ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: V

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

V rūšies skirstinys
V tipo skirstinys
vėlavimas
vėlavimo histerezė fazinis atsilikimas
vėlavimo histerezė
vėlinimasis
vėluojančioji koreliacija
vėluojančioji kovariacija
Vaibelo skirstinys
Vaitekerio periodograma
Vaitlo beta skirstinys
vaizdų atpažinimas
Valdo fundamentalioji tapatybė
Valdo ir Volfovico kriterijus
Valdo ir Volfovico nuotekų kriterijus
Valdo klasifikavimo statistika
Valdo kriterijus
Valdo skirstinys
valdomas procesas
valdymas
valdymo diagrama
valdymo grafikas
valdymo riba
valdymo taškas
van der Vardeno kr+Y3473iterijus
van der Waerden kriterijus
variacija
variacijos koeficientas t. p. santykinė standartinė paklaida
variacinė seka
variacinė srauto analizė
variogramė
varpo formos kreivė
vartotojimo kainų indeksas
vartotojo kainų indeksas
vartotojo pragyvenimo indeksas
vartotojo rizika
veikiantis probitas
veikiantysis probitas
veiklos charakteristika
veiksmingoji medianinė dozė
veiksnių pasvėrimas
veiksnio lygmuo
veiksnys rezultatas
veiksnys
vektorių jungties koeficientas
vektorinės koreliacijos koeficientas
vektorinis dydis
Velčo kriterijus
Venn diagrama
Veno diagrama
vertės indeksas
vertės rodiklis
vertinimas
vertinimas-maksimizavimas algoritmą
vertinimo taškais metodas
Vestenbergo tarpkvartilinės srities kriterijus
vežėjas kintamasis
VI rūšies skirstinys
VI tipo skirstinys
vidinė dispersija
vidinė grupės dispersija
vidinė grupės nuokrypis
vidinė regresija
vidiniai mažiausieji kvadratai
vidinis atsitiktinis dydis
vidinis Poisson skirstinys
vidinis Puasono skirstinys
vidinis tikslumas
vidurkio adityvumas
vidurkio tiesinis nuoseklusis skirtumas
vidurkio tikėtinumo įvertis
vidurkis
vidurkis
vidutinė absoliučioji paklaida
vidutinė amplitudė
vidutinė grupavimo pataisa
vidutinė išleidimo kokybės riba
vidutinė kokybės apsauga
vidutinė kontrolės apimtis
vidutinė kryptis
vidutinė kvadratinė paklaida
vidutinė kvadratinė paklaida
vidutinė kvadratinė paklaida
vidutinė reikšmė
vidutinė sritis
vidutinės imties indeksas
vidutinės imties skaičius
vidutinės imties skaitinė funkcija
vidutinio tankio kreivė
vidutiniojo rango metodas
vidutinis aritmetinis nuokrypis
vidutinis aritmetinis nuokrypis
vidutinis išleidimo kokybės lygis
vidutinis kontrolės kiekis
vidutinis kvadratas
vidutinis kvadratinis jungtinumas
vidutinis kvadratinis nuokrypis
vidutinis kvadratinis nuokrypis
vidutinis kvadratinis nuokrypis
vidutinis kvadratinis nuoseklusis skirtumas
vidutinis kvadratinis nuoseklusis svyravimų įvertinys
vidutinis nuokrypis
vidutinis nuoseklusis skirtumas
vidutinis pokytis
vidutinis probito skirtumas
vidutinis puskvadračių skirtumas
vidutinis skirtumas
vidutinis trigonometrinis nuokrypis
vienalaikė regresija
vienalaikės dispersijos kriterijus
vienalaikės dispersijos testas
vienalaikiai diskriminavimo intervalai
vienalaikiai leistinieji intervalai
vienalaikiai pasikliautinieji intervalai
vienalaikiai prognozės intervalai
vienalaikis įvertinimas
vienalaikis lygčių modelis
vienalaikis modelis
vienalaikis pakankamumas
vienalaipsnis
vienalytiškumas
vienamatis skirstinys
vienapakopė atranka
vienas aklasis
vienašalis
vienatis
vienetinės stadijos atranka
viengubai ar dvigubai susiję trikampiai blokai
vieningasis daugiklis
vieningasis koeficientas
vienkartinio ėmimo planas
vieno ryšio blokinis modelis
vieno veiksnio teorija
vienodų skirstinių linija
vienodų skirstinių tiesė
vienodai koreliuotas skirstinys
vienodo kreivumo
vienviršūnis
VII rūšies skirstinys
VII tipo skirstinys
VIII rūšies skirstinys
VIII tipo skirstinys
Vikselo lygtys
Vilkoksono kriterijus
Vilkoksono rangų sumos kriterijus
Vilkoksono žymėtųjų porų ranginis kriterijus
Vilkoksono žymėtasis rango kriterijus
Vilkso ir Lolio U1 statistika
Vilkso ir Rozenbaumo kriterijai
Vilkso tuščiųjų langelių kriterijus
Vilkso vidinė sklaida
Vilsono ir Hilferčio transformacija
vinzorizuotasis įvertinys
vinzorizuotasis įvertis
virđijimas
viršūnė
viršūnės reikšmė
viršnormalioji dispersija
viršutinė kontrolės riba
viršutinis ekscesas (perviršis virš normaliojo skirstinio)
viršutinis kontrolės rėžis
viršutinis kvartilis
virtualusis laukimo laiko procesas
virtualusis laukimo trukmės procesas
Višarto modalioji analizė
Višarto skirstinys
visiškai perkeltas projektas
visiškai subalansuotas gardelės kvadratas
visuotinis surašymas
Vitlo skirstinys
VN kriterijus
Voldo dekompozicijos teorema
Voldo ir Markovo intervalų procesas
Voldo skaidymo teorema
Volfovico minimalaus atstumo metodas
Volkerio tikimybinė funkcija
von Mises skirstinys 
von Neumann modifikuotasis santykis 
von Neumann santykis 
Vordo būdas
Vordo metodas
Voringo skirstinys
Voronoi daugiakampis
Voronoi poligonas
Voronojaus daugiakampis
Voronojaus poligonas
Votsono ir Viljamso kriterijus
Votsono skirstinys
Votsono UN˛ kriterijus
Votsono UN˛ kriterijus
Vudberio skirstinys
vykdymo charakteristika
vyksmo charakteristika
Vynerio ir Chinčino teorema
Vynerio ir Hopfo metodas
Vynerio procesas

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page