ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: S

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

S kreivė
s kriterijus
S linija
sąlyga
sąlyginė išlikimo funkcija
sąlyginė laipsninė funkcija
sąlyginė regresija
sąlyginė statistika
sąlyginis kriterijus
sąlyginis nesėkmių intensyvumas
sąlyginis vidurkis
sąlyginis
sąlygiškai nepaslinktasis įvertis
sąnaudų funkcija
sąrašas
sąsūka
sąveika
sąveikos sudedamoji
sąveikos tvarka
Šacho dviejų imčių kriterijai
Sacks teorema
šaknies vidurkio įvertinys
šakojimasis
Sakso teorema
šakuma
sampyna
sandara
sandara
sandara
sankirta
sankirtos analizė
sankirtos priklausomumas
sankirtos sąsaja
Sankt Peterburgo paradoksas
santykinė dispersija
santykinė galia
santykinė informacija
santykinė rizika
santykinė transvariacijos sritis
santykinis įvertinio efektyvumas
santykinis dažnis
santykinis imties efektyvumas
santykinis indeksas
santykinis kiekis
santykinis kriterijaus efektyvumas
santykinis mirtingumo dydis
santykinis mirtingumo indeksas/ rodiklis
santykinis rodiklis
santykio įvertinys
santykio mastelis
santykio skalė
santykis
Šapiro ir Vilko kriterijus
Šarljė polinomai
Šarljė skirstinys
SAS
Satertveito aproksimavimas
Satertveito artinys
Satertveito kriterijus
Satterthwaite aproksimavimas
Satterthwaite artinys
Satterthwaite kriterijus
savijungis lotyniškasis kvadratas
savikoreliacijos koeficientas
savirankos metodai
savisvėrė imtis
savisvėris pavyzdys
SB, SU skirstiniai
Schach dviejų imčių kriterijai
Scheffé kriterijus
Schuster periodograma
Schwarz nelygybė
Šefė kriterijus
segmentuotoji regresija
sekų eiliškumas
sekretorės uždavinys
sekuliarusis tendencija
sekuliarusis trendas
Šenono ir Vynerio indeksas
Šepardo pataisos
serijinis klasteris
serijinis modelis
serijos ilgio vidurkis
Šermano kriterijaus statistika
šešių taškų bandymas 
sezoninis kitimas
sferinė dispersija
sferinė standartinė paklaida
sferinės dispersijos funkcija
sferinio vidurkio sritis
sferinis normalusis skirstinys
sferinis skirstinys
sferiškai simetrinis skirstinys
sferiškas
sferiškumo kriterijus
sferos sudarymas
Shannon ir Wiener indeksas
Shapiro ir Wilk kriterijus
Sheppard pataisos
Sherman kriterijaus statistika
Shewhart valdymo diagrama
Shewhart valdymo grafikas
Short skirstinys
Siegel ir Tukey kriterijus
sigmoidė
sigmoidinė kreivė
silpnėjantys svyravimai
silpnybė modelis
silpstančiojo sluoksnio metodas
simetrija
simetrinė atranka
simetrinio pasiskirstymo kreivė
simetrinis faktorinis modelis
simetrinis kriterijus
simetrinis nelygaus bloko išdėstymas
simetrinis skirstinys
simetrinis skritulinis skirstinys
simetrinis stabilusis dėsnis
simetriškai apribotas kriterijus
simetriškumas
simpleksų metodas
simpleksiniai modeliai
simpleksiniai projektai  
simpleksinis algoritmas
simpleksinis centroido modelis 
simpleksinis centroido sunkio centro modelis
simultaniniai diskriminavimo intervalai
simultaniniai leistinieji intervalai
simultaniniai pasikliautinieji intervalai
simultaninis įvertinimas
singuliarusis skirstinys
singuliarusis svorinis modelis
sinusoidinė ribinė teorema
širdies formos skirstinys
sisteminė imtis
sisteminė paklaida
sisteminė statistika
sisteminė variacija
sistemingas
sistemingoji erdvinė imtis
sisteminimas
sisteminimo statistika
sisteminis ėmimas
sisteminis kvadratas
sisteminis modelis
Šiuharto valdymo diagrama
Šiuharto valdymo grafikas
skėlimo pusiau metodas
skaičiaus sveikoji dalis
skaičiavimo lentelė
skaičiavimo pagrindas
skaičiavimo procesas
skaičiuoklė
skaidinys
skaitinė taksonomija
skaitmeninė skaičiavimo mašina
skedastinė kreivė
skedastinė linija
skedastiškumas
skilties atžyma
skilties simbolis
skiltis
skirstinių mišinys
skirstinio galų plotas
skirtingai perteklinis
skirtingumų imtis
Skitovičiaus ir Darmuŕ teorema
Skitovich ir Darmois teorema
sklaida
sklaidos diagrama
sklaidos elipsė
sklaidos indeksas
sklaidos indeksas
sklaidos indeksas
sklaidos indeksas
sklaidos koeficientas 
sklaidos matrica
skritulinė diagrama
skritulinė histograma
skritulinio vidurkio nuokrypis
skritulinio vidurkio pokytis
skritulinis kriterijus
skritulinis kvartilio nuokrypis
skritulinis normalusis skirstinys
skritulinis nuosekliosios koreliacijos koeficientas
skritulinis skirstinys
skyrių modeliai
slankiojo sumavimo procesas
slaptasis kintamasis dydis
slaptasis kintamasis
slaptoji struktūra
slaptojo periodiškumo schema
slenkamasis stebėjimo metodas
slenkamasis vidurkis
slenkamasis vidurkis
slenkamasis vidurkis
slenkamieji svoriniai daugikliai
slenkamoji kitimo sritis
slenkamoji metinė suma
slenkamoji sezoninė variacija
slenkamojo vidurkio metodas
slenkamojo vidurkio modelis
slenkamojo vidurkio procesas
slenkamojo vidurkio trikdys
slenksčio teoremos
slenkstinis modelis
šlenktoji trendas
Sluckio ir Julo efektas
Sluckio ir Julo reiškinys
Sluckio procesas
Sluckio teorema
sluoksnių diagrama
sluoksnių grafikas
sluoksniavimas po atrankos
sluoksniavimasis
sluoksnis
sluoksniuotė
sluoksniuotoji imtis
Slutsky ir Yule efektas
Slutsky ir Yule reiškinys
Slutsky procesas
Slutsky teorema
Smirnov, Birnbaum ir Tingey skirstinys
Smirnovo kriterijai
Smirnovo požymiai
Smirnovo, Birnbaumo ir Tingio skirstinys
SMS
sniego griūties (tipo) ėmimas
sniego kamuolio (tipo) ėmimas
Šorto skirstinys
Šovenė kriterijus
sparčioji Furjė transformacija
sparta
Spearman įvertinys
Spearman ρ
Spearman antrosios dviejų daugiklių teorema
Spearman antrosios eilės daugiklių teorema
Spearman ir Brown formulė
Spearman ir Brown numatymo formulė
Spearman ir Kärber įvertinys
Spearman ir Kärber metodas
Spearman projekcijos taisyklė
Spearman rango koreliacijos koeficienatas
Spearman rho
specifikacijos paklaida
specifikacijos poslinkis
specifinė norma
specifinė sparta
specifinis daugiklis
specifiškumas
spektras
spektrinė funkcija
spektrinė funkcija
spektrinė pasiskirstymo funkcija
spektrinis skaidinys
spektrinis tankis
spektrinis vidurkis
spektro langas
Spencer formulė
Spenserio formulė
Špicerio tapatybė
Spirmeno įvertinys
Spirmeno ρ
Spirmeno antrosios dviejų daugiklių teorema
Spirmeno antrosios eilės daugiklių teorema
Spirmeno ir Brauno formulė
Spirmeno ir Brauno numatymo formulė
Spirmeno ir Kiorberio įvertinys
Spirmeno ir Kiorberio metodas
Spirmeno projekcijos taisyklė
Spirmeno rango koreliacijos koeficienatas
Spirmeno rho
Spitzer tapatybė
S-PLUS
sprektrinė nuostolių funkcija
sprektrinė svorio funkcija
sprendimų erdvė
sprendimų teorija
sprendimo funkcija
sprendimo priėmimo taisyklė
sprendinių imtis
sprendžiančioji funkcija
sprogi stochastinio diferencijuotas lygtis
sprogstamasis procesas
SPSS
srautinė atranka
srauto intensyvumas
srities centras
srities diagrama
srities didumas
srities dydis
srities grafikas
stačiakampė asociacijų schema
stačiakampė schema
stačiakampė struktūra
stabdymo taisyklė
stabilieji Pareto skirstiniai
stabilieji Parčto skirstiniai
stabilioji būsena
stabiliojo proceso skirstinys
stabilumo kriterijus
stabilusis dėsnis, skirstinys
stacionarioji populiacija
stacionarumo eilė
stacionarus plačiąja prasme
stacionarusis procesas
stacionarusis skirstinys
stacionarusis taškinis procesas
Stacy beta skirstinys
Stacy skirstinys
staigios mirties intensyvumas
Štainerio trilypės sistemos
Štaino dviejų imčių procedūra
Štaino paradoksas
standartinė įverčio paklaida
standartinė lygtis
standartinė paklaida
standartinė populiacija
standartinės regresijos koeficientų metodas
standartiniai taškai
standartinis lotyniškasis kvadratas
standartinis matas
standartinis mirtingumo santykis
standartinis normalusis atsitiktinis kintamasis
standartinis normalusis nuokrypis
standartinis nuokrypis
standartinis nuokrypis
standartizuotasis atsitiktinis dydis
Stata
statistinė hipotezė
statistinė populiacija
statistinė sprendimo funkcija
statistinė sprendžiančioji funkcija
statistinė tikimybių teorija
statistinių sprendimų teorija
statistinis modelis
statistiškai ekvivalentus blokas
statistiškai leistina riba
statistiškai leistina sritis
statistiškai leistinas intervalas
statistiškai nepriklausomi testai
statistiškai ortogonalieji testai
statmenoji asociacijų schema
stebėjimo paklaida
stebėjimo paklaida
stebimasis kintamasis
Stefano iteracinis procesas
Stein dviejų imčių procedūra
Stein paradoksas
Steiner trilypės sistemos
Steisio beta skirstinys
Steisio skirstinys
Stephan iteracinis procesas
STER skirstinys
Sterdžeso taisyklė
stereograma
stereologija (erdvinių matmenų matavimo metodai)
Sterlingo skirstinys
Stevens ir Craig skirstinys
stiebo ir lapų grafikas
stiprumas
stiprus minimakso įvertis
stiprusis įvertinys
stiprusis didžiųjų skaičių dėsnis
Stirling skirstinys
Stivenso ir Kreigo skirstinys
stjudentizavimas
stjudentizavimo sritis
Stjudento hipotezė
Stjudento kriterijus
Stjudento skirstinys
Stjudento t-skirstinys
stochastika
stochastinė matrica
stochastinės aproksimacijos procedūra
stochastinis branduolys
stochastinis diferencijuojamumas
stochastinis integruojamumas
stochastinis kintamasis
stochastinis konvergavimas
stochastinis kriterijų palyginimas
stochastinis programavimas
stochastinis tolydumas
stochastinis tranzityvumas
stochastinis trikdys
stochastiškai didesnis ar mažesnis
stochastiškai perteklūs modeliai
strategija
struktūra
struktūrinė lygtis
struktūriniai parametrai
struktūros ėmimas
struktūros kvadratas
struktūros planas
Student hipotezė
Student kriterijus
Student skirstinys
Student t-skirstinys
Sturges taisyklė
subalansuotasis maišymas
subalansuotieji skirtumai
subatranka, antrinė atranka
subeksponentinis skirstinys
subjektyvioji Bajeso išvada
subjektyvioji Bayes išvada
subjektyvioji tikimybė
submartingalas
subnormalioji dispersija
Subrahmaniam apibendrintasis užkrečiantis skirstinys
Subramaniamo apibendrintasis užkrečiantis skirstinys
sudėtinė hipotezė
sudėtinė histograma
sudėtinių dažnių skirstinys
sudėtinis hipergeometrinis skirstinys
sudėtinis indeksas
sudėtinis indeksas
sudėtinis modelis
sudėtinis Poisson skirstinys
sudėtinis Poisson skirstinys
sudėtinis Puasono skirstinys
sudėtinis Puasono skirstinys
sudėtinis skirstinys
sudedamųjų analizė
sudedamojo peilio metodas
suderinamumas
suderinamumo koeficientas
suderinimas
suderinimo koeficientas
suderintasis įvertinys
suderintasis faktorialo bandymų planavimas
suderintasis faktorialo eksperimentų planavimas
suderintasis gardelės kvadratas
suderintasis kriterijus
suderintasis nepilnasis blokas
suderintoji imtis
suderintoji imtis
suderintumas
sugeriančioji būsena
sugeriančioji Markovo (Markov) grandinė
sugeriančioji sritis
sugeriantieji skirstiniai
sugeriantysis ekranas
suglodintasis indeksas
sugriežtinta kontrolė
Suhatmės d-statistika
Suhatmės kriterijus
suintegruotojo slenkamojo vidurkio procesas
sujungimas
sukamasis modelis
sukeičiamieji kintamieji dydžiai
Sukhatme d-statistika
Sukhatme kriterijus
sukimasis
sumavimas
suminis nuokrypis
suminis procesas
sunkio metodas
šuolių statistika
šuolio matrica
superefektyvumas
supermartingalas
superppuasoniškasis skirstinys
suplokštėjimas
suplokštėjimo indeksas
suplokštėjusi kreivė
surašymas
surinkimo problemos
surinkimo uždaviniai
susiję blokai
susiję porinio lyginimo modeliai
susiję rangai
susijęs dvigubojo keitimo modelis
susijęs dvigubojo variacijos modelis
susijungimo koeficientas
susijusios imtys
susijusios reikšmės
susimaišytųjų fazių planai
susitarimo koeficientas
suspaustos rėžiai
suspaustos ribos
Šusterio periodograma
susuktasis Poisson skirstinys
susuktasis Puasono skirstinys
susuktasis skirstinys
sutapdintasis kitimas
sutapdintasis procesas
sutapdintasis variacija
sutrikimo koeficientas
sutvarkytoji alternatyvioji hipotezė
sutvarkytoji klasifikacija
suvestiniai duomenys
sužadintasis svyravimas
sužadintosios harmonikos procesas
Švarco nelygybė
sveikaskaitis programavimas
svertinis indeksas
svertinis modelis
svertinis rinkinys
svertinis vidurkis
svorinio daugiklio poslinkis
svorinis daugiklis
svorinis daugiklis
svorinis koeficientas
svorio funkcija
svorio
svoris
svoris
svyravimas
svyravimas
svyravimo indeksas
svyruojantysis procesas

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page