ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: P

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

Paasche indeksas
Paasche ir Konyus indeksas
padėties centras
padėties matas
padėties modelis 
padėties parametras 
padėties parametras
padėties poslinkio alternatyvioji hipotezė
padėtis 
padalytojo diagramos metodas, būdas
padalytojo diagramos modelis, būdas
padalytojo diagramos sumaišymas
padalytojo grafiko metodas, būdas
padalytojo grafiko modelis, būdas
padalytojo grafiko sumaišymas
padidinti pasiskirstymai
padidinti skirstiniai
pagal pavyzdį imtis
pagalbinė informacija
pagalbinė statistika
pagavimo, paleidimo ir pakartotinio pagavimo ėmimas
pagreitinimas keliant laipsniu
pagreitintoji stochastinė aproksimacija
pagrindas
pagrindinės komponentės
pagrindinis faktorius
pagrindinis poveikis
pagrindinis tikimybinis procesas
pagrindo kontrolė
pakėlimo daugiklis
pakaitusis F-santykis
pakaitusis t-santykis
pakankamumas
pakartojimas
pakartotinė imtis
pakartotinas apsilankymas
pakartotinas
pakartotinis tyrimas
pakeitimų procesas
pakeitimas
pakeitimo bandymas
pakeitimo eksperimentas
paklaidų funkcija papildo
paklaidų grupavimas
paklaidų kvadratų suma
paklaida lygtyse
paklaida
paklaidos dispersija
paklaidos funkcija
paklaidos intervalas
Palgrave indeksas
Palgreivo indeksas
Palm funkcija
Palm teorema
Palmo funkcija
Palmo teorema
panašiosios sritys
panašumas
panašumas
panašumo indeksas
panašumo indeksas
panašumo rodiklis
panašusis veiksmas
panaudotas laukimo laikas 
Papadakio metodas
Papadakis metodas
papildomas balansas
papildomieji duomenys
papildomo periodo pokyčiai lyginant su projektu
papildomoji informacija
paporis nepriklausomumas
paprastasis atsitiktinis ėmimas
paprastasis geldelės modelis
paprastasis struktūros modelis
paprastoji anormalioji kreivė
paprastoji hipotezė
paprastoji imtis 
paprastoji lentelė
paprastoji struktūra
papunktė analizė
papunktis tyrimas
parametrų specifikacija
parametras
parametrinė hipotezė
parametrinis programavimas
parametro reikšmė
Pareto (Parčto) indeksas
Pareto indeksas
Parčto indeksas
Pareto kreivė
Parčto kreivė
Pareto skirstinys
Pareto tipo skirstinys
Parčto tipo skirstinys
parinkimas
parinktasis skirstinys
partija
partijos kaita
partijos kokybės apsauga
Pašės indeksas
Pašės ir Koniuso indeksas
pašalinimas
Pascal skirstinys
pasikliautinasis intervalas
pasikliautinasis skirstinys
pasikliautinoji sritis
pasikliautinumo juosta
pasikliautinumo koeficientas
pasikliautinumo kreivės
pasikliautinumo ribos
pasikliovimo laipsnis
pasikliovimo lygmuo
pasikliovimo tikimybė
pasirinkimas iš daugiau nei dviejų vienas kitą išskiriančių sprendimų
pasirinktųjų taškų metodas
pasiskirstymas
pasiskirstymo funkcija
pasiskirstymo funkcija
pasiskirstymo funkcija
pasiskirstymo kreivė
Paskalio skirstinys
paskesniųjų progų iatranka
paskirstytasis vėlavimas
paslaugumo efektas
paslinktasis įvertinys
paslinktasis kriterijus
paslinktoji imtis
pastovioji imtis
pastovios bazės indeksas
pastovios bazės rodiklis
pasvirasis daugiklis
pasvirasis veiksnys
patikimumas
patikimumo koeficientas
patikslintasis momentas
patikslintasis probitas
patrauklumo indeksas
patvirtinamoji faktorinė analizė
paveldimumas
pavidalo parametras 
pavidalo
pavyzdinė imtis
pavyzdys
Pearl ir Read kreivė
Pearson asimetrijos matas
Pearson chi kvadrato kriterijus
Pearson ir Durbin santykis
Pearson koreliacijos koeficientas
Pearson kreivė
Pearson kriterijus
Peek nelygybė
Peirlo ir Rido kreivė
penkių taškų pavyzdys 
penkių taškų praba
pentados kriterijus 
perėjimo matrica
perėjimo tikimybė
perduoti lygtis
pereinamoji būsena
periodas
periodinis grupinės imties planas
periodinis procesas
periodograma
Perk skirstinys
Perko skirstinys
perpynimas
persidengiančiųjų schemų metodas
persidengiantieji atrankos vienetai 
persidengiantieji imties vienetai
persidengiantis ėmimo planas
persipinantis planas
persotintasis modelis
perspektyvinis tyrimas
perstatų kriterijai
perstatų testai
perteklinis identifikavimas
pertvarkytas matas
pertvarkytas stebėjimų matas (nepriklausomas nuo parametrų)
perviršinė dispersija
Peterburgo lošimas
Peterburgo paradoksas
Peters metodai
p-funkcija
piktograma
piktogramos metodas
pilnasis įvertinys
pilnasis lotyniškasis kvadratas
pilnoji bandymų keitimo trukmė
pilnoji bandymų klasė
pilnoji kontrolė
pilnoji koreliacija
pilnoji koreliacinė matrica
pilnoji kriterijų klasė
pilnoji lygčių sistema
pilnoji regresija
pilnoji regresija
pilnoji sprendimo funkcijų klasė
pilnosios apibrėžties koeficientas
pilnosios apibrėžtumo koeficientas
pilnosios informacijos metodas
pilnumas
pilnumas
pirmas grąžinimo laikas
pirminis vienetas
pirmoji ribinė teorema
pirmojo kirtimo laikas
pirmojo pasiekimo laikas
pirmojo patekimo laikas
pirmosios įeities taškas
pirmosios rūšies klaida
pirmosios rūšies modelis
pirmosios stadijos vienetas
pirmumo kriterijus
pirmumo požymis
Pirsono asimetrijos matas
Pirsono chi kvadrato kriterijus
Pirsono ir Derbino santykis
Pirsono koreliacijos koeficientas
Pirsono kreivė
Pirsono kriterijus
Piterso metodai
Pitman įvertinys
Pitman artumo kriterijus
Pitman efektyvumas kriterijus
Pitman ir Morgan kriterijus
Pitman ir Morgan požymis
Pitman kriterijai
Pitmano įvertinys
Pitmano artumo kriterijus
Pitmano efektyvumas kriterijus
Pitmano ir Morgano kriterijus
Pitmano ir Morgano požymis
Pitmano kriterijai
Plackett tolygusis skirstinys
Plekito tolygusis skirstinys
plokštumos klojinys
podispersija
pogrupis bloko viduje
Poisson beta skirstinys
Poisson binominis skirstinys 
Poisson didžiųjų skaičių dėsnis
Poisson homogeniškumo kriterijus
Poisson ir Lexis skirstinys 
Poisson ir Markovo procesas 
Poisson ir Pascal skirstinys
Poisson lizdinis ėmimas
Poisson lizdinis klasterizacija
Poisson miškas 
Poisson normalusis skirstinys 
Poisson nupjautinis normalusis skirstinys 
Poisson procesas 
Poisson skirstinys 
Poisson sklaidos indeksas
Poisson tikimybinis popierius 
Poisson variacija 
Pojos antros eilės dažnio funkcija
Pojos ir Egenburgerio skirstinys
Pojos ir Eplio skirstinys
Pojos procesas
Pojos skirstinys
Pojos teorema
Polačeko formulė
Polačeko ir Chinčino formulė
Polačeko ir Spicerio tapatybė
polichorinė koreliacija
Polico ir Simonso metodas
polinominis nuonešis 
polinominis skirstinys
politominė lentelė
Politz ir Simmons metodas
Pollaczek formulė
Pollaczek ir Chinčino formulė
Pollaczek ir Spitzer tapatybė
Pólya antros eilės dažnio funkcija
Pólya ir Aeppli skirstinys
Pólya ir Eggenburger skirstinys
Pólya procesas
Pólya skirstinys
Pólya teorema
populiacija
populiacijos genetika
porinės imtys
porinis palyginimas
posūkio įvertis
posūkio taškas
poserijė
poslinkio parametras
poslinkio parametras
poslinkio tipas
poslinkis aukštyn
poslinkis žemyn
poslinkis
posvyrio koeficiento pavyzdys
posvyrio koeficiento testas
Pothofo kriterijus
Pothofo požymis
Potthoff' kriterijus
Potthoff' požymis
poveikio indeksas
poveikio kreivė
poveikio linija
poveikio taškai
poveikio
poveikis
pozicinė statistika
požymių kontingencijos koeficientas
požymių priklausomumo koeficientas
požymių sąryšingumas
požymis
požymis
pradinis įvertis
pradinis momentas
pradinis periodas
pradinis vienetas
praleistų reikšmių įrašymas
praleistas laukimo laikas
pralenkiančioji tvarka
praradimai
praradimas
prasilošimo problema
prasisunkimo procesas
preferencijų lentelė
preferencijos sritis
preferencijos zona
p-reikšmė
prekijo problema
priėmimo klaida
priėmimo kontrolė
priėmimo kontrolės grafikas
priėmimo kriterijus
priėmimo slenkstis
priėmimo sritis
Priestly P-lambda-testas
priežastinis skirstinys
priimtinas partijos broko procentas
priimtinas
priimtinojo patikimumo lygmuo
priimtinosios kokybės lygmuo
priimtinumo kreivė
priimtinumo rėžis
prijungtinė klasė
priklausantis nuo amžiaus mirtingumo koeficientas
priklausantis nuo atsitiktinumų pasiskirstymas
priklausantis nuo atsitiktinumų skirstinys
priklausomasis kintamasis
priklausomi nuo laiko kintamieji
priklausomumas
priklausomybės nuo dozės kreivė
prioriteto indeksas
prisotinimas
prisotintasis modelis
Pristlio P-lambda-testas
pritaikymas
probitas
probito analizė
probito analizė
probito regresijos kreivė
procedūrinis poslinkis
procentinė diagrama
procentinis skirstinys
procentinis standartinis nuokrypis
procentinis taškas
procesas su nepriklausomaisiais pokyčiais
proceso vidurkio nepilnoji frakcija
Procrustes metodas
profilinis tyrimas
prognozė
prognozės intervalas
prognozavimas
prognozinė regresinė analizė
prognozuojamasis skaidymas
prognozuojamasis tikėtinumas
programa
projekcija
projektavimas
projektavimo tąsa
projektavimo vykdymas
projektinė lygtis
projektinė matrica
projekto optimalumas
projekto veikimo matrica (rodo ryšį tarp 2 objektų klasių)
Prokrusto metodas
proporcija
proporcingasis dažnis
proporcingasis rizikos modelis
proporcingieji poklasės indeksai
proporcingieji poklasės numeriai
proporcingoji atranka
protokolas
pseudoatsitiktiniai skaičiai
pseudofaktorius
pseudokintamasis
pseudospektras
psi kvadrato statistika
psichologinė tikimybė
p-statistika
Puasono beta skirstinys
Puasono binominis skirstinys
Puasono didžiųjų skaičių dėsnis
Puasono homogeniškumo kriterijus
Puasono ir Lekso skirstinys
Puasono ir Markovo procesas
Puasono ir Paskalio skirstinys
Puasono lizdinis ėmimas
Puasono lizdinis klasterizacija
Puasono miškas
Puasono normalusis skirstinys
Puasono nupjautinis normalusis skirstinys
Puasono procesas
Puasono skirstinys
Puasono sklaidos indeksas
Puasono tikimybinis popierius
Puasono variacija
pusiau atkartojamas planas
pusiau lotyniškasis kvadaratas
pusiau normalus skirstinys
pusiaukraštinės kryptis
pusiaukraštinės nepaslinktumas
pusiausvyra
pusiausvyrasis skirstinys
pusiausvyros atkūrimo procesą
pusinių vidurkių metodas
pusinis Cauchy skirstinys
pusinis Koši skirstinys
pusintervalis
pusinvariantis
pusinvariantis
puslogaritmis tinklas
pusmarkovis procesas
pusmartingalis
pusnormalis skirstinys
pusstabilis skirstinys
pusstacionaris procesas
pusvariogramė
pusvidurkis
Pyko nelygybė

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page