya-grenzen
Bickel-Hodges-schatter
bifactor-model
bij benadering beste lineaire schatter
bijkomende variatie
bijna overal
bijna stationair
bijna zeker (van een bepaalde bewering)
bijna zeker (van een gebeurtenis)
bijna zeker (voor het gelden van een bewering voor bijna alle waarden van x)
bilineair model
bi-modale verdeling
binair experiment
binaire logistische regressie
binaire longutudinale gegevens
binaire reeks
binaire response
binaire variabele
Bingham-verdeling
binnenblokken
binnenklassen-correlatie
binnenklassen-variantie
binnenkomstverdeling
binnenspreiding van Wilks
binnenvariantie
binnenvariantie
binnenvariantie
binomiaal waarschijnlijkheidspapier
binomiale dispersie-index
binomiale verdeling
bio-equivalentietese
bio-gelijkwaardigheidstest
bio-informatica
biologische sterkteproef
BioMeDical Package
biometrische functies
biostatistiek
biplot
bipolaire factor
bipolykays
Birnbaum-Saunders-verdeling
Birnbaum-Tingey-verdeling
biseriŽle correlatiecoŽfficiŽnt
bispectrum
Bissinger-verdelingen
bit
bivarate frequentietabel
bivariate beta-verdeling
bivariate binomiale verdeling
bivariate Cauchy-verdeling
bivariate exponentiŽle verdeling
bivariate F-verdeling
bivariate gamma-verdeling
bivariate hypergeometrische verdeling
bivariate logaritmische verdeling
bivariate logaritmische verdeling
bivariate multinomiale verdeling
bivariate multinomiale verdeling
bivariate negatief binomiale verdeling
bivariate normale verdeling
bivariate ongecorreleerde normale verdeling met ongelijke varianties
bivariate Pareto-verdeling
bivariate Pascal-verdeling
bivariate Poisson-verdeling
bivariate Student-verdeling
bivariate tekentoets van Hodges
bivariate tekentoets
bivariate toets van Hollander op symmetrie
bivariate type-II-verdeling
bivariate verdeling met uniforme marginalen
bivariate verdeling
Black-Scholes formule
blad-en-steel-diagram
Blakeman-criterium
blijvend effect van een behandeling
blok
blokken met verloting
BLUE
Blum-Kiefer-Rosenblatt-toets op onafhankelijkheid
BMDP
BMI
body mass index
bolsymmetrische verdelingen
boogsinus-transformatie
boogsinus-transformatie
boogsinus-verdeling
boomgestructureerde statistische methode
boomregressie
boomsnoeien
bootstrap aggregatie
bootstrap-methode
bootstrap-toets
Borel-Tanner-verdeling
Bose-Einstein-statistiek
Bose-verdeling
boventolerantiegrens
Bowley index
box and whisker plot
Box-Cox-transformaties
Box-Jenkins-model
Box-MŁller-transformatie
Box-toets
Bradford-verdeling
Bradley-Terry-model
breed steekproefonderzoek (dwz. met wijd, maar oppervlakkig bereik qua onderwerp, populatie en/of tijdvak)
breekpunt
Breslow schatter
Breslow-Day test
broosheids model
Brownse beweging
Brownse beweging
Brownse beweging
brug van Brown
Brunk-toets
bunch-map analysis
Burr-verdeling
Butler-Smirnov test
byte
C.S.M.-toets van Barnard
C.S.M.-toets
C1-toetsingsgrootheid van Hoeffding
calibratie
canonisch
canonische correlatie
canonische matrix
canonische variabele
Capon-toets
capture/release steekproefprocedť
cardioide-verdeling
Carleman-criterium
CART
cascade-proces
catastrofe theorie
categorale gegevens
categorale variabele
categorie theorie
categorie
categorische verdeling
categorisering volgens een ordinale variabele
Cauchy-verdeling
causale variabele
causaliteit
celfrequentie
celmodel
censureren
census
census-verdeling van Skellam en Shenton
census-verdeling
centraal moment
centrale limietstelling
centrale plaats theorie
centrale positie volgens Fisher
centrale tendentie
centrale-limiet stelling van Lindeberg-Feller
centrale-limiet stelling van Lindeberg-Lťvy
cepstrum
certainty equivalence
Champernowne-verdelingen
Chapman-Kolmogorov-vergelijkingen
Charlier-polynomen
Charlier-verdeling
Chauvenet-criterium
Chernov's gelaten
Chernov's gezichten
Chernov-Savage theorema
chi
chi-grafiek
chi-kwadraat (toetsingsgrootheid)
chi-kwadraat trend test volgens Armitage
chi-kwadraat-afstandsmaat
chi-kwadraat-toets onder restricties volgens Neyman
chi-kwadraat-toets onder restricties
chi-kwadraat-toets van Pearson
chi-kwadraat-toets
chi-kwadraat-verdeling
chi-kwadraten-verdeling met drie vrijheidsgraden
chi-verdeling
Cholesky-decompositie
Cholesky-ontbinding
circulair histogram
circulaire normale verdeling
cirkeldiagram
cirkelhistogram
classificatie naar twee aspecten
classificatie
classification and regression trees
classificeringsgrootheid van Wald
clitic curve
closed sequential t-tests
cluster met genummerde eenheden
cluster met voorgeschreven begrenzing
cluster
cluster-analyse
clustering
clustersteekproef
clustersteekproeftrekking achteraf volgens Dalenius
clustersteekproeftrekking achteraf
Cochran-criterium
Cochran's Q-toets
Cochran-toets
coefficient of individuality
coŽfficiŽnt van kurtosis
coŽfficiŽnt van ordeningsverschil
coŽfficiŽnt van zelf-gelijkenis
coŽfficiŽnt voor verwantschap
coŽfficiŽnt
coherente structuur volgens Birnbaum, Esary en Saunders
coherente structuur
coherentie
coherentiecoŽfficiŽnt
coherentie-principe
cohort
cohort-sterftetabel
cohortstudie
cold-deck-methode
collectivum volgens Von Mises
collectivum
colligatiecoŽfficiŽnt
collineariteit
combinatoriek
combinatorisch moment
combinatorische toets
communaliteit
communiceren (van toestanden in een Markov-keten)
compact (serial) cluster
comparative mortality figure
compartimentenmodel
compenserende fout
complement van de error-functie
complete linkage clustering
complex abnormal curve
complexe demodulatie
complexe Gauss-verdeling
complexe Wishart-verdeling
concentratie matrix
concentratie
concentratiecoŽfficiŽnt van Gini
concentratiecoŽfficiŽnt
concentratiecurve (in geval van concentratie nul)
concentratiecurve
concentratie-ellips
concentratieparameter (bij de verdeling van Von Mises)
concomitantie
concordante steekproef volgens Pitman
concordantie
concordantiecoŽfficiŽnt
concordantiecoŽfficiŽnt
concretisering
concurrerende risico's
conditioneel
conditionele kans
conditionele onafhankelijkheid
conditionele verdeling
conditionele verwachtingswaarde
configuratie
configuratiefunctie
confluentie-analyse van Frisch
confluentie-analyse
congestieproblemen
conservatief betrouwbaarheidsinterval
conservatief proces
consistentiecoŽfficiŽnt van Kendall en Babington Smith
consistentiecoŽfficiŽnt
constante van Goutereau
consumentenprijsindexcijfer
consumentenrisico
contigentietabel
contimuÔteit
contingency-type distribution
contingentie
contingentiecoŽfficiŽnt
continu additief proces
continu proces
continu stapeldiagram
continue kansvariabele
continue kansverdeling
continue populatie
continue steekproefprocedure van Dodge
continue stochast
continue waarschijnlijkheidsverdeling
continuÔteit in stochastische zin
continuÔteitscorrectie volgens Yates
continuÔteitscorrectie
contour-niveau
contrast
controle groep
controlediagram voor de gecumuleerde som
controlediagram voor de variatiebreedte
controleren met behulp van historische gegevens
controleschema
convergentie in maat
convergentie in stochastische zin
convergentie in waarschijnlijkheid
convolutie
correctie van Bessel
correctie van Lyttkens
correctie van Yates
correctie volgens Dandekar
correctie voor gebruik van klassemiddens
correctiefactor
correcties voor abrupt eindigende verdelingen
correcties voor de randvoorwaarden
correlatie binnen een organisme
correlatie met vertraging
correlatie tussen de rangordeningsgraden
correlatie
correlatiecoŽfficiŽnt tussen vectoren
correlatiecoŽfficiŽnt van Bravais
correlatiecoŽfficiŽnt van Pearson
correlatiecoŽfficiŽnt
correlatie-index
correlatiematrix
correlatie-oppervlak
correlatie-quotiŽnt
correlatietabel
correlatieverhouding
correlogram
correspondentie-analyse
cospectrum
covariable
covariance kernel
covariantie met vertraging
covariantie
covariantie-analyse
covariantie-matrix
covariatie
covarimin
Cox proportioneel toevalsmodel
Cox-model
Cox-Stuart-toetsen
Craig-effect
Cramťr-Rao limiet
Cramťr-von Mises-toets
Cramťr-Wold kunstgreep
criterium
Cronbach's alpha
cross-sectionele survey
crypto-deterministisch proces volgens Whittaker
crypto-deterministisch proces
cumulant
cumulant
cumulant-genererende functie
cumulatief frequentiepolygoon
cumulatief proces
cumulatief risico
cumulatieve afwijking
cumulatieve chi-kwadraatgrootheid
cumulatieve deviatie
cumulatieve fout
cumulatieve verdelingsfunctie
cumulatieve weerslag
curve of equidetectability
cusum
CUSUM-procedures
cyclisch drietal
cyclisch gerangschikte reeks
cyclische autocorrelatiecoŽfficiŽnt
cyclische proefopzet met onvolledige blokken van John
cyclische proefopzet
cyclische toets voor indexcijfers van Fisher
cyclische toets
cyclische volgorde
cyclische-reeksformule
cyclisch-uniforme verdeling
cyclus
cylindrisch draaibare proefopzet
Daniel-toets
Darmois-Koopman-verdelingen
data
data-analyse
database
data-reductie
David-Barton-toets
de methode van gebiedssteekproeven
de verzameling van elementaire gebeurtenissen en de bijbehorende kansen
deciel
decompositie theorema van Wold
decompositie
deelreeks
deelreeks
deelsteekproef
definiŽrend contrast (of betrekking)
dekking
dekkingsproblemen
dekkingswaarschijnlijkheid
delta methode
delta verdeling
delta-index van Gini
delta-index
demodulatie
demografie
dempingsfactor
dendrogram
denkbeeldige populatie
denkfout van Berkson
derde kwartiel
derdemacht van correlatie
destructief onderzoek
determinantcorrelatie
determinatiecoŽfficiŽnt
deterministisch model
deterministisch proces
deterministische verdeling
deterministische verdeling
deviatie residuals
deviatie
diagonale regressie volgens Frisch
diagonale regressie
dichotome variabele
dichotomie
dichtheidsfunctie
dichtheidsschatting
diepe gelaagdheid
diepe stratificatie
differentiaal-differentie vergelijking
differentieerbaarheid in stochastische zin
differentievergelijking behorende bij een explosief proces
diffuse a priori verdeling
diffusie-index
diffusiemodel van Ehrenfest
diffusie-proces
digamma-functie
digitale computer
dimensie-reductie
Dimroth-Watson-verdeling
directe standaardisatie
directe waarschijnlijkheid
Dirichlet-reeks-verdeling
Dirichlet-verdeling
discordante steekproef volgens Pitman
discordante steekproef
discordantie
discreet proces
discreet proces
discrepantie
discrepantiemaatstaven van Haldane
discrete kansvariabele
discrete kansverdeling
discrete lognormale verdeling
discrete machtreeks-verdeling
discrete normale verdeling
discrete Pareto-verdeling
discrete rechthoekige verdeling
discrete stochast
discrete type-III-verdeling
discrete uniforme verdeling op de cirkel
discrete variabele
discrete variabele
discrete verdeling
discrete verdeling
discrete waarschijnlijkheidsverdeling
discriminant-analyse
discriminantfunctie
dishonest process
disnormality
dispersie stabiliserende transformatie
dispersie
dispersie-index
divergentie
divergentiecoŽfficiŽnt van Lexis
divergentiecoŽfficiŽnt
diversiteitsindex
Dn+ toetsingsgrootheid van Wald-Wolfwitz
doelpopulatie
doeltreffendheid volgens Cramťr-Rao
doeltreffendheid volgens Pitman
doeltreffendheid
doeltreffendheidsfactor
doeltreffendheidsindex van Armitage
doeltreffendheidsindex
dominerende strategie
doorgangstoestand
doorkruising van het gemiddeld niveau van positief naar negatief
doorkruising van het gemiddelde niveau van negatief naar positief
doosplot
dosis-reponsiecurve
dosis-responsie samenhang
dotplot
Downton-schattingen
drager variabele
drempelmodel
drempelwaarde theorema
drie-componenten model van Bock
drie-dimensionaal rooster
driehoeks-associatieschema
driehoekstest
driehoekstoets
driehoeksverdeling
drie-puntssterkteproef
drie-reeksen theorema van Kolmogorov
drie-reeksen theorema
drietalsgewijze vergelijkingen
drievoudig rooster
d-scheiding stelling
d-statistic van Sukhatme
duaal proces
duale theorema van lineaire programmering
duale theorema
dualiteit
dubbel censureren
dubbel vermengen
dubbel verwarren
dubbelblind
dubbele ratio schatter
dubbel-logaritmisch papier
dubbel-logaritmische grafiek
dubbelzijdig exponentiŽle verdeling
duidelijk puntproces
dummy behandeling
dummy variabele
dummy waarneming
dummy
Duncan-toets
Dunnett-toets
Dunn-toets
Dwass-Steel-toets
dynamisch model
dynamisch model
dynamische behandelingstoewijzing
dynamische programmering
dynamisch-stochastisch-proces
ecologisch onderzoek
ecologische fout
econometrie
ED50
Edgeworth index
ťťn-factor-theorie van Spearman
ťťn-factor-theorie
een-steekproef-kwaliteitscontrole
een-steekproef-kwaliteitscontrole-procedure
ťťn-steekproefschatter van Hodges-Lehmann
eentoppig
eentrapssteekproeftrekking
eenzijdige toets
eerlijk spel
eerste kwartiel
eerste limiettheorema
eerste theorema van Helly
effect bepaling
effectief aantal vrijheidsgraden
efficiŽnte schatter
efficiŽntie volgens Cramťr-Rao
efficiŽntie volgens Pitman
efficiŽntie
efficiŽntiefactor
efficiŽntie-index van Armitage
efficiŽntie-index
efficiŽntie-verhouding
Efron' s zelf-consistentiealgoritme
eigenlijke verdeling
eigenschap selectie
eigenschap
eigenwaarde
eindige boogsinus-verdeling
eindige Markov-keten
eindige populatie
eindigheidscorrectie (voor een populatie)
eindpunt schatting
Eisenhart-modellen
element uit de steekproef
elementaire eenheid
elementaire vernieuwingsstelling
Elfving-verdeling
eliminatie volgens Gauss
eliminatie
elkaar doordringende steekproeven
ellipticiteit van een bivariate normale verdeling
ellipticiteit
EM-algoritme
emperisch statistisch model
empirische Bayesiaanse procedure
empirische Bayesiaanse schatter
empirische exponentiŽle familie
empirische likelihood
empirische probit
empirische verdelingsfunctie
endogene variabele
Engset-verdeling
enkel-blind
enkel-logarithmische grafiek
enkelvoudige aselecte steekproef
enkelvoudige aselecte steekproeftrekking
enkelvoudige classificatie
enkelvoudige hypothese
enkelvoudige regressie
enkelvoudige roosterproefopzet
ensemble gemiddelde
ensemble
entropie
entry plot
epidemiologie
epidemisch
epsilon-onafhankelijkheid
equalising value
equinormale verdeling
equivalente afwijking
equivalente dosis
equivalente steekproeven
equivalentieklasse
equivariant schatter
erfelijkheidsgraad
ergodiciteit
ergodische toestand
Erlang-verdeling
error-functie
ethisch
etiologische fractie
Euclidische afstand
eugenetica
Eulers veronderstelling
evenredig verdeelde aantallen in de onderklassen
evenredige bemonstering
evenredig-risicomodel
evenwicht
evenwichtig herhaalde replicatie
evenwichtig onvolledig blok
evenwichtig roostervierkant
evenwichtig vernieuwingsproces
evenwichtig warren
evenwichtige bootstrap
evenwichtige factoriŽle proefopzet
evenwichtige verschillen
evenwichtsverdeling
exacte chi-kwadraat-test
exacte statistische methode
exacte toets van Fisher-Yates
exceedance life test
exceedance tests
exogene variabele
experiment
expert-systeem
exploratief onderzoek
explosief process
exponentieel effenen
exponentieel spreidingsmodel
exponentiŽle familie
exponentiŽle kromme
exponentiŽle regressie
exponentiŽle verdeling
externe validiteit
extrapolatie
extremaal gemiddelde
extremaal proces volgens Dwass
extremaal proces
extremal index
extreme intensiteit
extreme studentised deviate
extreme waarden
factor antithesis
factor score
factor
factoranalyse volgens Boole
factoranalyse
factorenverwisselingstoets
factorieel experiment
factorieel moment genererende functie
factorieel moment
factoriŽle cumulant genererende functie
factoriŽle cumulant
factoriŽle multinomiale verdeling
factoriŽle som
factoriŽle verdeling
factoriŽle verdeling
factoriŽle verdeling
factorlading
factorlading
factormatrix
factorpatroon
factorrotatie
familie van Latijnse vierkanten
fase
fasediagram van Frisch
fasediagram
fase-functie-u
fase-spectrum
feed-forward neuraal netwerk
feitelijke volledigheid (van een klasse van beslisfuncties)
Fermi-Dirac statistiek
Ferreri-verdeling
fiduciŽle analyse
fiduciŽle grenzen
fiduciŽle inferentie
fiduciŽle verdeling
fiduciŽle waarschijnlijkheid
filter
filteren voor trend
filtrerings procťdť
finaal cluster
Fisher-Behrens-toets
Fisher-Hsu-Roy-verdeling
Fisher-informatie matrix
Fisher-informatie
Fisher-model
Fisher's B-verdeling
Fisher-transformatie (van de correlatiecoŽfficiŽnt)
Fisher-Yates-toets
Flemming-Viot proces
flexibele schatting
flexibility curve
fluctuatie
Fokker-Planck-vergelijking
formule van Erlang
formule van Macaulay voor het voortschrijdend gemiddelde
Foster-criteria
Fourier-analyse
Fourier-representatie van Andrews
Fourier-transformatie
fout van de derde soort
fout van de eerste soort
fout van de tweede soort
fout
fouten bij survey
fouten in het model
foutenmarge
foutenmodel volgens Berkson
foutenvariantie
fractal
fractie verklaarde variantie
fractie weigeringen
fractiel
Frťchet-verdeling
Freeman-Tukey-transformatie
frequency response function
frequentie
frequentie
frequentiebereik
frequentiedichtheid
frequentiedomein
frequentiefunctie van Půlya van de orde twee
frequentiekromme
frequentie-oppervlak
frequentiepolygoon
frequentiepolygoon
frequentietabel
frequentieverdeling van het aantal gebeurtenissen tot tijdstip t
frequentieverdeling van het aantal gebeurtenissen
frequentieverdeling
frequentieverwachting
frequentist
frequentistische kanstheorie
Freund-Ansari-toets
Friedman-toets
F-toets
functie van de gemiddelde steekproefomvang (als functie van de partijkwaliteit)
functie van het onderscheidend vermogen
functies van momenten
functionele verhouding
fundamentele identiteit van Wald
Furry-proces
fuzzy-set theorie
F-verdeling van Snedecor
F-verdeling
Gabriel-toets
gain function
Galton's probleem van verschilbepaling tussen individuen
Galton-Watson-proces
gamma-coŽfficiŽnten
gamma-functie
gamma-integraal
gamma-verdeling
Gantt-kaart
Gantt-schema
Gart-toets
Garwood-verdeling
gatentoets van Tukey
Gauss-Poisson-verdeling
Gauss-proces
Gauss-verdeling
G-coŽfficiŽnt van Goodman-Kruskal
geaccumuleerd proces
Geary's contiguiteits verhouding
gebalanceerde steekproef
gebeurtenis
gebeurtenissenruimte
geboorte- , sterfte- en immigratieproces
geboorte- en sterfteproces
geboortecijfer
geboorteproces
gebrek aan conformiteit
gebruik van tussenblok-informatie volgens Yates
gecentreerd moment
gecentreerd-factoriŽle momenten
geclusterd puntproces
geconcentreerd steekproefonderzoek (bijv. qua onderwerp, gebied of tijdvak)
geconjugeerde Latijnse vierkanten
geconjugeerde priorinformatie
geconjugeerde rangordening
geconjugeerde verdeling
gecorrigeerd indexcijfer
gecorrigeerd moment
gedeeltelijk consistente waarnemingen
gedeeltelijk evenwichtig onvolledig blokontwerp
gedeeltelijk evenwichtig onvolledige-blokkenschema met deelbaarheid in groepen
gedeeltelijk evenwichtig roostervierkant
gedeeltelijk evenwichtig samenhangend blokontwerp
gedeeltelijk evenwichtige arrays
gedeeltelijk samenhangend blokontwerp
gedeeltelijke replicatie
gedeeltelijke verversing (in een panel)
gedegenereerde verdeling
gedempte trilling
gegeneraliseerd additief model
gegeneraliseerd gemengd model
gegeneraliseerd lineair model
gegeneraliseerde afstand
gegeneraliseerde Bayesiaanse beslisregel
gegeneraliseerde besmettingsverdeling van Subrahmaniam
gegeneraliseerde besmettingsverdeling
gegeneraliseerde binomiale verdeling
gegeneraliseerde bivariate exponentiŽle verdeling
gegeneraliseerde gamma-verdelingen
gegeneraliseerde inverse
gegeneraliseerde kleinste-kwadraten schatter
gegeneraliseerde kruisvalidatie
gegeneraliseerde machtreeksverdeling
gegeneraliseerde Mahalanobis-afstand
gegeneraliseerde maximale aannemelijkheidsschatter
gegeneraliseerde multinomiale verdeling
gegeneraliseerde Pareto-verdeling
gegeneraliseerde schattingsvergelijking
gegeneraliseerde sequentiŽle waarschijnlijkheidsratio-toets van Wald
gegeneraliseerde sequentiŽle waarschijnlijkheidsratio-toets
gegeneraliseerde STER-verdeling
gegeneraliseerde T≤-verdeling
gegeneraliseerde verdeling van de extreme waarden
gegeneraliseerde verdeling
gegevens aanscherpen
gegevens diepte
gegevens vermeerdering algoritme
gegevens
gegevensbank
gegroepeerd testen
gegroepeerde Poisson-verdeling
geheeltallige programmering
geÔntegreerd spectrum
geÔntensiveerde inspectie
geÔnverteerde Dirichlet-verdeling
geÔtereerde bootstrap
gekoppelde gegevens
gekoppelde steekproeven
gekruist waardenbereik van Hyrenius
gekruist waardenbereik
gekruiste factoren
gekruiste klassificatie
gekwadrateerde correlatiecoŽfficiŽnt
gekwadrateerde variatiecoŽfficiŽnten
geleidelijke veranderingen
gelijkenis
gelijkenis
gelijkenisindex
gelijkheidscoŽfficiŽnt volgens Gower
gelijkwaardig qua efficiŽntie
gelijkwaardigheid qua doeltreffendheid
gelijkwaardigheidstest
gelineariseerde maximum-likelihood methode
gelineariseerde maximumwaarschijnlijkheidsmethode
gemeenschappelijke factor
gemeenschappelijke toereikendheid
gemeenschappelijke verdeling
gemeenschappelijke voorspellingsintervallen
gemengd exponentiŽle regressie
gemengd model
gemengde factoriŽle experimenten
gemengde Pareto-kromme
gemengde regressieschatter van Theil
gemengde steekproeftrekking
gemengde strategie
gemiddeld absoluut verschil tussen opvolgende termen
gemiddeld doorgelaten uitvalniveau
gemiddeld niveau van doorgelaten kwaliteit
gemiddeld resterende levensduur
gemiddeld te controleren aantal
gemiddeld te controleren hoeveelheid
gemiddeld verschil van probits
gemiddeld verschil volgens Gani
gemiddeld verschil
gemiddeld waardenbereik
gemiddelde aannemelijkheidsschatter van Barnard
gemiddelde aannemelijkheidsschatter
gemiddelde absolute fout
gemiddelde afwijking
gemiddelde bovenmatige functie
gemiddelde fractie van afgekeurde exemplaren
gemiddelde grens van doorgelaten kwaliteit
gemiddelde kritieke waardemethode
gemiddelde kwadraatsom
gemiddelde kwadratisch verschil tussen opvolgende termen
gemiddelde kwadratische afwijking
gemiddelde kwadratische contingentie
gemiddelde kwadratische fout
gemiddelde richting
gemiddelde steekproefomvang
gemiddelde steekproefomvang
gemiddelde van de middelste 50% waarden
gemiddelde van opvolgende verschillen
gemiddelde verplaatste histogrammen
gemiddelde
gemiddelden
gemodificeerd gemiddeld kwadratisch verschil tussen opvolgende termen
gemodificeerd Latijns vierkant volgens Rojar-White
gemodificeerd Latijns vierkant
gemodificeerde binomiale verdeling
gemodificeerde exponentiŽle groeikromme
gemodificeerde normale verdelingen van Pomanowski
gemodificeerde normale verdelingen
gemodificeerde tolerantiegrenzen
gemodificeerde Von Neumann ratio
General Linear Interactiv Modelling
General Linear Latent and Mixed Models
GENeral STATistics
generalisatie van Gurland van een Neyman-verdeling
generalisatie volgens Beall en Rescia van de Neyman-verdeling
generalised polykays
generalised right angular designs
generalised stable law
genererende functie
genest group divisible design
geneste geval-controle studies
geneste hypothesen
geneste methoden
geneste proefopzet met evenwichtige onvolledige blokken
geneste proefopzet
geneste steekproeftrekking
genetisch algoritme
genetische heterogeniteit
genetische ongelijksoortigheid
GenStat
geometrische waarschijnlijkheid
geordende alternatieve hypothese
geordende reeks
geostatistiek
gepaarde steekproeven
gerandomiseerd model
gerandomiseerde beslisfunctie
gerandomiseerde blokken
gerandomiseerde toets
gereduceerde inspectie
gereduceerde proefopzet
gereduceerde steekproef
gereduceerde variabele
gereduceerde vergelijkingen
gericht steekproeftrekken
gerichte steekproef
gesloten vraag
gestandaardiseerd sterftequotient
gestandaardiseerde afwijking
gestandaardiseerde maximum likelihood schatter
gestandaardiseerde regressiecoŽfficiŽnten
gestandaardiseerde score
gestandaardiseerde stochast
gestandaardiseerde stochastische variabele
gestrafte kleinste kwadraten
gestrafte quasi-waarschijnlijkheid
gestrafte schatting
gestrafte waarschijnlijkheid
gestratificeerde steekproef
gestudentiseerd betrouwbaarheidsinterval
gestudentiseerd waardenbereik
gestudentiseerde maximale absolute afwijking
gestudentiseerde M-schatter
gesuperponeerd proces
getransformeerde dosiswaarde
getransformeerde responsewaarde
getransformeerde responswaarde
getransformeerde van gezamenlijke levensduren
getrapte steekproeftrekking
getrimd gemiddelde
getrimde kleinstekwadraten schatter
geval-cohort ontwerp
gevoeligheid en specificiteit
gevoeligheid
gevoeligheidsananlyse
gevoeligheidsfunctie
gevoeligheidsgegevens
gewicht uit de basisperiode
gewicht
gewichtsfunctie
gewijzigde profielwaarschijnlijkheid
gewogen gemiddelde
gewogen indexcijfer
gewogen kleinste kwadraten
gewogen middeling van verdelingen
gewogen regressie
gewogen testbatterij
Gibrat-verdeling
Gini-coŽfficiŽnt
Gini's gemiddelde afstand
gladmaken van de kern in regressie
gladstrijken van een puntenwolk
gladstrijken
gladstrijkende regressie-analyse
gladstrijker
GLIM
GLLAMM
Gnedenko-Koroljuk-verdelingen
goedgekeurd exemplaar
goedkeuringscriterium
Gompertz curve
Gompertz-Makeham verdeling
goodness of fit
goudklompje effect
graad van stationariteit
graaf met random lijnen
graduation curve
grafiek van de gemiddelde steekproefomvang
grafiek van de verdelingsfunctie
grafiek van een beta-verdeling
grafiek van het verloop van de variatiebreedte
grafisch kettingmodel
grafisch model
grafische analyse via kwantielen volgens Mahalanobis
grafische schatter
grafische voorstelling van een bivariate kansverdeling
Gramíse matrix
Gram-criterium
greepsgewijze steekproef
Grenander schatters
grenskwaliteit voor de leverancier
Grieks-Latijns vierkant van hogere orde
Grieks-Latijns vierkant
groei curve
groep
groepsfactor
grote reis
group divisible design
group divisible incompleet blokontwerp
group divisible PBIB
group divisible roteerbare ontwerpen
group screening methods
Grubbs schatters
g-statistics
g-stochasten
g-toets
Gumbel-verdeling
Gupta-toets op symmetrie
Hadamard-matrix
hagel-ruis
half-drill strip
half-Latijns vierkant
half-normal plot
half-plaid square
halve breedte
halve gemiddelde kwadratisch verschil
halve kwartielafstand
halve waardenbereik
halveringsmethode
hamming
handelsreizigers-probleem
hanning
hard clipping (limiting)
harde kernmodel
Hardy-Weinberg evenwicht
harmonisch gemiddelde
harmonisch proces met storing
harmonisch proces
harmonische analyse
harmonische regressie
harmonische verdeling
Harris-terugkeer
Harris-wandeling
Hartley-toets
hat matrix
Hausdorff-dimensie
hazard rate distribution
Hellinger-afstand
Helmert-transformatie
Helmert-verdeling
herbezoek
hergebruik van een steekproef
herhaald onderzoek
herhaalde steekproeftrekking
herhaling
herhaling
Hermite-polynomen
Hermite-verdeling
het criterium van de netwerkinformatie
het gemiddelde nemen van het model
het schatten
het testen van de bestendigheid van relaties regressie in de tijd
het versnelde het leven testen
het versnelde model van de mislukkingstijd
heteroclitic
heterogeniteit
heterokurtic
heteroscedastisch
heterotypic
Heywood-geval
Hhn (x) functie
hiŽrarchie van een correlatietabel volgens Spearman
hiŽrarchisch geboorte- en sterfteproces
hiŽrarchisch model
hiŽrarchische classificatie
hiŽrarchische clusteranalyse
Hill-schatter
hinderlijke parameters
histogram
hitting point
HKA test
Hodges-Ajne-toets
Hoeffding's toets op onafhankelijkheid
hoefijzer-effect
hoekentest
hoektransformatie
hoekvariabelen
hoeveelheid informatie
hoeveelheidsindexcijfer
hoeveelheidsverhoudingscijfer
hoge mate van contact tussen grafiek en X-as
Hollander-Proschan new better than used test
homoclitic
homogeen proces
homogeniteit
homokurtic
homoscedastisch
honest process
hoofdcomponenten regressie
hoofdcoŲrdinaten analyse
hoofdeffect
Horvitz-Thompson schatter
Hosmer-Lemeshow statistiek
hot-deck-methode
Hotellings T≤
Hotelling-toets
Householders tridiagonalisatie
Huber schatter
Hudson-Kreitman-Aguade test
Hudson's Rm
huidige statusgegevens
hulpgemiddelde
hulpinformatie
hulpvariabele
Hurst coŽfficiŽnt
hyperbolische versie van de Yule-verdeling
hyperexponentiŽle verdeling
hypergeometrische verdeling
hypernormale dispersie
hypernormality
hyper-Poisson-verdeling
hypersferische normale verdeling
hypothese betreffende parameters van een verdeling
hypothese toetsing
hypothese van Student
ideaal indexcijfer van Fisher
identieke categorisaties
identieke fouten
identificeerbaarheid
identiteit van Jordan
ieder-met-ieder-vergelijking
ijdelheids-vertekening
ijking
IMA-process
immigratie
implicit strata
impulse response function
imputatie
in de tijd homogeen proces
in strenge zin gedomineerde schatter
incidentie
incidentie-matrix van een proefopzet
includances tests
incomplete multiresponse design
inconsistente schatter
increasing failure rate
increasing hazard rate
index of abnormality
index of attraction
index of homophily
index of response
index of reversion
index van Divisia
index van Divisia-Roy
index van gelijkenis van Sokal-Michener
index van gelijkenis
index van Lowe
index van Pareto
index voor de ontwikkeling
indexcijfer met gekruiste weging
indexcijfer van Gittins
indexcijfer van Konyus
indexcijfer van Laspeyres
indexcijfer van Laspeyres-Konyus
indexcijfer van Paasche
indexcijfer van Paasche-Konyus
indexcijfer van Palgrave
indexcijfer van Shannon-Wiener
indexcijfer voor prijscompensatie
indexcijfer
indexcijferreeks met vaste basis
indicator variabele
indicatorfunctie
indifferentiegebied (van een toets)
indifferentiepunt
indirecte kleinste kwadratenschatting
indirecte standaardisatie
inductie
inductief gedrag
inefficiŽnte statistische grootheid
inefficiŽnte statistische grootheid
inferentiŽle statistiek
inflated distributions
influence curve
influence functie
informatie criterium van Bayes
informatie criterium
informatie
informatiecriterium van Akaike
informatiegetal van Kullback-Leibler
informatiematrix
informatietheorie
informatieve a priori verdeling
informatieve censurering
informative prior
ingebed proces
ingeval van discrete toenames
inhoudelijke validiteit
input/output-proces
inspectie met veranderlijke steekproefomvang
inspectie met vervanging van defecten
inspectie op grond van kwantitatieve variabelen
instrumentele variabele
integraal controle-onderzoek
integraalvergelijking van Lindley
integrale inspectie
integrale steekproef
integrale telling
integrated moving average process
integreerbaarheid in stochastische zin
intensiteit (bij harmonische analyse)
interactie
interactie-component
interactie-orde
intercept
intercorrelatie van een stelsel variabelen
interdeciel bereik
intergraduated values
interkwartielafstand
interne kleinste kwadratenmethode volgens Hartley
interne kleinste kwadratenmethode
interne regressie volgens Hartley
interne regressie
interne validiteit
interpolatie
interval schatting
interventie-analyse
interviewer bias
intrablokanalyse
intrinsieke nauwkeurigheid
intuÔtieve waarschijnlijkheid
invariant
invariantie
invariantiemethode (van schatten of toetsen onder bepaalde transformaties)
inventariseringsproblemen
invers bemonsteren
invers moment
inverse autocorrelatie
inverse Gauss-verdeling
inverse hypergeometrische verdeling
inverse hypergeometrische verdeling
inverse normal scores test
inverse Půlya-verdeling
inverse polynoom
inverse problemen
inverse transformatie methode
inverse verdeling (gebruik af te raden, er zijn tenminste vijf betekenissen)
inverse waarschijnlijkheid
invers-multinomiale steekproeftrekking
invloed
invloed
invloedrijke waarneming
irreducibele Markovketen
Ising-Stevens-verdeling
isodynes
isokurtosis
isomorfisme
isotone regressiefunctie
isotrope verdeling
isotropie
item analyse
item-analyse
iteratief gewogen kleinste kwadraten
iteratief herwogen kleinste kwadraten
iteratief proportioneel fitten
iteratief proportionele schaalkeuze
iteratieve procedure van Stephan
ja/nee responsie
jaapmes methode
jaarlijkse maximum-methode
jackknife methode
jackknife toets van Miller
James-Stein schatter
jittered sampling
juistheid
jump statistic
J-vormige-verdeling
kaart met niveaulijnen
kader
Kaiser-Guttmann-criterium
Kalman-filter
Kamat-toets
kans op een fout van de eerste soort
kans
kansdichtheidsfunctie
kansen
kansfluctuatie
kansmoment
kanssteekproef
kansvariabele
kansverdeling op de bol
kansverdeling
kansverhouding
Kaplan-Meier schatter
kappa
Kapteyn-transformatie
Kapteyn-verdeling
karakteristieke functie
karakteristieke functie
karigheidsprincipe
kartogram
kde-machtssom
Kendall's S-score
Kendall's tau
Kendall's terminologie (voor wachtrijen)
kengetal
kenmerk
kenmerk
kepstrum
kernel-schatting
Kesten-proces
keten
keten-binomiale model van Greenwood
keten-binomiale model
ketting grafiek model
ketting grafiek
ketting
ketting-blok design van Youden-Connor
ketting-blok design
kettingindexcijfer
kettingindexcijfer
kettingverhouding
Kiefer-Wolfowitz-proces
k-klassen-schatter van Theil
k-klassen-schatter
klasse van communicerende toestanden
klasse
klasse
klassemidden
klassesymbool
klassificatiegrootheid van Anderson
klassifikatiefout
kleinst mogelijke variantie
kleinste-kwadraten schatter
kleinste-kwadratenmethode in twee stappen
kleuring
klinische studie
klokvormige curve
klokvormige kromme
Klotz-toets
koepel
Kolmogorov-axioma's
Kolmogorov-representatie
Kolmogorov-Smirnov-toets
Kolmogorov-Smirnov-verdelingen
Kolmogorov-vergelijkingen
koppelen van records
koppelfunctie
koppeling analyse
koppeling van indexcijfers
koppeling
korte termijn statistische grootheid van Jowett
korte-termijn fluctuatie
kortste zuivere betrouwbaarheidsintervallen van Neyman
kortste-afstandenboom
kortstondigheid
kostenfunctie
kriging
krimpschatter
kritiek aantal
kritiek gebied
kritieke waarde
kritische quotiŽnt van Gumbel
kromlijnige regressie
kromme van de gemiddelde dichtheid
kromme van de gemiddelde steekproefomvang (als functie van de partijkwaliteit)
kromme van Pareto
Kronecker-product van een proefopzet
Kronecker-product van matrices
kruiscorrelatie van twee tijdreeksen
kruiscovariantie van twee tijdreeksen
kruisintensiteitsfunctie van Cox-Lewis
kruisintensiteitsfunctie
kruisspectrum
kruistabel
kruisvalidatie
kruisvalidatie-criterium
Kruskal-Wallis-toets
k-statistics van Fisher
k-statistics
k-steekproeven-probleem
k-steekproeventoets van Jonckheere
K-toets van Mann
kubisch rooster
kubische proefopzetten met drie geassocieerde klassen volgens Raghavarao-Chandrasekhararao
kubische proefopzetten met drie geassocieerde klassen
Kuder-Richardson-formule
Kullback-Leibler-afstandsfunctie
kurtic curve
kurtosis
k-verhouding
k-verhoudingstoets
kwadrant-afhankelijkheid volgens Lehmann
kwadrant-afhankelijkheid
kwadratensom (van waarnemingen minus gemiddelde)
kwadratisch exponentieel model
kwadratisch gemiddelde afwijking
kwadratisch gemiddelde fout
kwadratisch gemiddelde
kwadratisch programmeren
kwadratisch rooster
kwadratische contingentie
kwadratische response
kwadratische schatter
kwadratische vorm
kwadratuur-spectrum
kwalitatief (van een variabele)
kwalitatieve data
kwalitatieve gegevens
kwalitatieve interactie
kwalitatieve keuring
kwaliteit van de aanpassing
kwaliteit van de officiŽle statistiek
kwaliteit van leven
kwaliteitsbescherming door steekproefcontrole
kwaliteitscontrole
kwaliteitscontrole
kwaliteitscontrolekaart
kwaliteitsinspectie naar meer dan ťťn aspect
kwantiel
kwantitatief (van een variabele)
kwantitatieve data
kwantitatieve gegevens
kwantitatieve response
kwantitatieve variabelen
kwartiel
kwartielafstandstoets van Westenberg
kwartielmaatstaf voor de relatieve spreiding
kwartielmmaatstaf voor scheefheid
kwartiel-richtingen
kwintielen
kxr-tabel
L1-maat
L2-associatieschema
L2-maat
laag
laat ťťn weg procedure
ladder indices
ladder variable
laddermethode
lading
lag hysteresis
Laguerre polynomen
lambda-criterium
lambdagram van Yule
lambdagram
lambda-test van Priestly
lange-termijntrend
Langevin-verdelingen
langzaam variŽrende functie
Laplace-getransformeerde
Laplace-verdeling
latente klassen-analyse
latente structuur
latente variabele
latente variabele
Latijns vierkant
Latijnse kubus
Latijnse rechthoek
Laurent-proces
LD50
least variance difference method
leeftijd in jaren
leeftijd-periode-cohort gevolgen
leeftijdsafhankelijk geboorte- en sterfteproces
leeftijdsafhankelijk vertakkingsproces
leeftijdsspecifiek cijfer
leeftijdsspecifiek sterftecijfer
leeftijdsspecifiek sterftecijfer
leeftijdsspecifieke sterftekans als functie van de leeftijd
leeftijdsspecifieke sterftekans
leeftijdsspecifieke sterftekans
leeftijdsspecifieke sterftekans
lege cellen test van Wilks
lege-cellen-toets van David
Legendre-polynomen
legit
Lehmann-Scheffť theorema
Lehmann-toets
lemma van Esseen
lemma van Fatou
lemma van Glivenko-Cantelli
lemma van Neyman-Pearson
lemma van Slutsky
lemma's van Borel-Cantelli
leptokurtosis
Leslie-toets
levensduurverdeling
levensverwachting
Lťvy-Khintchine-representatie
Lťvy-Pareto-verdeling
Lťvy-proces
Lťvy-representatie
Lexis-verdelingen
lichaampje probleem
lijn van Pareto
lijn van volledige inkomensgelijkheid in een Lorenz-diagram
lijndiagram
lijnspectrum
lijntransectsteekproeftrekking
likelihood principe
likelihood
likelihood-ratio-toets
likelihood-ratio-toets
Likert-schaal
lineair model
lineair proces
lineair programmeren
lineair structureel verband
lineaire correlatie
lineaire discriminantie-functie
lineaire hypothese
lineaire regressie volgens de kleinste-kwadraten methode
lineaire regressie
lineaire restrictie
lineaire schatter
lineaire systematische statistische grootheid
lineaire toereikendheid
lineaire trend
lineaire uitvalkansverdeling van Barlow
lineaire uitvalkansverdeling
lineo-normal distribution
linked blocks
linked paired comparison design
linked samples
linkszijdige afknotting
linkszijdige censurering
Lipschitz-voorwaarde
LISREL
locatie
locatiemaatstaf
locatiemodel
locatieparameter
locatieparameter
locatieparameter
logaritmische kansverhouding van Barnard
logaritmische kansverhouding
logaritmische reeksverdeling van Fisher
logaritmische reeksverdeling
logaritmische transformatie
log-chi-kwadraat-verdeling
log-convexe tolerantiegrenzen van Hanson en Koopmans
log-convexe tolerantiegrenzen
log-F-verdeling
log-gamma-verdeling
logische consistentie
logistieke kromme
logistieke kromme
logistisch proces
logistische kromme
logistische regressie
logistische verdeling
logit
log-lineair model
log-logistieke verdeling van Shah en Dave
log-logistieke verdeling
log-log-transformatie
lognormaal
lognormale verdeling
lognormale verdeling
log-nul-Poisson-verdeling van Katti en Rao
log-nul-Poisson-verdeling
log-rangorde toets
lokaal asymptotisch meest onderscheidende toets van Neyman
lokaal asymptotisch meest onderscheidende toets
lokaal asymptotisch meest stringente toets van Bhat-Nagnur
lokaal asymptotisch meest stringente toets
lokaal meest onderscheidende rangorde-toets van Fraser
lokaal meest onderscheidende rangorde-toets
lokaal minimum
lokale asymptotische doeltreffendheid volgens Konijn
lokale asymptotische doeltreffendheid
lokale likelihood schatting
Lomax-verdeling
longitudinaal onderzoek
Lorenz-kromme
loterijsteekproef
Lotka-Volterra-vergelijkingen
lowess
Lp-norm
L-schatting
L-statistics van Dwass
l-statistics van Kendall-Stuart
L-statistics
l-statistics
L-toetsen van Neyman-Pearson
L-toetsen
Lugananni-Rice formule
lumped variance test
maandgemiddelde
maat van Kaiser-Meyer-Olkin om geschiktheid te bemonsteren
maat voor de samenhang
maatstaf van Spearman
machtgemiddelde
macht-transformatie
Madow-Leipnik-verdeling
Mahalanobis-afstand
Mahalanobis-toetsingsgrootheid
Makeham verdeling
manifeste variabele
Mann-Kendall-toets
Mann-Whitney-toets
Mantel-Haenszel-toets
marginale classificatie
marginale klasse
marginale verdeling
marker variable
Markov random veld
Markov schatter
Markov-keten met absorberende wanden
Markovketen Monte Carlo met omkeerbare sprongen
Markovketen volgens de Monte Carlo methode
Markovketen
Markov-model met blijvers
Markov-proces voor intervallen van Wold
Markov-proces
Markov-veld
Markov-vernieuwingsproces volgens Pyke
Markov-vernieuwingsproces
Marshall-Edgewort-Bowley index
Marshall-Olkin-verdeling
martingaal
martingale residuen
maskeringseffect
matching
mate van geloofwaardigheid
matrix van de tweede-orde momenten
matrix van Leslie
matrix van puntenwolken
matrix van uitbetalingen
matrix-gelijkheid van Bartlett
maximaal gemiddelde doorgelaten uitvalpercentage
maximale F-verhouding
maximale jaarlijkse block-methode
maximale waarschijnlijkheidsschatter van Weiss-Wolfowitz
maximale waarschijnlijkheidsschatter
maximin-criterium
maximum likelihood onder beperkende voorwaarden
maximum likelihood schatter
maximum-type procedures
Maxwell-Boltzmann-statistiek
McDonald-Kreitman test
McNemar-toets
mean square consecutive fluctuation estimator
mean trigonometric deviation
mediaan
mediaantoets van Quenouille
mediaantoets van Westenberg-Mood
mediaantoets
mediaantoets
median centre
median F-statistic
median unbiased confidence interval
mediane absolute afwijking
mediane dodelijke dosis
mediane effectieve dosis
mediane lijn
mediane overlevingstijd
mediane regressiekromme
mediane richting
meegroeiend gemiddelde
meerfasen steekproef
meerfasenproces van Kendall
meerfasenproces
meertoppige verdeling
meertrapssteekproeftrekking
meertrapssteekproeftrekking
meervoudig keuzeprobleem
meervoudig Poisson-proces
meervoudige beslissing
meervoudige breedtetoets
meervoudige classificatie
meervoudige factor-analyse
meervoudige Poisson-verdeling
meervoudige steekproeftrekking
meervoudige stratificatie
meervoudige tijdreeksen
meervoudige veranderingen
meervoudige vergelijkingen (bij variantie-analyse)
meest doeltreffende schatter
meest efficiŽnte schatter
meest onderscheidend kritiek gebied
meest onderscheidende rangordetoets
meest onderscheidende toets
meest selectieve betrouwbaarheidsintervallen
meest voorkomende waarde
meetkundig gemiddelde
meetkundige variatiebreedte
meetkundige verdeling
Mellin-getransformeerde
mengsel distributie
mensjaren
mesokurtosis
met loting uitgebreide significantietoets
met zwakke conditie
meta-analyse
methode van beheer
methode van Behrens
methode van Blom
methode van Box en Wilson van de steilste helling
methode van Brandt-Snedecor
methode van Brown
methode van Bruceton
methode van collectieve tekens
methode van de gereduceerde vorm
methode van de gewogen kleinste kwadraten
methode van de halfgemiddelden
methode van de kleinste kwadraten
methode van de maximale aannemelijkheid
methode van de maximale entropie
methode van de middenrang
methode van de ongewogen gemiddelden (in variantie-analyse)
methode van de steilste helling
methode van de uitgekozen punten
methode van de volgens d'Esopo gewogen kleinste kwadraten
methode van Dragstedt-Behrens
methode van Gauss-Siedel
methode van Gupta voor de keuze van een deelverzameling
methode van Harrison
methode van het voortschrijdend gemiddelde
methode van Holt
methode van kruisvalidering
methode van Lachenbruch
methode van Lloyd
methode van Newton-Raphson
methode van opvolgende verschillen
methode van overlappende kaarten (voor het trekken van linked samples)
methode van padcoŽfficiŽnten
methode van Papadakis
methode van Peters
methode van Politz en Simmons
methode van samengevoegde strata
methode van scoren
methode van Spearman-Kšrber
methode van Spearman-Kšrber
methode van Ward
methode waarbij van alle a priori informatie gebruik wordt gemaakt
methoden met meer dan twee mogelijke beslissingen
methoden onder gebruik van slechts een gedeelte van de beschikbare informatie
methoden van de kleinste absolute afwijking
methoden van Taguchi
Metropolis-Hastings algorithme
middelpunt (van een waardenbereik)
midden van het waardenbereik
milieu statistieken
Miller-verdeling
Mills-verhouding
minimaal verbonden ontwerp
minimale chi-kwadraten
minimale essentiŽle volledigheid (van een klasse van beslisfuncties)
minimale toereikende vector van statistische grootheden
minimale volledigheid (van een klasse van beslisfuncties)
minimax robuuste schatter van Huber
minimax robuuste schatter
minimax strategie
minimax-principe van Wald
minimax-principe
minimax-schatting
minimum afstandsmethode van Wolfowitz
minimum discrimination information statistic
minimum logit chi-squared
minimum normit chi-kwadraat schatter
Minitab
MINQUE
minst gunstige familie
minst gunstige verdeling
Mitscherlich-vergelijking
mixed-up observations
M-locatieschatter van Huber
M-locatieschatter
modale analyse van Wishart
modality
model I van Eisenhart voor variantie-analyse
model I
model II (variantieanalyse)
model II van Eisenhart voor variantie-analyse
model II
model met fouten in de variabelen
model met meetfouten in de variabelen
model met simultane vergelijkingen
model met toevallige coŽfficiŽnten
model met vaste effecten
model op geaggregeerd niveau
model van Aranda-Ordaz
model van Ehrenfest
model van Johnson-Mehl
model van Jolly-Seber
model van Reed-Frost
model van Tobit
model
model-I in variantie-analyse
modelos de la gamma-debilidad
modus
modus
moedersteekproef
moeheids modellen
moment coŽfficiŽnt
moment van de steekproefverdeling
moment van een verdeling
moment
momentane sterftekans
momenten van negatieve orde
momentenmethode
moment-genererende functie
momentschatter
monotone aannemelijkheidsverhouding
monotone regressie
monstername
monstertrekking volgens Gibbs
Monte Carlo EM algoritme
Monte Carlo test van Barnard
Monte Carlo toets
Monte Carlo-methode
Mood-Brown-mediaantoets
Mood-Brown-schatting
Mood's W-toets
Moran's toetsingsgrootheid
morele grafiek
Morgenstern-verdelingen
Mortara-formule
Moses-rangordetoets voor gelijkheid van spreiding
Moses-toets
Mosteller's k-steekproeven-verschuivingstoets
MOSUM procedures
M-schatter
multi-binomiale toets van Bradley
multi-binomiale toets
multi-collineariteit
multicollineariteit
multi-dimensionale schaling
multi-factoriŽle proefopzet
multi-level continue steekproefopzet van Lieberman-Solomon
multi-level continue steekproefopzet
multi-lineair proces van Parzen
multi-lineair proces
multinomiale verdeling
multipele correlatiecoŽfficiŽnt
multipele imputatie
multipele partiŽle correlatiecoŽfficiŽnt
multipele regressie met kruistermen
multipele regressie
multiple curvilinear correlation
multiplicatief proces
multipliciteit
multistate model
multivariaat L1-gemiddelde
multivariate analyse
multivariate beta-verdeling
multivariate binomiale verdeling
multivariate Burr-verdeling
multivariate exponentiŽle verdeling
multivariate F-verdeling
multivariate hypergeometrische verdeling
multivariate inverse hypergeometrische verdeling
multivariate machtreeksverdeling
multivariate multinomiale verdeling
multivariate negatief binomiale verdeling
multivariate normale verdeling
multivariate ongelijkheden van Tchebyshev
multivariate Pareto-verdeling
multivariate Pascal-verdeling
multivariate Poisson-verdeling
multivariate Půlya-verdeling
multivariate processen
multivariate rangtekentoets
multivariate variantie-analyse tabel
multivariate variantie-analyse
multivariate verdeling
Murthy-schatter
mutability
naaldprobleem van Buffon
naaste-buuranalyse
naaste-buursteekproeftrekking
nauwkeurigheid van een schatter in de zin van Pitman
nauwkeurigheid
nauwkeurigheid
nauwkeurigheid
negatief binomiale verdeling
negatief exponentiŽle verdeling
negatief model
negatief multinomiale verdeling
negatief-binomiale verdeling na weglating van de nul-klasse
negatieve correlatie
negatieve vertekening
neiging tot sociaal-wenselijke antwoorden
Nelson-Aalen schatter
netwerk steekproeftrekking volgens Sirken
netwerk steekproeftrekking
neuraal netwerk
neutral curve
nevenparameters
new better than used distribution
Newman-Keuls-toets
Neyman-allocatie
Neyman-model
Neyman's factorisatie-theorema
Neyman's psi-kwadraat-toets
Neyman-Scott-model
niet weg te nemen vertekening
niet-aanhankelijkheid
niet-afgeleide meeteenheid
niet-aselecte steekproef
niet-centraal betrouwbaarheidsinterval
niet-centrale beta-verdeling
niet-centrale chi-kwadraat-verdeling
niet-centrale F-verdeling
niet-centrale multivariate beta-verdeling
niet-centrale multivariate F-verdeling
niet-centrale t-verdeling
niet-centrale Wishart-verdeling
niet-centraliteitsparameter
niet-doeltreffende schatter
niet-doeltreffende statistische grootheid
niet-evenredig verdeelde aantallen in de onderklassen
niet-gelijkenis
niet-gelijkenis-index
niet-gereduceerde proefopzetten
niet-homogeen Poisson-proces
niet-informatieve grootheid
niet-lineaire correlatie (gebruik van deze term wordt afgeraden)
niet-lineaire regressie
niet-lineaire trend
niet-negeerbare non-response
niet-normaal verdeelde populatie
niet-nulhypothese
niet-orthogonale factor
niet-orthogonale gegevens
niet-parametrische delta methode
niet-parametrische maximum likelihood
niet-recurente toestand
niet-recursieve rest
niet-regulier collectivum volgens Von Mises
niet-regulier collectivum
niet-reguliere schatter
niet-singuliere verdeling
niet-stationair stochastisch proces
niet-steekproeffout
niet-symmetrische verdeling
niet-systematische fout
niet-toelaatbare schatter
niet-volledig blok
niet-volledig Latijns vierkant
niet-volledig moment
niet-volledige beta-functie
niet-volledige gamma-functie
niet-volledige telling
nieuw-incidentie
niveau van een factor (bij een factorieel experiment)
Noether-toets op cyclische trend
nomogram
non-circular statistic
non-respons
nonsense-correlatie
normaal verdeelde variabele X
normaal waarschijnlijkheidspapier
normaalkwantiel
normaalvergelijkingen
normale spreiding
normale variabele
normale verdeling van Fisher op de bol
normale verdeling
normalisatie van de frequentieverdeling
normalisatie van scores
NORMIX
notatie van Yule
nucleotide diversiteit
nulhypothese
nul-som-spel
numerieke taxonomie
nut theorie
nutteloosheidsindex
nuttigheidstheorie
Nyquist-frequentie
Nyquist-interval
oblimax
observerend onderzoek
Occams scheermes
OC-curve
OC-curve
OC-kromme
octielen
officiŽle statistiek
ogief
ogief
ogief
ogive
O-kentallen
omhullend onderscheidend vermogen
omhullende risicofunctie
omkeerbare relatie
omkeertoets
omkering
omslagpunt
omvang en profiel
omvang van een gebied
omvang
onafhankelijke censurering
onafhankelijke trekkingen
onafhankelijke variabele
onafhankelijke werking
onafhankelijkheid
onbetrouwbaarheid
onbetrouwbaarheid
onbruikbaarheid
onder alle verdelingen zuivere schatter
onderbroken verdelingen
onderdispersie
onderlinge precisie
ondernormale spreiding
onderscheidend vermogen als functie van de alternatieve hypothese
onderscheidend vermogen
ondertekend likelihood ratio statistiek
onderzoek
onderzoek
onderzoeksopzet
oneerlijk proces
oneigenlijke a priori verdeling
oneigenlijke verdeling
oneindige deelbaarheid
oneindige populatie
oneindig-veel-plaatsen model
ongecorrigeerd moment
ongelijke onderklassen
ongelijke steekproeffracties
ongelijkheden van Frťchet
ongelijkheden van Gumbel
ongelijkheid van Berge
ongelijkheid van Bernstein
ongelijkheid van Berry
ongelijkheid van Bienaymť-Tchebychev
ongelijkheid van Birnbaum
ongelijkheid van Birnbaum-Raymond-Zuckerman
ongelijkheid van Bonferroni
ongelijkheid van Boole
ongelijkheid van Boole-Bonferroni-Frťchet
ongelijkheid van Camp-Meidel
ongelijkheid van Cantelli
ongelijkheid van Cauchy-Schwarz
ongelijkheid van Cramťr-Rao
ongelijkheid van Cramťr-Tchebycheff
ongelijkheid van Gauss-Winckler
ongelijkheid van Hoeffding
ongelijkheid van Jensen
ongelijkheid van Kolmogorov
ongelijkheid van Liapunov
ongelijkheid van Markov
ongelijkheid van Minkowsky
ongelijkheid van Peek
ongelijkheid van Scharz
ongelijkheid van Tchebychev
ongelijkheid van Tong
ongelijkheid van Uspensky
ongelijkheid van Zelen
ongelijkheidheid van HŲlder
ongelijkheidheid van Kounias
ongelijkheidscoŽfficiŽnt van Theil
ongelijkheidscoŽfficiŽnt van Theil
ongelijksoortigheid
ongewogen gemiddelde
ononderbroken reeksen
onopgemerkte confounder
ontaarde verdeling
ontbindbare evenwichtige onvolledige blokkenproef
ontbindbare modellen
ontbindbare proefopzetten
ontbrekende gegevens
ontbrekende informatieprincipe
ontleding (van heterogene verdelingen)
ontrollen
ontvangstkeuring
ontwerp van experimenten
ontwerp van het type O:PP
ontwerp vergelijking
ontwerp voor een optimale D
ontwerp voor herhaalde metingen
ontwerp-matrix
ontwikkeling volgens Cornish-Fisher
onverklaard gebleven fractie van de variantie
onvolledig gerealiseerde steekproef
onvolledige gegevens
onvolledige steekproef
onzekerheidsbeginsel van Grenander
onzuivere schatter
onzuivere toets
onzuiverheid door verkeerde weging
onzuiverheid ten gevolge van verkeerde specificatie
onzuiverheid
oorzaakspecifieke toevalsfunctie
op (m-1) na grootste en kleinste waarde
op and Op notatie
op het oog schatten
op opvolgende verschillen gebaseerde statistische grootheid
op rangorde gebasserde statistische grootheden
opeenvolgend groepsontwerp
open klassen
open vraag
op-en-neer-methode
operations research
ophoogfactor
ophoogfactor
opinie-onderzoek
oplossingstechniek van Doolittle
opnemings waarschijnlijkheid
oppervlak van een bivariate frequentieverdeling
opsplitsing van chi-kwadraat volgens Lancaster
opsplitsing van chi-kwadraat
opstoppingsproblemen
optelbaarheid van χ≤ -
optelbaarheid van chi-kwadraat
optelbaarheid van gemiddelden
optelling van stochastische variabelen
optimale allocatie
optimale lineaire voorspeller
optimale schatter
optimale stopregel
optimale stratificatie
optimale toets
optimale toetsingseenheid
optimaliseringsprocťdť van Box voor full-scale processen
optimaliteit van een proefopzet
Ord-Carver-systeem voor discrete verdelingen
Ord-Carver-systeem
orde van coŽfficiŽnten
ordinatie
Ornstein-Uhlenbeck-proces
orthante waarschijnlijkheden
orthogonaal proces
orthogonaal
orthogonale functies
orthogonale matrices
orthogonale opstelling
orthogonale polynomen
orthogonale proefopzet
orthogonale projectie
orthogonale regressie
orthogonale toetsen
orthogonale transformatie van stochastische variabelen
orthogonale veeltermen
orthogonale vierkanten
orthonormaal systeem
oscillatie
oscillatie-index
oscillerend proces
over-all steekproeffractie
overblijvende wachttijd
over-dispersie
overeenstemming tussen theorie en practijk
overeenstemming
overeenstemmingscoŽfficiŽnt
overeenstemmingsprobleem van m-rangordeningen
overgaan op de absolute waarde (van een meting)
overgaan op hoeken
overgangsintensiteit
overgangsmatrix
overgangsmatrix
overgangstijd
overgangswaarschijnlijkheid
over-identificatie
overlevingsanalyse
overlevingsfunctie
overschrijdingen
overtollige parameters
overtollige variabele
oververzadigde proefopzet
overwicht
overwichtsgraad
overzichten
paardensprongvierkant
paarsgewijze onafhankelijkheid
paarsgewijze t-toets
paarsgewijze vergelijking
padanalyse
Palm-functie
panel gegevens
panel
panel-studie
paradox van Lindley
paradox van Simpson
paradox van St. Petersburg
paradox van Stein
paradox van Yule-Simpson
parallellen gehaltebepaling
parallel-steekproef
parameter rechthoekigheid
parameter
parametervrij
parametervrije tolerantiegrenzen
parametrisch programmeren
Pareto-achtige verdeling
Pareto-verdeling
part correlatiecoŽfficiŽnt
partieel correlogram
partieel kleinste kwadraten
partieel vermengen
partiŽle associatie
partiŽle autocorrelatie
partiŽle contigentie
partiŽle correlatie
partiŽle correlatie
partiŽle rangcorrelatie
partiŽle regressie
partij (bij kwaliteitscontrole)
Pascal-verdeling
patroonherkenning
Pearson-coŽfficiŽnt voor verwantschap
Pearson-criterium
Pearson-Durbin-verhouding
Pearson-kromme
Pearson-rest
Pearson's bivariate type-II-verdeling
Pearson's chi-kwadraat-toets op onafhankelijkheid
Pearson-type-VI-verdeling
pentad criterion
perceel (bij landbouwkundig onderzoek
percentagediagram
percentiel
percentile vertrouwensinterval
percentuele verdeling
percolatieproces
periode van een toestand
periode
periode
periodeloze toestand
periodiek onderzoek
periodiek proces
periodogram van Alter
periodogram van Schuster
periodogram van Whittaker
periodogram
Perks-verdeling
permutatie-toetsen
persistente toestand
persistentie
p-functie
phase confounded designs
phi-coŽfficiŽnt
phi-kwadraat
piek over drempel
piek
piekwaarde
Pilllais sporentoets
pistimetrische waarschijnlijkheid
Pitman-Morgan-toets
Pitman-schatter
Pitman-toetsen
plaatsmaat
plaats-schaal familie
placebo
point of first entry
Poisson-benadering
Poisson-beta-verdeling volgens Holla-Bhattacharya
Poisson-beta-verdeling
Poisson-binomiale verdeling
Poisson-Diruchlet-proces
Poisson-Gauss-verdeling
Poisson-geclusterd proces
Poisson-Lexis-verdeling
Poisson-Markov-proces
Poisson-Pascal-verdeling
Poisson-proces met stochastisch veranderlijke parameter
Poisson-proces
Poisson's wet van de grote aantallen
Poisson-spreidingsindex
Poisson-verdeling met Poisson-verdeelde parameter
Poisson-verdeling met positieve normaal verdeelde parameter
Poisson-verdeling met stochastische parameter
Poisson-verdeling
Poisson-waarschijnlijkheidspapier
Pollaczek-formule
Pollaczek-Khintchine-formule
Pollaczek-Spitzer-identiteit
Půlya-Aeppli-verdeling
Půlya-Eggenburger-verdeling
Půlya-proces
Půlya-verdeling
polychorische correlatie
polygoon van Delthiel
polygoon van Voronoi
polykay
polynome trend
polynomiale regressie
polynomiale trend
polynoom-gladstrijken volgens Brown-Meyer
polynoom-gladstrijken
polyspectra
polytome tabel
populatie
populatiegemiddelde
populatiegenetica
populatie-index van Lincoln
positief binomiale verdeling
positief hypergeometrische verdeling
positieve correlatie
positieve scheefheid
positieve vertekening
post-stratificatie
postulaat van Bayes
Potthoff-toets
P-P-grafiek
precies-geÔdentificeerd model
precisie matrix
precisie
precisie
precisiemodulus
prediktor
pre-emptive discipline
prevision
prijsindex van de gezinsconsumptie
prijsindexcijfer van Carli
prijsindexcijfer
prijsverhoudingsgetal
primaire steekproefeenheid
primaire steekproefeenheid
principale componenten
principale componenten-analyse
principe van de maximale entropie
principe van de minimax regret
priority queuing
probabilistisch
probabilistische restrictie
probit
probit-analyse
probleem van Bartholomew
probleem van Behrens-Fisher
probleem van de Nijl
procedure om de steekproef te herhalen
procedure van Brown-Mood
procedure van de stochastische benadering
procentuele tolerantiegrens voor af te keuren exemplaren
proces met continue tijdparameter
proces met stationaire covariantie
proces van competitie
proces van Takacs
proces van teruglegging
proces volgens Cox
procesbeheersing
procesbeheersingsdiagram van Shewhart
procesbeheersingsdiagram
procesbeheersingsschema
Procrustes-methode
producentenrisico
product-biomiaal model
productintegraal
productmoment
productmoment-correlatie
proefeenheid
proefonderzoek
proefopzet in een driehoekssysteem
proefopzet met de helft van de replicaties
proefopzet met dubbele wisseling van volgorde
proefopzet met een semi-kubisch rooster
proefopzet met gekruiste herhaling
proefopzet met niet-gelijke munten
proefopzet met opgesplitste velden
proefopzet met overlappingen
proefopzet met verwisseling van behandeling
proefopzet volgens een magisch vierkant
proefopzet voor selectie
profiel-analyse
profiel-likelihood
prognostische factor
programmeertaal
progressief gecensureerde steekproeftrekking
projectie uitoefening
projectie
projectie
proportioneel odds model
prospectieve studie
protocol
proximiteitsstelling van Wold
proximiteitsstelling
pseudo inverse
pseudo-factor
pseudo-likelihood
pseudo-spectrum
pseudo-toevalsgetallen
pseudo-waarden van de jackknife
psi-functie
psi-kwadraat
p-statistics van Roy
p-statistics
psychometrie
P-test van Priestly
publicatie bias
punt bi-seriŽle correlatie
punt uit de parameterruimte
puntenwolk
puntprocessen
puntschatting
puntsteekproeftrekking
p-waarde
Q-Q-grafiek
Q-techniek
q-toets van Tukey
quadrat
quadri-normale verdeling van Pomanowski
quadri-normale verdeling
quantum-hypothese
quartimax
quartimin
quasi-aannemelijkheid
quasi-compact cluster
quasi-experimenten
quasi-factoriŽle proefopzet
quasi-Latijns vierkant volgens Yates
quasi-Latijns vierkant
quasi-Markov-keten
quasi-maximale-aannemelijkheidsschatter
quasi-mediaan
quasi-Newton-methoden
quasi-normaalvergelijkingen
quasi-onafhankelijkheid volgens Goodman
quasi-onafhankelijkheid
quasi-waardenbereik volgens Mosteller
quasi-waardenbereik
Quenouille-toets
quota-steekproef
quotiŽnt van de grootste en kleinste waarneming
quotiŽnt van Geary
quotiŽnt-regressie volgens Wold
quotiŽnt-regressie
quotiŽntschatter
R
R≤
radico-normale verdelingen van Pomanovski
radico-normale verdelingen
rand gevolgen
random bifurcatie
random normal scores test
random orthogonale transformatie
random walk
random
random-evenwichtige proefopzet
randomisatie onder restricties
randomisatie-toetsen
randomised fractional factorial designs
randomised response
randomisering
rang (van een matrix)
rang scores
rangcongruentie
rangcorrelatie coŽfficiŽnt volgens Daniel
rangcorrelatie
rangcorrelatiecoŽfficiŽnt van Gini
rangcorrelatiecoŽfficiŽnt van Spearman
ranggewogen gemiddelde
rangorde (bij op volgorde gelegde waarnemingen)
rangordeningsgraad
rangorde-randomisatie-toetsen
rangordetoets van Galton
rangsomtoets van Wilcoxon
rangtekentoets van Wilcoxon
rangtekentoets
rangtransformatie
rankit
Rao-Kupper-model
Rao-scoretoets
Rasch-model
ratio delay method
rational trend
ratio-schaal
Rayleigh-toetsen
Rayleigh-verdeling
realisatie
rechte-hoeken proefopzet van Tharthare
rechte-hoeken proefopzet
rechthoekig associatieschema van Vartak
rechthoekig associatieschema
rechthoekig rooster
rechthoekige verdeling
rechtlijnige trend
rechtstreekse steekproeftrekking
rechtszijdig normaal waarschijnlijkheidspapier
rechtszijdig normale verdeling
rechtszijdige afknotting
rechtszijdige Cauchy-verdeling
rechtszijdige censurering
reciproke schaalkeuze
recurrente Markov-keten
recurrente toestand
recursief algorithme
recursief ketenmodel van Tinbergen
recursief ketenmodel
recursief systeem
recursieve rest
Reed-MŁnch-methode
reeds verstreken wachttijd
reeks van aselecte getallen
reeks van dezelfde behandelingen
reeks van Edgeworth
reeks
reeksen
reference set
referentieperiode
regel van Bonferroni
regel van Cochran
regel van Grubbs
regel van Sturges
regel van Thompson
regels van Bradford Hill
regeneratief proces
regressand
regressie equivariante schatter
regressie kwantiel
regressie met alle mogelijke subsets van verklarende variabelen
regressie met vertraging
regressie onder restricties
regressie rangscores
regressie van de kleinste absolute afwijking
regressie
regressie-afhankelijkheid volgens Lehmann
regressie-afhankelijkheid
regressiecoŽfficiŽnt
regressie-diagnostieken
regressiekromme
regressielijn volgens Berkson
regressielijn voor de probit
regressielijn
regressiemodel van Cox
regressie-oppervlak
regressieschatter
regressogram
regular group divisible incomplete block design
regulier Markov-vernieuwingsproces
regulier stationair puntproces
reguliere beste asymptotisch normale schatter
reguliere schatter
reguliere toestand
rekenblad
reken-intensieve methode
rekenkundig gemiddelde
rekenprobit
relatieve doeltreffendheid
relatieve doeltreffendheid
relatieve doeltreffendheid
relatieve efficiŽntie
relatieve efficiŽntie
relatieve efficiŽntie
relatieve frequentie bij discrete verdelingen
relatieve frequentie
relatieve frequentie
relatieve index
relatieve informatie volgens Yates
relatieve informatie
relatieve precisie
relatieve sterkte
relative area of transvariation
relaxatie-oscillatie
remote sensing
repelsteel
repelsteel
repetitive group sampling plan
replicatie
representatieve steekproef
reproduceerbaarheid
residu van Anscombe
residu
residuele kwadratensom
residuele kwadratensom
residuele variantie (per vrijheidsgraad)
residuele variantie
resistente technieken
respons
responsoppervlak proefschema
responsoppervlak
rest
restrictie
restvariantie
resultaat
retrospectieve studie
Rhodes-verdeling
richelregressie
richtingsverdeling van een as
ridge-regressie
ridit-analyse
Riemann-verdeling van Zipf
Riemann-verdeling
right and wrong cases method
rij
rimpels
ringpolynoom
ringverdeling
Ripley-statistiek
risico factor
risico
risicofunctie
risicoverhouding
Robbins-Munro-proces
robuuste schattingsmethode
robuustheid
rondgewikkelde Cauchy-verdeling
rondgewikkelde normale verdeling
rondgewikkelde Poisson-verdeling
rondgewikkelde verdeling
Room-vierkanten
rooster voor groepering
rooster
rooster-proefopzet
roostersteekproeftrekking
roostervierkant
Rosenbaum-toets
rotatie
roterende proefopzet volgens Box-Hunter
roterende proefopzet
roterende steekproef
route-steekproeftrekking
R-proces
R-schatter
R-techniek
ruimte opgespannen door gemeenschappelijke factoren
ruimtelijk puntproces
ruimtelijke statistieken
ruimte-tijd clustering
ruÔnering van de speler
ruÔneringsproblemen
ruis
ruw geboortecijfer
ruw maken
ruw moment
ruw moment
ruwe score
ruwheid sanctie
samengesteld experiment
samengesteld indexcijfer
samengesteld indexcijfer
samengesteld lijndiagram
samengesteld lijndiagram
samengesteld- Poisson-verdeling
samengesteld staafdiagram
samengesteld staafdiagram
samengesteld steekproefschema
samengestelde binomiale verdeling
samengestelde clusteranalyse
samengestelde frequentieverdeling
samengestelde gegevens
samengestelde gegevens
samengestelde hypergeometrische verdelingen
samengestelde hypothese
samengestelde indexcijfers
samengestelde negatief-binomiale verdelingen
samengestelde schatter
samengroeiend proces
samenhang
samenhang
samenhang
samenhangendheid
samenvoegen van de residuele kwadratensommen
samenvoegen van fouten
samenvoegen van klassen
sample census
sandwichschatting
SAS
Satterthwaite-toets
SB,SU-verdelingen van Johnson
SB,SU-verdelingen
scan statistiek
scedasticiteit
scedastische kromme
schaal equivariante schatter
schaalparameter
schaalparameter
schaaltechniek van Guttman
schadelijke variabele
schaling volgens Guttman
schatbaar (in de zin van Bose)
schatter met een vertekening van lagere orde
schatter van de kerndichtheid
schatter
schatters met een onzuiverheid van dezelfde grootte-orde
schatters volgende de two stages least square methode
schatting in meer stappen volgens Blum-Rosenblatt
schatting in meer stappen
schatting voor de totale populatie
schatting
schattingsfout
schattingsmethode voor de variantie volgens Deming
schattingsprocedure
schattingsvergelijking
scheefheid
scheefheidsmaat van Pearson
Scheffť-toets
scheidingswaarde
scheve correlatie
scheve factor
scheve normaalverdeling
scheve verdeling
schijncorrelatie
schijnverband
schil algoritme
schot-ruis
schots-vierkant
score statistiek
score
secante hyperbolicus verdeling
secretaris probleem
sectoren vergelijkend onderzoek
secundair proces
secundaire waarneming (in tegenstelling tot rechtstreekse waarneming)
seizoenfluctuatie
seizoenschommeling
selecte steekproef
selecte steekproef
selectie in enige stadia
selectiefout
semi-invariant
semi-Markov-proces
semi-martingaal
semi-stabiele wet
semi-stationair proces
semi-variogram
separatietheorema
sequentieel steekproefschema zonder grenzen aan het steekproefaantal
sequentieel tolerantiegebied
sequentiŽel wisselpuntprobleem
sequentiŽle analyse
sequentiŽle chi-kwadraat-toets
sequentiŽle kansverhouding van Wald
sequentiŽle kansverhouding
sequentiŽle procedure onder restricties volgens Armitage
sequentiŽle procedure onder restricties
sequentiŽle procedure van Jiřina
sequentiŽle schatting
sequentiŽle T≤-toets
sequentiŽle toets
sequentiŽle toetsing met begrensde steekproefomvang
serial design
serial sampling inspection schemes
serial variation
serially balanced sequence
seriŽle lineaire rang statistieken
series queues
sfericiteitstoets
sferisch gemiddelde richting
sferische normale verdeling
sferische standaardfout
sferische variantie
sferische variantiefunctie
Shapiro-Wilk-toets
Sheppard-correcties
shock and error model
shock model
shorth schatter
Short-verdeling
Siegel-Tukey-toets
sigarettenplaatjesverdeling
significantie
significantieniveau
significantieniveau
simple abnormal curve
simple structure
simplex-algoritme
simplex-centroÔde proefopzet volgens Scheffť
simplex-centroÔde proefopzet
simplex-methode
simplex-modellen
simplex-proefopzetten
simulatie
simulatie-model
simultane betrouwbaarheidsintervallen
simultane discriminatie-intervallen
simultane schatting
simultane teelt van twee of meer producten op dezelfde grond
simultane toets van variantieverhoudingen
simultane tolerantie-intervallen
simultane vergelijkingenmodel
singly linked block design
singular weighing design
singuliere verdeling
singuliere waarden ontbinding
sinus-limiettheorema
skip free process
S-kromme
S-kromme
slecht geconditioneerd
slecht-gesteld probleem
Slutzky-Yule-effect
Smirnov-Birnbaum-Tingey-verdeling
Smirnov-toetsen
snap reading method
snelle Fourier-transformatie
sneltoets van Tuckey
snoeien
snorredoos
snorrendoos
sommatiemethode van Hardy
soort
soorten van overvloed probleem
soortgelijke (stochastische) gebieden
soortgelijke werking van een verzameling prikkels
Spearman-Brown-formule
Spearman-schatter
specificiteit
specifiek verhoudingscijfer
specifieke factor
specifieke factor
spectraal venster
spectraalgemiddelde
spectrale decompositie
spectrale dichtheid
spectrale splitsing van een tijdreeks
spectrale verdelingsfunctie
spectrale verdelingsfunctie
spectrale wegingsfunctie
spectrum met discrete en continue gedeelten
spectrum van de correlatie van amplitudes van twee tijdreeksen
spectrum voor een niet-stationair stochastisch proces
spectrum
spectrum
spel met terugkeer
speltheorie
Spencer-formule
spijt
spilgrootheid
Spitzer-identiteit
splitsing van een tijdreeks
splitsing
S-PLUS
sporencorrelatie
spread
spreiding
spreidingscoŽfficiŽnt van Frisch
spreidingscoŽfficiŽnt
spreidingsdiagram
spreidingsindex
SPSS
spurious correlation
squariance
staafdiagram
staafdiagram
staart (van een verdeling)
stabiele Pareto-verdelingen
stabiele toestand
stabiele wet
stabilisering van de variantie
stabiliteitstoets
Stacy-beta-verdeling
Stacy-verdeling
staircase design
standaard Latijns vierkant
standaard populatie
standaardafwijking
standaarddeviatie
standaardfout van de schatting
standaardfout
standaard-normale variabele
standaardvergelijking
standaardvorm van een stochastische variabele
stap omlaag-procedure van Ray
stap omlaag-procedure
staplengte
stapsgewijze regressie
Stata
stationair in de covariantie
stationair in de covarianties
stationaire bevolking
stationaire verdeling
statistically equivalent block
statistiek
statistisch tolerantiegebied
statistisch tolerantie-interval
statistische geletterdheid
statistische grafieken
statistische grootheid die slechts afhangt van de extreme waarden
statistische grootheid
statistische hypothese
statistische populatie
statistische rekenen
statistische software
statistische software
statistische software
statistische software
statistische tolerantiegrens
steekproef uit een alternatieve verdeling
steekproef volgens Bernoulli
steekproef
steekproefallocatie
steekproefeenheden met overlapping
steekproefeenheid
steekproefelement uit de tweede trap
steekproefelement
steekproeffout
steekproeffout
steekproeffractie
steekproefgrootheid
steekproefgrootte
steekproefinspectie voor een continu proces
steekproefkader
steekproefkader
steekproefkwantielen
steekproefmoment
steekproefomvang
steekproefomvang
steekproefonderzoek
steekproefopzet
steekproefrecord
steekproefruimte
steekproefsgewijze controle
steekproefstructuur
steekproeftheorie van Lexis
steekproeftrekking met bij elke individuele trekking variabele kansen
steekproeftrekking met gelijke insluitkansen
steekproeftrekking met gelijke kansen
steekproeftrekking met gelijke kansen
steekproeftrekking met kansen evenredig aan de grootte
steekproeftrekking met sneeuwbaleffect
steekproeftrekking met teruglegging
steekproeftrekking met verwerping volgens Hŗjek
steekproeftrekking met verwerping
steekproeftrekking met verwerping
steekproeftrekking met willekeurig vastgestelde kansen
steekproeftrekking naar belangrijkheid
steekproeftrekking naar kwalitatieve kenmerken
steekproeftrekking op een rooster
steekproeftrekking volgens een matrixschema
steekproefvariantie
steekproevenverdeling
Stein-Chen-methode
stelling van Anosov
stelling van Basu
stelling van Bayes
stelling van Dvoretsky over stochastische benadering
stelsel van elkaar doordringende steekproeven
stereogram met langs de drie assen dezelfde schaal
stereogram
stereogram
stereologie
sterftecijfer
sterftekans
sterfteproces
sterftetabel
sterk-consistente schatter
sterke convergentie
sterke volledigheid
sterke wet van de grote aantallen
sterkte van een toets
sterkteproef (met alternatieve waarnemingen)
sterkteproef op hellingsverhouding
STER-verdeling
Stevens-Craig-verdeling
Stirling-verdeling
stochast
stochastisch dichtheidsmodel
stochastisch groter of kleiner
stochastisch model
stochastisch programmeren
stochastisch
stochastisch
stochastische afhankelijkheid
stochastische gevoeligheid
stochastische kern
stochastische matrix
stochastische reeks getallen
stochastische storing
stochastische transitiviteit
stochastische variabele
stochastische variabele
stochastische vergelijking van toetsen
stochastische wandeling
stochastische wandeling
s-toets
stopregel
storing met verloop volgens een voortschrijdend gemiddelde-proces
storings technieken
storingscoŽfficiŽnt
strak
stratadiagram
strategie
stratificatie achteraf
stratificatie
stratum
streng verdelingsvrij
streng-stationair proces
strengste toets
stress
structurele tijdreeksmodellen
structuur met latente variabelen
structuur
structuurbreuken
structuurnullen
structuurparameters
structuurvergelijking
structuurvergelijkingenmodel
studentisering
Student-verdeling
stuksgewijze regressie
sub-exponentiŽle verdeling volgens Tukey
sub-exponentiŽle verdeling
subgroep binnen blokken
subjectieve Bayesiaanse gevolgtrekking
subjectieve gevolgtrekking volgens Bayes
subjectieve waarschijnlijkheid
submartingale
sub-Poisson-verdeling
substrata-beheersing
Sukhatme-toets
superdoeltreffendheid
supermartigaal
supernormale spreiding
super-Poisson-verdeling
superpopulatiemodel
support
surrogaat F-verhouding
surrogaat t-verhouding
survey-gewicht
survey-methodologie
symbool
symmetrical unequal block arrangement
symmetrie
symmetrisch betrouwbaarheidsinterval
symmetrisch steekproeftrekken
symmetrische contingentietabel
symmetrische factoriŽle proefopzet
symmetrische kruistabel
symmetrische stabiele wet
symmetrische tweezijdige toets
symmetrische verdeling op de cirkel
symmetrische verdeling
synergy
synthese van variantie
systeem met algemene onderlinge afhankelijkheid
systeem van gemengd autoregressieve-regressieve vergelijkingen
systeem van Johnson van frequentiekrommen
systematisch steekproef trekken
systematisch vierkant
systematisch
systematische fout
systematische fout
systematische proefopzet
systematische statistische grootheid van Mosteller
systematische statistische grootheid
systematische steekproef in twee dimensies
systematische steekproef met meer dan ťťn aselect begin volgens Tukey
systematische steekproef
systematische steekproeftrekken
systematische variabiliteit
T≤-verdeling van Hotelling
T≤-verdeling
taartdiagram
tabel met ťťn of twee ingangen
tabel met meer dan twee ingangen
tabel met preferenties
tabel volgens Buys Ballot
tabel
taboe-toestand
taboe-waarschijnlijkheid
Tajima's D
tak en verbindende methodes
Takacs-proces
tak-en-blad-diagram
tandemtoetsen
tandem-wachtrijen
tantielen
tau van Goodman-Kruskal
tau-coŽfficiŽnt van Goodman-Kruskal
taxonomie
Tchebychev-Hermite-polynomen
te controleren aantal
te controleren partij
te verwerpen kwaliteitsniveau
techniek van de bewegende waarnemer
techniek voor ontbrekende waarden
tegen model, type I
tegenreeks
tekentoets voor verschillen
tekentoets
telling met meervoudig hervangen
telproces methoden
Terry-Hoeffding-toets
Terry-toets
terugkaatsende wand
terugkeerniveau
terugkeertijd
terugkeertijd
terugkeertijd
terugkeertoestand
terugkerende toestand met oneindig lange terugkeertijd
terugkerende toestanden
teruglegging
terugwerkende kracht te wijzigen punt probleem
tesselatie volgens Dirichlet
tesselatie volgens het toeval
testbatterij
tetrachorische correlatie
tetrachorische functie
tetrade verschil
theorema van Bayes
theorema van Bernoulli
theorema van Bernstein
theorema van Blackwell
theorema van Burke
theorema van Campbell
theorema van Chung-Fuchs
theorema van Cochran
theorema van Cox
theorema van Craig
theorema van Cramťr-Levy
theorema van Crofton
theorema van Dalenius
theorema van Darmois-Koopman-Pitman
theorema van Darmois-Skitovitch
theorema van De Finetti
theorema van Donsker
theorema van Fieller
theorema van Gauss-Markov
theorema van Geary
theorema van Glivenko
theorema van Gnedenko
theorema van Gnedenko-Koroljuk
theorema van Hammersley-Clifford
theorema van Helly-Bray
theorema van Hunt-Stein
theorema van Kagan-Linnik-Rao
theorema van Kantorowitch
theorema van Khintchin
theorema van Kolmogorov
theorema van Koroljuk
theorema van Laplace
theorema van Laplace-Lťvy
theorema van Lťvy
theorema van Lťvy-Cramťr
theorema van Liapunov
theorema van Lindley
theorema van Marcinkiewicz
theorema van Nyquist-Shannon
theorema van Palm
theorema van Půlya
theorema van Radon-Nikodym
theorema van Raikov
theorema van Rao-Blackwell
theorema van Sacks
theorema van Skitovich-Darmois
theorema van Slutsky
theorema van Wiener-Khintchine
theoretische aantallen
theoretische frequentie behorende bij onafhankelijkheid
theoretische frequenties
theorie van Neyman-Pearson
Thomas-verdeling
three-stage least squares
tied double changeover design
tied ranks
tijd zonder symptonen en vergiftiging
tijdafhankelijk Poisson-proces
tijdomkeer
tijdomkeertoets
tijdreeks met discreet gemaakte variabele
tijdreeks met verborgen periodiciteit
tijdreeks
tijdsafhankelijke covariabelen
tijdsdomein
tijdvak zonder klant (in wachtrijtheorie)
tijdverwisseling
tijdverwisselingstoets
tilling
time comparability factor
T-kwadraat-toets
toe te schrijven fractie
toegevoegde gegevens
toegevoegde variabele diagram
toegevoegde variatie
toekennen van uitslagen
toekenningsregel
toelaatbaar aantal af te keuren exemplaren
toelaatbare beslisfunctie
toelaatbare defecten
toelaatbare getallen in de zin van Copeland
toelaatbare getallen
toelaatbare hypothese
toelaatbare schatter
toelaatbare schatter
toelaatbare strategie
toelaatbare test
toenemend faaltempo
toereikendheid
toestand met verblijfsduur nul
toets met behulp van Lagrange multipliers
toets met extreme rangsommen
toets op de uniformiteit van een verdeling op de cirkel
toets op het minst significante verschil
toets op lege cellen
toets op normaliteit
toets op verschuiving van gemiddelden
toets van Bartlett
toets van Behrens-Fisher
toets van Brunk
toets van Capon
toets van Cochran
toets van Cramťr-von Mises
toets van D'Agostino
toets van Daniel
toets van David-Barton
toets van Duncan
toets van Dunn
toets van Dunnett
toets van Freund-Ansari
toets van Friedman
toets van Gart
toets van Gehan
toets van Greenhouse-Geisser
toets van Hollander op evenwijdigheid van regressielijnen
toets van Klotz
toets van Knox
toets van Lilliefors
toets van meervoudig waardenbereik
toets van Quenouille
toets van Student
toets van Welch
toets van Wilcoxon
toets via verwachte normaalscores
toetsen met genormaliseerde scores
toetsen op records
toetsen van Cliff-Ord
toetsingsgrootheden van Dixon
toetsingsgrootheid m
toetsingsgrootheid U
toetsingsgrootheid van Anderson-Darling
toetsingsgrootheid van Cook
toetsingsgrootheid van Durbin-Watson
toetsingsgrootheid van Gabriel-Sen
toetsingsgrootheid van Kruskal
toetsingsgrootheid van Kuiper
toetsingsgrootheid van Mallows
toetsingsgrootheid van Sherman
toetsingsgrootheid van Tukey
toetsingsgrootheid
toetsingsgrootheid-W
toevallige fout
toevalligheidsgraden
toevalscomponent
toevalsfout
toevalsfout
toevalsgebeurtenis
toevalsgetallen
toevalsvariabele
toewijsbare variatie
toewijzing van steekproefelementen
toewijzing
toewijzingsgrootheid
tolerantie
tolerantiefactor
tolerantiegrenzen bij een produktieproces
tolerantiegrenzen
tolerantieverdeling
totale correlatie
transfer-functie
transformatie naar de verdelingsfunctie
transformatie naar een normaal verdeelde variabele
transformatie van een stochastische variabele
transformatieverzameling van een Latijns vierkant
transvariatie intensiteit
transvariatie
transversale sterftetafel
treatment mean square
trechterplot
trekken van een deelsteekproef
trekken van een kanssteekproef
trekken van tweede, derde, ... trap (fase) in een meertraps (fasen-) steekproef
trekking van een sneeuwbalsteekproef
trekking van een zelfwegende gestratificeerde steekproef
trekking volgens het toeval
trekkingsmethode van Fellegi
trekkingsschema van Hartley-Rao
trend volgens een polynoom
trend
triangolatie volgens Delaunay
triangular multiply linked block design
trigoniometrische transformatie
trimmen
trinomiale verdeling
tripletsystemen van Steiner
trivariate ongecorreleerde normale verdeling met ongelijke varianties
trossteekproef
T-score
T-toets
T-toets
t-toets
tussenblokken (van bijvoorbeeld variantie)
tussengevoegd Latijns vierkant
tussen-groepen-variantie
tussenklassen-correlatie
tussenklassen-variantie
tussenvariantie
t-verdeling van Student
t-verdeling
twee dimensionaal Poisson-proces
twee-armige bandiet
twee-bij-twee frequentietabel
tweede limiettheorema
tweede theorema van Helly
tweedeling
twee-factoren-theorema van Spearman
twee-factoren-theorie
twee-fasen regressie
twee-fasen steekproef
twee-fasen steekproeftrekking
tweelingverdelingen
tweemaal gebruikte steekproef
tweepolige factor
twee-steekproeven inspectieschema (bij kwaliteitscontrole)
twee-steekproeven-procedure van Stein
twee-steekproeventoetsen van Schach
tweetoppige verdeling
tweetraps-kleinste-kwadraten-schatters
tweetrapssteekproef
tweevoudig hypergeometrische verdeling
tweevoudig stochastische matrix
tweevoudige dichotomie
tweevoudige niet-centrale F-verdeling
tweezijdig afgeknotte normale verdeling
twee-zijdige toets
tweezijdige toets
tweezijdig-symmetrische exponentiŽle verdeling
type-A-gebied
type-A-reeks van Gram-Charlier
type-A-reeks
type-A-verdeling van Neyman
type-B-gebied
type-B-reeks van Gram-Charlier
type-B-reeks
type-B-verdeling van Neyman
type-C-gebied
type-C-reeks van Gram-Charlier
type-C-reeks
type-C-verdeling van Neyman
type-D-gebied
type-E-gebied
type-I en II-waarschijnlijkheden
type-I-fout
type-II-fout
type-III-verdeling van Pearson
type-III-verdeling
type-II-model voor Geiger-MŁller teller
type-II-steekproeftrekking
type-II-verdeling van Pearson
type-II-verdeling
type-I-model voor Geiger-Muller teller
type-I-steekproeftrekking
type-I-verdeling van Pearson
type-I-verdeling
type-IV-verdeling van Pearson
type-IV-verdeling
type-IX-verdeling van Pearson
type-IX-verdeling
type-VIII-verdeling van Pearson
type-VIII-verdeling
type-VII-verdeling van Pearson
type-VII-verdeling
type-VI-verdeling van Pearson
type-VI-verdeling
type-V-verdeling van Pearson
type-V-verdeling
type-XII-verdeling van Pearson
type-XII-verdeling
type-XI-verdeling van Pearson
type-XI-verdeling
type-X-verdeling van Pearson
type-X-verdeling
U1-toetsingsgrootheid van Wilks-Lawley
uitbijter
uitbijtergeneigde verdelingen
uitbijters
uitbreiding van Edgeworth
uitgebreid gedeeltelijk evenwichtig onvolledige-blokkenschema met deelbaarheid in groepen
uitgebreide beslisregel van Bayes
uitgebreide hypergeometrische verdeling
uitgebreide negatief-binomiale verdeling
uitgesmeerde vertraging
uitkomst
uitschieter
uitschieters
uitslag
uitstervingsproces
uitval
uitvalfunctie
uitvalkans
ultrametrische ongelijkheid
UN≤-toets I van Watson
UN≤-toets II van Watson
UN≤-toets van Watson
UN≤-toets
uniekheid
uniform betere beslisfunctie
uniform geminimaliseerd risico
uniform meest nauwkeurig
uniform meest onderscheidende toets
uniform optimale afstandstoets
uniform optimale schatter met constant risico
uniform spectrum
uniform zuivere schatter
uniforme Plackett-verdeling
uniforme scoretoets van Wheeler en Watson
uniforme scoretoets
uniforme steekproeffractie
uniforme verdeling
unitemporeel model
univariate verdeling van Kapteyn
univariate verdeling
universum
unlikelihood ratio
urn model
U-statistiek van Hoeffding
U-toets
U-vormige verdeling
vage prior
validatie
validering
vals negatief
vals positief
van der Waerden-toets
van nature geconjugeerde prior
variabele differentiemethode
variabele
variabele
variabele
variabelen keuze
variabiliteit (van een kwantitatieve variabele)
variabiliteit bij steekproeven volgens Poisson
variabiliteit van de getrokken partij
variabiliteit volgens Lexis (bij steekproeven)
variantie tussen primaire eenheden
variantie uit de gemeenschappelijke factoren
variantie
variantieanalyse tabel
variantie-analyse
variantie-component
variantie-covariantie-matrix
variantie-functie
variantie-ratio-verdeling
variantie-schatter met de jakknife methode
variantieschatter van Durbin bij meertrapssteekproeven
variantiestabiliserende transformaties
variatie extra-Poisson
variatie
variatiebreedte
variatiecoŽfficiŽnt
variatiedomein
variation flow analysis
variŽrende steekproeffracties
varimax
variogram
vaste steekproef
vaststelling
vector van scores
veld
Venn-diagram
venster
veranderend seizoenpatroon
veranderende gewichten
verblijfsduur
verborgen Markov model
verdeling met gelijke correlatiecoŽfficiŽnten
verdeling met stochastische parameters
verdeling met verontreinigingen
verdeling op de cirkel
verdeling op een cirkelvormig rooster
verdeling op een ťťn-dimensionaal rooster
verdeling van de absolute waarden (van een meting)
verdeling van de eerste decimaal
verdeling van de extreme waarden
verdeling van de gecumuleerde som
verdeling van de inverse van de vierkantswortel van een normale variabele
verdeling van de responstijd
verdeling van de steekproefomvang, vereist voor het trekken van k successen, bij trekking zonder teruglegging
verdeling van een t-ratio
verdeling van het aantal gematchte paren
verdeling van intervallen
verdeling van overschrijdingen
verdeling van runlengten
verdeling van Tracy-Widom
verdeling van twee discrete variabelen
verdeling van vernieuwingen
verdeling volgens een machtfunctie
verdeling volgens het toeval
verdeling
verdelingen met elliptische symmetrie
verdelingen op een rooster
verdelingen volgens Cantor
verdelingsfunctie in de steekproef
verdelingsfunctie van de normale verdeling
verdelingsfunctie van de standaard-normale verdeling
verdelingsfunctie
verdelingskromme
verdelingsproblemen
verdelingsvrij voldoende zijn
verdelingsvrij
verdelingsvrije betrouwbaarheidsintervallen
verdelingsvrije methode
verdunningsreeks
vereniging-doorsnede beginsel van Roy
vereniging-doorsnede beginsel
vereniging-doorsnede-toetsen
vergelijkende sterfte-index
vergelijking tussen groepen
vergelijking van Baule
vergelijking van scores
vergissing van type I
verhouding van Gini
verhouding van momenten
verhouding
verhoudingsgetal van Lexis
verkeersintensiteit
verkennende analyse van gegevens
verkennende steekproef
verklaarde variabele
verlies aan informatie
verliesfunctie
verliesmatrix
verloting
vermengen van opgesplitste velden
vermenging van behandelingen bij factoriŽle proefopzetten
vermogen tot gladstrijken van een tijdreeks
vermogen tot gladstrijken
vernauwde controlegrenzen
vernieuwingsdichtheid
vernieuwingsfunctie
vernieuwingsproces
vernieuwingstheorema
vernieuwingstheorie
verondersteld gemiddelde
veronderstelling van Gini
verouderingsverdeling
verrassingsindex
verschoven Poisson-verdeling
verslagperiode
versnelde stochastische benadering
versnelde test
versterking
verstoorde trilling
verstoppingsproblemen
verstrengeld effect
verstrengelde steekproeven
verstrengelde subgroepen
verstrengelingsniveau
vertakkingsproces
vertakt Markov-proces
vertakt Poisson-proces
vertakt vernieuwingsproces
vertaling equivariante schatter
vertekening door de vragensteller
vertekening door keuze van weging in een indexcijfer
vertekening door uitvoeringsfouten
vertekening
vertekeningsvrije steekproef
vertraging
vertraging
vertrekproces
vertrouwens reeks
vertrouwenscoefficient
vertrouwensinterval
vertrouwenslimieten
vervanging
vervolgonderzoek
vervuilde gegevens
verwaarloosbare Brownse beweging
verwacht verlies
verwachte aantallen
verwachte probit
verwachtingswaarde
verwantschap in de zin van Bhattacharyya
verwantschap
verwerkingsfout
verwerpingsaantal
verwerpingslijn
verwerpingszone
verweven effect
verwijzing voorafgaande verdeling
verwisselbaar
verwisselbaarheid
verzadigd model
verzadiging
verzekeringsstatistiek
vescheidenheidsindex
vierkant rooster
vierkant van Knut Vik
vierkante basiscel
vierkantswortel-transformatie
vijf-punts-sterkteproef
vlaktoppigheid
VN-toets
volgens inspectieschema te keuren hoeveelheid
volgorde volgens het toeval
volkstelling
volledig aselect ontbrekend
volledig bezet tijdvak (in wachtrijtheorie)
volledig evenwichtig roostervierkant
volledig geschudde proefopzet
volledig gewarde proefopzet
volledig Latijns vierkant
volledig stelsel vergelijkingen
volledige correlatiematrix
volledige klasse van beslisfuncties
volledige klasse van toetsen
volledige regressie volgens Tukey
volledige regressie
volledige telling
volledige verzameling van Lateinse vierkanten
volledige voldoende statistiek
volledigheid (van een klasse van beslisfuncties)
volledigheid met betrekking tot begrensde verdelingen
volledigheid
Von Mises-ontwikkeling
Von Mises-verdeling
Von Neumann-ratio
voor leeftijd en geslacht gecorrigeerd cijfer
voor leeftijd gecorrigeerd cijfer
voorafbepaalde aannemelijkheid
voorafbepaalde likelihood
voorafbepaalde variabele
voorafgaanstoets van Nelson
voorafgaanstoets
voorlopig gemiddelde
vooropname
voorspellen
voorspellende inferentie
voorspellende ontleding van een tijdreeks volgens Wold
voorspellende ontleding van een tijdreeks
voorspellende regressie-analyse
voorspelling
voorspellingsinterval
voorstelling op logaritmisch papier
voorstelling van de behaalde produktie volgens Gantt
voortgangsproces van een epidemie
voortschrijdend gemiddelde over een even aantal termen
voortschrijdend gemiddelde
voortschrijdend gemiddelde-model
voortschrijdend gemiddelde-proces
voortschrijdend jaartotaal
voortschrijdend meetkundig gemiddelde
voortschrijdend sommeringsproces van Kolmogorov
voortschrijdend sommeringsproces
voortschrijdend totaal
voortschrijdend waardenbereik
voortzettingswet van Laplace
vooruitberekening
voorval
voorwaardelijk op de getrokken steekproef
voorwaardelijk regressie
voorwaardelijk zuivere schatter
voorwaardelijk
voorwaardelijke Gauss-verdeling
voorwaardelijke inferentie
voorwaardelijke kans
voorwaardelijke likelihood
voorwaardelijke logistische regressie
voorwaardelijke maximum likelihood
voorwaardelijke onafhankelijkheid
voorwaardelijke overlevingskans
voorwaardelijke statistische grootheid
voorwaardelijke toets
voorwaardelijke waarschijnlijkheid
voorwaardelijkheidsprincipe
voorwaarden van Konyus
voorwaarlijke uitvalskans
voorwaartse vergelijkingen
vorm
vormparameter
vragenlijst
vrije aselecte steekproef
vrijheidgraden van een kanaal
vrijheidsgraden
vruchtbaarheidscijfer
vruchtbaarheidsgradiŽnt
waarde indexcijfer
waarde met risico
waardenbereik na verwijdering van een of meer uitschieters
waardenbereik
waargenomen informatiematrix
waarneemfout
waarnemingsfout
waarnemingsfout
waarnemingsfout
waarschijnlijke fout
waarschijnlijkheid
waarschijnlijkheidselement
waarschijnlijkheidsfunctie van Walker
waarschijnlijkheidsgrafiek
waarschijnlijkheidsgrenzen
waarschijnlijkheidsintegraal
waarschijnlijkheidsmassa
waarschijnlijkheidspapier
waarschijnlijkheidsverdeling met een totale massa kleiner dan 1
waarschijnlijkheidsverdeling
wachtrij
wachtrij
wachtrijprobleem
wachttijd
Wald statistiek
Wald toets
Wald-verdeling
Wald-Wolfowitz-run-toets
Wald-Wolfowitz-toets
Waring-verdeling
Watson-verdeling
Watson-Williams-toets
Wattersons mutatieschatter
weegplan van Hotelling
weegplan
weergave volgens Bartels van harmonische componenten
wegingscoŽfficiŽnt
wegingsfactor
Weibull-verdeling
welving
werkelijke regressie
wet van de geÔtereerde logaritme
wet van de grote aantallen
wet van de kleine aantallen
wet van gemengde exponentiŽle respons
wet van Zipf
Whittle-beta-verdeling
Whittle-schatting
Whittle-verdeling
Wicksel-vergelijkingen
Wiener-Hopf-techniek
Wiener-proces
wig-proefopzetten
Wilks-criterium
Wilks-Rosenbaum-toetsen
willekeurige oorsprong
Wilson-Hilferty-transformatie
Winsor-schatting
winstfunctie
Wishart-verdeling
wisselingsexperiment
wisselproef met extra periode
wisselpunt model
wisselpunt probleem
wisselpunt schatter
witte ruis
Wn≤-toets
Woodbury-verdeling
wortelschatter voor het gemiddelde
W-toets op normaliteit
Y1-statistic van Bagai
Yates-algoritme
Yates-correctie
Yates-Grundy-Sen-schatter
Youden-vierkant
Yule-proces
Yule-verdeling
Yule-vergelijking
Yule-Walker-vergelijkingen
zadelpunt
zadelpuntontwikkeling
zadelpuntsbenadering
zaktoets van Tukey
Z-diagram
zeefschatter
zelf-geconjugeerd Latijns vierkant
zelfwegende steekproef
zelfwegende steekproefmethode
zes-puntssteekproef
zeta-verdeling
zichzelf niet-snijdende stochastische wandelingen
zichzelf vernieuwend aggregaat
ziekte en dood model
Zipf-verdeling
zonegewijze steekproeftrekking
z-score
z-test
z-transformatie
zuiver geboorteproces
zuiver kritiek gebied
zuiver toevalsproces
zuivere betrouwbaarheidsintervallen
zuivere lineaire schatter met de kleinste variantie
zuivere schatter
zuivere schattingsvergelijking
zuivere strategie
zuivere toets
zuiverheid voor wat betreft de mediaan
z-verdeling van Fisher
z-verdeling
zwaartepunten-algorithme
zwaartepuntmethode
zwakke convergentie
zwendel

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page