ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: N

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

natūralusis jungtinis aprioriškumas
naudingumo teorija
naujas skirstinys, geresnis nei vartotasis
ne ėmimo paklaida (nesusijusi su ėmimu)
neaiškus aprioriškumas
neapibrėžties koeficientas
neaprėžtasis dalumas
neaprėžtoji aibė
neaprėžtoji generalinė aibė 
neatitikimas
neatitikimas
neatsakymas
neatsitiktinė imtis
nebūdinga charakteristika
necentrinis χ˛-skirstinys
necentrinis beta skirstinys
necentrinis chi-kvadrato skirstinys
necentrinis daugiamatis beta skirstinys
necentrinis daugiamatis F-skirstinys
necentrinis F-skirstinys
necentrinis parametras
necentrinis pasikliautinasis intervalas
necentrinis t-skirstinys
necentrinis Višarto skirstinys
necentrinis Wishart skirstinys
neciklinė statistika
nedeterminacijos koeficientas
neefektyvioji statistika
neesminiai parametrai
neigiamas atsakymas
neigiamas polinominis skirstinys
neigiamasis faktorialinis polinominis skirstinys
neigiamasis hipergeometrinis skirstinys
neigiamasis polinominis skirstinys
neigiamieji laiko momentai
neigiamieji momentai
neigiamoji koreliacija
neigiamoji nuoseklioji autokoreliacija
Neimano ψ˛ kriterijus
Neimano faktorizacijos teorema
Neimano ir Pirsono lema
Neimano ir Pirsono teorija
Neimano ir Skoto modelis
Neimano išdėstymas
Neimano modelis
Neimano psi kvadrato požymiskriterijus
Neimano trumpiausieji nepaslinktieji pasikliautinumo intervalai
neišvengiamas poslinkis
neleistinasis įvertinys
nelygūs poklasiai
nelygumo koeficientas
nenormalioji kreivė
nenormalioji populiacija
nenormalumas
nenormalumo indeksas
nenulinė hipotezė
neortogonalūs duomenys
nepagrįstasis įvertinys
nepakoreguotas momentas
nepanašumo indeksas
nepanašumo santykis
nepaprastai greitai metodai
neparametriniai leistinieji rėžiai
neparametriniai pasikliautinieji intervalai
neparametrinis metodas
neparametrinis pakankamumas
neparametrinis
nepaslinktasis įvertinys
nepaslinktasis kriterijus
nepaslinktieji pasikliautinieji intervalai
nepaslinktoji kritinė sritis
nepaslinktoji paklaida
nepaslinktojo vertinimo lygtis
nepastovumas
nepatikimumas
nepatikslintas momentas 
nepilnasis blokas
nepilnasis daugiaatsakominis projektas
nepilnasis jungtinumas
nepilnasis lotyniškasis kvadratas
nepilnasis momentas
nepilnasis sumaišymas
nepilnasis surašymas
nepilnasis tikimybių skirstinys
nepilnasis vienetas
nepilnoji asociacija
nepilnoji autokoreliacija
nepilnoji beta funkcija
nepilnoji gama funkcija
nepilnoji imtis
nepilnoji sritis
neprieštaringumo koeficientas
nepriklausantis nuo skirstinio
nepriklausomas dydis
nepriklausomasis poveikis
nepriklausomasis veiksmas
nepriklausomieji bandymai
nepriklausomumas
nepriklausomumo dažnis
neproporcingi poklasio indeksai
neproporcingi poklasio indeksai
neredukuojamoji grandinė
neredukuojamoji Markov grandinė
neredukuojamoji Markovo grandinė
nereguliarusis įvertinys
nereguliarusis junginys
neribojamoji atsitiktinė imtis
neritminė atranka
nešališkas lošimas
nesimetriškumas
nesinguliarusis skirstinys
nestacionarioji operacija
nestacionarusis procesas
nestacionarusis spektras
nesumažintieji modeliai
nesumažintieji projektai
nesutapimas
nesutarimų imtis
nesvertinio vidurkio metodas dispersijos analizėje
nesvertinio vidurkio metodas nuokrypio analizėje
nesvertinis vidurkis
netaisyklingasis
neteisinga klasifikacija
netiesinė koreliacija
netiesinė regresija
netiesinė regresija
netiesinė tendencija
netiesinė trendas
netiesinis modelis
netiesioginė atranka
netiesioginė standartizacija
netiesioginis mažiausiųjų kvadratų įvertinys
netikėtumo indeksas
netikėtumo rodiklis
netikrinis aprioriškumas
netikrinis pasiskirstymas
netiktis
neutralioji kreivė
neutralioji linija
Newman ir Keuls kriterijus
Newman ir Keuls požymis
Newton ir Raphson metodas
Newton kvazimetodai
Neyman ψ˛ kriterijus
Neyman faktorizacijos teorema
Neyman ir Pearson lema
Neyman ir Pearson teorija
Neyman ir Scott modelis
Neyman išdėstymas
Neyman modelis
Neyman psi kvadrato požymiskriterijus
Neyman trumpiausieji nepaslinktieji pasikliautinumo intervalai
Nioter kriterijus cikliniam trendui
Niutono ir Refsono metodas
Niutono kvazimetodai
Njumeno ir Keulso požymis
Noether’s kriterijus cikliniam trendui
Noimano modifikuotasis santykis
nomografas
nomograma
normaliųjų taškų kriterijai
normalinės lygtys
normalinis ekscesas
normalioji dispersija
normalioji kontrolė
normalumo kriterijus
normalumo W kriterijus
normalusis nuokrypis
normalusis skirstinys
normalusis susuktasis skirstinys
normalusis tikimybinis popierius
normitas
NORMIX
normuojančioji transformacija
nufiltravimas
nulūžęs skirstinys
nulūžęs
nulinė hipotezė
nulinės sumos lošimas
numatymas
nuokrypių nuo vidurkio kvadratų suma
nuokrypis nuo normaliojo skirstinio
nuokrypis
nuokrypis
nuolydžio koeficiento pavyzdys
nuolydžio koeficiento testas
nuolydžio statumo koregavimas
nuolydžio statumo patikslinimas
nuomonių tyrimas
nuonešio išlyginimas
nuosekliųjų progų iatranka
nuosekliųjų skirtumų statistika
nuosekliai cenzūruota atranka
nuoseklioji analizė
nuoseklioji autokoreliacija
nuoseklioji koreliacija
nuoseklioji leistinoji sritis
nuoseklioji suderintoji seka
nuoseklioji variacija
nuosekliosios eilutės
nuoseklusis įvertinimas
nuoseklusis chi kvadrato kriterijus
nuoseklusis klasteris
nuoseklusis kriterijus
nuoseklusis leistinasis tarpsnis
nuoseklusis modifikuotasis vidutinio kvadrato skirtumas
nuoseklusis T˛ kriterijus
nuoseklusis tikimybių santykio kriterijus
nuostolių funkcija
nuostolių funkcija
nuostolių matrica
nupjovimas
nusakantysis kintamasis
nusakantysis kontrastas
nusilpimas
nustatymas
nustatymo klaida
nustatytas poveikis (konstantos) modelis
nustatytasis kintamasis dydis
nustatytasis kintamasis
nutrauktieji pasiskirstymai
nutrauktieji skirstiniai
nutrauktoji kontrolė
Nykvisto dažnis
Nykvisto intervalas
Nykvisto ir Šenono teorema
Nyquist dažnis
Nyquist intervalas
Nyquist ir Shannon teorema

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page