ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: T

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

T kriterijus
T kriterijus
t kriterijus
T kvadratinis kriterijus
T taškai
T˛-skirstinys
Tagučio metodai
Taguchi metodai
taisymo patikrinimas
Takačo procesas
Takacs procesas
taksonometrija
tankio įvertis
tankio funkcija
tapačiosios kategorizacijos
tapačiosios paklaidos
tariamai atsitiktiniai skaičiai
tariamasis nepriklausomumas
tariamosios reikšmės
tarpblokinis
tarpblokis
tarpgrupinė dispersija
tarpinės reikšmės tarp įverčių
tarpklasinė dispersija
tarpklasinė koreliacija
tarpublokis
taškų normalizavimas
taškų tankis
taškas
taškinė atranka
taškinė diagrama 
taškinė dvigubo nuoseklumo koreliacija
taškiniai procesai
taškinis įvertinimas
taškinis įvertis 
taškinis dvimatis skirstinys
taškinis grafikas
taupumo principas
Tchebyshev ir Hermite polinomai
Tchebyshev nelygybė
teigiamasis asimetriškumas
teigiamasis binominis skirstinys
teigiamasis hipergeometrinis skirstinys
teigiamoji grįžtamoji būsena
teigiamoji koreliacija
Teilo mišrusis regresijos įvertinys
Teilo nelygumo indeksas
Teilo nelygumo koeficientas
teisėtas
teisingas lošimas
tendencija
teoriniai dažniai
teorinis dydis
teorinis kintamasis
teorinis vidurkis
teorinis vidurkis
Terio ir Hiofdingo kriterijus
Terio kriterijus
Terry ir Hoeffding kriterijus
Terry kriterijus
tesioginė standartizacija
tetrachorinė funkcija
tetrachorinė koreliacija
Theil mišrusis regresijos įvertinys
Theil nelygumo indeksas
Theil nelygumo koeficientas
Thiessen daugiakampis
Thiessen poligonas
Thomas skirstinys
Thompson taisyklė
tiesė
tiesinė atranka
tiesinė diskriminantinė funkcija
tiesinė hipotezė, prielaida
tiesinė koreliacija
tiesinė logistinė regresija
tiesinė regresija
tiesinė sąlyga
tiesinė sisteminė statistika
tiesinė vidurkinių kvadratų regresija
tiesinis įvertinys
tiesinis apribojimas
tiesinis didžiausiojo tikėtinumo metodas
tiesinis modelis
tiesinis normalusis skirstinys
tiesinis nuonešis
tiesinis pakankamumas
tiesinis procesas
tiesinis programavimas
tiesinis rizikos skirstinys
tiesinis spektras
tiesinis struktūrinis ryšis
tiesinis struktūrinis sąryšis
tiesinis trendas
tiesioginė atranka
tiesioginė koreliacija
tiesioginė tikimybė
tiesioginis ėmimas
tikėtina reikšmė
tikėtinasis rėžis
tikėtino galiojimo amžiaus lentelė
tikėtinoji išvada
tikėtinoji paklaida
tikėtinumas
tikėtinumo santykio kriterijus
tikėtinumo santykio priklausomybė
tikėtinumo santykis
tikimasi, normalus balų testo
tikimybė
tikimybės elementas
tikimybės integralas
tikimybės interpretacija
tikimybės interpretavimas
tikimybės tankio funkcija
tikimybių integralinė transformacija
tikimybių santykio kriterijus
tikimybinė atranka
tikimybinė masė
tikimybinis modelis
tikimybinis momentas
tikimybinis paviršius
tikimybinis popierius
tikimybinis priklausomumas
tikimybinis procesas
tikimybinis rėžis
tikimybinis riba
tikimybinis skirstinys
tikrasis vidurkis
tikrinė reikšmė
tikrinimo balinimo planas
tikrinimo planas
tikrinis skirstinys
tikroji regresija
tikrumo lygiavertiškumo
tiksliai identifikuojamas modelis
tikslinė imtis
tikslumas
tikslumas
tikslumo modulis
tikslusis chi kvadrato kriterijus
tikslusis kriterijus
tikslusis lotyniškasis kvadratas
tikslusis statistinis metodas
tinklinė analizė
tinklinė atranka
tipas 
tipinė charakteristika
tipinis periodas
Tjukio kišeninis kriterijus
Tjukio lakunos kriterijus
Tjukio q kriterijus
Tjukio statistika kriterijus
Tjukio supaprastintass kriterijus
Tjukio tarpo kriterijus
Tobit cenzūruotasis regresinis modelis
Tobito cenzūruotasis regresinis modelis
tolesnis
tolydieji ėmimo planai
tolydieji atrankos planai
tolydumas pagal tikimybę
tolydumas
tolydumo pataisa
tolydus atsitiktinis dydis
tolydus laiko atžvilgiu procesas
tolydusis procesas
tolydusis tikimybinis dėsnis
tolydžioji populiacija
tolygiai galingiausiasis kriterijus
tolygiai geresnė sprendimo funkcija
tolygiai geriausiasis atstumo galios kriterijus
tolygiai geriausiasis pastoviosios rizikos įvertinys
tolygiai nepaslinktas įvertinys
tolygiai tiksliausias
tolygioji atrankos dalis
tolygiojo minimumo rizika
tolygumo bandymas
tolygusis balų kriterijus
tolygusis skirstinys
tolygusis spektras
Tomaso skirstinys
Tompsono taisyklė
Tong nelygybė
Tongo nelygybė
trūkio matrica
trūkstamų duomenų atstatymas
trūkstamo diagramos metodas
trūkstamo grafiko metodas
trūkusis kintamasis
trūkusis procesas
trajektorijos analizė
trajektorijos regresijos koeficientų metodas
transformacijos funkcija
transformuotoji dozė
transformuotoji reakcija
transvariacija
transvariacijos intensyvumas
traukos indeksas
trečiosios rūšies klaida
trendas
trendas
trendo išlyginimas
trijų eilučių teorema
trijų stadijų mažiausieji kvadratai
trikampė asociacijų schema
trikampis daugiaryšis bloko modelis
trikampis modelis
trikampis rodiklis
trikampis skirstinys
trikdantieji metodai
trikdymas
trikdymo koeficientas
trikdymo metodai
trikdžio koeficientas
trilypė gardelė
trilypis palyginimas
trimatė gardelė
trimatė struktūra
trinominis skirstinys
tritaškis bandymas
triukšmas
trukdantieji parametrai
trukdantysis kintamasis
trukmės palyginamumo daugiklis
trukmės palyginamumo koeficientas
trumpalaikis svyravimas
trumpiausieji pasikliautinieji intervalai
t-santykio skirstinys
t-skirstinys
Tukey kišeninis kriterijus
Tukey lakunos kriterijus
Tukey q kriterijus
Tukey statistika kriterijus
Tukey supaprastintass kriterijus
Tukey tarpo kriterijus
tuštumos efektas
tuštumos poveikis
tvarkaraštis
tyrimų paklaidos
tyrimas
tyrimas
tyrimo duomenų analizė
Tyseno daugiakampis
Tyseno poligonas

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page