ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Lithuanian: M

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z              

mėnesinis vidurkis
M-įvertinys
M-įvertis
Macaulay formulė
Madow ir Leipnik skirstinys
magiškojo kvadrato modelis
Mahalanobio atstumas
Mahalanobis atstumas
maišymas
maišytasis pogrupis
Maknemaro kriterijus
Maknemaro požymis
Makolio formulė
maksimaliųjų ir minimaliųjų reikšmių diagrama
maksimaliųjų ir minimaliųjų reikšmių grafas
maksimalus kvartilis
maksimino kriterijus
maksimino požymis
Maksvelo ir Bolcmano statistika
Maksvelo skirstinys
Mallows Cp statistika
Mann ir Kendall kriterijus
Mann ir Kendall požymis
Mano ir Kendalo kriterijus
Mano ir Kendalo požymis
Mano ir Vitnio kriterijus
Mano ir Whitney kriterijus
Mantel ir Haenszel kriterijus
Mantelio ir Hencelio kriterijus
Marcinkčvičiaus teorema
Marcinkiewicz teorema
marginalioji kategorija
marginalusis klasifikavimas
marginalusis skirstinys
Markov įvertis
Markov atstatymo procesas
Markov grįžimo grandinė 
Markov grandinė
Markov grandinė
Markov laukas
Markov nelygybė
Markov procesas
Markov rekurenčioji grandinė
Markovo įvertis
Markovo atstatymo procesas
Markovo grįžimo grandinė 
Markovo grandinė
Markovo grandinė
Markovo laukas
Markovo nelygybė
Markovo procesas
Markovo rekurenčioji grandinė
Maršalo ir Olkino skirstinys
Marshall ir Olkin skirstinys
martingalas
masyvas
matavimo rezultatų vidurkis
materializavimas
matmuo
matricų atranka
Mauchly kriterijus
Maxwell ir Boltzmann statistika
Maxwell skirstinys
mažųjų skaičių dėsnis
mažesnis už normalųjį
mažiausiųjų kvadratų įvertinys
mažiausiųjų kvadratų metodas
mažiausias chi-kvadrato logitas
mažiausiasis palankus skirstinys
mažiausiojo dispersijos skirtumo metodas
mažiausiojo reikšmingo skirtumo kriterijus
McNemar kriterijus
McNemar požymis
mediana
medianos centras
medianos F-statistika
medianos kriterijus
medianos kriterijus
medianos kryptis
medianos mirtinoji dozė
medianos nepaslinktasis pasikliovimo intervalas
medianos nepaslinktumas
medianos požymis
medianos regresijos kreivė
medianos tiesė
Medovo ir Leipniko skirstinys
Melino transformacija
Mellin transformacija
Melou Cp statistika
Merčio įvertinys
Meringtono ir Pirsono aproksimacija
Meringtono ir Pirsono artinys
Merrington ir Pearson aproksimacija
Merrington ir Pearson artinys
metaanalizė
metatyrimas
Mičerlicho lygtis
Milerio skirstinys
Milerio sulankstomasis kriterijus
Miller skirstinys
Miller sulankstomasis kriterijus
Mills santykis
Milso santykis
minimakso įvertinimas
minimakso praradimo principas
minimakso principas
minimakso strategija
minimali logit transformacija
minimalioji dispersija
minimalioji pakankamoji statistika
minimaliosios diskriminacijos informacijos statistika
minimaliosios dispersijos tiesinis nepaslinktasis įvertinys
minimaliosios normos kvadratinis nepaslinktasis įvertis
minimalus chi-kvadratinio normito įvertinys
minimalus chi-kvadrato logitas
minimalus kvartilis
minimalus susiejantysis medis
minimalus užbaigtumas
minimalusis esminis pilnumas
Minkovski nelygybė
Minkovskio nelygybė
mirštamumo koeficientas
mirtingumo koeficientas
mirtingumo poveikis
mišrieji faktorių bandymai
mišrieji stebėjimai
mišrieji stebiniai
mišrioji atranka
mišrioji neatrankinė schema
mišrioji strategija
mišriojo momento koreliacija
mišriosios autoregresinės-regresinės sistemos
mišrusis ėmimas
mišrusis autoregresinis slenkamojo vidurkio procesas
mišrusis modelis
mišrusis momentas
mišrusis rodyklinio atsako dėsnis
mišrusis skirstinys
mišrusis spektras
Mitscherlich lygtis
Močlio kriterijus
mobilusis kodas
mobilusis-stabilusis modelis
moda
modalumas
modelių kintamųjų paklaidos
modelio funkcija
modelio optimalumas
modelis su trikdžiais
modelis, jautrus sukrėtimams ir paklaidoms
modelis
modifikuotasis binominis skirstinys
modifikuotasis lotyniškasis kvadratas
modifikuotasis vidurkis
modifikuotieji normalieji skirstiniai
modifikuotoji eksponentė
modifikuotosios valdymo ribos
momentų įvertinys
momentų matrica
momentų metodas
momentų santykis
momentas
momentinė būsena
momentinio skaitymo metodas, būdas
momento indeksas
momento koeficientas
momentus generuojanti funkcija
monotoninė regresija
monotoninė sandara
monotoninė struktūra
monotoninis tikėtinumo santykis
Montekarlo metodas
Mood ir Brown medianos kriterijus
Mood ir Brown tiesės įvertinimas
Mood W-kriterijus
Mood W-požymis
Moore ir Penrose inversija
Moore ir Penrose pseudoinversija
Moran kriterijaus statistika
Morano kriterijaus statistika
Morgenstern skirstiniai
Morgenšterno skirstiniai
Mortara formulė
Mortarŕ formulė
Moses kriterijus
Moses rango dispersinis kriterijus
Moses rango tipo dispersinis kriterijus
m-osios reikšmės
Mostelerio k-imties slydimo kriterijus
Mostelerio k-imties slydimo požymis
Mosteller k-imties slydimo kriterijus
Mosteller k-imties slydimo požymis
Mozeso kriterijus
Mozeso rango dispersinis kriterijus
Mozeso rango tipo dispersinis kriterijus
m-rangavimo problema
m-statistika
Mudo ir Brauno medianos kriterijus
Mudo ir Brauno tiesės įvertinimas
Mudo W-kriterijus
Mudo W-požymis
multiplikacinis procesas
Muro ir Penrouzo inversija : Muro ir Penrouzo pseudoinversija
Murthy įvertinys

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page